Γεωγραφίας

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 29/10/2017

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

Σχολή Περιβάλλοντος, Γεωγραφίας και Εφαρμοσμένων Οικονομικών

Τμήμα Γεωγραφίας

Έδρα :

Διεύθυνση: Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Γεωγραφίας: Ελ.Βενιζέλου 70, 176 71 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 9549150, 210 9549151 Fax: 210 9514759 Ε-mail: geosec@hua.gr

Σκοπός του τμήματος :

Σκοπός του τμήματος είναι η ανάδειξη επιστημόνων ικανών να μελετούν την αλληλεπίδραση της ανθρώπινης δραστηριότητας με το χώρο. Επίσης οι σπουδαστές καταρτίζονται στην ανάλυση και ερμηνεία της συγκρότησης του χώρου ως υπόβαθρο για παρέμβαση.

Διάρκεια σπουδών : 4 έτη (8 εξάμηνα)

Κατευθύνσεις : 

Το επιστημονικό αντικείμενο της Γεωγραφίας συγκροτείται από τρεις ευρύτερες θεματικές ενότητες:

 • φυσικής γεωγραφίας (γεωμορφολογία, ωκεανογραφία, κλιματολογία, υδρολογία, κ.α), 
 • ανθρώπινης γεωγραφίας  (οικονομική, πολιτική, κοινωνική, ιστορική, και πολιτισμική γεωγραφία),
 • εφαρμοσμένης γεωγραφίας / προγραμματισμού και διαχείρισης του χώρου  (αστική και περιφερειακή ανάπτυξη, τοπική ανάπτυξη, χωροταξία, διαχείριση περιβάλλοντος κ.α).

Στοιχεία αυτών των αντικειμένων αξιοποιούνται κατά συνθετικό τρόπο  στη γεωγραφία  συγκεκριμένων τόπων και περιφερειών (γεωγραφία Ελλάδας, Βαλκανίων, Ευρωπαϊκής Ένωσης, Λατινικής Αμερικής, Αφρικής κλπ). Τέλος στα παραπάνω γνωστικά πεδία προστίθενται η γεωπληροφορική, η στατιστική, η χαρτογραφία, τα γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών (ΓΣΠ), η τηλεπισκόπιση / τηλεανίχνευση, κ.α.

Το  Πρόγραμμα σπουδών αποτελείται από δύο φάσεις.

Η πρώτη φάση καλύπτει τα 5 πρώτα εξάμηνα σπουδών και αποτελείται αποκλειστικά από υποχρεωτικά μαθήματα. Τα μαθήματα αυτά είναι μαθήματα υποδομής, εισάγουν τους φοιτητές στις ουσιώδες έννοιες της γεωγραφίας και τους βοηθούν να αποκτήσουν τις απαραίτητες δεξιότητες.

Η δεύτερη φάση η οποία καλύπτει τα τρία τελευταία εξάμηνα σπουδών αποτελείται κυρίως από μαθήματα επιλογής. Πρόκειται για μαθήματα εμβάθυνσης, τα οποία ομαδοποιούνται στις εξής θεματικές: α). φυσική γεωγραφία, β) ανθρώπινη γεωγραφία, γ) σχεδιασμός του χώρου και δ) γεωπληροφορική. Ειδικά στο ΣΤ΄ εξάμηνο, προσφέρεται ένα συνθετικό μάθημα, το Συνθετικό Γεωγραφικό Θέμα, που αποσκοπεί στη σύνθεση γνώσεων από διαφορετικά μαθήματα και αποτελεί συνδυασμό ασκήσεων γραφείου και πεδίου.

Κατά τη διάρκεια των ΣΤ΄, Ζ΄ ή Η΄ εξαμήνων δίνεται, σε όσους φοιτητές το επιθυμούν, η δυνατότητα πρακτικής άσκησης σε επιλεγμένους φορείς.

Τα Προγράμματα Σπουδών των τμημάτων Γεωγραφίας είναι αντίστοιχα και εφάμιλλα μεταξύ τους.

