Περιβάλλοντος

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 29/09/2018

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Σχολή  Περιβάλλοντος 

Τμήμα Περιβάλλοντος

Έδρα :

Διεύθυνση : Κτίριο Ξενία Β, Λόφος Πανεπιστημίου 81100 Μυτιλήνη

Τηλέφωνο : 22510 36200,  22510 36202 Fax :  22510 36209 E- mail : secr@env.aegean.gr

Σκοπός του τμήματος :

Σκοπός του  Τμήματος Περιβάλλοντος είναι η δημιουργία επιστημόνων ικανών να κατανοούν και να αναλύουν το περιβάλλον και τα περιβαλλοντικά προβλήματα, και να καταρτίζουν σχέδια και προγράμματα διαχείρισης του περιβάλλοντος και αντιμετώπισης περιβαλλοντικών προβλημάτων. Η άρτια δηλαδή εκπαίδευση περιβαλλοντολόγων σε επιστημονικές γνώσεις, ο εφοδιασμός τους με δεξιότητες απαραίτητες στην αγορά εργασίας καθώς επίσης η περαιτέρω ακαδημαϊκή τους εξέλιξη.

Διάρκεια σπουδών : 4 έτη (8 εξάμηνα) 

Κατευθύνσεις :

Αντικείμενο του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών του Τμήματος είναι οι Περιβαλλοντικές Επιστήμες, με μια διεπιστημονική και ολιστική προσέγγιση στα περιβαλλοντικά προβλήματα. Το  Πρόγραμμα Σπουδών είναι βασισμένο σε ένα συνδυασμό θετικών και κοινωνικών επιστημών, συνδυασμός που το καθιστά πρωτοπόρο καθώς αντιμετωπίζει τα περιβαλλοντικά προβλήματα από μια ολοκληρωμένη διάσταση, κάτι που το διαφοροποιεί από τα παραδοσιακά προγράμματα σπουδών άλλων τμημάτων στον ελληνικό και παγκόσμιο ακαδημαϊκό χώρο.

Το Πρόγραμμα Σπουδών διακρίνεται σε δύο κύκλους μαθημάτων:

  • Α’ Κύκλος (1ο και 2ο έτος), περιλαμβάνει υποχρεωτικά μαθήματα και προσφέρει στον φοιτητή το αναγκαίο γενικό υπόβαθρο για τη συνέχιση των σπουδών του.
  • Β’ Κύκλος (3ο και 4ο έτος) περιλαμβάνει μαθήματα επιλογής και υποχρεωτική εκπόνηση πτυχιακής εργασίας, επιτρέποντας την εξειδίκευση και την εμβάθυνση.

Τα προσφερόμενα μαθήματα στο Τμήμα Περιβάλλοντος, είναι οργανωμένα σε τρεις (3) κατευθύνσεις μαθημάτων: α). Μαθήματα Περιβαλλοντικών Επιστημών β). Μαθήματα Εφαρμοσμένων Περιβαλλοντικών Επιστημών και Περιβαλλοντικής Τεχνολογίας γ). Μαθήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης.

Ενδεικτικά Μαθήματα :

Βιολογία, Μαθηματικά, Γενική Χημεία, Φυσική, Οικονομία και Περιβάλλον, Βιολογία Φυτών, Κοινωνία και Περιβάλλον, Εισαγωγή στην Οικολογία, Περιβάλλον και Επιστήμη, Στατιστική, Εισαγωγή στην Περιβαλλοντική Μηχανική, Πληροφορική, Εισαγωγή στον Περιβαλλοντικό Σχεδιασμό, Βιολογία Ζώων, Περιβαλλοντική Χημεία, Φυσική Γεωγραφία, Θεσμοί και Νομοθεσία για το Περιβάλλον, Χαρτογραφία και Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών, Γεωργία και Περιβάλλον, Υδατικά Οικοσυστήματα, Χερσαία Οικοσυστήματα, Εδαφολογία, Ποσοτική Ανάλυση Οικοσυστημάτων, Βιολογική Ποικιλότητα, Μικροβιακή Οικολογία, Γενετική των Πληθυσμών, Διαχείριση Οικοσυστημάτων,  Μεσογειακού Τύπου Οικοσυστήματα, Οικολογική Εκτίμηση Επικινδυνότητας, Οικοτοξικολογία, Σχεδιασμός Προστατευτέων Περιοχών, Βιολογία της Διατήρησης, Διαχείριση Οικοσυστημάτων, κ.α. Πιο αναλυτικά

Περισσότερα στοιχεία :

Τι άλλο πρέπει να ξέρω :  

Επαγγελματικά Δικαιώματα – Προοπτικές :

Το Τμήμα Περιβάλλοντος ιδρύθηκε το 1985 με αντικειμενικό στόχο τη σύνδεση διαφορετικών επιστημών που σχετίζονται με τα περιβαλλοντικά θέματα. Ο όρος περιβάλλον είναι θεματολογικά πολύπλευρος και πολυδιάστατος,  κατά συνέπεια η ορθή προσέγγιση των περιβαλλοντικών ζητημάτων απαιτεί  σφαιρική και διεπιστημονική γνώση.

