Εικαστικών Τεχνών

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 20/11/2018

Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών

Τμήμα  Εικαστικών Τεχνών

Έδρα :

Διεύθυνση : Πατησίων 42, 106 82 Αθήνα

Τηλέφωνο:  210 3816930, 210 4801260  Fax : 210 3801298 Ε-mail: moupasir@asfa.gr

Σκοπός του τμήματος :

Σκοπός της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών είναι να αναπτύσσει τις καλλιτεχνικές δεξιότητες των φοιτητών και να τους παρέχει τις αναγκαίες θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις γύρω από τις εικαστικές τέχνες μέσω της διδασκαλίας και της έρευνας και να συμβάλλει στην κοινωνική, πολιτιστική και οικονομική ανάπτυξη του τόπου.

Διάρκεια σπουδών : 5 έτη (10 εξάμηνα)

Κατευθύνσεις :

Η Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών απονέμει ενιαίο πτυχίο με τις εξής κατευθύνσεις:

 • Γλυπτικής
 • Χαρακτικής
 • Ζωγραφικής
Η Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών είναι κυρίως εργαστηριακή σχολή. Κύρια λοιπόν διδακτική μονάδα είναι το Εργαστήριο, στο οποίο ο φοιτητής διδάσκεται όλα τα σχετικά με την έννοια και την πρακτική της Τέχνης που μαθαίνει. Το εργαστήριο του μεταδίδει όχι μόνο τεχνικές γνώσεις, αλλά και μια ορισμένη αντίληψη για την Τέχνη, αντίληψη η οποία συγκρούεται ενδεχομένως με κάποια άλλη, εξίσου νόμιμη, που εκφράζεται στη διδασκαλία άλλου Εργαστηρίου. Για να αποφευχθεί η μονότροπη και ίσως δογματική διδασκαλία και για να εξασφαλίσει ο φοιτητής ελευθερία στις προσωπικές του επιλογές, το Πρόγραμμα Σπουδών της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών του δίνει το δικαίωμα όχι μόνο να επιλέγει, αλλά και να αλλάζει Εργαστήριο (Άρθρα 11 και 12 της Πρυτανικής Πράξης αριθ. 1096/18.3.1986 «Πρόγραμμα Σπουδών της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών», ΦΕΚ 326/15.5.1986, τ. Β’).
.
Εκτός από τα εργαστηριακά μαθήματα στην κατεύθυνση που ακολουθεί ο φοιτητής (δηλ. Ζωγραφική ή Γλυπτική ή Χαρακτική), είναι υποχρεωμένος να παρακολουθήσει και να εξεταστεί στα ακόλουθα: στα συμπληρωματικά υποχρεωτικά μαθήματα και στα κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά εργαστηριακά μαθήματα. Τα μαθήματα της πρώτης ομάδας (Υλικά και Τεχνολογία Υλικών, Ξένη Γλώσσα) σκοπό έχουν να εφοδιάσουν τους φοιτητές με τις απαραίτητες βασικές γνώσεις και διδάσκονται στα δύο πρώτα έτη σπουδών.
.
Τα μαθήματα της δεύτερης ομάδας (Χαρακτική, Γλυπτική, Νωπογραφία και Τεχνική των Φορητών Εικόνων, Ψηφιδωτό, Σκηνογραφία, Φωτογραφία, Γραφικές Τέχνες, Πολυμέσα-Υπερμέσα) επιτρέπουν στον φοιτητή να διευρύνει τις γνώσεις του. Τα εργαστηριακά μαθήματα συμπληρώνουν τα θεωρητικά μαθήματα: Ιστορία της Τέχνης, Θεωρία του Χώρου και Ιστορία της Αρχιτεκτονικής,Εισαγωγή στη Φιλοσοφία και την Αισθητική, καθώς και δύο εξαμηνιαία κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά θεωρητικά μαθήματα που επιλέγονται από τα ακόλουθα: Παιδαγωγική, Ψυχολογία της Εκπαίδευσης, Διδακτική της Τέχνης, Ειδικά θέματα Ιστορίας της Τέχνης.
Τέλος να σημειωθεί ότι σύμφωνα με την Υ.Α. 141956/Ζ1 (ΦΕΚ 4268 τ.Β΄/27.09.2018) η επιτυχής ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου σπουδών που οργανώνεται από το Τμήμα Εικαστικών Τεχνών της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών,  οδηγεί στην απονομή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master), επιπέδου 7 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων.
.

