Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 16/09/2018

 Πανεπιστήμιο  Πελοποννήσου

Σχολή Πολιτικών και Κοινωνικών Επιστημών

Τμήμα  Πολιτικής Επιστήμης & Διεθνών Σχέσεων

Έδρα :

Διεύθυνση: Αριστοτέλους 1 και Λεωφ. Αθηνών. Τ.Κ. 201 00  Κόρινθος

Τηλέφωνο:  27410 40040, 40044, 40045, 40050 Ε-mail : pedis@uop.gr

Σκοπός του τμήματος :

Σκοπός του Τμήματος είναι η άρτια επιστημονική κατάρτιση των φοιτητών και φοιτητριών του στα γνωστικά πεδία της Πολιτικής Επιστήμης, των Διεθνών Σχέσεων, της Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας, της Διεθνούς Πολιτικής Οικονομίας, της Δημόσιας Διοίκησης, αλλά και των Νέων Τεχνολογιών που καθορίζουν τη σύγχρονη εποχή.

Το Τμήμα αποσκοπεί να συνδυάσει στο προπτυχιακό και στα μεταπτυχιακά του προγράμματα τη στέρεη θεωρητική γνώση με εφαρμοσμένα μαθήματα στα βασικά γνωστικά πεδία που θεραπεύει ως βάση σύνδεσης των αποφοίτων του με την αγορά εργασίας. Αυτή τη φιλοσοφία υπηρετούν τόσο η δομή του προγράμματος σπουδών όσο και το περιεχόμενο των επιμέρους μαθημάτων.

Διάρκεια σπουδών : 4 έτη (8 εξάμηνα) 

Κατευθύνσεις :

Το Πρόγραμμα Σπουδών, όπως ρητά αναφέρει, αποσκοπεί να συνδυάσει τη στέρεη θεωρητική γνώση με εφαρμοσμένα μαθήματα στα βασικά γνωστικά πεδία που θεραπεύει ως βάση σύνδεσης των αποφοίτων του με την αγορά εργασίας. Αυτή τη φιλοσοφία υπηρετούν τόσο η δομή του προγράμματος σπουδών, όσο και το περιεχόμενο των επιμέρους μαθημάτων. Στο Ζ’ εξάμηνο Σπουδών οι φοιτητές καλούνται να επιλέξουν μία από τις δύο κατευθύνσεις του τμήματος προκειμένου να εμβαθύνουν στο επιστημονικό πεδίο της προτίμησής τους. Οι Κατευθύνσεις είναι: α) Πολιτική Επιστήμη β) Διεθνείς Σχέσεις.

Ενδεικτικά Μαθήματα :

Πολιτική Επιστήμη, Το ελληνικό σύστημα διακυβέρνησης, Κράτος και κοινωνία στη νεότερη Ελλάδα, 1830- 1940, Το κυπριακό ζήτημα, Τα πολιτικά συστήματα στα Βαλκάνια, Διοικητική οργάνωση του κράτους, Χώρος και εκλογική ανάλυση, Πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Θεωρίες για τον ολοκληρωτισμό, Μαθηματικά στην πολιτική επιστήμη, Σύγχρονες κοινωνιολογικές θεωρίες, Εισαγωγή στην πολιτική οικονομία, Ποσοτικές μέθοδοι ανάλυσης στις κοινωνικές επιστήμες, Σύγχρονες Πολιτικές Θεωρίες, Αντικοινοβουλευτισμός και δικτατορίες στην Ελλάδα, Σύγχρονες θεωρίες κοινωνικού συμβολαίου, Μειονότητες και Πολιτική στα Βαλκάνια, Οντολογία και πολιτική, Εμφύλιοι πόλεμοι στο σύγχρονο κόσμο, Νέα κοινωνικά κινήματα, Αγγλικά, κ.α. Πιο αναλυτικά 

Περισσότερα στοιχεία : 

Τι άλλο πρέπει να ξέρω :  

Επαγγελματικά Δικαιώματα – Προοπτικές :

Σύμφωνα με τον  οδηγό σπουδών  του τμήματος οι απόφοιτοι του Τμήματος μπορούν να βρουν επαγγελματική/επιστημονική απασχόληση σε ένα ευρύ φάσμα φορέων του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα. Ενδεικτικά αναφέρονται οι ακόλουθοι:

 • Υπουργείο των Εξωτερικών, τόσο στο Διπλωματικό Σώμα όσο και σε εξειδικευμένες υπηρεσίες όπως αυτή της Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας.
 • Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 • Διεθνείς πολιτικοί και οικονομικοί οργανισμοί, όπως ο Οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών , το Αναπτυξιακό Πρόγραμμα του ΟΗΕ, η Παγκόσμια Τράπεζα, Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, κ.ο.κ.
 • Ελληνικές και διεθνείς Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της διεθνούς αναπτυξιακής συνεργασίας και της κοινωνικής οικονομία.
 • Ελληνικά και διεθνή ερευνητικά ιδρύματα.
 • Εταιρείες συμβούλων και διαχείρισης έργων.
 • Εταιρείες συμβούλων πολιτικής επικοινωνίας και δημοσκοπήσεων.
 • Πολιτικά ιδρύματα και αντίστοιχα ερευνητικά ινστιτούτα.
 • Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο εξωτερικό και ιδιαίτερα στο χώρο των Βαλκανίων, όπου η χώρα μας αποτελεί τον κινητήριο μοχλό οικονομικής ανάπτυξης και προσφέρει ανάλογες ευκαιρίες απασχόλησης.

Επαγγελματικά Δικαιώματα:

 • Τα επαγγελματικά δικαιώματα των   πτυχιούχων Πολιτικών Επιστημόνων   είναι  αντίστοιχα,  του εργασιακού τους περιβάλλοντος και καθεστώτος.
 • Για παράδειγμα, αν εργάζεται σε σχολεία της Δευτεροβάθμιας Δημόσιας Εκπαίδευσης, τα επαγγελματικά τους δικαιώματα προβλέπονται από τον  Ν. 1566/1985, άρθρο 14, (ΦΕΚ 167/τ. Α/1985) και  από τον Δημοσιοϋπαλληλικό Κώδικα και τον Διαρκή Εκπαιδευτικό Κώδικα.

Μεταπτυχιακές σπουδές του τμήματος :

Το τμήμα προσφέρει τα παρακάτω Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών:

Σχετικά επαγγέλματα:

Μετεγγραφές Φοιτητών:  Αντίστοιχα τμήματα άλλων Α.Ε.Ι. με βάση την Υ.Α.   αριθμ. 97719/Ζ1 (ΦΕΚ 2520 τ.Β΄/29.06.2018):

Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ):

Σχετικές  Επαγγελματικές  Οργανώσεις:  

 • Ελληνική Εταιρεία Πολιτικής Επιστήμης web site: http://hpsa.gr
 • Πανελλήνια Ένωση Νομικών & Πολιτικών Επιστημόνων. web site: http://penpe13.blogspot.gr/
 • Ομοσπονδία Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης (ΟΛΜΕ). web site: http://www.olme.gr/