Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 18/11/2018

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Σχολή Επιστημών Υγείας

Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών & Τεχνολογιών

Έδρα :

Διεύθυνση: Πανεπιστημιούπολη  Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, T.K. 45110 ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Τηλέφωνο: (26510) 07265, 07277, 07294, 07336 Fax: (26510) 07064

 Σκοπός του τμήματος :

Αποστολή του τμήματος είναι η καλλιέργεια και προαγωγή της επιστήμης της Βιολογίας, τη θεραπεία γενικότερα των επιστημών ζωής στο οργανισμικό, κυτταρικό και μοριακό επίπεδο, παρέχοντας γνώση και καλλιεργώντας τη βασική, εφαρμοσμένη και τεχνολογική έρευνα με άξονες: 1) την παροχή πανεπιστημιακών γνώσεων όλου του φάσματος των επιστημών ζωής, με έμφαση στις τεχνολογίες που απορρέουν από τις εφαρμογές τους και 2) την παραγωγή γνώσεων και τη δημιουργία τεχνολογιών με κύριο προσανατολισμό τη μελέτη, αξιοποίηση, εκμετάλλευση και προστασία των έμβιων πόρων και βιοτόπων σε τοπικό και εθνικό επίπεδο.

Στόχος του Τμήματος είναι να μπορεί να βρίσκεται κοντά στην αιχμή της έρευνας τόσο της βασικής όσο και της εφαρμοσμένης, και κατά συνέπεια να παρέχει στους φοιτητές του την πιο σύγχρονη, και υψηλής ποιότητας εκπαίδευση σε όλους τους τομείς της Βιολογίας. Μέσα από τις ποικίλες και εξελισσόμενες εκπαιδευτικές του δραστηριότητες επιδιώκει να εφοδιάσει τον φοιτητή με τα στοιχεία εκείνα που θα του δώσουν την απαραίτητη επιστημονική κατάρτιση ώστε να είναι σε θέση να προάγει την παραγωγή νέας βασικής γνώσης, να συμβάλλει στην ορθότερη διαχείριση και προστασία του περιβάλλοντος, να αναπτύξει καινοτόμες τεχνολογίες βιολογικών διεργασιών και να βελτιώσει την υγεία και την ποιότητα της ζωής των ανθρώπων.

Διάρκεια σπουδών : 5 έτη (10 εξάμηνα)

Κατευθύνσεις :

Το Πρόγραμμα Σπουδών επιδιώκει να βρίσκεται κοντά στην αιχμή της έρευνας, τόσο της βασικής, όσο και της εφαρμοσμένης, και κατά συνέπεια να παρέχει στους φοιτητές του την πιο σύγχρονη και υψηλής ποιότητας εκπαίδευση σε όλους τους τομείς της Βιολογίας. Μέσα από τις ποικίλες και εξελισσόμενες εκπαιδευτικές του δραστηριότητες επιδιώκει να εφοδιάσει τον φοιτητή με τα στοιχεία εκείνα που θα του δώσουν την απαραίτητη επιστημονική κατάρτιση ώστε να είναι σε θέση να προάγει την παραγωγή νέας βασικής γνώσης, να συμβάλλει στην ορθότερη διαχείριση και προστασία του περιβάλλοντος, να αναπτύξει καινοτόμες τεχνολογίες βιολογικών διεργασιών και να βελτιώσει την υγεία και την ποιότητα της ζωής των ανθρώπων.

