Δημόσιας Υγείας

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 17/11/2017

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας

Σχολή Υγείας και Πρόνοιας 

Τμήμα Δημόσιας Υγείας και Κοινοτικής Υγείας

Εισαγωγική κατεύθυνση  Δημόσιας Υγείας

Έδρα :

Διεύθυνση : Τ.Ε.Ι. Αθήνας Αγίου Σπυρίδωνα Τ.Κ. 12210 Αιγάλεω – Αθήνα
Τηλέφωνο : 210 5385600-1-2, 210 5385724 Fax : 210 5314877

 Σκοπός του τμήματος : 

Οι σπουδές στην εισαγωγική κατεύθυνση  της Δημόσιας Υγείας του Τ.Ε.Ι. Αθήνας καλύπτουν τις εφαρμογές της Υγιεινής και ως επιστήμης και ως τεχνολογίας σε όλους τους τομείς που μπορεί να επηρεάσουν άμεσα ή έμμεσα την ανθρώπινη υγεία και ευημερία.

Οι σπουδές στην κατεύθυνση Δημόσιας Υγείας καλύπτουν τις εφαρμογές της Υγιεινής και ως επιστήμης και ως τεχνολογίας σε όλους τους τομείς που μπορεί να επηρεάσουν άμεσα ή έμμεσα την ανθρώπινη υγεία και ευημερία.

Διάρκεια σπουδών : 4 έτη (8 εξάμηνα)

Κατευθύνσεις :   

Σύμφωνα με τον Οδηγό Σπουδών, το αντικείμενο σπουδών της κατεύθυνσης Δημόσιας Υγείας, έχει ως αποστολή να προάγει την ανάπτυξη και τη μετάδοση των γνώσεων στην τεχνολογία και την επιστήμη της Υγιεινής, με τη διδασκαλία, την ευρύτερη εργαστηριακή και πρακτική άσκηση και την εφαρμοσμένη έρευνα, ώστε να παρέχει στους φοιτητές και τους αποφοίτους της τα απαραίτητα εφόδια που εξασφαλίζουν την άρτια εκπαίδευση τους, για την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία και εξέλιξη, τόσο στο Δημόσιο όσο και στον Ιδιωτικό Φορέα.
Οι σπουδές στην Κατεύθυνση Δημόσιας Υγείας καλύπτουν τις εφαρμογές της Υγιεινής και ως επιστήμης και ως τεχνολογίας σε όλους τους τομείς που μπορεί να επηρεάσουν άμεσα ή έμμεσα την ανθρώπινη υγεία και ευημερία.
Το περιεχόμενο σπουδών του Τμήματος εξειδικεύεται κυρίως στα παρακάτω αντικείμενα:
α). Διασφάλιση Δημόσιας Υγείας β). Διασφάλιση της Υγιεινής σε Επιχειρήσεις Υγειονομικού Ενδιαφέροντος γ). Διασφάλιση της Υγιεινής και Ποιότητας Τροφίμων σε όλα τα στάδια παραγωγής, διακίνησης και εμπορίας δ). Υγειονομική Μηχανική και Προστασία Περιβάλλοντος ε). Υγιεινή και Ασφάλεια Εργασίας.

Ενδεικτικά Μαθήματα :

 Στα γνωστικά αντικείμενα του τμήματος περιλαμβάνονται μαθήματα : 

 • Γενικής υποδομής (όπως Ανατομική, Φυσιολογία, Κοινωνιολογία, Βιοχημεία, Ιατρική Μικροβιολογία κ.α.),
 • Ειδικής υποδομής – κορμού (όπως Βιομετρία, Επιδημιολογία, Υγιεινή της Διατροφής, Περιβάλλοντος. Ατομική Υγιεινή, Αγωγή Υγείας, Οργάνωση Υπηρεσιών Υγιεινής, κ.α.), και
 • Μαθήματα ειδικότητας (όπως Σχολική Υγιεινή, Υγιεινή Επιχειρήσεων Τροφίμων, Υγειονομική Μηχανική, Υγιεινή και Ασφάλεια Εργασίας, Υγιεινή Καταστροφών, Βιομηχανική Ρύπανση, κ.α.).  Περισσότερα στοιχεία

Περισσότερα στοιχεία :

Τι άλλο πρέπει να ξέρω :

Επαγγελματικά Δικαιώματα – Προοπτικές :

Οι απόφοιτοι του Τμήματος Δημόσιας Υγιεινής  μέσω της εκπαίδευσής τους αποκτούν τις απαραίτητες επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις καθώς και τις δεξιότητες και εμπειρίες, οι οποίες απαιτούνται για την άσκηση του επαγγέλματος τους και δραστηριοποιούνται ιδίως στους τομείς:

