Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής και Υδατοκαλλιεργειών

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 30/06/2018

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Σχολή Αγροτικής Παραγωγής, Υποδομών και Περιβάλλοντος

Τμήμα  Ζωικής Παραγωγής & Υδατοκαλλιεργειών

Έδρα :

Διεύθυνση: Ιερά Οδός 75, 11855 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 5294414, 5294918   Fax : 210 5294414  E-mail : dleousi@aua.gr

Σκοπός του τμήματος :

Το Tμήμα  αποσκοπεί στη δημιουργία άρτια καταρτισμένων επιστημόνων ικανών να εφαρμόζουν τις αρχές της βιολογίας, της τεχνολογίας και της οικονομίας σε θέματα που σχετίζονται με την παραγωγή, διαχείριση και διατήρηση των παραγωγικών ζώων και των κατάλληλων για μαζική παραγωγή υδρόβιων οργανισμών.

Το επιστημονικό αντικείμενο του Τμήματος είναι σαφώς διεπιστημονικό δεδομένου ότι συνδυάζει Γενετική, Διατροφή, Φυσιολογία, Μοριακή Βιολογία, Τεχνολογία, Υγιεινή,  Βιοτεχνολογία, Οικονομία, Ηθολογία, και Διαχείριση. Κατά συνέπεια το πρόγραμμα σπουδών καλύπτει ένα σημαντικό εύρος γνωστικών αντικειμένων όπως: Ανατομία – Φυσιολογία, Διατροφή, Γενετική, Εκτροφή αγροτικών ζώων, ιχθύων, διθύρων μαλακίων και δεκάποδων καρκινοειδών.

Επίσης περιλαμβάνει τη μελέτη της εκτροφής διαφόρων ειδών ζώων, όπως: βοοειδή, βουβάλια, πρόβατα, αίγες, πτηνά (όρνιθες, πάπιες, χήνες, στρουθοκάμηλοι), χοίροι,, μονοπλα, κουνέλια, ελάφια, ζαρκάδια και υδρόβιων οργανισμών, με σκοπό την παραγωγή γάλακτος, κρέατος, μαλλιού, αυγών και ιχθύων, διθύρων μαλακίων (μύδια, στρείδια) και δεκάποδων καρκινοειδών (γαρίδες, αστακοί).

Διάρκεια σπουδών : 5 έτη (10 εξάμηνα)

Κατευθύνσεις :

Οι σπουδές στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο διαρκούν πέντε ακαδημαϊκά έτη και περιλαμβάνουν:

 • έξι εξάμηνα βασικού κορμού από τα οποία τέσσερα εξάμηνα (1ο, 2ο, 3ο και 4ο) είναι γενικής υποδομής και δύο (5ο και 6ο) γενικής γεωπονικής υποδομής
 • τρία εξάμηνα (7ο, 8ο και 9ο) προσανατολισμένων σπουδών εξειδίκευσης και ένα εξάμηνο (10ο), που διατίθεται για την εκπόνηση της πτυχιακής ερευνητικής μελέτης και για σεμινάρια σχετικά με την επιστημονική εξειδίκευση.

Η θεωρητική διδασκαλία συνοδεύεται από εργαστηριακή εξάσκηση στο Κτηνοτροφείο και στο Ιχθυοτροφείο του Πανεπιστημίου και στα Εργαστήρια του Τμήματος. Επίσης η εκπαιδευτική δραστηριότητα συνοδεύεται με υποχρεωτική πρακτική άσκηση των φοιτητών σε φορείς που δραστηριοποιούνται σε θέματα σχετικά με το αντικείμενο των σπουδών.

Το Κτηνοτροφείο του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών είναι μία μικρή αλλά πολυσύνθετη εκμετάλλευση αγροτικών ζώων, η οποία σκοπό έχει την κάλυψη εκπαιδευτικών και ερευνητικών αναγκών του Τμήματος Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής και Υδατοκαλλιεργειών.

Το Κτηνοτροφείο διαθέτει σταυλικές εγκαταστάσεις για την εκτροφή αγελάδων (Βουστάσιο), προβάτων (Προβατοστάσιο) και ορνίθων (Πτηνοτροφείο). Για την εύρυθμη λειτουργία του κτηνοτροφείου υπάρχουν όλες οι απαραίτητες βοηθητικές εγκαταστάσεις, όπως χώροι αποθήκευσης και παρασκευής ζωοτροφών, σύστημα διαχείρισης αποβλήτων, κλπ.

