Πολιτικής Επιστήμης

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 16/09/2018

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης  

Σχολή Κοινωνικών, Πολιτικών  και Οικονομικών Επιστημών

Τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης

Εισαγωγική  Κατεύθυνση  Πολιτικής  Επιστήμης

Έδρα :

Διεύθυνση: Παναγή Τσαλδάρη 1, 69100 Κομοτηνή

Τηλέφωνο: 25310 39409, fax  : 25310 39442,  Ε-mail: secr@polsci.duth.gr 

Σκοπός του τμήματος :

Το Τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης με κατεύθυνση  πολιτικής  επιστήμης έχει ως αποστολή :

 • Να καλλιεργεί και να προάγει τις πολιτικές επιστήμες καθ’ ολοκληρίαν με τη θεωρητική και την εφαρμοσμένη διδασκαλία και έρευνα.
 • Να παρέχει στους πτυχιούχους του τα απαραίτητα εφόδια τα οποία εξασφαλίζουν την άρτια κατάρτισή τους, για την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία.
 • Να συμβάλει στην εμπέδωση της πολιτικής ανάλυσης ως μεθόδου προσέγγισης των εσωτερικών και διεθνών κοινωνικών φαινομένων.
 • Να καταρτίζει στελέχη διοίκησης και προγραμματισμού του κρατικού μηχανισμού και των οργανισμών της δημόσιας διοίκησης και των διεθνών οργανισμών, συμπεριλαμβανομένων των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Υπό αυτήν την έννοια εντάσσεται οργανωτικά και επιστημολογικά στην Κοινωνικών, Πολιτικών  και Οικονομικών Επιστημών  αποτελεί δε τον πυλώνα της πολιτικής θεωρίας και των εφαρμογών της τελευταίας.

Διάρκεια σπουδών : 4 έτη (8 εξάμηνα)

Κατευθύνσεις :

Οι κατευθύνσεις  και οι αντίστοιχοι κύκλοι σπουδών είναι:  ο Α΄ κύκλος  σπουδών Πολιτικής Ανάλυσης , Β΄ κύκλος Διεθνών και Ευρωπαϊκών σπουδών και ο Γ΄ κύκλος Διοικητικής Επιστήμης.

Η διάρθρωση του προγράμματος προβλέπει την βάση και τις υποδομές για την μελλοντική οργάνωση και ενός τετάρτου αυτοτελούς κύκλου και κατεύθυνσης «Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων», όταν η βασική οργάνωση του Τμήματος θα έχει προχωρήσει.

Η εκπαιδευτική φιλοσοφία του Τμήματος, στον τομέα της βασικής (προπτυχιακής) εκπαίδευσης, εκφράζεται στην οικοδόμηση του προγράμματος σε δύο διαδοχικές φάσεις, που διαρκούν κάθε μία τέσσερα εξάμηνα.

Στην πρώτη όλοι οι φοιτητές του παρακολουθούν ένα πρόγραμμα «κορμού» που τοποθετεί τις σπουδές τους στις βασικές παραμέτρους της πολιτικής επιστήμης, ως επιστημολογικού χώρου των κοινωνικών επιστημών, με σκοπό να προσδοθεί ευρύτερη εποπτεία των επιμέρους κλάδων, που συνθέτουν το περιεχόμενό της.

Στην δεύτερη, που περιλαμβάνει τρεις κατευθύνσεις και επιτρέπει στους σπουδαστές να επιλέξουν εκείνη που ανταποκρίνεται στις επιθυμίες, τις δεξιότητες και τις επιδιωκόμενες επαγγελματικές προοπτικές, το πρόγραμμα  κινείται στην εμβάθυνση των αντίστοιχων κλάδων.

Και τις δύο φάσεις συνθέτουν μαθήματα που ανταποκρίνονται στις σημερινές εξελίξεις του εσωτερικού και διεθνούς εκπαιδευτικού περιβάλλοντος και παρέχονται με σύγχρονη επιστημονική και εκπαιδευτική μεθοδολογία και διδακτική, λαμβάνοντας υπόψη την ευρωπαϊκή εμπειρία στην οργάνωση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης των πολιτικών επιστημών, την παροχή δηλαδή συγκεκριμένων γενικών και ειδικών γνώσεων σε συγκεκριμένες κατευθύνσεις.

