Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 23/09/2018

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Σχολή Αγροτικής Παραγωγής, Υποδομών και Περιβάλλοντος

Τμήμα  Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γεωργικής Μηχανικής

Έδρα :

Διεύθυνση: Ιερά Οδός 75, 118 55 Αθήνα

Τηλέφωνο: 210 5294122 & 210 5294124 Fax: 210 5294122  E-mail: mskourti@aua.gr

Σκοπός του τμήματος :

To Αντικείμενο του Τμήματος Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γεωργικής Μηχανικής είναι η ανάπτυξη μεθόδων και εργαλείων για την αειφόρο χρήση των φυσικών πόρων και του γεωργικού περιβάλλοντος γενικότερα από την κοινωνία, καθώς και η εφαρμογή της σχετικής τεχνολογίας στους τομείς της Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και της Γεωργικής Μηχανικής.

Στόχος του Τμήματος Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής είναι η δημιουργία επιστημόνων που κατέχουν ουσιαστικές γνώσεις γεωπονίας σε συνδυασμό με τα ειδικά επιμέρους αντικείμενα που αναφέρονται στην ορθολογική διαχείριση των Φυσικών Πόρων και του Περιβάλλοντος, τις Γεωργικές Κατασκευές και τη Γεωργική Μηχανολογία.

Διάρκεια σπουδών : 5 έτη (10 εξάμηνα) 

Κατευθύνσεις :

Οι σπουδές στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο διαρκούν πέντε ακαδημαϊκά έτη και περιλαμβάνουν:

 • έξι εξάμηνα βασικού κορμού από τα οποία τέσσερα εξάμηνα (1ο, 2ο, 3ο και 4ο) είναι γενικής υποδομής και δύο (5ο και 6ο) γενικής γεωπονικής υποδομής
 • τρία εξάμηνα (7ο, 8ο και 9ο) προσανατολισμένων σπουδών εξειδίκευσης και ένα εξάμηνο (10ο), που διατίθεται για την εκπόνηση της πτυχιακής ερευνητικής μελέτης και για σεμινάρια σχετικά με την επιστημονική εξειδίκευση.

Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γεωργικής Μηχανικής δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη της ελληνικής γεωργίας δια μέσου εγγειοβελτιωτικών έργων,  με την ανάπτυξη μεθόδων και εργαλείων για την αειφόρο χρήση των φυσικών πόρων με ιδιαίτερη έμφαση στο έδαφος (γονιμότητα, αντιμετώπιση ερημοποίησης των γεωργικών γαιών), την διαχείριση των υδατικών πόρων και τις τεχνικές των αρδεύσεων (85% της ετήσιας κατανάλωση νερού στην Ελλάδα), τις γεωργικές κατασκευές (θερμοκήπια, στάβλοι), το γεωργικό – μηχανολογικό εξοπλισμό (γεωργικά μηχανήματα, αυτοματισμοί), τις εφαρμογές των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στη γεωργία και την προστασία – αξιοποίηση του γεωργικού περιβάλλοντος γενικότερα.

Το Πρόγραμμα Σπουδών παρέχει γνώσεις, στους παρακάτω  (3) τομείς:

Στον Τομέα Αγροτικών Κατασκευών & Γεωργικής Μηχανολογίας και καλύπτει τα γνωστικά αντικείμενα έρευνας και παροχής γνώσης για:

 • το σχεδιασμό, τη λειτουργία, την οργάνωση και τη βελτιστοποίηση των αγροτικών εκμεταλλεύσεων και των τεχνικών έργων αγροτικής υποδομής
 • το σχεδιασμό, τη λειτουργία και τη βελτιστοποίηση των τεχνικών έργων για την προστασία του περιβάλλοντος
 • τη δημιουργία και ρύθμιση του τεχνητού περιβάλλοντος ανάπτυξης και παραγωγής φυτών (θερμοκηπιακές και υδροπονικές εγκαταστάσεις)
 • τη δημιουργία και ρύθμιση του τεχνητού περιβάλλοντος στέγασης ζώων
 • τη δημιουργία και ρύθμιση του τεχνητού περιβάλλοντος συντήρησης αγροτικών προϊόντων
 • την εφαρμογή τεχνολογιών αιχμής
 • το σχεδιασμό και τη λειτουργία των γεωργικών μηχανημάτων
 • τους αυτοματισμούς των διεργασιών παραγωγής
 • το σχεδιασμό και την εφαρμογή τεχνολογιών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και εξοικονόμησης ενέργειας
 • τη διαχείριση των αποβλήτων του αγροδιατροφικού τομέα