Οι εγκαταστάσεις του κτηνοτροφείου συμπληρώνονται από πρόσθετους πειραματικούς θαλάμους, για τη διεξαγωγή έρευνας στα διάφορα είδη ζώων, και την ύπαρξη πειραματικού Σφαγείου πολλαπλών χρήσεων. Οι φοιτητές του Τμήματος Ζωικής Παραγωγής και Υδατοκαλλιεργειών έχουν την ευκαιρία να έλθουν σε επαφή με τις διαδικασίες εκτροφής των αγροτικών ζώων από τα πρώτα εξάμηνα των σπουδών τους, κυρίως μέσω της υποχρεωτικής παρακολούθησης εκπαιδευτικών ασκήσεων ζωοτεχνικών μαθημάτων.

Ενδεικτικά Μαθήματα : 

Γενική & Ανόργανη Χημεία, Εισαγωγή στη Γεωπονία, Μαθηματικά, Μορφολογία Φυτών, Φυσική, Γενική Μικροβιολογία, Οργανική Χημεία, Πολιτική Οικονομία, Συστηματική Βοτανική, Εισαγωγή στη Βιοχημεία, Γενική & Συστηματική Γεωργική Ζωολογία, Γενετική, Οικολογία, Στατιστική, Φυσιολογία Φυτών, Φυλές Αγροτικών Ζώων, Ανατομία – Ιστολογία-Εμβρυολογία Αγροτικών Ζώων, Γενική & Συστηματική Εντομολογία, Εδαφολογία – Λιπασματολογία, Φυτοπαθολογία, Γεωργική Υδραυλική-Αρδεύσεις, Μοριακή Βιολογία, Αγροτική Κοινωνιολογία, Φυσιολογία Αγροτικών Ζώων, Γενική Γεωργία, Γενική Δενδροκομία, Βελτίωση & Διαχείριση Βοσκοτόπων, Φυσιολογία Αποδόσεων Αγροτικών Ζώων, Λαχανοκομία, Φυσιολογία Θρέψης Αγροτικών Ζώων, Γεωργικές Βιομηχανίες, Γεωργική Οικονομία, Βρωματολογία, Γεωργική Μηχανολογία, Ειδική Γεωργία, Ειδική Δενδροκομία, Μαθηματικά Πρότυπα, Γενετική Βελτίωση Αγροτικών Ζώων,  Εκτροφή Αγροτικών Ζώων, Εφαρμοσμένη Διατροφή Αγροτικών Ζώων, Εφαρμοσμένη Υδροβιολογία, Εφαρμοσμένη Διατροφή Αγροτικών Ζώων, Κτηνιατρική, Οργάνωση & Σχεδιασμός Κτηνοτροφικών Μονάδων, Οικονομικά Ζωικής Παραγωγής, Παραγωγικά Συστήματα στη Ζωική Παραγωγή, Τεχνολογία Ζωοκομικών Προϊόντων, Υγιεινή Αγροτικών Ζώων, κ.α.   Περισσότερα στοιχεία 

Περισσότερα στοιχεία :

Τι  άλλο πρέπει να ξέρω : 

Επαγγελματικά Δικαιώματα – Προοπτικές :

Ο γεωπόνος ερευνά, σχεδιάζει και εφαρμόζει τις μελέτες και τα προγράμματα γεωργικής ανάπτυξης με σκοπό την αύξηση και την ποιοτική βελτίωση της γεωργικής παραγωγής. Είναι συνεργάτης και τεχνικός σύμβουλος των αγροτών και τους καθοδηγεί στο σχεδιασμό της παραγωγής και στην οικονομική εκμετάλλευση των καλλιεργούμενων φυτών και των εκτρεφόμενων ζώων.
Συμβάλλει με την έρευνά του στην επίλυση των προβλημάτων και στην ορθολογική διαχείριση των φυσικών πόρων για την παραγωγή αγροτικών προϊόντων, προλαμβάνει ή διαπιστώνει ασθένειες που προσβάλλουν τη γεωργική παραγωγή και υποδεικνύει τρόπους θεραπείας, προτείνει μέτρα για τη συγκομιδή, αποθήκευση και διάθεση των αγροτικών προϊόντων, συμβουλεύει αγρότες σε θέματα εκτροφής, διατροφής και αναπαραγωγής αγροτικών ζώων. Η βελτίωση της παραγωγικότητας του εδάφους, η βελτίωση, μεταποίηση και διάθεση αγροτικών προϊόντων αλλά και ο έλεγχος, πριν αυτά διατεθούν στην αγορά, η εισαγωγή νέων τεχνολογιών και μεθόδων για τον εκσυγχρονισμό των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, αλλά και η διατήρηση των ισορροπιών του φυσικού περιβάλλοντος είναι αρμοδιότητες του γεωπόνου.

Οι απόφοιτοι του Τμήματος Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής και Υδατοκαλλιεργειών στελεχώνουν δημόσιες υπηρεσίες (Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Οργανισμούς του Δημοσίου, Τοπική Αυτοδιοίκηση, Τράπεζες, Επαγγελματικά Λύκεια κλπ.) , τον ιδιωτικό τομέα (κτηνοτροφικές, ιχθυοτροφικές και μυδοτροφικές επιχειρήσεις, εργοστάσια παρασκευής ζωοτροφών, φαρμακευτικές εταιρίες κλπ..) ή ακόμη δραστηριοποιούνται ως ελεύθεροι επαγγελματίες. Μέρος αυτών απασχολούνται ως ερευνητές σε διάφορα Ερευνητικά Κέντρα ή Ινστιτούτα, ή σε Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Επαγγελματικά Δικαιώματα: 

 • Το επάγγελμα του γεωτεχνικού,  είναι νομοθετικά κατοχυρωμένο  με τις διατάξεις του Ν. 1474/1984 και του  Π.Δ. 344/2000 (ΦΕΚ 297 τ.Α’)και του Π.Δ. 95 (ΦΕΚ 135 τ.Α΄/11.09.2017).
 • Πιο συγκεκριμένα :
  Οι επαγγελματικές δραστηριότητες των γεωτεχνικών, καθώς και οι περιπτώσεις, στις οποίες είναι υποχρεωτική η απασχόληση τους, περιγράφονται ανά ειδικότητα, στα ακόλουθα άρθρα του  Π.Δ. 344/2000 (ΦΕΚ 297 τ.Α’), :
 • Γεωπόνοι – Άρθρα 8 & 9,
 • Δασολόγοι – Άρθρα 10 & 11,
 • Κτηνίατροι – Άρθρα 12 & 13,
 • Γεωλόγοι – Άρθρα 14 & 15,
 • Ιχθυολόγοι – Άρθρα 16 & 17,
 • καθώς και από τις ειδικές διατάξεις που κάθε φορά ισχύουν γι’ αυτούς.

Ο Γεωπόνος προκειμένου να ασκήσει το επάγγελμά του, οφείλει σύμφωνα με το Ν. 1474/84 να εγγραφεί στα μητρώα μελών του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΓΕΩΤΕΕ).

Μεταπτυχιακές σπουδές του τμήματος:

 • Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παραγωγής Γάλακτος και Γαλακτοκομικών Προϊόντων
 • Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Επιχειρηματικότητα & Συμβουλευτική στην Αγροτική Ανάπτυξη. Περισσότερα στοιχεία για τα μεταπτυχιακά του τμήματος

Σχετικά επαγγέλματα:

Αξίζει να σημειωθεί στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ (http://epagelmata.oaed.gr/list.php) αναφέρονται οι παρακάτω ειδικεύσεις στα Γεωπονικά  επαγγέλματα :

 • Γεωπόνος Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης
 • Γεωπόνος Αμπελουργίας & Οινολογίας
 • Γεωπόνος Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής
 • Γεωπόνος Βιοτεχνολόγος
 • Γεωπόνος  Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων
 • Γεωπόνος  Ζωικής Παραγωγής
 • Γεωπόνος Φυτικής Παραγωγής.

Σχετικές  Επαγγελματικές  Οργανώσεις  :

.

Αντίστοιχα τμήματα άλλων Α.Ε.Ι. με βάση την Υ.Α.   αριθμ. 97719/Ζ1 (ΦΕΚ 2520 τ.Β΄/29.06.2018) :  (Μόνο για τις αντίστοιχες κατευθύνσεις)