Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 15/09/2018

 Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Σχολή Κοινωνικών Επιστημών

Τμήμα Πολιτισμικής  Τεχνολογίας & Επικοινωνίας

Έδρα :

Διεύθυνση : Χαρ. Τρικούπη & Φάωνος, 81 100 Μυτιλήνη

Τηλέφωνο:  22510 36604 – 608 Fax: 22510 36609 E-mail: secr-culturaltec@aegean.gr

Σκοπός του τμήματος :

Στόχος του τμήματος  Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας  είναι η εκπαίδευση νέων επιστημόνων:

 • Στις Τεχνολογίες Πληροφορικής
 • Στις Πολιτισμικές Σπουδές
 • Στις εφαρμογές των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών για την παραγωγή και διαχείριση Ψηφιακού Πολιτιστικού Περιεχομένου

Σύμφωνα με τα παραπάνω, πρόκειται για ένα Τμήμα διεπιστημονικό που προάγει την Πολιτισμική Πληροφορική (Cultural Informatics).

Το Τμήμα στοχεύει στην εκπαίδευση επιστημονικού δυναμικού και στελεχών που θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες του Ψηφιακού Πολιτισμού, συνδυάζοντας τη δημιουργική παραγωγή ποιοτικού Πολιτιστικού Περιεχομένου με τις Τεχνολογίες Πληροφορικής (Τ.Π.) και Πολυμέσων (Multimedia). Οι τεχνολογίες αυτές συνεργάζονται σε όλα τα στάδια που οδηγούν στην επιλογή, ανάλυση-επεξεργασία, παραγωγή και τέλος παρουσίαση-προβολή Ψηφιακού Πολιτιστικού Περιεχομένου.

Διάρκεια σπουδών : 4 έτη (8 εξάμηνα) 

Κατευθύνσεις :

Το Πρόγραμμα Σπουδών διαμορφώθηκε και προάγει την καινοτομία, όπου οι Τεχνολογίες της Πληροφορικής μπορούν να συμβάλλουν σημαντικά τόσο στην ανάλυση, μελέτη και προβολή του Πολιτισμού, όσο και στη δημιουργία καινούργιων πολιτισμικών τάσεων. Μία βασική παράμετρος αυτής της διαδικασίας αφορά στην κατανόηση των τρόπων με τους οποίους αλληλεπιδρούν οι άνθρωποι με το Ψηφιακό Πολιτιστικό Περιεχόμενο. Όσο πιο αποδοτική είναι η οργάνωση της πολιτιστικής πληροφορίας τόσο πιο εύκολη πρόσβαση έχει κάποιος σ’ αυτή. Από την άλλη μεριά, οι Τεχνολογίες Πληροφορικής έχουν αναπτύξει μία πλειάδα τεχνικών και μεθόδων, κυρίως με τη μορφή Πολυμέσων, οι οποίες μπορούν να βοηθήσουν προς αυτή την κατεύθυνση. Λειτουργούν οι εξής κατευθύνσεις: α) Σύγχρονη Μουσειολογία β) Πολιτιστική Αναπαράσταση και Νέες Τεχνολογίες γ) Εκπαιδευτική Τεχνολογία και Διαπολιτισμική Επικοινωνία δ) Οπτικοακουστική Επικοινωνία.

Ενδεικτικά Μαθήματα :  Tο Πρόγραμμα Σπουδών περιλαμβάνει:

 • Μαθήματα Πληροφορικής, με έμφαση στα παρακάτω πεδία: Δομημένος και Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός, Τεχνολογίες Διαδικτύου, Τεχνολογίες Λογισμικού, Δίκτυα Υπολογιστών, Τεχνολογίες Πολυμέσων και Διαδραστικών Πολυμέσων, Γραφικά Υπολογιστών και Εικονική Πραγματικότητα, Σχεδίαση και Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων, Αλγόριθμοι και Δομές Δεδομένων, Επικοινωνία Ανθρώπου – Υπολογιστή και Τεχνητή Νοημοσύνη, Κινητές Τεχνολογίες.
 • Μαθήματα Θεωρίας του Πολιτισμού, Πολιτιστικής Διαχείρισης, Επικοινωνίας, Ποιοτικών και Ποσοτικών Μεθόδων Έρευνας, Μουσειολογίας και Μουσειοπαιδαγωγικής, Πολιτιστικής Αναπαράστασης, Ήχου και Ηχητικών Εφαρμογών, Θεωριών Μάθησης και Εκπαιδευτικών Εφαρμογών, Σύνθεσης Οπτικοακουστικών Δεδομένων, Οπτικής Επικοινωνίας.  Πιο αναλυτικά

Περισσότερα στοιχεία :

Τι άλλο πρέπει να ξέρω :

Επαγγελματικά Δικαιώματα – Προοπτικές :

Σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα του τμήματος, οι πτυχιούχοι του Τμήματος Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, οι οποίοι ορίζονται ως πτυχιούχοι “Πολιτισμικής Πληροφορικής”, έχουν ως κύρια επαγγελματική ενασχόληση τη Σχεδίαση και την Ανάπτυξη Λογισμικού, Εφαρμογών Πολυμέσων και Ψηφιακών Οπτικοακουστικών Προϊόντων, για την παραγωγή, προβολή, διαχείριση και εκπαιδευτική αξιοποίηση της Πολιτιστικής Πληροφορίας.

