Μηχανικών Πληροφορικών και Επικοινωνιακών Συστημάτων

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 13/10/2018

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Πολυτεχνική Σχολή

Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων

Έδρα :

Διεύθυνση:   Καρλόβασι, Σάμος Τ.Κ. 83200

Τηλέφωνο:  2273 082000  22730 82014, 82017  Fax: 22730 82008, 82219 E-mail: dicsd@icsd.aegean.gr

 Σκοπός του τμήματος :

Το Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου έχει ως κεντρικό στόχο τη δημιουργία επιστημόνων με υψηλού επιπέδου εκπαίδευση και άκρως δημιουργικό και κριτικό πνεύμα, ικανών να αξιοποιήσουν τις σύγχρονες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών για το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και τη διοίκηση Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων. Το εκπαιδευτικό έργο του Τμήματος συνδυάζεται με την εκτεταμένη ερευνητική δραστηριότητα, με στόχο την παραγωγή νέας γνώσης και τη διάδοσή της στον Εθνικό, Ευρωπαϊκό και διεθνή χώρο.

Διάρκεια σπουδών : 5 έτη (10 εξάμηνα)

Kατευθύνσεις :

Ήδη από την εποχή της ίδρυσής του, το 1997, στο Τμήμα καταγράφηκε η οπτική ότι σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα οι κλασικές έννοιες του τηλεπικοινωνιακού μηχανικού και του επιστήμονα πληροφορικής θα πάψουν να αποτελούν αυτοτελείς οντότητες και ένα νέο ολοκληρωμένο επιστημονικό αντικείμενο, αυτό του Μηχανικού Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων, θα κληθεί να καλύψει τις ανάγκες αυτές. Η ολοκλήρωση των τεχνολογιών της πληροφορικής και των επικοινωνιών στο πλαίσιο ενιαίων συστημά­των, έδωσε στο Τμήμα έναν ιδιαίτερο χαρακτήρα, τον οποίο διατηρεί και ενισχύει.

Το Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων του Πανεπιστημί­ου Αιγαίου υιοθετεί την προαναφερόμενη αντίληψη για τη φύση των πληροφοριακών και επικοινωνιακών συστημάτων. Ως πληροφοριακό νοείται ένα σύστημα που δέχεται πληροφορίες, τις αποθηκεύει, τις ανακτά, τις μετασχηματίζει και τις επεξερ­γάζεται. Το πληροφοριακό σύστημα αποτελεί ένα οργανωμένο σύνολο ξεχωριστών αλληλεπιδρώντων στοιχείων: ανθρώπων, διαδικασιών, δεδομένων, λογισμικού και υλικού εξοπλισμού. Η παραπάνω θεώρηση καλύπτει όχι μόνο την πρώτη διάσταση της ονομασί­ας του τμήματος, αλλά και τη δεύτερη, αφού σύμφωνα μ’ αυτήν, ο όρος «επικοινωνιακό σύστημα» δε λογίζεται ως ανεξάρτητη και συμπληρωματική, αλλά ως εγγενής διάσταση ενός ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος. Έτσι, οι δύο διαστάσεις της ονομασίας του Τμήματος αντικατοπτρίζουν την πληρότητα των σπουδών, η οποία απαιτείται για την επίτευξη των τεθέντων σκοπών.

Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος έχει σχεδιαστεί λαμβάνοντας υπόψη διεθνή πρό­τυπα σπουδών, τα οποία προσαρμόζονται στις ανάγκες της Ελληνικής πραγματικότητας. Καλύπτει το σύνολο των αντικειμένων που συνθέτουν το βασικό κορμό γνώσης που αφορά τα πληροφοριακά και επικοινωνιακά συστήματα, προσφέροντας μαθήματα υψηλής ποιότητας. Στην κατεύθυνση αυτή υιοθετούνται φοιτητο-κεντρικά συστήματα διδασκαλίας, αξιολόγηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, υψηλό επίπεδο συνεργασίας μεταξύ καθηγη­τών-φοιτητών, αλλά και δράσεις σύνδεσης της διδασκαλίας με την παραγωγή.