Στον Τομέα Υδατικών Πόρων: Στην Ελλάδα η γεωργία κατέχει την πρώτη θέση στην κατανάλωση του νερού με περίπου 85% της συνολικής μέσης ετήσιας κατανάλωσης και έπεται η αστική (12%) και η βιομηχανική χρήση (3%). Ο Τομέας Υδατικών Πόρων έχει σαν κύριο πεδίο την αξιοποίηση των υδατικών πόρων για την αντιμετώπιση αυτών των σημαντικότατων χρήσεων. Σε αυτά τα πλαίσια αυτή εφοδιάζει τους αποφοίτους του με τις απαραίτητες γνώσεις και τεχνικές για την αντιμετώπιση προβλημάτων που σχετίζονται με την αξιοποίηση, τον σχεδιασμό και την αειφορία των υδατικών πόρων με την ταυτόχρονη προστασία του περιβάλλοντος.

Το τμήμα προετοιμάζει τους φοιτητές του για την επίλυση σύνθετων προβλημάτων που αναφέρονται:

 • α. στην μελέτη, αξιοποίηση – ανάπτυξη και προστασία (ποσότητα και ποιότητα) των επιφανειακών και υπογείων υδατικών πόρων καθώς και στην πρόληψη των ακραίων υδρολογικών κινδύνων (πλημμύρες, ξηρασίες), και
 • β. στον σχεδιασμό εκσυγχρονισμό και διαχείριση εγγειοβελτιωτικών έργων όπως είναι τα έργα αποταμίευσης νερού (φράγματα, έργα κεφαλής), τα έργα μεταφοράς (ανοικτοί – κλειστοί αγωγοί, συλλογικά αρδευτικά δίκτυα), τα έργα διανομής του νερού στον αγρό (συστήματα άρδευσης), αλλά και έργα προστασίας (στραγγιστικά δίκτυα αντιπλημμυρικά έργα).

Στον Τομέα  Εδαφολογίας & Γεωργικής Χημείας που καλύπτει επίσης το γνωστικό αντικείμενο έρευνας και παροχής γνώσης που αναφέρεται στη μελέτη των εδαφικών πόρων και τη σχέση τους με τη γεωργική παραγωγή και την προστασίας του περιβάλλοντος.

Ενδεικτικά Μαθήματα :

Γενική & Ανόργανη Χημεία, Εισαγωγή στη Γεωπονία,  Μαθηματικά,  Μορφολογία Φυτών, Φυσική, Γενική Μικροβιολογία, Οργανική Χημεία,  Πολιτική Οικονομία, Συστηματική Βοτανική, Θέματα Εφαρμοσμένων Μαθηματικών, Γενική & Συστηματική Γεωργική Ζωολογία, Γενετική,  Οικολογία,  Στατιστική, Φυσιολογία Φυτών, Ανατομία & Φυσιολογία Αγροτικών Ζώων, Γενική & Συστηματική Εντομολογία,  Εδαφολογία – Λιπασματολογία, Φυτοπαθολογία, Γεωργική Υδραυλική-Αρδεύσεις, Τοπογραφία-Τηλεπισκόπιση, Γενική Γεωργία, Γενική Δενδροκομία, Ζωοτεχνία, Εισαγωγή στις Περιβαλλοντικές Επιστήμες,  Γεωργική Μετεωρολογία, Γεωργικές Βιομηχανίες, Γεωργική Οικονομία,  Διατροφή Αγροτικών Ζώων, Γεωργική Μηχανολογία, Ειδική Γεωργία, Ειδική Δενδροκομία, Φαινόμενα Μεταφοράς, Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα, Αντοχή Υλικών, Χημεία Εδάφους, Μικροβιολογία Εδάφους, Εδαφομηχανική, Γεωργική Μηχανολογία, Γονιμότητα Εδαφών, Υδρολογία Επιφανειακών Υδάτων, Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα, Αρδεύσεις,  Εφαρμοσμένη Εδαφολογία, Στραγγίσεις, Διαβρώσεις Εδαφών Διαχείριση & Προστασία Υδατικών Πόρων, Στρωματογραφία – Γεωμορφολογία, Μικροβιολογία Εδάφους, Σχεδίαση Γεωργικών Κατασκευών, Αποθήκευση Γεωργικών Προϊόντων, Μηχανική & Εξοπλισμός Επεξεργασίας Τροφίμων, κ.α. Πιο αναλυτικά

Περισσότερα στοιχεία :

Τι  άλλο πρέπει να ξέρω : 

Επαγγελματικά Δικαιώματα – Προοπτικές :

Το Τμήμα Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γεωργικής Μηχανικής είναι παραγωγικό γεωπονικό τμήμα και οι επαγγελματικές προοπτικές των αποφοίτων του είναι κατ’ αρχήν αυτές του Γεωπόνου. Ο Γεωπόνος εντάσσεται στην κατηγορία των  Γεωτεχνικών.

