Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 27/09/2018

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Σχολή  Περιβάλλοντος

 Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής

Έδρα :

Διεύθυνση : Μύρινα ΛΗΜΝΟΥ, Μητροπολίτη Ιωακείμ 2 – 81400

Τηλέφωνο: 22540 83100, Fax: 22540 83109

Σκοπός του τμήματος :

Η αποστολή του τμήματος είναι να  αναπτύξει ανθρώπινους πόρους και να επεκτείνει και να μεταδώσει γνώση σχετική με τη συνεχή βελτίωση της ασφάλειας, της ποιότητας και της διατροφικής αξίας των τροφίμων. Το όραμα του τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Πανεπιστημίου Αιγαίου είναι να γίνει κέντρο αναφοράς που αναπτύσσει και ολοκληρώνει τις επιστήμες τροφίμων και διατροφής μέσω της αριστείας στην εκπαίδευση και την έρευνα στους τομείς των επιστημονικών του ενδιαφερόντων, σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Διάρκεια σπουδών : 4 έτη (8 εξάμηνα)

Κατευθύνσεις :

Το Πρόγραμμα Σπουδών έχει ως βασικό αντικείμενο την ολοκληρωμένη μελέτη των τροφίμων, μέσω της άρτιας εκπαίδευσης των φοιτητών του, έτσι ώστε ως μελλοντικοί Επιστήμονες Τροφίμων και Διατροφής να συνεισφέρουν καθοριστικά στην παραγωγή και διακίνηση τροφίμων που θα καλύπτουν ποιοτικά και ποσοτικά τις ανάγκες του ανθρώπου – καταναλωτή, θα είναι ασφαλή και θα έχουν υψηλή διατροφική αξία. Η Επιστήμη των Τροφίμων και της Διατροφής αποτελεί εφαρμοσμένη επιστήμη με στόχο την παραγωγή ασφαλών και ποιοτικών τροφίμων με ανώτερα θρεπτικά και οργανοληπτικά χαρακτηριστικά, τη βελτιστοποίηση των μεθόδων επεξεργασίας, συσκευασίας, συντήρησης και διανομής τροφίμων.

Επίσης, μελετά την επίδραση των συστατικών των τροφίμων στην υγεία του ανθρώπου, καθώς και των κοινωνικών, οικονομικών, πολιτιστικών και ψυχολογικών παραγόντων που σχετίζονται και επηρεάζουν την πρόσληψη της τροφής από τον άνθρωπο. Η επίτευξη των ανωτέρω γίνεται αξιοποιώντας τις γνώσεις βασικών επιστημών για ανάλυση και μελέτη των τροφίμων και της αλληλεπίδρασης αυτών με τον άνθρωπο σε επίπεδο χημείας, βιοχημείας, μικροβιολογίας, μηχανικής, περιβάλλοντος και οικονομικών.

Ενδεικτικά Μαθήματα : 

 • Ασφάλεια – Ποιότητα Τροφίμων
  • Χημεία – Βιοχημεία Τροφίμων
  • Μικροβιολογία
 • Κύκλος Ζωής Τροφίμων
  • Διατροφικοί Πόροι
  • Τεχνολογία Τροφίμων
  • Διαχείριση Αποβλήτων
 • Διατροφή στην ποιότητα ζωής
  • Βιολογία-Βιοχημεία
  • Φυσιολογία του Ανθρώπου
  • Ψυχολογία – Παιδαγωγικά
  • Πολιτικές Διατροφής
  • Διατροφή και Πολιτισμός
 • Κοινωνικοοικονομική διάσταση της Διατροφής
 • Οργάνωση Παραγωγής και Διοίκηση Επιχειρήσεων Τροφίμων
 • Τεχνολογίες Αιχμής – Καινοτομία. Πιο αναλυτικά

Περισσότερα στοιχεία 

Τι άλλο πρέπει να ξέρω :

Επαγγελματικά Δικαιώματα – Προοπτικές :

Οι τομείς απασχόλησης των πτυχιούχων του Τμήματος περιλαμβάνουν:

 • Έρευνα και ανάπτυξη – διερεύνηση επιστημονικών αρχών σχετικών με προϊόντα διατροφής
 • Ανάπτυξη προϊόντων – ανάπτυξη νέων προϊόντων διατροφής ή βελτίωση της ποιότητας ή/και της ασφάλειας υπαρχόντων προϊόντων
 • Τεχνικές πώλησης – τεχνική υποστήριξη της βιομηχανίας τροφίμων σε θέματα πρώτων υλών, συστατικών και τεχνολογίας για την παρασκευή συγκεκριμένων προϊόντων
 • Διασφάλιση ποιότητας – ανάλυση συστατικών προϊόντων διατροφής και διασφάλιση της συμμόρφωσης του τελικού προϊόντος με τα σχετικά πρότυπα
 • Διεθνής παρουσία – βοήθεια σε πολίτες αναπτυσσόμενων κρατών προκειμένου να βελτιώσουν τις διαδικασίες διαχείρισης και αποθήκευσης τροφίμων που χρησιμοποιούν μέσω διαφόρων διεθνών οργανισμών (π.χ. Π.Ο.Υ.)
 • Κανονισμοί – ανάπτυξη πολιτικών και επιβολή κανόνων υγιεινής τροφίμων
 • Διοίκηση – οργάνωση και λειτουργία μικρομεσαίων εταιρειών επεξεργασίας τροφίμων
 • Βασική έρευνα, εκπαίδευση

Σχετικά επαγγέλματα:   (Φυσιογνωμία του πτυχιούχου)

Σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα του τμήματος οι απόφοιτοι του Τμήματος είναι επιστήμονες τροφίμων και διατροφής και έχουν όλες τις γνώσεις και δεξιότητες που απαιτούνται προκειμένου να προδιαγράφουν και να εφαρμόζουν διαδικασίες αξιοποίησης φυσικών πρώτων υλών για την παραγωγή ασφαλών τροφίμων καθορισμένης διατροφικής αξίας.

Συγγενείς, συμπληρωματικές ειδικότητες αποτελούν οι διαιτολόγοι (εστιάζουν στις θεραπευτικές μεθόδους και τον τριτογενή τομέα υγείας) και οι τεχνολόγοι τροφίμων (εστιάζουν στην παραγωγική διαδικασία τροφίμων). Οι απόφοιτοι του Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν ως «διατροφολόγοι». Γεφυρώνουν τις δύο παραπάνω ειδικότητες με πρόσθετο γνώρισμα την έμφαση στην ποιότητα – ασφάλεια τροφίμων και στην γνώση των γεωπολιτικών και κοινωνικοοικονομικών διαστάσεων της Διατροφής..

Σχετικά επαγγέλματα:

Μετεγγραφές Φοιτητών:  Αντίστοιχα τμήματα άλλων Α.Ε.Ι. με βάση την Υ.Α.   αριθμ. 97719/Ζ1 (ΦΕΚ 2520 τ.Β΄/29.06.2018):

 • Χωρίς καμία αντιστοιχία.

Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ):

Σχετικές Επαγγελματικές Οργανώσεις : 

 • Πανελλήνια Ένωση Διατροφολόγων – Διαιτολόγων. Web Site:  http://www.ed-de.gr