Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 21/09/2018.

Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Σχολή Επιστήμης της Πληροφορίας και Πληροφορικής

Τμήμα  Αρχειονομίας και Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας

Έδρα :

Διεύθυνση : Ιωάννη Θεοτόκη 72, 49100, Κέρκυρα

Τηλέφωνο:  26610 – 87418, 87406, 87423  Fax : 26610 –  87433

Σκοπός του τμήματος :

Το Τμήμα Αρχειονομίας και Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας είναι το μόνο Πανεπιστημιακό Τμήμα στην Ελλάδα που καλύπτει τις αναφερόμενες στην ονομασία του γνωστικές περιοχές καθώς εξειδικεύεται σε ζητήματα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας, Μουσειολογίας και γενικότερα της επιστήμης της Πληροφορίας. Άρχισε να λειτουργεί το ακαδημαϊκό έτος 1993-1994 και σκοπό έχει την άρτια θεωρητική και πρακτική κατάρτιση των φοιτητών του σε όλους τους τομείς που σχετίζονται με την θεωρία του βιβλίου, των αρχειακών τεκμηρίων, των αντικειμένων μουσειακής αξίας και γενικά της πληροφορίας και των πληροφοριακών συνόλων, σε συμβατική ή ψηφιακή μορφή, καθώς και με την δημιουργία, οργάνωση, ταξινόμηση, διαχείριση και αξιοποίηση συλλογών βιβλιακού, αρχειακού ή άλλης μορφής υλικού και πληροφοριών.

Διάρκεια σπουδών : 4 έτη (8 εξάμηνα) 

Κατευθύνσεις : –

Σύμφωνα με τον Οδηγό Σπουδών του τμήματος, το Πρόγραμμα Σπουδών  επιδιώκει την κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού που είναι απαραίτητο για την στελέχωση των πάσης φύσεως, δημόσιων και ιδιωτικών, βιβλιοθηκών, αρχειακών υπηρεσιών, μουσείων, κέντρων τεκμηρίωσης και υπηρεσιών πληροφόρησης. Πέραν των ειδικών γνώσεων και δεξιοτήτων το Τμήμα παρέχει στους φοιτητές του γνώσεις γενικής παιδείας και γνώσεις πληροφορικής, που θεωρούνται απαραίτητες για την συγκρότηση επιστημόνων ικανών να κατανοήσουν και να χρησιμοποιήσουν σωστά τις εξειδικευμένες γνώσεις τους, τόσο ως επαγγελματίες, όσο και ως ερευνητές σε σχετικούς επιστημονικούς τομείς.

Ενδεικτικά Μαθήματα :

Ανάπτυξη και Διαχείριση Συλλογών,  Ανάλυση και Σχεδιασμός Συστημάτων, Αρχαιολογία και Αξιοποίηση Πολιτισμικού Αγαθού,  Ηλεκτρονική Δημοσίευση, Πηγές Πληροφόρησης, Πρότυπα Κωδικοποίησης αρχειακών, βιβλιογραφικών και μουσειακών μεταδεδομένων,  Πρότυπα Κωδικοποίησης Δεδομένων, Οργάνωση και Διοίκηση Μουσείων,   Μεταδεδομένα ψηφιακών τεκμηρίων, Στατιστική, Συστήματα θεματικής Πρόσβασης, Σύνθεση και Αξιοποίηση Μουσειακών Χώρων, Εικονικά Μουσεία,  Διασφάλιση Ποιότητας στις Υπηρεσίες Πληροφόρησης, Διατήρηση Υλικού, Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού στις Υπηρεσίες Πληροφόρησης,  Δίκτυα Υπολογιστών, Ψηφιακές Βιβλιοθήκες, Ψυχολογία και Συμπεριφορά Αναγνώστη, κ.α. Πιο αναλυτικά

Περισσότερα στοιχεία :

Τι άλλο πρέπει να ξέρω :  

Επαγγελματικά Δικαιώματα – Προοπτικές :

Σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα του τμήματος, το τμήμα Αρχειονομίας και Βιβλιοθηκονομίας φοιτούν περίπου 300 ενεργοί προπτυχιακοί και 75 μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες, ενώ διδακτορική διατριβή εκπονούν περίπου 60 φοιτητές/τριες. Στη σημερινή «Κοινωνία της Πληροφορίας», η σωστή οργάνωση και χρήση των πληροφοριών και η έγκυρη και έγκαιρη πληροφόρηση σε όλα τα επίπεδα είναι απαραίτητη για την επιβίωση κάθε δημιουργικής δραστηριότητας. Μαζί με την ανάγκη της διατήρησης της πολιτιστικής κληρονομιάς και τη χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών, οδηγεί τα τελευταία χρόνια, σε μια ραγδαία εξέλιξη στα επιστημονικά πεδία που θεραπεύει το Τμήμα, δηλαδή στην οργάνωση, εύρεση, διάθεση και παρουσίαση της πληροφορίας.

