Μηχανικών Επιστήμης Υλικών

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 18/11/2018

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Πολυτεχνική Σχολή

Τμήμα  Μηχανικών Επιστήμης Υλικών

Έδρα :

Διεύθυνση: Πανεπιστημιούπολη 45110 Ιωάννινα

Τηλέφωνο: (26510) 07217, 07202, 07148   Fax: (26510) 07034  E-mail: gramylik@cc.uoi.gr

Σκοπός του τμήματος :

Σκοπός της λειτουργίας του Τμήματος είναι να παρέχει στους φοιτητές υψηλού επιπέδου εκπαίδευση και κατάρτιση στην Επιστήμη και Τεχνολογία των Υλικών. Μέσω της εκπαιδευτικής διαδικασίας επιδιώκεται οι φοιτητές να αποκτήσουν τη γνώση να παράγουν, να μελετούν και να σχεδιάζουν τεχνολογικά υλικά χρήσιμα για την ανάπτυξη της κοινωνίας. Αυτό επιτάσσει την αναγκαιότητα διδασκαλίας θεωρητικών και εργαστηριακών μαθημάτων σχετικά με τη δομή, τις ιδιότητες και τις κατεργασίες των υλικών.

Ο φοιτητής ολοκληρώνοντας τις σπουδές του θα είναι ένας μηχανικός ικανός να σχεδιάζει ένα προϊόν με βάση την επιλογή των κατάλληλων υλικών με βέλτιστο τρόπο για τη δεδομένη εφαρμογή. Θα είναι σε θέση να μελετά τη σχέση δομής και ιδιοτήτων του υλικού, που είναι η ουσία της Επιστήμης των Υλικών.

Επίσης, θα μπορεί να εφαρμόζει διάφορες κατεργασίες με στόχο να διαφοροποιεί τη δομή των υλικών ώστε να αποκτώνται οι επιθυμητές ιδιότητες, που είναι η ουσία της Τεχνολογίας των Υλικών.

Διάρκεια σπουδών : 5 έτη (10 εξάμηνα)

Κατευθύνσεις:

Το Πρόγραμμα Σπουδών επιδιώκει την καλλιέργεια και προαγωγή της Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών, με τη μελέτη των διαφόρων πτυχών και ιδιοτήτων τους, με σκοπό να καταστήσει δυνατή τη χρήση και εκμετάλλευσή τους σε πρακτικές εφαρμογές κυρίως στους τομείς των πολυμερών υλικών, μεταλλουργίας, μηχανικής υλικών, ηλεκτρικών και άλλων υλικών, κεραμικών και την κατάρτιση επιστημόνων ικανών να μελετούν, ερευνούν, σχεδιάζουν, επεξεργάζονται, παρασκευάζουν – παράγουν νέα υλικά και ελέγχουν τις τεχνολογικές εφαρμογές τους.

Το Πρόγραμμα Σπουδών  περιλαμβάνει θεωρητικά και εργαστηριακά μαθήματα σχετικά με την δομή, τις ιδιότητες, και τις κατεργασίες των υλικών. Αντικείμενα της εκπαίδευσης αποτελούν υλικά όπως είναι τα μέταλλα, τα πολυμερή, τα κεραμικά, τα σύνθετα, τα μαγνητικά, τα οπτικά και ηλεκτρονικά υλικά. Σύμφωνα με το Πρόγραμμα Σπουδών, η εκπαίδευση περιλαμβάνει τέσσερις κύριες ομάδες μαθημάτων:

α). Μαθήματα υποδομής με φυσική ή χημική κατεύθυνση. Ενδεικτικά μαθήματα: Μαθηματικά, Χημεία, Φυσική, Θερμοδυναμική, Φυσικοχημεία, Στατιστική και Αριθμητική Ανάλυση, Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές, Οικονομικά, Τεχνικό Σχέδιο).

β). Μαθήματα πυρήνα επιστήμης και τεχνολογίας υλικών, ανεξάρτητα κατηγορίας υλικών. Ενδεικτικά μαθήματα: Γενική Επιστήμη Υλικών, Φυσική Στερεάς Κατάστασης, Μηχανική Συμπεριφορά Υλικών, Ρευστομηχανική, Μετασχηματισμοί Φάσεων, Διάχυση / Φαινόμενα Μεταφοράς, Φυσικές και Χημικές Διεργασίες των Υλικών,

γ). Μαθήματα εξειδίκευσης που καλύπτουν τα δομικά και βιομηχανικά υλικά, τα λειτουργικά υλικά, τα ηλεκτρονικά υλικά και τις προσομοιώσεις.

δ). Μαθήματα υπολογιστικών τεχνικών και προσομοιώσεων, προσαρμοσμένων στην επιστήμη και τεχνολογία υλικών, που έχουν σαν στόχο την κατανόηση των ιδιοτήτων των υλικών, καθώς επίσης και τον σχεδιασμό νέων προηγμένων υλικών.

Τέλος να σημειωθεί ότι σύμφωνα με την Υ.Α. 134442/Ζ1 (ΦΕΚ 3987 τ.Β΄/14.09.2018) η επιτυχής ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου σπουδών που οργανώνεται από το τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων οδηγεί στην απονομή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master), επιπέδου 7 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων.

Ενδεικτικά Μαθήματα :

Σύμφωνα με το Πρόγραμμα Σπουδών, η εκπαίδευση περιλαμβάνει τέσσερις κύριες ομάδες μαθημάτων:
(α) Μαθήματα υποδομής με φυσική ή χημική κατεύθυνση (μαθηματικά, χημεία, φυσική, θερμοδυναμική, φυσικοχημεία, στατιστική και αριθμητική ανάλυση, Η/Υ, οικονομικά, τεχνικό σχέδιο).

(β) Μαθήματα πυρήνα Μηχανικών Επιστήμης υλικών, ανεξάρτητα κατηγορίας υλικών. Ενδεικτικά μαθήματα: γενική επιστήμη υλικών, φυσική στερεάς κατάστασης, μηχανική υλικών, ρευστομηχανική, μετασχηματισμοί φάσεων, διάχυση/ φαινόμενα μεταφοράς, φυσικές και χημικές διεργασίες των υλικών, ηλεκτρικές-μαγνητικές-οπτικές ιδιότητες, επιφάνειες/διεπιφάνειες, μικρο/νανοτεχνολογία, μακροτεχνολογία υλικών και κατάλληλα εργαστηριακά μαθήματα.

(γ) Μαθήματα εξειδικευμένων κατηγοριών υλικών, που καλύπτουν τα δομικά και βιομηχανικά υλικά, τα λειτουργικά υλικά και τα ηλεκτρονικά υλικά.

(δ) Μαθήματα υπολογιστικών τεχνικών και προσομοιώσεων προσαρμοσμένων στην επιστήμη και τεχνολογία υλικών, που έχουν σαν στόχο την κατανόηση των ιδιοτήτων των υλικών, καθώς επίσης και τον σχεδιασμό νέων προηγμένων υλικών.  Πιο αναλυτικά

Περισσότερα στοιχεία : 

Τι άλλο πρέπει να ξέρω : 

Επαγγελματικά Δικαιώματα – Προοπτικές :

Σύμφωνα με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής (ΔΕ) του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ), οι απόφοιτοι του Τμήματος Μηχανικών Επιστήμης Υλικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων εντάσσονται στην ειδικότητα του Χημικού Μηχανικού με πρόσβαση στις επαγγελματικές δραστηριότητες που αφορούν στα Υλικά. Οι δραστηριότητες αυτές αφορούν σε όλο το εύρος των δραστηριοτήτων των Υλικών, σχεδιασμό, μελέτη, παραγωγή, χαρακτηρισμό, αποτίμηση, συντήρηση και αποκατάσταση των υλικών. Οι απόφοιτοι του Τμήματος μπορούν, επίσης, να έχουν πρόσβαση σε όλες τις δραστηριότητες εκείνες στις οποίες έχουν πρόσβαση όλοι οι Μηχανικοί ανεξαρτήτως ειδικότητας.

Οι φοιτητές που επιλέγουν την κατεύθυνση των δομικών και βιομηχανικών υλικών μπορούν να απασχοληθούν σε βιομηχανίες που παράγουν και εμπορεύονται κεραμικά, υάλους και σύνθετα προϊόντα, όπως πλακίδια, οικοδομικά υλικά (τούβλα- κεραμίδια), ροφητικά υλικά, πυρίμαχα, είδη υγιεινής και εστιάσεως, υαλοβάμβακα και άλλες ίνες, δομικά σύνθετα (π.χ. σώματα σκαφών), τσιμέντα και σκυρόδεμα, κεραμικά φίλτρα -καταλύτες, οδοντιατρικά εμφυτεύματα, κεραμικές επικαλύψεις, υάλινα αντικείμενα (π.χ. υαλοπίνακες, δοχεία, «κρύσταλλα») και εταιρείες εξόρυξης και εμπορίας πρώτων υλών. Επιπλέον, θα μπορούν να απασχοληθούν σε τομείς σχεδιασμού, έρευνας και ανάπτυξης, ποιοτικού ελέγχου υλικών και δομών, καθώς και μη καταστροφικών ελέγχων σε μεγάλο εύρος βιομηχανιών του τομέα των μεταλλικών υλικών (π.χ. παραγωγή σιδηρούχων και μη σιδηρούχων κραμάτων, όπως χάλυβας, αλουμίνιο και χαλκός, χυτών αντικειμένων, ελατών αντικειμένων), εταιρείες κατεργασιών και μεταποίησης μεταλλικών προϊόντων (π.χ. χάλυβας ενίσχυσης σκυροδέματος, κουτιά αναψυκτικών, προφίλ αλουμινίου, υδραυλικά εξαρτήματα), αεροπορική βιομηχανία, ναυπηγεία, εταιρείες μεταλλικών κατασκευών, βιομηχανία ενέργειας (π.χ. διυλιστήρια, πετροχημικά), καθώς και ως σύμβουλοι επιχειρήσεων σε θέματα διάβρωσης, διασφάλισης ποιότητας, κ.λ.π.

Οι φοιτητές που επιλέγουν την κατεύθυνση των λειτουργικών υλικών μπορούν να απασχοληθούν σε βιομηχανίες που παράγουν προϊόντα μακροτεχνολογίας πολυμερών, όπως τρισδιάστατα χρηστικά αντικείμενα (π.χ. έπιπλα, σκελετοί συσκευών, μέρη αυτοκινήτων και διάφορων διατάξεων), πολυμερή συσκευασίας (π.χ. φύλλα, φιάλες, κάδοι), διαφανείς και διαφώτιστες σκληρές επιφάνειες (π.χ. προθήκες, επιγραφές), νήματα και υφάσματα, βαφές, μακροσύνθετα, σωληνώσεις, μονώσεις (ηλεκτρικές, θερμικές, υγρασίας), επενδύσεις, πλακάκια, πολυμερικά λιπαντικά και ορυκτέλαια, ελαστικά μέρη και πετροχημικά.

Οι φοιτητές που επιλέγουν την κατεύθυνση των ηλεκτρονικών υλικών μπορούν να απασχοληθούν σε βιομηχανίες ηλεκτρονικής και ειδικότερα σε εταιρίες κατασκευής φωτοβολταϊκών συστημάτων, κινητής τηλεφωνίας, ηλεκτρονικών κυκλωμάτων υψηλών συχνοτήτων, σε εταιρίες κατασκευής σύγχρονων πηγών φωτισμού όπως είναι οι δίοδοι εκπομπής φωτός, σε εταιρίες κατασκευής υπολογιστικών συστημάτων, μεταλλικών αγωγών, υπεραγωγών και κατασκευής μαγνητικών δίσκων και αισθητήρων.

Επαγγελματικές Δυνατότητες Αποφοίτων Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 

Μεταπτυχιακές σπουδές του τμήματος :

Το τμήμα προσφέρει τα παρακάτω Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών:

Σχετικά επαγγέλματα:

Μετεγγραφές Φοιτητών:  Αντίστοιχα τμήματα άλλων Α.Ε.Ι. με βάση την Υ.Α.   αριθμ. 97719/Ζ1 (ΦΕΚ 2520 τ.Β΄/29.06.2018):

  • Χωρίς καμία αντιστοιχία.

Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ):

Σχετικές  Επαγγελματικές  Οργανώσεις:  

  • Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. web site: http://www.tee.gr/
  • Πανελλήνιος Σύλλογος Χημικών Μηχανικών.  web site:    http://www.psxm.gr/