Το επάγγελμα του Γεωτεχνικού ορίζεται στον Νόμο 1474/1984 και κατοχυρώνεται με το άρθρο 21 του Νόμου 2040/1992. Στο Προεδρικό Διάταγμα 344/2000 ορίζεται ο τρόπος άσκησης του επαγγέλματος του Γεωτεχνικού και συγκεκριμένα το κεφάλαιο Β’ αναφέρεται στις επαγγελματικές δραστηριότητες και την υποχρεωτική απασχόληση των Γεωπόνων.

Επιπρόσθετα, με εφόδιο τις εξειδικευμένες γνώσεις τους, επιτυχημένος συνδυασμός γνώσεων τεχνικής και βιολογικής υποδομής, οι απόφοιτοι του Τμήματος μπορούν να απασχοληθούν και ως ιδιώτες επιχειρηματίες ή ως στελέχη ιδιωτικών επιχειρήσεων σε βιομηχανίες παραγωγής μηχανημάτων και εφοδίων, στη βιομηχανία πληροφορικής, στη χαρτογράφηση εδαφών, σε εδαφολογικές μελέτες (κατηγορία 23), σε περιβαλλοντικές μελέτες (αποκατάσταση Χ.Υ.ΤΑ., μεταλλείων, προστασία υγροβιότοπων και οργανικών εδαφών, ίδρυσης και λειτουργίας πτηνο-κτηνοτροφικών μονάδων, γεωργικών βιομηχανιών και εγκαταστάσεων επεξεργασίας των αποβλήτων τους κ.λ.π.), σε μελέτες εφαρμογής επεξεργασμένων αποβλήτων στο έδαφος, σε Εθνικά Σχέδια Δράσης (ερημοποίηση, νιτρορύπανση, κ.λ.π.).

Επαγγελματικά Δικαιώματα: 

 • Το επάγγελμα του γεωτεχνικού,  είναι νομοθετικά κατοχυρωμένο  με τις διατάξεις του Ν. 1474/1984 και του Π.Δ. 344/2000 (ΦΕΚ 297 τ.Α’),και του Π.Δ. 95 (ΦΕΚ 135 τ.Α΄/11.09.2017).
 • Πιο συγκεκριμένα :
  Οι επαγγελματικές δραστηριότητες των γεωτεχνικών, καθώς και οι περιπτώσεις, στις οποίες είναι υποχρεωτική η απασχόληση τους, περιγράφονται ανά ειδικότητα, στα ακόλουθα άρθρα του Π.Δ. 344/2000 (ΦΕΚ 297 τ.Α’), :
 • Γεωπόνοι – Άρθρα 8 & 9,
 • Δασολόγοι – Άρθρα 10 & 11,
 • Κτηνίατροι – Άρθρα 12 & 13,
 • Γεωλόγοι – Άρθρα 14 & 15,
 • Ιχθυολόγοι – Άρθρα 16 & 17,
 • καθώς και από τις ειδικές διατάξεις που κάθε φορά ισχύουν γι’ αυτούς.

Ο Γεωπόνος προκειμένου να ασκήσει το επάγγελμά του, οφείλει σύμφωνα με το Ν. 1474/84 να εγγραφεί στα μητρώα μελών του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΓΕΩΤΕΕ).

Τέλος, σύμφωνα με την Υ.Α. 141935/Ζ1 (ΦΕΚ 3945 τ.Β΄/11.09.2018) η επιτυχής ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου σπουδών που οργανώνεται από το τμήμα Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών οδηγεί στην απονομή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master), επιπέδου 7 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων.

Μεταπτυχιακές σπουδές του τμήματος:

Το τμήμα προσφέρει το παρακάτω Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών:

Σχετικά επαγγέλματα:

Μετεγγραφές Φοιτητών:  Αντίστοιχα τμήματα άλλων Α.Ε.Ι. με βάση την Υ.Α.   αριθμ. 97719/Ζ1 (ΦΕΚ 2520 τ.Β΄/29.06.2018): (Μόνο για τις αντίστοιχες κατευθύνσεις)

Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ):

Σχετικές  Επαγγελματικές  Οργανώσεις  :