Εξ άλλου το πρόγραμμα αποσκοπεί στην παροχή τόσο γενικής παιδείας όσον και επιστημονικής ειδίκευσης, προετοιμάζοντας τους φοιτητές και για μεταπτυχιακές σπουδές.

Με τον τρόπο αυτό ανοίγει ο δρόμος των σπουδαστών τόσο για την επιστήμη και την έρευνα, όσον και για την επαγγελματική κατάρτιση σε περιοχές, όπως η πολιτική ανάλυση, η πολιτική θεωρία, η ελληνική και διεθνής (ιδιαίτερα κοινοτική) διπλωματία, οι διεθνείς σχέσεις, η δημόσια διοίκηση, η τοπική αυτοδιοίκηση μέσω τοπικών (εσωτερικών) και διεθνών φορέων και ιδιωτικών επιχειρήσεων..

Ενδεικτικά Μαθήματα :

Πολιτική Επιστήμη, Το ελληνικό σύστημα διακυβέρνησης, Κράτος και κοινωνία στη νεότερη Ελλάδα, 1830- 1940, Το κυπριακό ζήτημα, Τα πολιτικά συστήματα στα Βαλκάνια, Διοικητική οργάνωση του κράτους, Χώρος και εκλογική ανάλυση, Πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Θεωρίες για τον ολοκληρωτισμό, Μαθηματικά στην πολιτική επιστήμη, Σύγχρονες κοινωνιολογικές θεωρίες, Εισαγωγή στην πολιτική οικονομία, Ποσοτικές μέθοδοι ανάλυσης στις κοινωνικές επιστήμες, Σύγχρονες Πολιτικές Θεωρίες, Αντικοινοβουλευτισμός και δικτατορίες στην Ελλάδα, Σύγχρονες θεωρίες κοινωνικού συμβολαίου, Μειονότητες και Πολιτική στα Βαλκάνια, Οντολογία και πολιτική, Εμφύλιοι πόλεμοι στο σύγχρονο κόσμο, Νέα κοινωνικά κινήματα, Αγγλικά, κ.α. Πιο αναλυτικά

Περισσότερα στοιχεία : 

Τι  άλλο πρέπει να ξέρω : 

Επαγγελματικά   Δικαιώματα   – Προοπτικές :

Μπορεί να εργαστεί :

 • στη δημόσια διοίκηση, στη Νομαρχιακή και Τοπική Αυτοδιοίκηση,
 • σε γραφεία περιφερειών, εθνικούς ή διεθνείς ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς,
 • σε επιχειρήσεις που ασχολούνται με διεθνείς σχέσεις, ως διπλωμάτες (ιδιαίτερα στην κοινοτική διπλωματία),
 • σε φορείς που ασχολούνται με την πολιτική ανάλυση, την πολιτική θεωρία και τις διεθνείς σχέσεις,
 • στα μέσα ενημέρωσης και σε εταιρείες δημοσκόπησης, δημοσίων σχέσεων και εισαγωγών
 • επίσης ως καθηγητής στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση..

Επαγγελματικά Δικαιώματα:

 • Τα επαγγελματικά δικαιώματα των   πτυχιούχων Πολιτικών Επιστημόνων   είναι  αντίστοιχα,  του εργασιακού τους περιβάλλοντος και καθεστώτος.
 • Για παράδειγμα, αν εργάζεται σε σχολεία της Δευτεροβάθμιας Δημόσιας Εκπαίδευσης, τα επαγγελματικά τους δικαιώματα προβλέπονται από τον  Ν. 1566/1985, άρθρο 14, (ΦΕΚ 167/τ. Α/1985) και  από τον Δημοσιοϋπαλληλικό Κώδικα και τον Διαρκή Εκπαιδευτικό Κώδικα.

Σχετικά επαγγέλματα:

Μετεγγραφές Φοιτητών:  Αντίστοιχα τμήματα άλλων Α.Ε.Ι. με βάση την Υ.Α.   αριθμ. 97719/Ζ1 (ΦΕΚ 2520 τ.Β΄/29.06.2018):

Σχετικές  Επαγγελματικές  Οργανώσεις  :  

 • Ελληνική Εταιρεία Πολιτικής Επιστήμης web site: http://hpsa.gr
 • Πανελλήνια Ένωση Νομικών & Πολιτικών Επιστημόνων. web site: http://penpe13.blogspot.gr/
 • Ομοσπονδία Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης (ΟΛΜΕ). web site: http://www.olme.gr/