Κοινωνιολογίας

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 11/09/2018

Πανεπιστήμιο Κρήτης

Σχολή Κοινωνικών Οικονομικών και  Πολιτικών Επιστημών

Τμήμα Κοινωνιολογίας

Έδρα :

Διεύθυνση:  Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Κοινωνιολογίας, Πανεπιστημιούπολη Ρεθύμνου, 74100 ΡΕΘΥΜΝΟ

Τηλέφωνο: 2831 077466, 2831 077465, 2831 077491

Σκοπός του τμήματος :

Σκοπός των Τμημάτων Κοινωνιολογίας είναι η ανάδειξη επιστημόνων ικανών να μελετούν την καταγωγή, την ανάπτυξη, την οργάνωση, την εξέλιξη και την λειτουργία των ανθρωπίνων κοινωνιών, αλλά και να καταγράφουν και να αναλύουν τις μεταβολές της κοινωνικής συμπεριφοράς, των κοινωνικών σχέσεων και των κοινωνικών προβλημάτων.

Διάρκεια σπουδών : 4 έτη (8 εξάμηνα) 

Κατευθύνσεις : 

Σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα του τμήματος, οι σπουδές στο Τμήμα Κοινωνιολογίας στοχεύουν στη θεωρητικά και μεθοδολογικά θεμελιωμένη απόκτηση γνώσεων γύρω από την κοινωνική δομή, την κοινωνική αλληλόδραση και τους κοινωνικούς θεσμούς. Στόχος του Προ­γράμματος Σπουδών του Τμήματος είναι να εξοπλίσει θεωρητικά τον φοιτητή και τη φοιτήτρια στα αντικείμενα μελέτης της κοινωνιολογίας καθώς και να τους καταστήσει ικανούς στη χρήση των εμπειρικών μεθόδων της κοινωνιολογικής έρευνας. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ανάπτυξη μιας αυτόνομης και αναστοχαστικής κοινωνιολογικής σκέψης προκειμένου για την επιστημονική ανάλυση των κοινωνικών φαινομένων, όπως επίσης και στην καλλιέργεια της ικανότητας του φοιτητή και της φοιτήτριας να στοχάζονται τις επιδράσεις της δραστηριότητάς τους στην κοινωνική πραγματικότητα.

Το Πρόγραμμα Σπουδών αναπτύσσεται σε τέσσερις (4) κατευθύνσεις: α) Κοινωνική Θεωρία – Μέθοδοι β) Κοινωνική Ανάπτυξη – Κοινωνικός Μετασχηματισμός γ) Πολιτική Κοινωνιολογία δ) Πολιτισμός – Εργασία – Εκπαίδευση.

Τα Προγράμματα Σπουδών των τμημάτων Κοινωνιολογίας είναι αντίστοιχα και εφάμιλλα μεταξύ τους.

Ενδεικτικά Μαθήματα :

Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία, Μεθοδολογία Εμπειρικής Ερευνας των Κοινωνικών Επιστημών, Εισαγωγή στην Ιστορική Συγκριτική Κοινωνιολογία, Θεωρίες Κοινωνικοποίησης, Κοινωνιολογία του Πολιτικού Συστήματος, Εξέλιξη της Κοινωνιολογικής Σκέψης, Στατιστική, Ευρωπαϊκή Κοινωνία – Ευρωπαϊκοί Θεσμοί, Κοινωνία και Πολιτισμός, Κοινωνική Πολιτική και Κράτος Πρόνοιας, Κοινωνιολογία της Παρέκκλισης, Κοινωνιολογία των Αστικών Χώρων, Κοινωνιολογία της Εργασίας, Κοινωνιολογία των Κοινωνικών Κινημάτων, Μικροκοινωνιολογία – Θεωρία και Ερευνητικές Προσεγγίσεις, Κοινωνία, Κοινότητα και Υγεία, Κοινωνιολογία του Περιβάλλοντος, Διεθνής Διακυβέρνηση, Κοινωνικές Τάξεις και Κοινωνικές Ανισότητες, Κοινωνική Ψυχολογία, Δίκαιο και Θεσμοί της Εξωτερικής Πολιτικής, Διεθνείς Σχέσεις και Παγκοσμιοποίηση, Κοινωνιολογία των Αθλητισμού, Διεθνές Δίκαιο, Κοινωνικές και Παιδαγωγικές Προσεγγίσεις των Ατόμων με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες, Εθνική Ασφάλεια και Διαχείριση Κρίσεων, Κοινωνικές και Παιδαγωγικές Προσεγγίσεις των Ατόμων με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες, κ.α.  Πιο αναλυτικά 

Περισσότερα στοιχεία :

Τι άλλο πρέπει να ξέρω :

Επαγγελματικά Δικαιώματα – Προοπτικές :

Οι πτυχιούχοι των Τμημάτων Κοινωνιολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, του Πανεπιστημίου Αιγαίου και του Πανεπιστημίου Κρήτης, δύνανται με βάση τις γενικές και εξειδικευμένες γνώσεις που απέκτησαν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους να απασχολούνται τόσο ως ελεύθεροι επαγγελματίες όσο και ως μισθωτοί με οποιαδήποτε σχέση εργασίας:

 • στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, δημόσια και ιδιωτική, στους κλάδους και με τους όρους που προβλέπονται από τη σχετική νομοθεσία.
 • στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ως μέλη του διδακτικού ερευνητικού προσωπικού σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται από την σχετική νομοθεσία.
 • στις δημόσιες υπηρεσίες: (όπως υπουργεία, τοπική αυτοδιοίκηση, δημόσια νοσοκομεία και κοινωνικές υπηρεσίες), σε αντικείμενα σχετικά με τον τίτλο σπουδών τους και ιδίως:
 • στο Υπουργείο Εργασίας και σε φορείς που ασχολούνται με την έρευνα των συνθηκών εργασίας και τα εργασιακό δικαιώματα.
 • στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και σε φορείς του δημόσιου τομέα που ασχολούνται με το περιβάλλον και την προστασία του, ειδικά για τη διερεύνηση των κοινωνικών επιπτώσεων από τις εφαρμογές της τεχνολογίας για τα θέματα πολεοδομίας, χωροταξίας και βιώσιμης ανάπτυξης, καθώς και για την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των πολιτών.
 • στον ιδιωτικό τομέα, ως σύμβουλοι, στελέχη διοίκησης και σύμβουλοι απασχόλησης με αντικείμενο το συντονισμό ομάδων εργασίας − διαδικασίας στο πλαίσιο της οργάνωσης της παραγωγής.
 • σε οργανισμούς και φορείς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, σε αναπτυξιακούς φορείς, σε κέντρα προώθησης της απασχόλησης, για το σχεδιασμό προγραμμάτων για τους ανέργους και την επιμόρφωση των εργαζομένων.
 • σε μη κυβερνητικούς οργανισμούς, για την κοινωνιολογική θεμελίωση των δραστηριοτήτων τους.
 • στο δημόσιο, τον ιδιωτικό και τον κοινωνικό τομέα, ως εκπαιδευτές, ως μισθωτοί ή ελεύθεροι επαγγελματίες, σε αντικείμενα σχετικά με τον τίτλο σπουδών τους.
 • στις ένοπλες δυνάμεις και στα σώματα ασφαλείας, σε αντικείμενα σχετικά με τον τίτλο σπουδών τους.
 • στην έρευνα, ως ερευνητές, σε σχέση με το σχεδιασμό, τη διεξαγωγή και την ανάλυση εμπειρικών ερευνών στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, ως μισθωτοί και ως ελεύθεροι επαγγελματίες σε αντικείμενα σχετικά με τον τίτλο σπουδών τους.
 • στην πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και μετά-δευτεροβάθμια εκπαίδευση ως κοινωνιολόγοι σύμβουλοι, με αντικείμενα την εποπτεία, την έρευνα, την ανάλυση και την επίλυση προβλημάτων των σχέσεων εκπαιδευτικής κοινότητας και κοινωνίας εκπαιδευτών και εκπαιδευόμενων και των εκπαιδευόμενων μεταξύ τους.
 • στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα ως κοινωνιολόγοι της εργασίας (ως μισθωτοί και ελεύθεροι επαγγελματίες).
 • στα δικαστήρια όλων των βαθμίδων, ως σύμβουλοι για την ανάλυση κοινωνικών προβλημάτων των διαδίκων.
 • στα σωφρονιστικά ιδρύματα της χώρας, δημόσια και ιδιωτικά, ως σύμβουλοι, αναλυτές και εμψυχωτές σε αντικείμενα σχετικά με τον τίτλο σπουδών τους και τις εξειδικευμένες γνώσεις τους.
 • σε δημόσιους, ιδιωτικούς και κοινωνικούς φορείς, ως σύμβουλοι και εμψυχωτές κοινωνικής επανένταξης αποφυλακισμένων, με σχετικό αντικείμενο δράσης.
 • σε δημόσιους, ιδιωτικούς και κοινωνικούς φορείς, ως σύμβουλοι και εμψυχωτές κοινωνικής επανένταξης για άτομα σε φάση αποτοξίνωσης, με σχετικό αντικείμενο δράσης.
 • σε σωματεία και συνδικάτα όλων των βαθμίδων, ως κοινωνικοί διαπραγματευτές και οργανωτές προγραμμάτων για την επικοινωνία με εθνικούς και διεθνείς οργανισμούς, σε θέματα συλλογικής διαπραγμάτευσης, υπογραφείς συλλογικών συμβάσεων και θεσμικής υποστήριξης συλλογικών διεκδικήσεων.
 • στις ανεξάρτητες αρχές ελέγχου των μέσων μαζικής ενημέρωσης, Δικαιωμάτων του Πολίτη, ως λειτουργοί και ως σύμβουλοι και στις αντίστοιχες άλλων τομέων του Κράτους.

Επαγγελματικά Δικαιώματα:

 • Τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων των  τμημάτων   Κοινωνιολογίας έχουν κατοχυρωθεί και ορίζονται ρητά, σύμφωνα με το   Π.Δ. 159 ΦΕΚ 199 τ.Α’/01.10.2009.

Μεταπτυχιακές σπουδές του τμήματος:

Το τμήμα προσφέρει τα παρακάτω Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών:

Σχετικά επαγγέλματα:

Μετεγγραφές Φοιτητών:  Αντίστοιχα τμήματα άλλων Α.Ε.Ι. με βάση την Υ.Α.   αριθμ. 97719/Ζ1 (ΦΕΚ 2520 τ.Β΄/29.06.2018):

Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ):

Σχετικές  Επαγγελματικές  Οργανώσεις: