Γεωγραφίας

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 30/09/2018

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Σχολή  Κοινωνικών  Επιστημών 

Τμήμα  Γεωγραφίας

Έδρα :

Διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Τμήμα Γεωγραφίας, Λόφος Πανεπιστημίου, 81100 Μυτιλήνη

Τηλέφωνο: 22510  36426, 36402, Fax: 22510 36409, E-mail : sanom@geo.aegean.gr

Σκοπός του τμήματος :

Σκοπός του τμήματος είναι η ανάδειξη επιστημόνων ικανών να μελετούν την αλληλεπίδραση της ανθρώπινης δραστηριότητας με το χώρο. Επίσης οι σπουδαστές καταρτίζονται στην ανάλυση και ερμηνεία της συγκρότησης του χώρου ως υπόβαθρο για παρέμβαση.

Διάρκεια σπουδών : 4 έτη (8 εξάμηνα)

Κατευθύνσεις :

Το Πρόγραμμα Σπουδών φιλοδοξεί να απαντήσει στην πρόκληση της σύγχρονης, διεπιστημονικής και συνθετικής θεώρησης της επιστήμης της Γεωγραφίας προσφέροντας ένα ευρύ φάσμα γνώσεων και δεξιοτήτων. Οι προπτυχιακές σπουδές στο Τμήμα Γεωγραφίας επιδιώκουν να επιτύχουν τρεις κύριους στόχους.

 • Ο πρώτος στόχος αφορά στην απόκτηση και εμπέδωση επιστημονικού και ερευνητικού υπόβαθρου, το οποίο επιτρέπει στους απόφοιτους γεωγράφους να συνεχίσουν και να συμβάλλουν στην ανάπτυξη της Γεωγραφίας και της γεωγραφικής έρευνας.
 • Ο δεύτερος στόχος αφορά στην εκπαίδευση γεωγράφων οι οποίοι θα απασχοληθούν στον δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες, σε εφαρμογές γεωγραφικού περιεχομένου και χαρακτήρα.
 • Ο τρίτος στόχος αφορά στη δημιουργία αποφοίτων οι οποίοι θα στελεχώσουν την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση για τη διδασκαλία του μαθήματος της Γεωγραφίας στη σύγχρονη και επίκαιρη μορφή του.

Αυτοί οι τρεις στόχοι αποτελούν τους άξονες συγκρότησης του Προγράμματος Σπουδών, το οποίο αναθεωρείται κάθε χρόνο με σκοπό τη συνεχή ενημέρωση και τελειοποίηση του στο πνεύμα των ευρύτερων επιστημονικών, τεχνολογικών και κοινωνικο-οικονομικών εξελίξεων.

Τα μαθήματα που προσφέρονται διακρίνονται σε υποχρεωτικά, κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά  και προαιρετικά. Τα υποχρεωτικά μαθήματα προσφέρουν βασική γνώση στις κύριες θεματικές περιοχές της Γεωγραφίας και στα βασικά μεθοδολογικά εργαλεία που είναι απαραίτητα για την ολοκληρωμένη κατάρτιση ενός γεωγράφου ανεξαρτήτως ειδικότητας.

Τα κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα εμβαθύνουν σε τέσσερις ομάδες γνωστικών περιοχών της Γεωγραφίας: Φυσική Γεωγραφία και Περιβάλλον, Ανθρωπογεωγραφία, Ανάπτυξη και Σχεδιασμός του Χώρου, Γεωπληροφορική.

Τα Προγράμματα Σπουδών των τμημάτων Γεωγραφίας είναι αντίστοιχα και εφάμιλλα μεταξύ τους.

Ενδεικτικά Μαθήματα :

Εισαγωγή στην Πληροφορική, Φυσική Γεωγραφία-Γεωμορφολογία, Σύγχρονη Ανθρωπογεωγραφία, Οικονομική, Ποσοτικές Μέθοδοι στη Γεωγραφία, Εισαγωγή στη Χαρτογραφία, Φυσική Γεωγραφία-Κλιματολογία, Κοινωνική Γεωγραφία, Πληθυσμιακή Γεωγραφία, Αστική Γεωγραφία, Περιβάλλον και Οικολογία, Πολιτισμική Γεωγραφία, Πολιτισμική Γεωγραφία, Πολιτική Γεωγραφία και Γεωπολιτική, Περιφερειακή Ανάπτυξη και Χωροταξικός Σχεδιασμός, Χωρική Στατιστική, Γεωγραφία και Διαχείριση Φυσικών Πόρων, Ιστορία της Πόλης και της Πολεοδομίας, Θέματα Διαχείρισης Περιβαλλοντικών Κινδύνων, Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στη Διδασκαλία της Γεωγραφίας, κ.α. Πιο αναλυτικά

Περισσότερα στοιχεία :

Τι άλλο πρέπει να ξέρω : 

Επαγγελματικά Δικαιώματα – Προοπτικές :

Οι γεωγράφοι μπορούν να απασχοληθούν σε υπηρεσίες του δημόσιου. του ιδιωτικού και του κοινωνικού τομέα, και σε ένα πολύ ευρύτερο φάσμα περιοχών ακόμη. Ενδεικτικά αναφέρονται:

 • Υπουργεία και όλες οι σχετικές υπηρεσίες
 • Περιφερειακές διοικήσεις και Νομαρχίες
 • Τοπική Αυτοδιοίκηση (Δήμοι) -Υπηρεσίες Ευρωπαϊκής Ένωσης και Διεθνών Οργανισμών
 • Σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης – Ι.Ε.Κ. -Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
 • Ερευνητικά Κέντρα
 • Στρατιωτικές Σχολές
 • Βιβλιοθήκες, Κέντρα τεκμηρίωσης και Υπηρεσίες Διαχείρισης Δεδομένων
 • Στατιστικές Υπηρεσίες
 • Αναπτυξιακές εταιρείες τοπικού και περιφερειακού χαρακτήρα
 • Δημοτικές Επιχειρήσεις
 • Ιδιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα
 • Μελετητικά γραφεία
 • Μη κυβερνητικές οργανώσεις
 • Οι γεωγράφοι μπορούν να απασχοληθούν ακόμη σε εργασιακούς χώρους του ιδιωτικού τομέας σε ερευνητικά ιδρύματα που ασχολούνται με τη μελέτη των επιστημών του χώρου και του ανθρώπου σε φορείς της Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε θέματα της ειδικότητάς τους., σε Διεθνείς οργανισμούς και μη κυβερνητικές οργανώσεις.
 • Η πρόσφατη ένταξη των Γεωγράφων στον κλάδο των εκπαιδευτικών (ΠΕ04.05) καθιστά δυνατή τη συμμετοχή τους στον διαγωνισμό του Α.Σ.Ε.Π. και την πρόσληψή τους ως μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.
 • Επίσης, από την περίοδο 2008-2009 δίνεται για πρώτη φορά η δυνατότητα στους αποφοίτους των Τμημάτων Γεωγραφίας να κάνουν αίτηση για ένταξη στους πίνακες των αναπληρωτών και ωρομισθίων, και εντάσσονται στον κλάδο ΠΕ04.05 (καθηγητές Φυσικών Επιστημών και ιδιαίτερα Γεωλόγων).

Επαγγελματικά Δικαιώματα:

Τα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων των τμημάτων Γεωγραφίας του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου και του Πανεπιστημίου Αιγαίου,   κατοχυρώνονται νομοθετικά με το   Π.Δ. 147 που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 124 τ.Α’/04.06.2002.

Μεταπτυχιακές σπουδές του τμήματος:

Το τμήμα προσφέρει τα παρακάτω Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών:

Σχετικά επαγγέλματα:


.

.

.

Μετεγγραφές Φοιτητών:  Αντίστοιχα τμήματα άλλων Α.Ε.Ι. με βάση την Υ.Α.   αριθμ. 97719/Ζ1 (ΦΕΚ 2520 τ.Β΄/29.06.2018):

Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ):

Σχετικές Επαγγελματικές Οργανώσεις :