Το επιστημονικό πλαίσιο μέσα στο οποίο κινήθηκε έως σήμερα το Τμήμα καθορίζεται από τις βασικές επιστήμες της Φυσικής, της Χημείας, της Βιολογίας και των Οικονομικών, καθώς και από νεότερα επιστημονικά πεδία όπως αυτά της Οικολογίας, της Περιβαλλοντικής Μηχανικής, της Χωροταξίας, της  Χαρτογραφίας, της Κοινωνιολογίας και της Περιβαλλοντικής Αγωγής.

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Περιβάλλοντος, μέσα από την εκπαιδευτική διαδικασία, αποκτούν γνώσεις και εμπειρία που τους επιτρέπουν να ασχοληθούν επαγγελματικά με θέματα ρύπανσης περιβάλλοντος, διαχείρισης οικοσυστημάτων, διαχείρισης και επεξεργασίας φυσικών πόρων και αποβλήτων, ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, περιβαλλοντικής πολιτικής, περιφερειακής ανάπτυξης και περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Παράλληλα, έχουν το δικαίωμα εκπόνησης χωροταξικών και περιβαλλοντικών μελετών, όπως αυτό καθορίζεται από το Νόμο.

O πτυχιούχος του Τμήματος Περιβάλλοντος του Παν/μίου Αιγαίου, ο οποίος ορίζεται ως πτυχιούχος περιβαλλοντολόγος, έχει ως κύρια επαγγελματική ενασχόληση του την επεξεργασία, τη σύνταξη και αξιολόγηση Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, τη διενέργεια ελέγχων ποιότητας περιβάλλοντος, το σχεδιασμό και την αξιολόγηση περιβαλλοντικών πολιτικών, τη διαχείριση περιβαλλοντικών συστημάτων, την περιβαλλοντική εκπαίδευση, αγωγή, ενημέρωση και επικοινωνία».

Οι πτυχιούχοι μπορούν να καλύψουν θέσεις εργασίας σε τομείς ανάλογους με τις σπουδές και την εξειδίκευσή τους. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι μπορούν να απασχοληθούν στον ιδιωτικό και δημόσιο και  την Τοπική Αυτοδιοίκηση τομέα :

  • ως επόπτες περιβάλλοντος σε νομαρχίες, μονάδες βιολογικών καθαρισμών, στην ανάπλαση υποβαθμισμένων περιοχών, στην αποκομιδή των σκουπιδιών και στις χωματερές
  • περιβαλλοντικής τεχνολογίας των χερσαίων και υδάτινων οικοσυστημάτων
  • οικολογίας των έμβιων οργανισμών και ειδικότερα του ανθρώπου
  • εφαρμογής και ελέγχου της περιβαλλοντικής πολιτικής της πολιτείας
  • κατάρτισης και εφαρμογής εκπαιδευτικών προγραμμάτων περιβαλλοντικής αγωγής σε όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης
  • διαχείρισης και διοίκησης οργανισμών και υπηρεσιών που ασχολούνται με το συγκεκριμένο αντικείμενο
  • στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση.

Επαγγελματικά Δικαιώματα:

Τα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων του τμήματος Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου  έχουν κατοχυρωθεί και ορίζονται ρητά, σύμφωνα με το σύμφωνα με το  Π. Δ. 405 το οποίο δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 228 τ.Α’ /6.11.1995.

Μεταπτυχιακές σπουδές του τμήματος :

Το τμήμα προσφέρει τα παρακάτω Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών:

Σχετικά επαγγέλματα:

Μετεγγραφές Φοιτητών:  Αντίστοιχα τμήματα άλλων Α.Ε.Ι. με βάση την Υ.Α.   αριθμ. 97719/Ζ1 (ΦΕΚ 2520 τ.Β΄/29.06.2018):

  • Χωρίς καμία αντιστοιχία.

Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ):

Σχετικές  Επαγγελματικές  Οργανώσεις  :