Διοίκησης Επιχειρήσεων

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 01/10/2018

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Σχολή Επιστημών Διοίκησης

Τμήμα  Διοίκησης Επιχειρήσεων

Έδρα :

Διεύθυνση :  Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, Μιχάλειο Κτίριο, Μιχάλων 8   Χίος 82100

Τηλέφωνο: 22710 35130, 22710  35199 E-mail : TDE_Gram_Foit@aegean.gr

Σκοπός του τμήματος :

Σκοπός του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων είναι να παράσχει στους φοιτητές τις θεωρητικές εκείνες γνώσεις και τις πρακτικές δεξιότητες που θα τους καταστήσουν ικανούς επιστήμονες της Διοίκησης, οι οποίοι θα στελεχώσουν επιχειρήσεις και οργανισμούς της δημόσιας και ιδιωτικής επιχειρηματικής πρωτοβουλίας και θα διαδραματίσουν πρωταγωνιστικό ρόλο στο σύγχρονο οικονομικό, κοινωνικό και πολιτικό περιβάλλον της χώρας, αλλά και της αλλοδαπής.

Ο βασικός στόχος του Τμήματος είναι η δημιουργία της επόμενης γενιάς managers υψηλού επιστημονικού επιπέδου, σύμφωνα με διεθνή επιστημονικά και επαγγελματικά πρότυπα. Μιας νέας γενιάς στελεχών επιχειρήσεων και οργανισμών, εξοπλισμένων με μοντέρνες θεωρητικές γνώσεις και με τη βασική πρακτική εμπειρία για να ανταπεξέλθουν στις επιστημονικές κι επαγγελματικές προκλήσεις των θέσεων διοίκησης.

Διάρκεια σπουδών : 4 έτη (8 εξάμηνα) 

Κατευθύνσεις :

Σύμφωνα με τον Οδηγό Σπουδών, το Πρόγραμμα Σπουδών του τμήματος  Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου βασίζεται σε δύο Κύκλους Σπουδών που με τα κατάλληλα μαθήματα δημιουργούν προοδευτικά το υπόβαθρο γνώσης των φοιτητών μας – από τη γενική γνώση στην εξειδικευμένη. Ο πρώτος Κύκλος Σπουδών προσφέρει το βασικό υπόβαθρο γνώσεων της Διοίκησης Επιχειρήσεων και περιλαμβάνει μαθήματα υποδομής που διδάσκονται κυρίως στα δύο πρώτα έτη του Προγράμματος.

Ο δεύτερος Κύκλος Σπουδών, και με βάση τις αποκτηθείσες βασικές γνώσεις υποδομής, προσφέρει εξειδικευμένα μαθήματα, στα πλαίσια Κατευθύνσεων Εξειδίκευσης και μαθημάτων Ελεύθερης Επιλογής. Στόχος των μαθημάτων και των δύο Κύκλων Σπουδών είναι να προσφέρουν σφαιρική γνώση του αντικειμένου της Διοίκησης Επιχειρήσεων: α) επιστημολογικά (ως προς το πεδίο που αποτελεί το ιδιαίτερο αντικείμενο μελέτης των μαθημάτων) β) μεθοδολογικά (ως προς τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζουν και μελετούν το εν λόγω αντικείμενο).

Το Πρόγραμμα Σπουδών δίνει δυνατότητα επιλογής συνδυασμού μαθημάτων, σύμφωνα με τις προσωπικές προτιμήσεις και τον επαγγελματικό προσανατολισμό του κάθε φοιτητή. Από το τρέχον ακαδημαϊκό έτος ισχύει το νέο Πρόγραμμα Σπουδών το οποίο δίνει τη δυνατότητα στους φοιτητές μίας εκ των τριών ακόλουθων κατευθύνσεων:  α). Λογιστική – Χρηματοοικονομική β). Διοίκησης γ). Τουρισμός.

Η κατεύθυνση (γ) διατηρείται  μόνο για τους φοιτητές που εισήχθησαν πριν την δημοσίευση του νόμου 4452 (ΦΕΚ 17 τ.Α΄15.02.2017).   Η κατεύθυνση «Τουρισμός» δεν θα προσφέρεται στους φοιτητές που θα εισαχθούν στο Τμήμα από το ακαδημαϊκό έτος 2017 – 2018 και εφεξής. Διότι από το ακαδ. έτος 2017-18  η ανωτέρω κατεύθυνση  συγκροτείται σε ξεχωριστό τμήμα.

Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους, οι πτυχιούχοι του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων έχουν εξοπλιστεί με τις απαιτούμενες γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες, οι οποίες θα τους εξασφαλίσουν την επιστημονική και επαγγελματική τους καταξίωση και εξέλιξη στο χώρο της διοίκησης επιχειρήσεων. Πιο αναλυτικά, οι πτυχιούχοι του Τμήματος:

 • Έχουν αποκτήσει επιστημονικό τρόπο σκέψης, ο οποίος επιτρέπει τη μεθοδική και ορθολογική προσέγγιση στην επίλυση προβλημάτων και την αποτελεσματική αντιμετώπιση των αναγκών των σύγχρονων επιχειρήσεων και οργανισμών.
 • Έχουν διδαχθεί και είναι σε θέση να αξιοποιήσουν μία σειρά από σύγχρονα εργαλεία και μεθόδους τα οποία σε συνδυασμό με το διδαχθέντα τρόπο σκέψης τους επιτρέπουν να ανταποκριθούν στο απαιτητικό και ανταγωνιστικό περιβάλλον της αγοράς.
 • Είναι κατάλληλα προετοιμασμένοι για τη συνέχιση των σπουδών τους σε μεταπτυχιακό επίπεδο.

