Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 13/11/2017

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Σχολή Τροφίμων, Βιοτεχνολογίας και Ανάπτυξης

Τμήμα  Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης

Έδρα :

Διεύθυνση: Ιερά Οδός 75, 11855 Αθήνα
Τηλέφωνο   / Fax : 210 529 4742, 210 529 4710

Σκοπός του τμήματος :

Το Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης δημιουργήθηκε με σκοπό την εκπαίδευση γεωπόνων – γεωργοοικονομολόγων ικανών να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της νέας, φιλόδοξης αλλά και δύσκολης εποχής για την ελληνική γεωργία. Σε μια εποχή που, όπως όλοι αναγνωρίζουν, τόσο η δημόσια διοίκηση όσο και ο ιδιωτικός και ο κοινωνικός τομέας της οικονομίας έχουν μεγάλη ανάγκη στελεχών με επάρκεια γνώσεων που συνδέονται με θέματα αγροτικής ανάπτυξης.

Το Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης, στηριζόμενο στα σύγχρονα εκπαιδευτικά και ερευνητικά προγράμματα και στο έμπειρο διδακτικό προσωπικό του, και έχοντας πλήρη επίγνωση των αιτημάτων του παρόντος και των προκλήσεων του μέλλοντος, προετοιμάζει τους φοιτητές του για την ικανοποίηση της ανάγκης αυτής.

Στόχος, λοιπόν, του Τμήματος είναι η προαγωγή της γνώσης και η κατάρτιση επιστημόνων εξειδικευμένων στην έρευνα και επίλυση προβλημάτων που συνδέονται με την οικονομική, κοινωνική, πολιτική και περιβαλλοντική διάσταση της βιώσιμης ανάπτυξης της υπαίθρου στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και των απαιτήσεων προσαρμογής του αγροδιατροφικού συστήματος της χώρας στην παγκόσμια αγορά αγροτικών προϊόντων, τροφίμων και υπηρεσιών.

Διάρκεια σπουδών : 5 έτη (10 εξάμηνα) 

Κατευθύνσεις :

Οι σπουδές στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο διαρκούν πέντε ακαδημαϊκά έτη και περιλαμβάνουν:

 • έξι εξάμηνα βασικού κορμού από τα οποία τέσσερα εξάμηνα (1ο, 2ο, 3ο και 4ο) είναι γενικής υποδομής και δύο (5ο και 6ο) γενικής γεωπονικής υποδομής
 • τρία εξάμηνα (7ο, 8ο και 9ο) προσανατολισμένων σπουδών εξειδίκευσης και ένα εξάμηνο (10ο), που διατίθεται για την εκπόνηση της πτυχιακής ερευνητικής μελέτης και για σεμινάρια σχετικά με την επιστημονική εξειδίκευση.

Ενδεικτικά Μαθήματα :

Οργανική Χημεία, Αγροτική Οικονομική, Ανατομία Μορφολογία Φυτού, Εδαφολογία, Φυσιολογία Φυτού, Μετεωρολογία – Κλιματολογία, Συστηματική Βοτανική, Στατιστική, Προγραμματισμός Η/Υ, Βιοχημεία, Γεωργική Μηχανολογία, Γεωργική Υδραυλική, Γενετική, Οικονομικά Μαθηματικά, Εμπορία (Μάρκετινγκ) Αγροτικών Προϊόντων, Αγροτική Χρηματοδότηση & Αξιολόγηση Επενδύσεων, Διεθνές Εμπόριο Αγροτικών Προϊόντων, Ζωοτεχνία, Δενδροκομία, Φυτοπροστασία, Γονιμότητα Εδαφών, Φυτοπαθολογία, Γεωργικά Φάρμακα, Εκμηχάνιση Καλλιεργειών, Ιολογικές Ασθένειες, Εχθροί Καλλωπιστικών, Μυκητολογικές Ασθένειες Δενδρωδών & Αμπέλου, Αειφορική Ανάπτυξη Γεωργικών Πόρων, Διεθνές Εμπόριο Αγροτικών Προϊόντων, Γεωργική Εκπαίδευση, Γεωργική Τεχνολογία, κ.α.  Περισσότερα στοιχεία 

Περισσότερα στοιχεία :

Τι  άλλο πρέπει να ξέρω : 

Επαγγελματικά Δικαιώματα – Προοπτικές :

