Κοινωνικής Πολιτικής

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 17/10/2017

Πάντειο Πανεπιστήμιο

Σχολή Πολιτικών Επιστημών

Τμήμα  Κοινωνικής Πολιτικής

Έδρα :

Διεύθυνση: Λεωφ. Συγγρού 136, Τ.Κ.176 71, Καλλιθέα, Αθήνα
Τηλέφωνο: 210  920 1382  Fax : 210 922 1222

 Σκοπός του τμήματος :

Σκοπός του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής είναι να εκπαιδεύσει επιστήμονες στη μελέτη και την έρευνα της κοινωνίας και των προβλημάτων της, την ανάλυση των θεσμών, των κοινωνικών δομών και του διαχρονικού και συγχρονικού μετασχηματισμού τους με τελικό στόχο το σχεδιασμό, την εφαρμογή και την αξιολόγηση της κοινωνικής πολιτικής σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Ειδικότερα, στόχος του Τμήματος είναι να εφοδιάσει τους  φοιτητές του με ειδικευμένες γνώσεις για την κοινωνική θεωρία, την κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη, την κοινωνική ιστορία της Ελλάδας και της Ευρώπης, την κοινωνιολογία του αγροτικού και αστικού χώρου, τη γεωγραφία του αγροτικού χώρου, τη δημογραφία και την κρατική ή τη μη οργανωμένη συλλογική παρέμβαση στους τομείς της απασχόλησης, της κοινωνικής ασφάλισης, των εργασιακών και κοινωνικών σχέσεων, του εισοδήματος, της υγείας, της άμβλυνσης των ανισοτήτων, του κοινωνικού αποκλεισμού, των κοινωνικών δικαιωμάτων, του φύλου, της εκπαίδευσης, της μετανάστευσης, της οικογένειας, της στέγασης, των κοινωνικών κινημάτων και του περιβάλλοντος.

Διάρκεια σπουδών : 4 έτη (8 εξάμηνα) 

Κατευθύνσεις : 

Η κοινωνική πολιτική ως γνωστικό αντικείμενο έχει διεπιστημονικό χαρακτήρα και προϋποθέτει τη σύζευξη θεωρίας και εφαρμογής. Τα χαρακτηριστικά αυτά αποτυπώνονται στο Πρόγραμμα Σπουδών του τμήματος, τα οποία συνίστανται στην εκπαίδευση επιστημόνων αναφορικά με τη μελέτη και την έρευνα της κοινωνίας και των προβλημάτων της, την ανάλυση των θεσμών, των κοινωνικών δομών και του διαχρονικού και συγχρονικού μετασχηματισμού τους, με τελικό στόχο το σχεδιασμό, την εφαρμογή και την αξιολόγηση της κοινωνικής πολιτικής σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο. 

Ενδεικτικά Μαθήματα :

Εισαγωγή στην οικονομική θεωρία, Οικονομική και κοινωνική ιστορία της Ευρώπης, Εισαγωγή στην κοινωνική πολιτική, Κοινωνιολογία της κοινωνικής μεταβολής, Πολιτική θεωρία και κράτος, Εισαγωγή στα δημόσια οικονομικά,  Κοινωνικά δικαιώματα και κοινωνική πολιτική,  Εισαγωγή στη δημογραφία,  Στατιστική, Κλασικές κοινωνικές θεωρίες, Κοινωνική ένταξη και κοινωνικός αποκλεισμός, Εισαγωγή στην κοινωνική και οικονομική γεωγραφία,  Θεωρητικές προσεγγίσεις της κοινωνικής πολιτικής και του κράτους πρόνοιας, Κοινωνική και επαγγελματική κινητικότητα, Οικονομικές θεωρίες της κοινωνικής πολιτικής, Επιστημολογία των κοινωνικών επιστημών, Οικονομικά της εργασίας,  Ανεργία και πολιτικές απασχόλησης, Κοινωνικές διαστάσεις της εκπαιδευτικής πολιτικής,  Στεγαστική πολιτική και κοινωνικές ανισότητες, Ύπαιθρος και τοπική ανάπτυξη, Κοινωνία της υπαίθρου και ζητήματα κοινωνικής πολιτικής, Εισοδηματικές ανισότητες και φτώχεια,  Ζητήματα οργάνωσης και λειτουργίας των κοινωνικών υπηρεσιών, κ.α.  Περισσότερα στοιχεία 

Περισσότερα στοιχεία :

Τι άλλο πρέπει να ξέρω :

Επαγγελματικά Δικαιώματα – Προοπτικές :

Σύμφωνα με τον οδηγό σπουδών του τμήματος, το πτυχίο του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής παρέχει μεγάλο φάσμα επαγγελματικών δυνατοτήτων στους κατόχους του. Χάρη στο ευρύ υπόβαθρο που προσφέρεται, οι πτυχιούχοι του Τμήματος, μπορούν να απασχοληθούν σε πολλούς κλάδους του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα. Οι επαγγελματικές προοπτικές των πτυχιούχων του Τμήματος ενισχύονται περισσότερο μέσα από τη διευρυμένη κλίμακα επιλογής προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών για εμβάθυνση σε ειδικότερα πεδία της κοινωνικής πολιτικής και γενικότερα των κοινωνικών επιστημών.

Ειδικότερα, οι πτυχιούχοι του Τμήματος, μπορούν να απασχοληθούν:

 • σε δημόσια ή ιδιωτικά ερευνητικά κέντρα
 • σε ινστιτούτα των φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης,
 • σε οργανισμούς και γραφεία μελετών,
 • σε Δημόσιες Υπηρεσίες και Οργανισμούς Κοινής Ωφέλειας,
 • σε Διοικητικές Περιφέρειες, Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης,
 • σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου,
 • σε Ευρωπαϊκούς και Διεθνείς Οργανισμούς,
 • σε Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ) και σε φορείς της κοινωνίας των πολιτών με αρμοδιότητες σε θέματα κοινωνικής προστασίας και παρέμβασης,
 • σε ιδιωτικούς φορείς που ασχολούνται με την εκπόνηση, εφαρμογή, παρακολούθηση και αξιολόγηση προγραμμάτων κοινωνικής πολιτικής, κοινωνικού σχεδιασμού και κοινωνικής ανάπτυξης,
 • στα τμήματα ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού (πολιτικές προσωπικού, εργασιακές σχέσεις, επαγγελματική κατάρτιση, υγιεινή και ασφάλεια, κοινωνική ασφάλιση κ.λπ.) δημόσιων και ιδιωτικών φορέων,
 • στην εκπαίδευση, δημόσια και ιδιωτική.

Μεταπτυχιακές σπουδές του τμήματος:

 • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης με τίτλο Κοινωνική Πολιτική: Μέθοδοι και Εφαρμογές. Περισσότερα στοιχεία

 

Αντίστοιχα τμήματα άλλων Α.Ε.Ι. με βάση την Υ.Α.  Αριθμ. 89006/Ζ1 (ΦΕΚ 1915 τ.Β΄/01.06.2017) :