Ενδεικτικά Μαθήματα :

Ιστορία της Τέχνης, Ιστορία των Αισθητικών Θεωριών, Μεθοδολογία και Ιστοριογραφία της Τέχνης, Ιστορία της Αρχιτεκτονικής, Ευρωπαϊκή Ιστορία των Νεοτέρων και Μοντέρνων χρόνων, Ξένη Γλώσσα, Ευρωπαϊκή Λογοτεχνία, Ειδικά Θέματα Θεωρίας και Φιλοσοφίας της Τέχνης, Ειδικά Θέματα Ιστορίας της Αρχιτεκτονικής, Ιστορία της Νεότερης Ευρωπαϊκής Τέχνης, Θεωρία και Φιλοσοφία της Τέχνης, Ιστορία της Νεοελληνικής Τέχνης, Κριτική της Τέχνης, Κοινωνιολογία της Τέχνης, Πολιτισμική Ανθρωπολογία, Ειδικά Θέματα Κοινωνιολογίας της Τέχνης, Ψυχαναλυτικές Προσεγγίσεις της Τέχνης,  Ιστορία της Μοντέρνας Τέχνης, Ανθρωπολογία της Τέχνης, Διαχείριση πολιτισμικών αγαθών, Τέχνη και Φιλοσοφία, Συγκριτικές προσεγγίσεις Τέχνης και Λογοτεχνίας, Μουσειολογία, Ιστορία της Σύγχρονης Τέχνης, Ειδικά θέματα Ιστορίας της Σύγχρονης Αρχιτεκτονικής,  Ψυχολογία της Εκπαίδευσης, Προβλήματα στη Θεωρία της Τέχνης, Ειδικά Θέματα Θεωρίας της Τέχνης, Εισαγωγή στην Ιστορία της Μουσικής, Εισαγωγή στην Ιστορία του Θεάτρου, Παιδαγωγική, Διδακτική, Προβλήματα έρευνας στην Ιστορία της Τέχνης, κ.α.  Πιο αναλυτικά

Περισσότερα στοιχεία :

Τι άλλο πρέπει να ξέρω :

Οι εισιτήριες εξετάσεις της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών δεν υπάγονται στο σύστημα των Πανελληνίων Εξετάσεων και, διενεργούνται σύμφωνα με το Υ.Α . Φ.151/2995/Β6  (ΦΕΚ 55 τ.Β’/ 25.01.2010)

Δικαίωμα συμμετοχής στις εισιτήριες εξετάσεις για την εισαγωγή σπουδαστών στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών έχουν:

 • Οι κάτοχοι απολυτηρίου τίτλου Λυκείου ή εξατάξιου ή επτατάξιου ή οκτατάξιου Γυμνασίου ή ισότιμου τίτλου Σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης του εσωτερικού ή εξωτερικού.
 • Σε ποσοστό μέχρι 15% επί του εκάστοτε οριζόμενου αριθμού εισακτέων οι κάτοχοι απολυτηρίου τριτάξιου Γυμνασίου ή ενδεικτικού προαγωγής από αντίστοιχη τάξη εξατάξιου ή επτατάξιου ή οκτατάξιου Γυμνασίου ή ισότιμου τίτλου Σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης του εσωτερικού ή εξωτερικού, εφόσον έχουν ιδιαίτερη καλλιτεχνική προδιάθεση, διαπιστωμένη με απόφαση της Επιτροπής Εισιτηρίων Εξετάσεων της Σχολής.

Οι εισιτήριες εξετάσεις της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών γίνονται το μήνα Σεπτέμβριο.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά, χρόνος και τόπος υποβολής τους:

 • Τα δικαιολογητικά των υποψηφίων υποβάλλονται κάθε χρόνο στη Γραμματεία της Σχολής, συνήθως τους μήνες Ιούλιο ή  Αύγουστο  και περιλαμβάνουν:
  • α. Αίτηση συμμετοχής,
  • β. Τίτλος σπουδών,
  • γ. Δύο (2) μικρές φωτογραφίες του υποψηφίου
  • Αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο
 • Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων προκειμένου να κριθούν για την υπαγωγή τους στην κατηγορία όσων έχουν ιδιαίτερη καλλιτεχνική προδιάθεση υποβάλλονται στη Σχολή από 1ης μέχρι και 10 Ιουνίου κάθε χρόνο και συνοδεύονται από φάκελο με σχετικές εργασίες.

