Οδοντικής Τεχνολογίας

το άρθρο ενημερώθηκε στις :  04/03/2018


Προσοχή: Σύμφωνα με τον Νόμο 4521 ΦΕΚ 38 τ.Α’/02.03.2018

συγχωνεύονται διά απορροφήσεως από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, αυτοδικαίως από την ίδρυσή του, χωρίς άλλη διαδικασία και κατά παρέκκλιση κάθε άλλης ισχύουσας διάταξης.

Συνεπώς οι σχολές και τα τμήματα των ανωτέρω ΤΕΙ δεν θα δεχτούν νέους φοιτητές από το ακαδ. έτος 2018 – 2019, ενώ οι ήδη εγγεγραμμένοι φοιτητές τους, έχουν την δυνατότητα να αποφοιτήσουν από το νέο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.


 

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας

Σχολή Υγείας και Πρόνοιας 

Τμήμα Οδοντικής Τεχνολογίας

 Έδρα :

Διεύθυνση : Τ.Ε.Ι. Αθήνας Αγίου Σπυρίδωνα Τ.Κ. 12210 Αιγάλεω – Αθήνα
Τηλέφωνο :    210 5385618  Ε-mail :  dentech@teiath.gr

Σκοπός του τμήματος :

Το Τμήμα έχει ως αποστολή, να προάγει την ανάπτυξη και τη μετάδοση των επιστημονικών και εφαρμοσμένων γνώσεων στην τεχνολογία των βιοϋλικών και στις μεθόδους σχεδίασης και κατασκευής των οδοντικών προσθέσεων και των ορθοδοντικών μηχανημάτων. Με τη διδασκαλία και την εφαρμοσμένη έρευνα, παρέχει στους σπουδαστές τα απαραίτητα εφόδια, τα οποία εξασφαλίζουν την άρτια κατάρτησή τους για την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία και εξέλιξη.

Διάρκεια σπουδών : 4 έτη (8 εξάμηνα)

Κατευθύνσεις :

Το περιεχόμενο σπουδών του Τμήματος Οδοντικής Τεχνολογίας, καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο της εφαρμογής των επιστημονικών και τεχνολογικών γνώσεων στο πεδίο των Οδοντοπροσθετικών εργασιών Ακίνητης και Κινητής Προσθετικής, καθώς και των Ορθοδοντικών μηχανημάτων.

Το Πρόγραμμα Σπουδών επιδιώκει να προάγει την ανάπτυξη και τη μετάδοση των επιστημονικών και εφαρμοσμένων γνώσεων στην τεχνολογία των βιοϋλικών           και στις μεθόδους σχεδίασης και κατασκευής των οδοντικών προσθέσεων και        των ορθοδοντικών μηχανημάτων. Με τη διδασκαλία και την εφαρμογή σε πραγματικό και μάλιστα αρκετά ρεαλιστικό επίπεδο (προσομοίωση με πραγματικά περιστατικά), παρέχει στους σπουδαστές τα απαραίτητα εφόδια, τα οποία εξασφαλίζουν την άρτια κατάρτιση τους για την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία και εξέλιξη.

Ενδεικτικά Μαθήματα :

Φυσική, Χημεία, Ανατομία, Βιολογία, Φυσιολογία, Πληροφορική, Βιοχημεία, Βιομετρία-Βιοστατιστική, Δεοντολογία Επαγγέλματος, Αρχές Διοίκησης επιχειρήσεων και Οργάνωση Εργαστηρίου, Επιχειρηματικότητα, Αρχές Οργάνωσης & Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας, Κοινωνιολογία της Υγείας, Αρχές Marketing, Bασικές Αρχές Οδοντοτεχνικής, Οδοντική Μορφολογία, Οδοντοτεχνικά Βιοϋλικά, Φυσιολογία Στοματογναθικού Συστήματος – Συγκλεισιολογία, Αισθητική προσθετικών αποκαταστάσεων, Μικροβιολογία Στοματικής κοιλότητας, Υγιεινή στόματος και εργαστηρίου, Πρώτες βοήθειες, Μεθοδολογία – Έρευνα, Κινητή Προσθετική, Ακίνητη Προσθετική, Ορθοδοντική, Αποκατάσταση δυσλειτουργιών σύγκλεισης, Οδοντιατρική Κεραμική, Γναθοπροσωπική Προσθετική, Προσθετική επί εμφυτευμάτων, Συνδυασμένη Προσθετική-Σύνδεσμοι Ακριβείας, κ.α.  Περισσότερα στοιχεία 

Περισσότερα στοιχεία :

Τι άλλο πρέπει να ξέρω :

Επαγγελματικά Δικαιώματα – Προοπτικές :

 • Οι πτυχιούχοι του τμήματος Οδοντικής Τεχνολογίας της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, με βάση τις εξειδικευμένες επιστημονικές και τεχνικές γνώσεις τους, απασχολούνται στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα όπως αυτός ορίζεται από τις διατάξεις που κάθε φορά ισχύουν, σε όλο το φάσμα των οδοντοτεχνικών και ορθοδοντικών κατασκευών καθώς και προσθετικών κατασκευών για αποκατάσταση ανωμαλιών της στοματικής κοιλότητας.