Σύμφωνα με το Πρόγραμμα Σπουδών στα τρία πρώτα έτη σπουδών οι φοιτητές παρακολουθούν ένα κύκλο υποχρεωτικών μαθημάτων, ενώ από το τέταρτο έτος επιλέγουν μαθήματα που ανήκουν σε έξι επιστημονικούς κύκλους: α). Ασφάλεια Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων και Ιδιωτικότητα β). Πληροφοριακά Συστήματα και Επιχειρηματικότητα γ). Τεχνολογίες Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών δ). Επικοινωνιακά Συστήματα και Δίκτυα ε). Διαχείριση Πληροφορίας και Ευφυή Συστήματα στ). Θεμελιώσεις της Επιστήμης των Υπολογιστών.

Ενδεικτικά Μαθήματα :

Μαθηματική Ανάλυση, Σχεδίαση & Υαλοποίηση  Λογισμικού, Διακριτά Μαθηματικά, Λογική Σχεδίαση  Ψηφιακών Συστημάτων, Φυσική,  Μεθοδολογίες και Γλώσσες Προγραμματισμού, Πιθανότητες και Στατιστική, Στοιχεία Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων, Γραμμική Άλγεβρα, Διαφορικές Εξισώσεις, Δομές Δεδομένων, Αρχιτεκτονική Υπολογιστών, Μαθηματική Λογική και Λογικός Προγραμματισμός,  Στοχαστικές Διαδικασίες και Μοντελοποίηση, Ανάλυση και Σχεδιασμός Πληροφοριακών Συστημάτων, Επικοινωνίες Υπολογιστών, Εφαρμοσμένα Μαθηματικά, Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα, Λειτουργία των Επιχειρήσεων και Πληροφοριακά Συστήματα, Τεχνητή Νοημοσύνη, Τεχνολογία Λογισμικού, Μεθοδολογίες και Εργαλεία Ανάλυσης και Σχεδιασμού Πληροφοριακών Συστημάτων, Σήματα και Συστήματα, Δίκτυα Υπολογιστών, Ασφάλεια Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων, Εκτίμηση Επίδοσης Συστημάτων, Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων, Στοιχεία Ψηφιακών Κυκλωμάτων, Διαχείριση Έργων Πληροφορικής, Ηλεκτρονική Επιχειρηματικότητα, Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων, Πρωτόκολλα και Αρχιτεκτονικές Διαδικτύου, Κρυπτογραφία, Στρατηγική και Επενδύσεις Πληροφοριακών Συστημάτων, Δορυφορικές Επικοινωνίες,  Αρχές Δικαίου και Προστασία Προσωπικών Δεδομένων, κ.α. Πιο αναλυτικά

Περισσότερα στοιχεία:

Τι  άλλο πρέπει να ξέρω : 

Επαγγελματικά Δικαιώματα – Προοπτικές :

Οι  Μηχανικοί Πληροφορικών  και Επικοινωνιακών Συστημάτων σύμφωνα με το Π.Δ.  44 ΦΕΚ 58 Α/8-3-2009 και με βάση τις γενικές και εξειδικευμένες επιστημονικές γνώσεις που απέκτησαν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, έχουν την ικανότητα να ασχοληθούν με δραστηριότητες που καλύπτουν τους κάτωθι τομείς:

α) Τη μελέτη, τη σχεδίαση, την ανάλυση, την κατασκευή, την επίβλεψη κατασκευής και λειτουργίας, την αξιολόγηση, τη συντήρηση, τη διενέργεια πραγματογνωμοσύνης και την πιστοποίηση τήρησης προτύπων στις εγκαταστάσεις τους και στις πάσης φύσεως εφαρμογές τους στους επιστημονικούς τομείς:

 • των ηλεκτρονικών υπολογιστών,
 • των τηλεπικοινωνιών και τηλεπικοινωνιακών συστημάτων και δικτύων,
 • της πληροφορικής και των πληροφοριακών συστημάτων και
 • των συστημάτων αυτοματισμού, επεξεργασίας σημάτων, επεξεργασίας εικόνας και ήχου, επεξεργασίας ομιλίας, γραφικών, κ.λ.π

β) τη διδασκαλία σε Πανεπιστημιακά και Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και την τεχνική και επαγγελματική κατάρτιση, δημόσια και ιδιωτική, σε θεωρητικό, τεχνολογικό και εφαρμοσμένο επίπεδο στους παρακάτω επιστημονικούς τομείς της πληροφορικής:

 • του υλικού και λογισμικού των ηλεκτρονικών υπολογιστών,
 • της πληροφορικής,
 • των συστημάτων και δικτύων επικοινωνιών, τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και εφαρμογών διαδικτύου και
 • των συστημάτων και εφαρμογών, γραφικών, επεξεργασίας σημάτων, επεξεργασίας εικόνας και επεξεργασίας ομιλίας.

γ) την έρευνα σε δημόσια και ιδιωτικά Ερευνητικά Κέντρα στους προαναφερθέντες επιστημονικούς τομείς,

δ) την προσφορά υπηρεσιών σε οργανικές μονάδες πληροφορικής, δικτύων, μηχανοργάνωσης και τεχνικών υπηρεσιών υπουργείων, δημοσίων οργανισμών, υπηρεσιών και επιχειρήσεων, σε επιχειρήσεις ηλεκτρονικών επικοινωνιών, στον τραπεζικό, ασφαλιστικό, ιατρικό τομέα, στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, στις εταιρείες παραγωγής και επεξεργασίας οπτικοακουστικού υλικού, στις μεταφορές, τη ναυτιλία, τον τουρισμό, σε εταιρείες συμβούλων επιχειρήσεων και εταιρείες υψηλής τεχνολογίας.

Επαγγελματικά Δικαιώματα:

 • Οι απόφοιτοι των Τμημάτων των ΑΕΙ έχουν πλήρως κατοχυρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα που ορίζονται Π.Δ. 44 που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 58, τ.Α’/08.04.2009.  Επαγγελματική Κατοχύρωση των Διπλωματούχων Μηχανικών και των Πτυχιούχων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης στα αντικείμενα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών.
 • Επιπλέον, οι απόφοιτοι έχουν πλήρως κατοχυρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα αναφορικά με την απασχόλησή τους στο Δημόσιο Τομέα και το Πτυχίο του Τμήματος συμπεριλαμβάνεται: στα προσόντα διορισμού στον Κλάδο ΠΕ Πληροφορικής σε θέσεις φορέων του Δημοσίου (Π.Δ. 347/2003, ΦΕΚ 315  τ.Α΄/31.12.2003),
 • καθώς και στα προσόντα διορισμού στον Κλάδο ΠΕ19 Πληροφορικής Εκπαιδευτικού Προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (Π.Δ. 268/2004, Φ.Ε.Κ. 268 τ.Α’/28.12.2004).

Μεταπτυχιακές σπουδές του τμήματος:

Το τμήμα προσφέρει τα παρακάτω Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών:

Σχετικά επαγγέλματα:

Μετεγγραφές Φοιτητών:  Αντίστοιχα τμήματα άλλων Α.Ε.Ι. με βάση την Υ.Α.   αριθμ. 97719/Ζ1 (ΦΕΚ 2520 τ.Β΄/29.06.2018):

Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ):

Σχετικές  Επαγγελματικές  Οργανώσεις  :

 • Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας. web site: http://www.epe.org.gr/
 • Ομοσπονδία Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης (ΟΛΜΕ): web site: http://www.olme.gr