Εισιτήριες δοκιμασίες:

 • Οι υποψήφιοι για εισαγωγή στο Α’ έτος σπουδών της Σχολής εκτελούν έργα εικαστικά από διάφορα πρότυπα, έμψυχα ή άψυχα ή και από τα δύο. Τα πρότυπα είναι τουλάχιστον δύο (2).
 • Η Επιτροπή Εισιτηρίων Εξετάσεων ορίζει και τοποθετεί τα πρότυπα στις αίθουσες των διαγωνιζομένων. Για κάθε δοκιμασία ο διαγωνιζόμενος επιλέγει ελεύθερα ένα ή περισσότερα πρότυπα εκτός από την ή τις δοκιμασίες εκείνες, τις οποίες έχει τυχόν ορίσει ως υποχρεωτικές με απόφασή της η Επιτροπή Εισιτηρίων Εξετάσεων, σύμφωνα με το προηγούμενο άρθρο.
 • Τα έργα τα οποία εκτελούν οι υποψήφιοι είναι:
  • Σχέδια σε φύλλο χαρτιού με μολύβι, κάρβουνο ή μελάνι.
  • Χρώμα σε χαρτόνι με τέμπερα, ακουαρέλα, ακρυλικά ή παστέλ.
 • Τα φύλλα χαρτιού και τα χαρτόνια χορηγούνται από τη Σχολή, ενώ τα άλλα απαιτούμενα υλικά προσκομίζονται από τους υποψηφίους.
 • Από το σύνολο των έργων που εκτελεί κάθε υποψήφιος επιλέγει και παραδίδει στον Επιτηρητή δύο μέχρι τέσσερα (2 έως 4) σχέδια και ένα ή δύο (1ή 2) χρώματα, μέσα σε φάκελο που χορηγείται από τη Σχολή.

Περισσότερα στοιχεία για την Προκήρυξη Εισιτηρίων Εξετάσεων για  την εισαγωγή Σπουδαστών στο Τμήμα Εικαστικών Τεχνών της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών  ακαδ. έτους 2017-2018: εδώ

Επαγγελματικά Δικαιώματα – Προοπτικές : 

 • Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών με βάση τις εξειδικευμένες επιστημονικές γνώσεις έχουν τη δυνατότητα επαγγελματικής ενασχόλησης σε φορείς του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα, οι οποίοι έχουν ως αντικείμενο δραστηριότητας την τέχνη σε μία ή περισσότερες κατευθύνσεις ή ειδικεύσεις από αυτές που λειτουργούν στο Τμήμα.
 • Ακόμη έχουν τη δυνατότητα ενασχόλησης στην εκπαίδευση ή και ως ελεύθεροι επαγγελματίες.
 • Δικαίωμα διδασκαλίας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση έχει ο πτυχιούχος ο οποίος παρακολούθησε και εξετάστηκε επιτυχώς στον κύκλο των Ειδικών θεωρητικών μαθημάτων.

Επαγγελματικά Δικαιώματα:

Δεν απαιτείται ειδική άδεια για την άσκηση του επαγγέλματος. Τα επαγγελματικά δικαιώματα του Ζωγράφου είναι αντίστοιχα με αυτά του Γλύπτη ή του Χαράκτη.

Όταν εργάζεται σε σχολεία της Δευτεροβάθμιας Δημόσιας Εκπαίδευσης, τα επαγγελματικά τους δικαιώματα προβλέπονται από τον  Ν. 1566/1985, άρθρο 14, (ΦΕΚ 167 τ. Α/30.09.1985) καθώς και από τον Δημοσιοϋπαλληλικό Κώδικα και τον Διαρκή Εκπαιδευτικό Κώδικα.

Μεταπτυχιακές σπουδές του τμήματος :

Το τμήμα προσφέρει τα παρακάτω Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών:

Σχετικά επαγγέλματα:

Μετεγγραφές Φοιτητών:  Αντίστοιχα τμήματα άλλων Α.Ε.Ι. με βάση την Υ.Α.   αριθμ. 97719/Ζ1 (ΦΕΚ 2520 τ.Β΄/29.06.2018):

Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ):

Σχετικές Επαγγελματικές Οργανώσεις : 

 • Επιμελητήριο Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος: web site: http://www.eete.gr/