Οι απόφοιτοι του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης μπορούν να απασχοληθούν σ’ ένα ευρύ φάσμα φορέων του δημόσιου, κοινωνικού και ιδιωτικού τομέα της οικονομίας. Ενδεικτικά αναφέρονται:

 • Κεντρικές και περιφερειακές υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥπΑΑΤ).
 • Εποπτευόμενοι από το ΥπΑΑΤ Οργανισμοί, όπως ο ΟΠΕΚΕΠΕ και ο ΕΛΓΑ.
 • Διευθύνσεις Αγροτικής Ανάπτυξης της περιφερειακής και τοπικής αυτοδιοίκησης.
 • Φορείς, εταιρείες, νομικά πρόσωπα που σχεδιάζουν, εκτελούν, παρακολουθούν και αξιολογούν κοινοτικά ή εθνικά αναπτυξιακά προγράμματα, που έχουν σχέση με τη γεωργία, την ανάπτυξη της υπαίθρου και του αγροτικού χώρου, την προστασία του αγροτικού και φυσικού περιβάλλοντος, καθώς και με την τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη.
 • Συνεταιρισμοί και οι ενώσεις Συνεταιρισμών.
 • Τράπεζες.
 • Ιδιωτικές επιχειρήσεις τροφίμων και γεωργίας.

Μπορούν επίσης να απασχοληθούν σε μελετητικά γραφεία, σε γεωργοοικονομικά ερευνητικά ιδρύματα, στην εκπόνηση μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων, καθώς και ως αυτοαπασχολούμενοι γεωπόνοι-γεωργοοικονομολόγοι.

Επαγγελματικά Δικαιώματα: 

 • Το επάγγελμα του γεωτεχνικού,  είναι νομοθετικά κατοχυρωμένο  με τις διατάξεις του Ν. 1474/1984 και του Π.Δ. 344/2000 (ΦΕΚ 297 τ.Α’), και του Π.Δ. 95 (ΦΕΚ 135 τ.Α΄/11.09.2017).
 • Πιο συγκεκριμένα :
  Οι επαγγελματικές δραστηριότητες των γεωτεχνικών, καθώς και οι περιπτώσεις, στις οποίες είναι υποχρεωτική η απασχόληση τους, περιγράφονται ανά ειδικότητα, στα ακόλουθα άρθρα του Π.Δ. 344/2000 (ΦΕΚ 297 τ.Α’), :
 • Γεωπόνοι – Άρθρα 8 & 9,
 • Δασολόγοι – Άρθρα 10 & 11,
 • Κτηνίατροι – Άρθρα 12 & 13,
 • Γεωλόγοι – Άρθρα 14 & 15,
 • Ιχθυολόγοι – Άρθρα 16 & 17,
 • καθώς και από τις ειδικές διατάξεις που κάθε φορά ισχύουν γι’ αυτούς.

Ο Γεωπόνος προκειμένου να ασκήσει το επάγγελμά του, οφείλει σύμφωνα με το Ν. 1474/84 να εγγραφεί στα μητρώα μελών του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΓΕΩΤΕΕ).

Άλλες πληροφορίες:

Οι απόφοιτοι του τμήματος Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθήνας δεν εγγράφονται στο Οικονομικό Επιμελητήριο αλλά στο Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας.

Μεταπτυχιακές σπουδές του τμήματος:

 • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης  με τίτλο Επιχειρηματικότητα & Συμβουλευτική στην Αγροτική Ανάπτυξη. Περισσότερα στοιχεία
 • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης  με τίτλο Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων Τροφίμων και Γεωργίας. Περισσότερα στοιχεία

Σχετικά επαγγέλματα:

Αξίζει να σημειωθεί στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ (http://epagelmata.oaed.gr/list.php) αναφέρονται οι παρακάτω ειδικεύσεις στα Γεωπονικά  επαγγέλματα :

 • Γεωπόνος Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης
 • Γεωπόνος Αμπελουργίας & Οινολογίας
 • Γεωπόνος Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής
 • Γεωπόνος Βιοτεχνολόγος
 • Γεωπόνος  Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων
 • Γεωπόνος  Ζωικής Παραγωγής
 • Γεωπόνος Φυτικής Παραγωγής.

Σχετικές  Επαγγελματικές  Οργανώσεις  :

.

Αντίστοιχα τμήματα άλλων Α.Ε.Ι. με βάση την Υ.Α.  Αριθμ. 89006/Ζ1 (ΦΕΚ 1915 τ.Β΄/01.06.2017) :