Ενδεικτικά Μαθήματα :

Εισαγωγή στην Πληροφορική, Φυσική Γεωγραφία-Γεωμορφολογία, Σύγχρονη Ανθρωπογεωγραφία, Οικονομική, Ποσοτικές Μέθοδοι στη Γεωγραφία, Εισαγωγή στη Χαρτογραφία, Φυσική Γεωγραφία-Κλιματολογία, Κοινωνική Γεωγραφία, Πληθυσμιακή Γεωγραφία, Αστική Γεωγραφία, Περιβάλλον και Οικολογία, Πολιτισμική Γεωγραφία, Πολιτισμική Γεωγραφία, Πολιτική Γεωγραφία και Γεωπολιτική, Περιφερειακή Ανάπτυξη και Χωροταξικός Σχεδιασμός, Χωρική Στατιστική, Γεωγραφία και Διαχείριση Φυσικών Πόρων, Ιστορία της Πόλης και της Πολεοδομίας, Θέματα Διαχείρισης Περιβαλλοντικών Κινδύνων, Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στη Διδασκαλία της Γεωγραφίας, κ.α. Περισσότερα στοιχεία

Περισσότερα στοιχεία  

Τι άλλο πρέπει να ξέρω : 

Επαγγελματικά Δικαιώματα – Προοπτικές :

Οι γεωγράφοι μπορούν να απασχοληθούν σε υπηρεσίες του δημόσιου. του ιδιωτικού και του κοινωνικού τομέα, και σε ένα πολύ ευρύτερο φάσμα περιοχών ακόμη. Ενδεικτικά αναφέρονται:

 • Υπουργεία και όλες οι σχετικές υπηρεσίες
 • Περιφερειακές διοικήσεις και Νομαρχίες
 • Τοπική Αυτοδιοίκηση (Δήμοι) -Υπηρεσίες Ευρωπαϊκής Ένωσης και Διεθνών Οργανισμών
 • Σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης-ΙΕΚ -Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
 • Ερευνητικά Κέντρα
 • Στρατιωτικές Σχολές
 • Βιβλιοθήκες, Κέντρα τεκμηρίωσης και Υπηρεσίες Διαχείρισης Δεδομένων
 • Στατιστικές Υπηρεσίες
 • Αναπτυξιακές εταιρείες τοπικού και περιφερειακού χαρακτήρα
 • Δημοτικές Επιχειρήσεις
 • Ιδιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα
 • Μελετητικά γραφεία
 • Μη κυβερνητικές οργανώσεις
 • Οι γεωγράφοι μπορούν να απασχοληθούν ακόμη σε εργασιακούς χώρους του ιδιωτικού τομέας σε ερευνητικά ιδρύματα που ασχολούνται με τη μελέτη των επιστημών του χώρου και του ανθρώπου σε φορείς της Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε θέματα της ειδικότητάς τους., σε Διεθνείς οργανισμούς και μη κυβερνητικές οργανώσεις.
 • Η πρόσφατη ένταξη των Γεωγράφων στον κλάδο των εκπαιδευτικών (ΠΕ04.05) καθιστά δυνατή τη συμμετοχή τους στον διαγωνισμό του ΑΣΕΠ και την πρόσληψή τους ως μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.
 • Επίσης, από την περίοδο 2008-2009 δίνεται για πρώτη φορά η δυνατότητα στους αποφοίτους των Τμημάτων Γεωγραφίας να κάνουν αίτηση για ένταξη στους πίνακες των αναπληρωτών και ωρομισθίων, και εντάσσονται στον κλάδο ΠΕ04.05 (καθηγητές Φυσικών Επιστημών και ιδιαίτερα Γεωλόγων).

Επαγγελματικά Δικαιώματα:

Τα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων των τμημάτων Γεωγραφίας του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου και του Πανεπιστημίου Αιγαίου,   κατοχυρώνονται νομοθετικά με το   Π.Δ. 147 που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ124  τ.Α’/04.06.2002.

Μεταπτυχιακές σπουδές του τμήματος:

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης με τίτλο: Εφαρμοσμένη Γεωγραφία και Διαχείριση Χώρου, με τρεις  ειδικεύσεις:

 • Διαχείριση Φυσικών και Ανθρωπογενών Καταστροφών
 • Ευρωπαϊκές Πολιτικές, Σχεδιασμός και Ανάπτυξη του Χώρου
 • Γεωπληροφορική. Περισσότερα στοιχεία

Σχετικά επαγγέλματα:

Σχετικές Επαγγελματικές Οργανώσεις :  

.

Αντίστοιχα τμήματα άλλων Α.Ε.Ι. με βάση την Υ.Α.  Αριθμ. 89006/Ζ1 (ΦΕΚ 1915 τ.Β΄/01.06.2017) :