 • Διενέργεια Υγειονομικών Ελέγχων για την υγιεινολογική κατάσταση και την υγειονομική καταλληλότητα των πάσης φύσεως επιχειρήσεων παραγωγής –επεξεργασίας – βιομηχανοποίησης – διακίνησης – συντήρησης – πώλησης – και κατανάλωσης τροφίμων, ποτών, εδεσμάτων και πόσιμου νερού, και επιβολή μέτρων για την τήρηση των αναγκαίων υγειονομικών όρων.
 • Διενέργεια Υγειονομικών Ελέγχων στις Νοσοκομειακές Μονάδες, Αθλητικές Εγκαταστάσεις, Κατασκηνώσεις, εγκαταστάσεις Λουτρών, Σχολείων, Στρατώνων, Φυλακών, Σφαγείων – Σταυλισμών ζώων και επιβολή αντίστοιχων μέτρων για την τήρηση των αναγκαίων υγειονομικών όρων, για την καταλληλότητα αυτών.
 • Διενέργεια Ελέγχου Καταλληλότητας από Υγειονομικής πλευράς των εγκαταστάσεων ύδρευσης, αποχέτευσης και άρδευσης, ως επίσης και κάθε τεχνικού έργου, το οποίο παρουσιάζει υγειονομικό ενδιαφέρον, κατά τις φάσεις μελέτης, κατασκευής και λειτουργίας.
 • Άσκηση Περιβαλλοντικού Ελέγχου Ποιότητας στα μέσα του Περιβάλλοντος (έδαφος, επιφανειακά και υπόγεια νερά, αέρας) καθώς και έλεγχος των εκπομπών ρυπογόνων ουσιών, θορύβων και ακτινοβολίας από πάσης φύσεως εγκαταστάσεις.
 • Διενέργεια Ελέγχου Καταλληλότητας από υγειονομικής πλευράς, των συστημάτων συλλογής, αποκομιδής και τελικής διάθεσης των απορριμμάτων, καθώς και των συστημάτων συλλογής, επεξεργασίας και διάθεσης των λυμάτων και των υγρών αποβλήτων.
 • Οργάνωση και εκτέλεση των εντομοκτονιών, μυοκτονιών και απολυμάνσεων καθώς και υγειονομικών μελετών χώρων και εγκαταστάσεων.
 • Συλλογική εργασία με άλλους ειδικούς, όπως:
  • Εποπτεία εφαρμογής μέτρων στον Τομέα Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας.
  • Συμμετοχή σε επιδημιολογικές έρευνες για την οργάνωση και εκτέλεση οποιουδήποτε υγειονομικού προγράμματος που αποσκοπεί στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών της Χώρας (επιδημίες, σεισμοί, πλημμύρες κ.λ.π.).
  • Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα με θέματα Δημόσιας και Περιβαλλοντικής Υγιεινής.
  • Οργάνωση και εκπόνηση προγραμμάτων Αγωγής Υγείας.
  • Εκπαίδευση και κατάρτιση σε θέματα Ατομικής, Δημόσιας και Κοινωνικής Υγιεινής, Διαφώτισης και Υγιεινής του Περιβάλλοντος σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης.

Επαγγελματικά Δικαιώματα:

Τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων του Τμήματος  Δημόσιας Υγιεινής ορίζονται από το  Π.Δ. 83/1989 (ΦΕΚ 37. τ.Α’/07.02.1989).

Μεταπτυχιακές σπουδές του τμήματος:

 • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης με τίτλο Εφαρμοσμένη Δημόσια Υγεία
 • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης με τίτλο Προαγωγή και Αγωγή της Υγείας
 • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης με τίτλο Υγιεινή και Ασφάλεια Εργασίας
 • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης με τίτλο Εργαστηριακή και Κλινική Νοσηλευτική Καρδιολογία. Περισσότερα στοιχεία

Σχετικά επαγγέλματα:

Σχετικές  Επαγγελματικές  Οργανώσεις :  

 • Πανελλήνια Ένωση Εποπτών Δημόσιας Υγείας.  web site: http://www.edye.gr/

.

Αντίστοιχα τμήματα άλλων Α.Ε.Ι. με βάση την Υ.Α.  Αριθμ. 89006/Ζ1 (ΦΕΚ 1915 τ.Β΄/01.06.2017) :

 • Χωρίς καμία αντιστοιχία