Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 23/09/2018

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Σχολή Τροφίμων, Βιοτεχνολογίας και Ανάπτυξης

Τμήμα  Επιστήμης  Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου

Έδρα :

Διεύθυνση: Ιερά Οδός 75, 118 55 Αθήνα

Τηλέφωνο: 210   5294362, 5294677  Fax : 210 5294662, 5294682

Σκοπός του τμήματος :

Το Τμήμα  Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου προσφέρει στους φοιτητές του το επιστημονικό υπόβαθρο για τη ορθολογική αντιμετώπιση επιστημονικών και τεχνολογικών θεμάτων που αναφέρονται στον τομέα των τροφίμων.

Οι στόχοι του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων είναι:

 • Η δημιουργία νέων επιστημόνων με τις απαραίτητες γνώσεις θετικών, τεχνολογικών και οικονομικών επιστημών, για τη στελέχωση των Βιομηχανιών Τροφίμων
 • Η ανάπτυξη της Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων μέσω της επιστημονικής έρευνας καθώς και η δημιουργία νέων ερευνητών
 • Η παροχή επιστημονικών γνώσεων στη Βιομηχανία Τροφίμων στα πλαίσια της συνεργασίας Πανεπιστημίου και Βιομηχανίας.

Διάρκεια σπουδών : 5 έτη (10 εξάμηνα) 

Κατευθύνσεις :

Οι σπουδές στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο διαρκούν πέντε ακαδημαϊκά έτη και περιλαμβάνουν:

 • έξι εξάμηνα βασικού κορμού από τα οποία τέσσερα εξάμηνα (1ο, 2ο, 3ο και 4ο) είναι γενικής υποδομής και δύο (5ο και 6ο) γενικής γεωπονικής υποδομής
 • τρία εξάμηνα (7ο, 8ο και 9ο) προσανατολισμένων σπουδών εξειδίκευσης και ένα εξάμηνο (10ο), που διατίθεται για την εκπόνηση της πτυχιακής ερευνητικής μελέτης και για σεμινάρια σχετικά με την επιστημονική εξειδίκευση.

Το Πρόγραμμα Σπουδών επιδιώκει την ολοκληρωμένη εκπαίδευση νέων επιστημόνων με τις απαραίτητες γνώσεις θετικών, τεχνολογικών και οικονομικών επιστημών και η προετοιμασία τους για τη στελέχωση των βιομηχανιών τροφίμων αλλά και φορέων του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, όπως ερευνητικά εργαστήρια, μικροβιολογικά εργαστήρια, εργαστήρια ποιοτικού ελέγχου, εταιρείες προμήθειας πρώτων υλών για τη βιομηχανία, ελεγκτικές/ρυθμιστικές αρχές, εταιρείες παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών για συστήματα διαχείρισης της ασφάλειας τροφίμων και ποτών. Καθώς επίσης την παροχή επιστημονικών γνώσεων στη Βιομηχανία Τροφίμων, στο πλαίσιο μιας διαρκούς συνεργασίας μεταξύ του Πανεπιστημίου και της Επιχειρηματικής Κοινότητας.

Μαθησιακά Αποτελέσματα του Προγράμματος Σπουδών:  Με τη συμπλήρωση του προγράμματος σπουδών οι φοιτητές θα πρέπει:

 • Να έχουν αποδεδειγμένη γνώση και κατανόηση θεμάτων της επιστήμης των τροφίμων και της διατροφής του ανθρώπου που θα προέρχεται από επιστημονικά εγχειρίδια, αλλά και από τις σύγχρονες εξελίξεις σε θέματα αιχμής του γνωστικού τους πεδίου.
 • Να είναι σε θέση να χρησιμοποιήσουν τη γνώση και την κατανόηση που απέκτησαν για την επίλυση προβλημάτων που άπτονται του χώρου της επιστήμης των τροφίμων και της διατροφής του ανθρώπου.
 • Να είναι σε θέση να παρουσιάζουν πληροφορίες, ιδέες, προβλήματα και λύσεις με τρόπο σαφή και κατανοητό τόσο σε εξειδικευμένο όσο και στο γενικότερο κοινό.
 • Να διαθέτουν τις απαραίτητες μαθησιακές δεξιότητες που θα τους επιτρέψουν να συνεχίσουν τις σπουδές τους με τρόπο αυτοδύναμο και αυτόνομο σε μεταπτυχιακό και διδακτορικό επίπεδο.
 • Να έχουν τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες που επιτρέπουν την ανάπτυξη και εφαρμογή ιδεών στο πλαίσιο ερευνητικής δραστηριότητας.

Ενδεικτικά Μαθήματα :

Αρχές Βιοτεχνολογίας Τροφίμων, Αρχές Μηχανικής Τροφίμων, Αρχές Συντήρησης Τροφίμων, Γαλακτοκομία, Βιοχημεία Τροφίμων, Εφαρμογές Η/Υ στην Επιστήμη & Τεχνολογία Τροφίμων, Νομοθεσία Τροφίμων, Φυσικοχημεία Τροφίμων, Χημεία Τροφίμων, Ανάπτυξη Νέων Προϊόντων, Αριθμητική Ανάλυση, Εφαρμογές Η/Υ στην Επιστήμη & Τεχνολογία Τροφίμων, Θερμοδυναμική και Ψύξη, Μοντελοποίηση και Αριστοποίηση Διεργασιών Επεξεργασίας Τροφίμων,  Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων Τροφίμων, Συσκευασία Τροφίμων, Συστήματα Μετρήσεων & Αυτόματου Ελέγχου στη Βιομηχανία Τροφίμων, Σχεδιασμός και Μηχανολογικός Εξοπλισμός Βιομηχανιών, Φυσικές Ιδιότητες Τροφίμων, Βιομηχανικές Ζυμώσεις, Ενζυμολογία Τροφίμων, Επεξεργασία Αποβλήτων Βιομηχανιών Τροφίμων, Μικροβιολογία Τροφίμων, Μοριακή Βιοτεχνολογία Τροφίμων, Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας και Υγιεινής Τροφίμων, Υγιεινή Εγκαταστάσεων Βιομηχανιών Τροφίμων, Marketing Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων, Οινολογία, Τεχνολογία Γάλακτος, Διατροφική Αξιολόγηση,  Διατροφή και Μεταβολισμός, Επιδημιολογία της Διατροφής, κ.α.  Πιο αναλυτικά

Περισσότερα στοιχεία :

Τι  άλλο πρέπει να ξέρω : 

Επαγγελματικά Δικαιώματα – Προοπτικές :

Οι απόφοιτοι του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων μπορούν να απασχοληθούν σήμερα ως Επιστήμονες και Τεχνολόγοι Τροφίμων στις Βιομηχανίες Επεξεργασίας, Μεταποίησης και Συντήρησης Τροφίμων, στους αγροτοβιομηχανικούς συνεταιρισμούς και στα διάφορα ερευνητικά κέντρα. Έργο και αρμοδιότητά τους είναι ο έλεγχος των πρώτων υλών, η επίβλεψη των γραμμών παραγωγής, ο ποιοτικός έλεγχος του τελικού προϊόντος, η ανάπτυξη και παραγωγή νέων προϊόντων, η επιλογή και η προμήθεια του μηχανολογικού εξοπλισμού, των υλικών συσκευασίας κλπ.

Επίσης ασχολούνται με τον έλεγχο της υγιεινής κατάστασης των τροφίμων που διατίθενται στην αγορά, της θρεπτικής τους αξίας και της ενδεχόμενης νοθείας τους.

Κατά τη διάρκεια των σπουδών, οι φοιτητές αποκτούν τις απαραίτητες γνώσεις για τη σωστή αντιμετώπιση επιστημονικών και τεχνολογικών θεμάτων, που αναφέρονται στην παραγωγή των πρώτων υλών, στη συντήρηση, στη μεταποίηση και στον ποιοτικό έλεγχο των τροφίμων.