Κύρια χαρακτηριστικά του προγράμματος σπουδών είναι η προσπάθεια προς ισόρροπη κατανομή του φόρτου εργασίας των φοιτητών σε κάθε εξάμηνο, η δυνατότητα επιλογής μαθημάτων από το τρίτο έτος σπουδών και η υποχρεωτική Διπλωματική Εργασία κατά τη διάρκεια του πέμπτου έτους. Στα πρώτα δύο εξάμηνα καλύπτεται εξ ολοκλήρου η βασική γνώση στη Φυσική, τα Μαθηματικά, τη Χημεία και την Πληροφορική ενώ παράλληλα οι φοιτητές εισάγονται στις βασικές συνιστώσες της επιστήμης της Βιολογίας. Στα δύο εξάμηνα που ακολουθούν οι φοιτητές εισάγονται στην Οργανισμική Βιολογία, τη Βιοχημεία, τη Γενετική, την Κυτταρική και Αναπτυξιακή Βιολογία και την Οικολογία. Στα επόμενα εξάμηνα συμπληρώνεται η εκπαίδευσή τους με τις βασικές γνώσεις τόσο στις μοριακές όσο και στις οργανισμικές επιστήμες, τη σύνδεσή τους με την Εξέλιξη αλλά και τη σημασία της τελευταίας για όλα τα γνωστικά πεδία της Βιολογίας ενώ παράλληλα διδάσκονται εφαρμογές και τεχνολογίες αιχμής.

Οι φοιτητές καθίστανται έτσι με προοδευτικό τρόπο, γνωσιολογικά ικανοί να παρακολουθήσουν και να αφομοιώσουν τα μαθήματα επιλογής που τους προσφέρονται στο τρίτο, και ιδιαίτερα στο τέταρτο έτος, πριν ξεκινήσουν την εκπόνηση της Διπλωματικής τους εργασίας με την οποία θα ολοκληρώσουν τις σπουδές τους.

Τέλος να σημειωθεί ότι σύμφωνα με την Υ.Α. 141875/Ζ1  (ΦΕΚ 3900 τ.Β΄/07.09.2018) η επιτυχής ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου σπουδών που οργανώνεται από το τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων οδηγεί στην απονομή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master), επιπέδου 7 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων.

Ενδεικτικά Μαθήματα :

Το περιεχόμενο σπουδών ενός σύγχρονου Τμήματος Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών, εκτός της παρεχόμενης γνώσης στην επιστήμη της Βιολογίας, είναι προσανατολισμένο ερευνητικά και τεχνολογικά σε σύγχρονα θέματα που περιλαμβάνουν:

  • Θέματα τοπικού ενδιαφέροντος
  • Τεχνολογίες αιχμής
  • Κοινωνικά προβλήματα

Ενδεικτικά τα θέματα αυτά περιλαμβάνουν τα εξής:

Θέματα τοπικού ενδιαφέροντος: Ιχθυοκαλλιέργειες, δασικές εκμεταλλεύσεις, δενδροκομία, ζωοτροφές, πτηνοτροφία, κτηνοτροφία, γαλακτοκομικά προϊόντα, φαρμακευτικά φυτά, μελισσοκομία, οινοποιία.

Τεχνολογίες αιχμής: Κλινικά και περιβαλλοντικά διαγνωστικά, εμβόλια, βιομηχανική μικροβιολογία, κυτταρικά εργοστάσια, βιοαντιδραστήρες, διαγονιδιακά είδη, νέα προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας, νέες διεργασίες, τεχνολογίες ζυμώσεων, βιομετασχηματισμοί, βιοτεχνολογία ζώων και φυτών, βιοαποικοδομήσιμα υλικά, ιστοκαλλιέργειες και νέου τύπου πειραματόζωα.

Κοινωνικά προβλήματα: τεχνικές βιολογικής επεξεργασίας αποβλήτων, προστασία του περιβάλλοντος, εκτίμηση βιολογικών κινδύνων, ζητήματα βιοηθικής, κοινωνική αποδοχή της βιολογικής τεχνολογίας. Πιο αναλυτικά

Περισσότερα στοιχεία :

Τι άλλο πρέπει να ξέρω : 

Επαγγελματικά Δικαιώματα – Προοπτικές :

Μπορεί να εργαστεί στην εκπαίδευση (μέση, ανώτερη, ανώτατη), να γίνει ερευνητής σε ερευνητικά κέντρα ή ινστιτούτα, όπως το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, το Ερευνητικό Ινστιτούτο Παστέρ, το ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», το Ινστιτούτο Βιοτεχνολογίας Κρήτης, το Εθνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών, το Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας Κρήτης, σε διάφορα υπουργεία (ΥΠΕΧΩΔΕ, Ανάπτυξης, Αγροτικής Ανάπτυξης κ.ά.), σε κρατικά ή ιδιωτικά κέντρα, όπως μονάδες διάγνωσης μεσογειακής αναιμίας, μονάδες προληπτικού ελέγχου ελληνικών πληθυσμών, μονάδες προγεννητικής διάγνωσης κληρονομικών ασθενειών, διαγνωστικά κέντρα, μονάδες κυτταρογενετικής, μονάδες εξωσωματικής γονιμοποίησης σε βιομηχανίες και ειδικότερα σε τομείς όπως τεχνολογία τροφίμων, φαρμακοβιομηχανίες, μονάδες βιολογικού καθαρισμού, σε νομαρχίες ή στην Ελληνική Αστυνομία.

Ως περιβαλλοντολόγος σε τομείς σχετιζόμενους με την προστασία και τη διαχείριση του περιβάλλοντος ή τον έλεγχο της ρύπανσης του περιβάλλοντος ή τη βιοτεχνολογία στον ιδιωτικό τομέα, σε ιδιωτικά κέντρα ή ινστιτούτα των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Καθώς ο 21ος αιώνας θεωρείται ως ο αιώνας της βιολογίας, ειδικότητες όπως η βιοτεχνολογία, η μοριακή βιολογία, η μοριακή ιατρική, η γονιδιακή θεραπεία θα έχουν καλές προοπτικές απασχόλησης, ιδιαίτερα στον ερευνητικό τομέα, όπου δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας, όμως αυτός ο τομέας δεν είναι ακόμη αρκετά αναπτυγμένος στην Ελλάδα.

Επαγγελματικές Δυνατότητες Αποφοίτων Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 

Επαγγελματικά Δικαιώματα:

  • Από τις 22-3-2007 το ΑΣΕΠ αποδέχθηκε όπως το πτυχίο του Τμήματος  Βιολογικών Εφαρμογών & Τεχνολογιών  υπαχθεί στους τίτλους σπουδών που γίνονται δεκτοί σε προκηρύξεις του Κλάδου ΠΕ Βιολόγων.
  • Επίσης, από τις  01-08-2008 (ΦΕΚ 159 τ.Α’/01.08.2008), το πτυχίο του Τμήματος Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών αναγνωρίζεται ως τυπικό προσόν διορισμού σε θέσεις προσωπικού του κλάδου ΠΕ04 Ειδικότητας Ο4 Βιολόγων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.  Ως εκ τούτου οι απόφοιτοι του Τμήματός, μπορούν να πάρουν μέρος στο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ για πρόσληψή τους ως καθηγητές στη  Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.
  • Με τη δημοσίευση Προεδρικού Διατάγματος Υπ’ Αριθμ. 186 (ΦΕΚ 247 τ.Α΄/03.12.2008) κατοχυρώνονται επαγγελματικά οι πτυχιούχοι του Τμήματος Βιολογικών Εφαρμογών & Τεχνολογιών. Το ανωτέρω Π.Δ. συγκεκριμενοποιεί τις επαγγελματικές δυνατότητες των αποφοίτων Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών  στον ευρύτερο δημόσιο αλλά και ιδιωτικό τομέα.

Μεταπτυχιακές σπουδές του τμήματος :

Το τμήμα προσφέρει τα παρακάτω Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών:

Σχετικά επαγγέλματα:

Μετεγγραφές Φοιτητών:  Αντίστοιχα τμήματα άλλων Α.Ε.Ι. με βάση την Υ.Α.   αριθμ. 97719/Ζ1 (ΦΕΚ 2520 τ.Β΄/29.06.2018):

  • Χωρίς καμία αντιστοιχία..

Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ):

Σχετικές  Επαγγελματικές  Οργανώσεις :  

  • Πανελλήνια Ένωση Βιοεπιστημόνων. web site:    http://www.pev.gr/
  • Ομοσπονδία Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης (ΟΛΜΕ). web site: http://www.olme.gr/