Συνεπώς, παρατηρείται μια αύξηση της ζήτησης για επιστήμονες αυτού του χώρου, και οι προοπτικές επαγγελματικής αποκατάστασής των αποφοίτων του Τμήματός μας είναι εξαιρετικά ευνοϊκές, και το ποσοστό απορρόφησης τους από την αγορά εργασίας, και ειδικά το δημόσιο τομέα, παραμένει αρκετά υψηλό. Μάλιστα πρόσφατα το Τμήμα, ακολουθώντας τις διεθνείς τάσεις, και για να δείξει καλύτερα το εύρος των αντικειμένων που θεραπεύει και τις επαγγελματικές δυνατότητες των αποφοίτων του, πήρε απόφαση την μετονομασία του σε «Τμήμα Επιστήμης της Πληροφορίας: Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας.»

Οι απόφοιτοι μπορούν να ασχοληθούν με οργάνωση, ταξινόμηση, αναζήτηση και παρουσίαση κάθε είδους συλλογής τεκμηρίων, από εταιρικά αρχεία ως μουσειακές εκθέσεις, από παπύρους ως οπτικοακουστικά μέσα, από νομοθετήματα ως ψυχαγωγικό υλικό, σε συμβατικές ή ψηφιακές μορφές, και να καλύψουν ένα πολύ ευρύ φάσμα θέσεων και φορέων απασχόλησης.

Οι απόφοιτοι του Τμήματός μας μπορούν να καταλάβουν θέσεις εργασίας σε δημόσιους ή ιδιωτικούς οργανισμούς ή εταιρείες, που έχουν ανάγκες ή προσφέρουν υπηρεσίες πληροφόρησης, που διατηρούν δικό τους περιεχόμενο, βιβλιοθήκες ή αρχεία, σε συμβατική ή ψηφιακή μορφή, και γενικά σε όποιον χώρο πραγματοποιείται συγκέντρωση, ταξινόμηση και διαχείριση πληροφοριακού υλικού.

Οι περισσότεροι απόφοιτοι καταλαμβάνουν θέσεις εργασίας στις υπηρεσίες των Γενικών Αρχείων του Κράτους και άλλα αρχεία (πανεπιστημίων, τραπεζών και οργανισμών, δικαστηρίων, υπουργείων και κυβερνητικών φορέων, εταιριών, κ.α.), στις παντός είδους βιβλιοθήκες της χώρας (Εθνική Βιβλιοθήκη, Βιβλιοθήκη της Βουλής, βιβλιοθήκες πανεπιστημίων και ΑΤΕΙ, ερευνητικών κέντρων και μουσείων, δημοτικές βιβλιοθήκες, βιβλιοθήκες υπουργείων, νοσοκομείων, τραπεζών και άλλων οργανισμών), σε μουσεία, σε κέντρα τεκμηρίωσης και πληροφόρησης, εκδοτικούς οίκους, και σε έργα ψηφιοποίησης.

Μεταπτυχιακές σπουδές του τμήματος :

Το τμήμα προσφέρει τα παρακάτω Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών:

Σχετικά επαγγέλματα:

Μετεγγραφές Φοιτητών:  Αντίστοιχα τμήματα άλλων Α.Ε.Ι. με βάση την Υ.Α.   αριθμ. 97719/Ζ1 (ΦΕΚ 2520 τ.Β΄/29.06.2018):

Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ):

Σχετικές Επαγγελματικές Οργανώσεις : 

  • Ένωση Ελλήνων Βιβλιοθηκονόμων και Επιστημόνων Πληροφόρησης, (Ε.Ε.Β.Ε.Π. web site: http://www.eebep.gr/
  • Ελληνική Αρχειακή Εταιρία. web site: http://www.eae.org.gr/
  • International Federation of Library Associations. web site: http://www.ifla.org/