Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 27/09/2018

Πανεπιστήμιο Πάτρας

Πολυτεχνική Σχολή

Τμήμα  Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων

Έδρα :

Διεύθυνση : Σεφέρη 2  Αγρίνιο. T.K. 30100

Τηλέφωνο : 26410 74112, Fax:  26410 74176 E-mail: gramdpfp@upatras.gr

Σκοπός του τμήματος :

Το Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, θεσμοθετήθηκε με το Π.Δ. 96/15-4-1998  και άρχισε να λειτουργεί στην πόλη του Αγρινίου το ακαδημαϊκό έτος 1998-1999.

Ο σκοπός της ίδρυσης και λειτουργίας του νέου Τμήματος ήταν η προαγωγή της επιστήμης του περιβάλλοντος, με ιδιαίτερη έμφαση στη διαχείριση του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων, την κατάρτιση επιστημόνων ικανών να μελετούν, να ερευνούν (ακαδημαϊκή και εφαρμοσμένη διδασκαλία και έρευνα), να κατανοούν και να εφαρμόζουν σύγχρονες μεθόδους για τη βελτίωση, την προστασία και διαχείριση του φυσικού και του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος και τη γνώση χρήσης των σύγχρονων τεχνολογιών για την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προβλημάτων.

Διάρκεια σπουδών : 5 έτη (10 εξάμηνα) 

Κατευθύνσεις :

Το Πρόγραμμα Σπουδών με απόφαση του τμήματος από το 2009 όπως ρητά αναφέρετε στην επίσημη ιστοσελίδα του είναι πλήρως εναρμονισμένο με τα εφαρμοζόμενα προγράμματα σπουδών των υφιστάμενων Τμημάτων Μηχανικών Περιβάλλοντος στην Ελλάδα (Πολυτεχνείο Κρήτης – Χανιά και Δημοκρίτειο Παν/μιο Θράκης – Ξάνθη). Η μετονομασία του Τμήματος ΔΠΦΠ σε Τμήμα «Μηχανικών Περιβάλλοντος» κρίθηκε απαραίτητη καθώς αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ένταξη του Τμήματος στο Τ.Ε.Ε. και αναγνώρισή του ως Τμήμα Μηχανικών με τα σχετικά επαγγελματικά δικαιώματα για τους αποφοίτους του. Στο μέλλον, μέσω της θεσμοθέτησης των αποφάσεών του από τα όργανα της Πολιτείας, θα δικαιώσει τις συλλογικές μας προσπάθειες για βελτίωση του ποιοτικού επιπέδου της εκπαίδευσης και καλύτερη θέση των αποφοίτων μας στην αγορά εργασίας.

Ενδεικτικά Μαθήματα :

Βιολογία, Μαθηματικά, Γενική Χημεία, Φυσική, Οικονομία και Περιβάλλον, Βιολογία Φυτών, Κοινωνία και Περιβάλλον, Εισαγωγή στην Οικολογία, Περιβάλλον και Επιστήμη, Στατιστική, Εισαγωγή στην Περιβαλλοντική Μηχανική, Πληροφορική, Εισαγωγή στον Περιβαλλοντικό Σχεδιασμό, Βιολογία Ζώων, Περιβαλλοντική Χημεία, Φυσική Γεωγραφία, Θεσμοί και Νομοθεσία για το Περιβάλλον, Χαρτογραφία και Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών, Γεωργία και Περιβάλλον, Υδατικά Οικοσυστήματα, Χερσαία Οικοσυστήματα, Εδαφολογία, Ποσοτική Ανάλυση Οικοσυστημάτων, Βιολογική Ποικιλότητα, Μικροβιακή Οικολογία, Γενετική των Πληθυσμών, Διαχείριση Οικοσυστημάτων, Μεσογειακού Τύπου Οικοσυστήματα, Οικολογική Εκτίμηση Επικινδυνότητας, Οικοτοξικολογία, Σχεδιασμός Προστατευτέων Περιοχών, Βιολογία της Διατήρησης, Διαχείριση Οικοσυστημάτων, κ.α.  Πιο αναλυτικά

Περισσότερα στοιχεία :

Τι άλλο πρέπει να ξέρω :

Επαγγελματικά Δικαιώματα – Προοπτικές :

Οι Πτυχιούχοι μπορούν να καλύψουν θέσεις εργασίας σε τομείς ανάλογους με τις σπουδές και την εξειδίκευσή τους.

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι είναι δυνατό να απασχοληθούν στους ακόλουθους τομείς -τόσο του δημοσίου, όσο και του ιδιωτικού τομέα:

 • Εκπαίδευση
 • Έρευνα
 • Προγράμματα Περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης
 • Κυβερνητικοί, μη κυβερνητικοί, Διεθνείς ή Ιδιωτικοί Φορείς-Οργανισμοί στην Ελλάδα και το εξωτερικό
 • Μελετητική Καριέρα
 • Διαχείριση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
 • Οικοτουρισμός
 • Επόπτες Περιβάλλοντος στο Δημόσιο Τομέα
 • Κατασκευή έργων στο Δημόσιο (Πολεοδομία, Περιφέρειες, Νομαρχίες) και Ιδιωτικό Τομέα (Κατασκευαστικές εταιρείες)
 • Βιομηχανίες και εργοστάσια
 • Αναπτυξιακές Εταιρείες
 • Αγροτική Τράπεζα
 • Ασφαλιστικές Εταιρείες
 • Εταιρείες Συμβούλων Επιχειρήσεων
 • Οικονομικοί Αναλυτές Περιβάλλοντος στο Δημόσιο και στον Ιδιωτικό Τομέα.

Μεταπτυχιακές σπουδές του τμήματος:

Το τμήμα προσφέρει το παρακάτω Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών:

Σχετικά επαγγέλματα:

Μετεγγραφές Φοιτητών:  Αντίστοιχα τμήματα άλλων Α.Ε.Ι. με βάση την Υ.Α.   αριθμ. 97719/Ζ1 (ΦΕΚ 2520 τ.Β΄/29.06.2018):

Σχετικές Επαγγελματικές Οργανώσεις :