Η ανάγκη αξιοποίησης της πολιτιστικής πολυγλωσσικής πολυμορφίας της Ευρώπης έχει αυξήσει το ενδιαφέρον των ελληνικών και ευρωπαϊκών φορέων για την παραγωγή και διακίνηση ψηφιακού περιεχομένου. Τόσο κρατικοί φορείς, όσο και ιδιωτικοί οργανισμοί και επιχειρήσεις, στρέφονται στο διαδίκτυο και ψηφιοποιούν πολιτιστικά δεδομένα με στόχο την αξιοποίησή τους από την παγκόσμια αγορά.

Ειδικότερα, οι πτυχιούχοι του Τμήματος μπορούν να απασχοληθούν, είτε αυτοδύναμα, είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες και τεχνικούς, στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα για την εφαρμογή των τεχνολογιών της πληροφορικής σε σύγχρονα γνωστικά πεδία, όπως αυτά που ορίζουν η Μουσειολογία, η Εκπαιδευτική Τεχνολογία και Διαπολιτισμική Επικοινωνία, οι Ψηφιακές Οπτικοακουστικές Τέχνες και η Πολιτιστική Αναπαράσταση με τη χρήση Νέων Τεχνολογιών.

Οι πτυχιούχοι Πολιτισμικοί Πληροφορικοί μπορούν να ασχοληθούν με:

 • Σχεδίαση διαδραστικών και δικτυακών πολυμεσικών εφαρμογών
 • Σχεδίαση και ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων και λογισμικού για εφαρμογές πολυμέσων
 • Ανάπτυξη και διαχείριση ψηφιακών οπτικοακουστικών προϊόντων
 • Σχεδίαση, οργάνωση και υλοποίηση ψηφιακών εκπαιδευτικών προγραμμάτων
 • Σχεδίαση πληροφοριακών συστημάτων και λογισμικού για εφαρμογές που σχετίζονται με τη διαχείριση συλλογών (μουσεία, πινακοθήκες, αίθουσες τέχνης, και άλλους φορείς με σχετικά ενδιαφέροντα)
 • Επιμόρφωση και υποστήριξη επαγγελματιών του πολιτισμού και της εκπαίδευσης για την υιοθέτηση και αξιοποίηση των παραπάνω εφαρμογών στο έργο τους
 • Σκηνοθεσία, επεξεργασία και σύνθεση ψηφιακών δεδομένων για τη δημιουργία βίντεο, animation και κινούμενης εικόνας
 • Σχεδίαση και επεξεργασία γραφικών και κινουμένων σχεδίων για διαδραστικές εφαρμογές πολυμέσων
 • Διοργάνωση εκθέσεων, εκπαιδευτικών προγραμμάτων και άλλων εκδηλώσεων σε μουσεία και συναφείς πολιτιστικούς οργανισμούς.
 • Αποδελτίωση και οργάνωση αρχειακού υλικού με χρήση Η/Υ και δημιουργία Βάσεων Δεδομένων
 • Εκπόνηση μελετών για τη δημιουργία πολιτιστικών δράσεων, οργανισμών και νέων μουσείων
 • Μάρκετινγκ, διοίκηση και στρατηγικές επικοινωνίας πολιτιστικών φορέων και οργανισμών

Οι Πολιτισμικοί Πληροφορικοί μπορούν να απασχοληθούν σε φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και ειδικότερα:

 • Στο δημόσιο τομέα ως καθηγητές πληροφορικής (ΠΕ19)
 • Στον ιδιωτικό τομέα, σε διάφορα εκπαιδευτικά ιδρύματα ή εκπαιδευτικούς φορείς
 • Στην τεχνική και επαγγελματική κατάρτιση για τη διδασκαλία αντικειμένων της ειδικότητάς τους, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις
 • Στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, ως μόνιμοι ή συμβασιούχοι συνεργάτες σε θεματικές που αφορούν την πολιτιστική προβολή με τη χρήση εφαρμογών Η/Υ
 • Σε εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή και διάδοση ψηφιακού πολιτιστικού περιεχομένου και συναφών εφαρμογών λογισμικού
 • Σε διαφημιστικές εταιρείες
 • Σε τμήματα μάρκετινγκ εταιρειών και οργανισμών
 • Σε εταιρείες και οργανισμούς παραγωγής οπτικοακουστικού υλικού
 • Σε εταιρείες post-production για επεξεργασία βίντεο, παραγωγή animation, δυσδιάστατων (2D) και τρισδιάστατων (3D) γραφικών
 • Σε οργανισμούς και εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο χώρο των ηλεκτρονικών εκδόσεων
 • Σε οργανισμούς και ιδρύματα που διαχειρίζονται πολιτιστικά αγαθά (μουσεία, πολιτιστικά ιδρύματα, πολιτιστικές επιχειρήσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης, κ.ο.κ.).
 • Σε εταιρείες ανάπτυξης λογισμικού.

Μεταπτυχιακές σπουδές του τμήματος:

Το τμήμα προσφέρει τα παρακάτω Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών:

Σχετικά επαγγέλματα:

Μετεγγραφές Φοιτητών:  Αντίστοιχα τμήματα άλλων Α.Ε.Ι. με βάση την Υ.Α.   αριθμ. 97719/Ζ1 (ΦΕΚ 2520 τ.Β΄/29.06.2018):

 • Χωρίς καμία αντιστοιχία.

Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ):