Αγροτικής Ανάπτυξης

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 23/09/2018

Δημοκρίτειο  Πανεπιστήμιο Θράκης

Σχολή Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας

Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης

Έδρα :

Διεύθυνση:  Πανταζίδου 193, Ορεστιάδα 68200

Τηλέφωνο:  25520 41161 εως 64  Fax: 25520 41191, E-mail: secr@agro.duth.gr

Σκοπός του τμήματος

Αποστολή του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης είναι να καλλιεργεί και να προάγει την επιστήμη της Γεωπονίας με προσανατολισμό τις νέες τεχνολογικές εξελίξεις στην επιστήμη αυτή, τις εξελίξεις στους τομείς της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης και τις τεχνικές και κοινωνικές διαδικασίες ανάπτυξης του αγροτικού χώρου και ιδιαίτερα των αγροτικών – ακριτικών περιοχών.

Το Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης ιδρύθηκε το 1999. Στη σύντομη αλλά δυναμική πορεία του επέτυχε βασιζόμενο σε σαφή ποιοτικά και ποσοτικά εκπαιδευτικά κριτήρια όπως και ερευνητικά να εδραιωθεί στον επιστημονικό χώρο της ειδικότητας του και συνδεόμενο στενά με την τοπική αγροτική κοινωνία να επιλύσει ανακύπτοντα προβλήματα αιχμής. 

Σύμφωνα με το ιδρυτικό ΦΕΚ 179 τ.Α’/06.09.1999 – Π.Δ. 208 άρθρο 1 η αποστολή του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης είναι : … να καλλιεργεί και να προάγει την επιστήμη της Γεωπονίας με προσανατολισμό τις νέες τεχνολογικές εξελίξεις στην επιστήμη αυτή, τις εξελίξεις στους τομείς της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης και τις τεχνικές και κοινωνικές διαδικασίες ανάπτυξης του αγροτικού χώρου…. Το πρόγραμμα σπουδών συνθέτει προσεγγίσεις από διαφορετικές επιστημονικές εξειδικεύσεις της Γεωπονίας ήτοι: Αγροτική Οικονομία, φυτική και Ζωική Παραγωγή και Επιστήμη Τροφίμων. Στα πλαίσια της ποιοτικής εκπαίδευσης του, το Τμήμα ενίσχυσε τη διεξαγωγή έρευνας τόσον δια μέσου Ευρωπαϊκών και Εθνικών προγραμμάτων, όσον και με την ανάπτυξη προγραμμάτων προς όφελος του γεωργικού περιβάλλοντος της τοπικής κοινωνίας. Η διασύνδεση του Τμήματος δια μέσω προγραμμάτων κινητικότητας η ερευνητικών με άλλα Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια διασφαλίζει την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών εκπαίδευσης, ενισχύει τη διεξαγωγή έρευνας και συμβάλλει στην ουσιαστική κατάκτηση της γνώσης.

Διάρκεια σπουδών : 5 έτη (10 εξάμηνα)

Κατευθύνσεις:

Η Γεωπονία με αντικείμενα όπως η Βοτανική, η Φυσιολογία και η Ζωολογία, έχει ευρύτητα ως επιστήμη. Αυτό σημαίνει ότι δεν έχει στεγανά και συνεργάζεται με πολλές βασικές επιστήμες όπως η Χημεία, τα Μαθηματικά και η Φυσική αλλά και σύνθετες όπως η Οικονομία και η Οικολογία. Για παράδειγμα η Χημεία είναι απαραίτητη για την κατανόηση της Εδαφολογίας, της Φαρμακολογίας και της Λιπασματολογίας, τα Μαθηματικά για την κατανόηση των Οικονομικών, η Φυσική για τη Μηχανολογία.

Το Πρόγραμμα Σπουδών του τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης του Δ.Π.Θ. παρέχει τρεις κατευθύνσεις (6ο – 10ο Εξάμηνο): α). Διαχείρισης Φυτικής Παραγωγής, Φυτοπροστασίας και Περιβάλλοντος β). Αγροτικής Οικονομίας και Διοίκησης Αγροτικών Επιχειρήσεων γ). Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων.

Πέντε εξάμηνα βασικού κορμού από τα οποία τρία εξάμηνα (1ο, 2ο, 3ο) είναι γενικής υποδομής και δύο (4ο και 5ο) γενικής γεωπονικής υποδομής, τέσσερα εξάμηνα προσανατολισμένων σπουδών εξειδίκευσης στο 6ο, 7ο, 8ο και 9ο εξάμηνο, ένα εξάμηνο για την εκπόνηση πτυχιακής εργασίας το 10ο εξάμηνο και παράλληλα σεμινάρια σχετικά με την επιστημονική εξειδίκευση.

Η πρακτική εξάσκηση των φοιτητών αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του προγράμματος σπουδών του Τμήματος και για τον λόγο αυτό έχει θεσμοθετηθεί από την έναρξη της λειτουργίας του. Σκοπός της είναι να φέρει σε επαφή τους φοιτητές του Τμήματος με την αγορά εργασίας. Πραγματοποιείται στα εργαστήρια του Ιδρύματος ή άλλων Κρατικών Ιδρυμάτων, σε υπηρεσίες και Ιδρύματα του Υπουργείου Γεωργίας ή άλλων Υπουργείων με σχετικό αντικείμενο, σε γεωργικούς συνεταιρισμούς ή και σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και εργαστήρια που κατά την κρίση του Ιδρύματος έχουν τη δυνατότητα παροχής συστηματικής εμπειρίας και γνώσης.

Οι φοιτητές του Τμήματος, υποχρεωτικά μετά το 8ο εξάμηνο των σπουδών τους θα πρέπει να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση. Τόσο στην επιλογή του φορέα πρακτικής, όσο και στην πραγματοποίησή της, οι φοιτητές συνεπικουρούνται και εποπτεύονται από μέλη ΔΕΠ.

Ενδεικτικά Μαθήματα :

Οργανική Χημεία, Αγροτική Οικονομική, Ανατομία Μορφολογία Φυτού, Εδαφολογία, Φυσιολογία Φυτού, Μετεωρολογία – Κλιματολογία, Συστηματική Βοτανική, Στατιστική, Προγραμματισμός Η/Υ, Βιοχημεία, Γεωργική Μηχανολογία, Γεωργική Υδραυλική, Γενετική, Οικονομικά Μαθηματικά, Εμπορία (Μάρκετινγκ) Αγροτικών Προϊόντων, Αγροτική Χρηματοδότηση & Αξιολόγηση Επενδύσεων, Διεθνές Εμπόριο Αγροτικών Προϊόντων, Ζωοτεχνία, Δενδροκομία, Φυτοπροστασία, Γονιμότητα Εδαφών, Φυτοπαθολογία, Γεωργικά Φάρμακα, Εκμηχάνιση Καλλιεργειών, Ιολογικές Ασθένειες, Εχθροί Καλλωπιστικών, Μυκητολογικές Ασθένειες Δενδρωδών & Αμπέλου, Αειφορική Ανάπτυξη Γεωργικών Πόρων, Διεθνές Εμπόριο Αγροτικών Προϊόντων, Γεωργική Εκπαίδευση, Γεωργική Τεχνολογία, κ.α.  Πιο αναλυτικά

Περισσότερα στοιχεία :

Τι  άλλο πρέπει να ξέρω : 

Επαγγελματικά Δικαιώματα – Προοπτικές :

Ο γεωπόνος ερευνά, σχεδιάζει και εφαρμόζει τις μελέτες και τα προγράμματα γεωργικής ανάπτυξης με σκοπό την αύξηση και την ποιοτική βελτίωση της γεωργικής παραγωγής. Είναι συνεργάτης και τεχνικός σύμβουλος των αγροτών και τους καθοδηγεί στο σχεδιασμό της παραγωγής και στην οικονομική εκμετάλλευση των καλλιεργούμενων φυτών και των εκτρεφόμενων ζώων.

Συμβάλλει με την έρευνά του στην επίλυση των προβλημάτων και στην ορθολογική διαχείριση των φυσικών πόρων για την παραγωγή αγροτικών προϊόντων, προλαμβάνει ή διαπιστώνει ασθένειες που προσβάλλουν τη γεωργική παραγωγή και υποδεικνύει τρόπους θεραπείας, προτείνει μέτρα για τη συγκομιδή, αποθήκευση και διάθεση των αγροτικών προϊόντων, συμβουλεύει αγρότες σε θέματα εκτροφής, διατροφής και αναπαραγωγής αγροτικών ζώων. Η βελτίωση της παραγωγικότητας του εδάφους, η βελτίωση, μεταποίηση και διάθεση αγροτικών προϊόντων αλλά και ο έλεγχος, πριν αυτά διατεθούν στην αγορά, η εισαγωγή νέων τεχνολογιών και μεθόδων για τον εκσυγχρονισμό των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, αλλά και η διατήρηση των ισορροπιών του φυσικού περιβάλλοντος είναι αρμοδιότητες του γεωπόνου.

Ως απόφοιτος του Τμήματος μπορείς να στελεχώσεις Δημόσιες Υπηρεσίες (Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ΕΘΙΑΓΕ, ΜΦΙ, ΕΦΕΤ, κα), Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας (ΔΕΗ, ΟΤΕ), Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Δήμους, Νομαρχίες, κα), Τράπεζες (Αγροτική Τράπεζα), Σχολεία, καθώς και ιδιωτικούς φορείς:

 • ως σύμβουλος στην παραγωγική διαδικασία ασφαλών και ποιοτικών προϊόντων (Ιδιωτικός φορέας),
 • σε εταιρείες εμπορίας γεωργικών εφοδίων (λιπάσματα, σπόροι, φυτοπροστατευτικά προϊόντα),
 • σε χώρους γεωργικών εφοδίων (καταστήματα εμπορίας),
 • σε Συνεταιρισμούς,
 • ως σύμβουλοι σε ομάδες παραγωγών,
 • σε εταιρείες εκτέλεσης πειραμάτων αξιολόγησης φυτοπροστατευτικών προϊόντων και πολλαπλασιαστικού υλικού (GEP- Good Efficacy Practices),
 • σε οργανισμούς πιστοποίησης γεωργικών προϊόντων (Ολοκληρωμένη Διαχείριση, Βιολογική Γεωργία) και
 • σε ερευνητικά ιδρύματα.

Με την εγγραφή στο Γεωτεχνικό Επιμελητήριο αποκτά την άδεια άσκησης του επαγγέλματος του Γεωπόνου και μπορεί να ανοίξεις κατάστημα εμπορίας σπόρων και φυτικού υλικού, εταιρεία εμπορίας και πώλησης Γεωργικών Φαρμάκων και άλλων γεωργικών ειδών.

Επιπλέον οι απόφοιτοι της κατεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Διοίκησης Αγροτικών Επιχειρήσεων, μπορούν επίσης να απασχοληθούν σε μελετητικά γραφεία, σε γεωργοοικονομικά ερευνητικά ιδρύματα, στην εκπόνηση μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων, καθώς και ως αυτοαπασχολούμενοι γεωπόνοι-γεωργοοικονομολόγοι.

Επίσης, οι απόφοιτοι της κατεύθυνσης Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων μπορούν να απασχοληθούν σήμερα ως Επιστήμονες και Τεχνολόγοι Τροφίμων στις Βιομηχανίες Επεξεργασίας, Μεταποίησης και Συντήρησης Τροφίμων, στους αγροτοβιομηχανικούς συνεταιρισμούς και στα διάφορα ερευνητικά κέντρα. Έργο και αρμοδιότητά τους είναι ο έλεγχος των πρώτων υλών, η επίβλεψη των γραμμών παραγωγής, ο ποιοτικός έλεγχος του τελικού προϊόντος, η ανάπτυξη και παραγωγή νέων προϊόντων, η επιλογή και η προμήθεια του μηχανολογικού εξοπλισμού, των υλικών συσκευασίας κλπ. Επίσης ασχολούνται με τον έλεγχο της υγιεινής κατάστασης των τροφίμων που διατίθενται στην αγορά, της θρεπτικής τους αξίας και της ενδεχόμενης νοθείας τους.

Τέλος, σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα του τμήματος, σκοπός και επιδίωξη του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης είναι να συμβάλλει δια μέσου του εφοδίου της ακαδημαϊκής διδασκαλίας στην παροχή εμπεριστατωμένης γνώσης και ουσιαστικών δεξιοτήτων και εφοδίων στους φοιτητές του.

Επιπλέον, να δημιουργήσει ακαδημαϊκούς πολίτες με άρτια επιστημονική κατάρτιση, καλλιέργεια, ήθος, υψηλό αίσθημα ευθύνης και τέλος κριτική και δημιουργική σκέψη. Το εφόδιο της γνώσης που τους παρέχεται σε συνδυασμό με την κατοχύρωση των επαγγελματικών τους δικαιωμάτων θα οδηγήσει στην επαγγελματική διέξοδο και δραστηριοποίηση των αποφοίτων μας σε τομείς της εξειδίκευσής τους. Οι απόφοιτοι του Τμήματος έχουν τα απαιτούμενα προσόντα για να δραστηριοποιηθούν ως Γεωπόνοι σε διευθύνσεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, στον ΕΛΓΑ, στον ΕΦΕΤ, σε εργαστήρια ελέγχου τροφίμων και υδάτων, σε χημικές φαρμακευτικές και βιομηχανίες τροφίμων, στις τράπεζες, σε Επαγγελματικά λύκεια, στον ιδιωτικό τομέα καθώς και όλους τους Διεθνείς η Εθνικούς οργανισμούς που έχουν σύνδεση με την Αγροτική Ανάπτυξη και τα τρόφιμα.

Ακόμη μπορούν να δραστηριοποιηθούν ως ελεύθεροι επαγγελματίες, ως ερευνητές σε Ινστιτούτα και Ερευνητικά Κέντρα και ως ακαδημαϊκό η άλλο προσωπικό σε Εκπαιδευτικά ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Επαγγελματικά Δικαιώματα: 

 • Το επάγγελμα του γεωτεχνικού,  είναι νομοθετικά κατοχυρωμένο  με τις διατάξεις του Ν. 1474/1984 και του Π.Δ. 344/2000 (ΦΕΚ 297 τ.Α’),και του Π.Δ. 95 (ΦΕΚ 135 τ.Α΄/11.09.2017).
 • Πιο συγκεκριμένα :
  Οι επαγγελματικές δραστηριότητες των γεωτεχνικών, καθώς και οι περιπτώσεις, στις οποίες είναι υποχρεωτική η απασχόληση τους, περιγράφονται ανά ειδικότητα, στα ακόλουθα άρθρα του Π.Δ. 344/2000 (ΦΕΚ 297 τ.Α’),  :
 • Γεωπόνοι – Άρθρα 8 & 9,
 • Δασολόγοι – Άρθρα 10 & 11,
 • Κτηνίατροι – Άρθρα 12 & 13,
 • Γεωλόγοι – Άρθρα 14 & 15,
 • Ιχθυολόγοι – Άρθρα 16 & 17,
 • καθώς και από τις ειδικές διατάξεις που κάθε φορά ισχύουν γι’ αυτούς.

Ο Γεωπόνος προκειμένου να ασκήσει το επάγγελμά του, οφείλει σύμφωνα με το Ν. 1474/84 να εγγραφεί στα μητρώα μελών του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΓΕΩΤΕΕ).

Μεταπτυχιακές σπουδές του τμήματος:

Το τμήμα προσφέρει το παρακάτω Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών:

Σχετικά επαγγέλματα:

Μετεγγραφές Φοιτητών:  Αντίστοιχα τμήματα άλλων Α.Ε.Ι. με βάση την Υ.Α.   αριθμ. 97719/Ζ1 (ΦΕΚ 2520 τ.Β΄/29.06.2018):

Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ):

Σχετικές  Επαγγελματικές  Οργανώσεις  :