Τα Προγράμματα Σπουδών των πανεπιστημιακών τμημάτων Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων είναι αντίστοιχα και εφάμιλλα μεταξύ τους.

Ενδεικτικά Μαθήματα :

Στατιστική, Εμπορικό Δίκαιο, Αρχές Χρηματοοικονομικής Λογιστικής, Μικροοικονομική, Οργανωσιακή θεωρία, Στοιχεία Οικονομικών και Ασφαλιστικών Οικονομικών, Χρηματοοικονομική Λογιστική, Αρχές Νομισματικής και Ευρωπαϊκό Νομισματικό Σύστημα, Στοιχεία Ασφαλιστικού και Ναυτικού Δικαίου, Δημόσια Οικονομική, Δίκαιο Εμπορικών Εταιριών, Ποσοτική Ανάλυση Διοικητικών Αποφάσεων, Αρχές Μάρκετινγκ, Χρηματοοικονομικοί Οργανισμοί και Κεφαλαιοαγορές, Ξένη Γλώσσα, Συμπεριφορά Καταναλωτή, Λογιστική Εταιρικών Επιχειρήσεων, Εφαρμοσμένη Ψυχολογία στις Επιχειρήσεις, Δίκαιο Φορολογίας Επιχειρήσεων, Εργασιακές Σχέσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Ελεγκτική, Στρατηγικό Μάρκετινγκ, Σύγχρονες Μορφές Χρηματοδότησης, Επενδυτικές Μελέτες και Ευρωπαϊκή Χρηματοδότηση, Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης, Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων, Στρατηγική Επιχειρήσεων, Διοίκηση Ολικής Ποιότητας, Κοστολόγηση και Λογιστική Κόστους, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία, κ.α.  Πιο αναλυτικά

Περισσότερα στοιχεία :

Τι  άλλο πρέπει να ξέρω :  

Επαγγελματικά   Δικαιώματα   – Προοπτικές :  

Ο απόφοιτος του τμήματος μπορεί να εργαστεί :

 • ως στέλεχος σε δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς, επιχειρήσεις, υπουργεία, ασφαλιστικά ή τραπεζικά ιδρύματα, λογιστήρια, ινστιτούτα ερευνών καθώς και σε διάφορες εταιρείες χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, επενδύσεων, δημοσκοπήσεων, έρευνας αγοράς κ.ά.
 • Ακόμη, μπορεί να εργαστεί ως σύμβουλος επιχειρήσεων και βιομηχανιών και σε διάφορες υπηρεσίες που έχουν ως αντικείμενο το εμπόριο, τη διεθνή οικονομία, νομισματικά και φορολογικά θέματα κ.ά.
 • Τέλος, μπορεί να απασχοληθεί ως ελεύθερος επαγγελματίας ή ως εκπαιδευτικός στη μέση ή ανώτατη εκπαίδευση και κατάρτιση, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα.

Σύμφωνα με το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, οι πτυχιούχοι του Τμήματος  Διοίκησης  Επιχειρήσεων  του Πανεπιστημίου Αιγαίου, γίνονται μέλη στο Οικονομικό Επιμελητήριο.

Σύμφωνα με τον  Οδηγό Σπουδών του τμήματος, με την περάτωση των σπουδών τους, οι απόφοιτοι  διαθέτουν τα κατάλληλα εφόδια για να ξεκινήσουν και να δημιουργήσουν μια επιτυχημένη επαγγελματική σταδιοδρομία σε μια ευρεία γκάμα αντικειμένων. Ενδεικτικά αναφέρουμε:

 • Χρηματοοικονομική Διοίκηση
 • Λήψη Αποφάσεων & Επιχειρησιακή Έρευνα
 • Μάρκετινγκ
 • Οργανωσιακή Συμπεριφορά & Ανθρώπινοι Πόροι
 • Ηλεκτρονικό Επιχειρείν
 • Διοίκηση Διεθνών Επιχειρήσεων
 • Διοίκηση Παραγωγής και Υπηρεσιών
 • Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας.

Επαγγελματικά Δικαιώματα:

Το οικονομικό επάγγελμα διέπεται από τους παρακάτω  νομοθεσία :

Μεταπτυχιακές σπουδές του τμήματος:

Το τμήμα προσφέρει τα παρακάτω Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών:

Σχετικά επαγγέλματα:

Μετεγγραφές Φοιτητών:  Αντίστοιχα τμήματα άλλων Α.Ε.Ι. με βάση την Υ.Α.   αριθμ. 97719/Ζ1 (ΦΕΚ 2520 τ.Β΄/29.06.2018):

Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ):

Σχετικές Επαγγελματικές Οργανώσεις :  

 • Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος. web site: http://www.oe-e.gr
 • Πανελλήνια Ομοσπονδία Οικονομολόγων. web site: http://poo.gr/
 • Ένωση Οικονομολόγων Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ε.Ο.Ε.Δ.Ε.), web site: http://eoede.gr/