Ειδικότερα οι παραπάνω πτυχιούχοι τμήματος Οδοντικής Τεχνολογίας   έχουν δικαίωμα απασχόλησης είτε ως στελέχη μονάδων είτε ως αυτοαπασχολούμενοι, στα εξής αντικείμενα και δραστηριότητες:

 • Κατασκευή πάσης φύσεως οδοντοπροσθετικών εργασιών και ορθοδοντικών μηχανημάτων, όπως Ολικές και Μερικές Οδοντοστοιχίες, ένθετα, στεφάνες και γέφυρες, με τα εκάστοτε συγκεκριμένα υλικά, συνδέσμους ακριβείας (Αttachments) σε κινητές προσθετικές εργασίες, ορθοδοντικά μηχανήματα και προσθετικές εργασίες για την αποκατάσταση ανωμαλιών της στοματικής κοιλότητας. Οι εργασίες αυτές πραγματοποιούνται αποκλειστικά στο εργαστήριο με βάση τα αποτυπώματα και τις οδηγίες του οδοντιάτρου, ο οποίος δύναται να παρακολουθεί τις εργασίες για να ελέγχει την τήρηση των οδηγιών τους.
 • Κάθε άλλη επαγγελματική δραστηριότητα που εμφανίζεται με την εξέλιξη της τεχνολογίας και αποδεδειγμένα καλύπτεται από το γνωστικό αντικείμενο της ειδικότητάς τους.
 • Οι πτυχιούχοι του τμήματος Οδοντικής Τεχνολογίας   μπορούν να απασχολούνται σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης σύμφωνα με την κάθε φορά ισχύουσα νομοθεσία. Μπορούν επίσης να απασχοληθούν και ως μέλη ερευνητικών ομάδων σε θέματα ειδικότητάς τους.
 • Οι πτυχιούχοι του τμήματος Οδοντικής Τεχνολογίας   μπορούν να ιδρύουν, οργανώνουν και λειτουργούν κατά τρόπο υπεύθυνο και βάσει της κάθε φορά ισχύουσας νομοθεσίας, οδοντοτεχνικό εργαστήριο.
 • Οι πτυχιούχοι του   τμήματος Οδοντικής Τεχνολογίας  ασκούν το επάγγελμα στο πλαίσιο των παραπάνω επαγγελματικών τους δικαιωμάτων μετά την απόκτηση άδειας άσκησης επαγγέλματος που χορηγείται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Μετά την ολοκλήρωση των σπουδών τους, οι πτυχιούχοι του Τμήματος αποκτούν τις απαραίτητες επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες ώστε να δραστηριοποιούνται ως υπεύθυνοι Οδοντοτεχνίτες σε τομείς της αρμοδιότητάς του:

 •  Αναλαμβάνουν την ευθύνη της οργάνωσης και λειτουργίας οδοντοτεχνικού εργαστηρίου που είναι σε θέση να διασφαλίσει την ποιότητα και να πιστοποιήσει την καταλληλότητα των οδοντικών προσθέσεων που κατασκευάζει.
 • Επιλέγουν τα κατάλληλα μηχανήματα και όργανα για τον εξοπλισμό των οδοντοτεχνικών εργαστηρίων, φροντίζουν για τη συντήρησή τους και εφαρμόζουν τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας που προβλέπονται.
 • Ενημερώνονται για τα σύγχρονα υλικά, επιλέγουν τα κατάλληλα με την απαιτούμενη βιολογική συμπεριφορά, καθώς και την εργαστηριακή μέθοδο που θα ακολουθήσουν, ανάλογα με την περίπτωση.
 • Στελεχώνουν το οδοντοτεχνικό εργαστήριο με εξειδικευμένο προσωπικό, το οποίο επιβλέπουν και στο οποίο αναθέτουν συγκεκριμένες εργασίες, ανάλογα με την ειδικότητά του.
 • Σχεδιάζουν και κατασκευάζουν όλα τα είδη των οδοντικών προσθέσεων Κινητής και Ακίνητης Προσθετικής, σύμφωνα με τις γραπτές οδηγίες του οδοντιάτρου, με στόχο πάντα τη διατήρηση ή την αποκατάσταση της ισορροπίας του στοματογναθικού συστήματος.
 • Σχεδιάζουν και κατασκευάζουν Ορθοδοντικά μηχανήματα διαφόρων τύπων ενδοστοματικά και εξωστοματικά, σύμφωνα πάντα με τις οδηγίες.
 • Κατέχουν τις βασικές αρχές της προσθετικής επί εμφυτευμάτων καθώς και της γναθοπροσωπικής προσθετικής ώστε να είναι σε θέση να παρακολουθήσουν εξειδικευμένα μαθήματα.
 • Στα πλαίσια της συλλογικής εργασίας, συμμετέχουν σε ομάδα εργασίας με ειδικούς οδοντιάτρους για τη σχεδίαση και κατασκευή των προαναφερομένων προσθέσεων.
 • Εκπονούν μελέτες και συμμετέχουν σε ερευνητικές ομάδες.
 • Απασχολούνται στις διάφορες βαθμίδες της εκπαίδευσης, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.  

Επαγγελματικά Δικαιώματα:

Τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων του Τμήματος  Οδοντικής Τεχνολογίας  των ΤΕΙ ορίζονται από το  Π.Δ. 83/1989 (ΦΕΚ 37 τ.Α’/07.02.1989).

Μεταπτυχιακές σπουδές του τμήματος:

 • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης με τίτλο Υλικά Οδοντικής Τεχνολογίας σε  συνεργασία με την Οδοντιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Περισσότερα στοιχεία

Σχετικά επαγγέλματα:

Σχετικές  Επαγγελματικές  Οργανώσεις:  

 • Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαστηριούχων Οδοντοτεχνιτών.  web site:   http://www.poeo.gr/

.

Αντίστοιχα τμήματα άλλων Α.Ε.Ι. με βάση την Υ.Α.  Αριθμ. 89006/Ζ1 (ΦΕΚ 1915 τ.Β΄/01.06.2017) :

 • Χωρίς καμία αντιστοιχία