Παράλληλα η εκπαίδευση έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να δίνει τη δυνατότητα στους πτυχιούχους να αναπτύξουν οι ίδιοι επιχειρηματική δραστηριότητα. Στην περίπτωση αυτή μπορούν να ασχοληθούν με την ίδρυση οινολογικών εργαστηρίων και εργαστηρίων ποιοτικού ελέγχου τροφίμων, εισαγωγή και εμπορία μηχανολογικού εξοπλισμού για τις βιομηχανίες τροφίμων, εισαγωγή και εμπορία πρώτων υλών και προσθέτων ουσιών, κλπ.

Επιπλέον έχουν τη δυνατότητα να προσληφθούν στο Υπουργείο Γεωργίας, στην Αγροτική Τράπεζα και σε Οργανισμούς ως Γεωπόνοι και στα Επαγγελματικά  Λύκεια ως Εκπαιδευτικοί. Τέλος, εφ’ όσον πραγματοποιήσουν μεταπτυχιακές σπουδές, μπορούν να ακολουθήσουν ακαδημαϊκή καριέρα ή να διεκδικήσουν θέσεις σε θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε διεθνείς οργανισμούς, όπως τον Οργανισμό Γεωργίας και Τροφίμων (FΑΟ), σε τμήματα έρευνας και ανάπτυξης μεγάλων βιομηχανιών τροφίμων, σε ερευνητικά Ινστιτούτα κλπ.

Επαγγελματικά Δικαιώματα: 

 • Το επάγγελμα του γεωτεχνικού,  είναι νομοθετικά κατοχυρωμένο  με τις διατάξεις του Ν. 1474/1984 και του Π.Δ. 344/2000 (ΦΕΚ 297 τ.Α’), και του Π.Δ. 95 (ΦΕΚ 135 τ.Α΄/11.09.2017).
 • Πιο συγκεκριμένα :
  Οι επαγγελματικές δραστηριότητες των γεωτεχνικών, καθώς και οι περιπτώσεις, στις οποίες είναι υποχρεωτική η απασχόληση τους, περιγράφονται ανά ειδικότητα, στα ακόλουθα άρθρα του Π.Δ. 344/2000 (ΦΕΚ 297 τ.Α’),:
 • Γεωπόνοι – Άρθρα 8 & 9,
 • Δασολόγοι – Άρθρα 10 & 11,
 • Κτηνίατροι – Άρθρα 12 & 13,
 • Γεωλόγοι – Άρθρα 14 & 15,
 • Ιχθυολόγοι – Άρθρα 16 & 17,
 • καθώς και από τις ειδικές διατάξεις που κάθε φορά ισχύουν γι’ αυτούς.

Ο Γεωπόνος προκειμένου να ασκήσει το επάγγελμά του, οφείλει σύμφωνα με το Ν. 1474/84 να εγγραφεί στα μητρώα μελών του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΓΕΩΤΕΕ).

Τέλος, σύμφωνα με την Υ.Α. 141935/Ζ1 (ΦΕΚ 3945 τ.Β΄/11.09.2018) η επιτυχής ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου σπουδών που οργανώνεται από το τμήμα Επιστήμης  Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών οδηγεί στην απονομή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master), επιπέδου 7 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων.

Μεταπτυχιακές σπουδές του τμήματος:

Το τμήμα προσφέρει τα παρακάτω Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών:

Σχετικά επαγγέλματα:

Μετεγγραφές Φοιτητών:  Αντίστοιχα τμήματα άλλων Α.Ε.Ι. με βάση την Υ.Α.   αριθμ. 97719/Ζ1 (ΦΕΚ 2520 τ.Β΄/29.06.2018):

 • Χωρίς καμία αντιστοιχία.

Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ):

Σχετικές  Επαγγελματικές  Οργανώσεις  :