Μηχανικών Περιβάλλοντος

το άρθρο ενημερώθηκε στις:  13/10/2018

 Πολυτεχνείο Κρήτης

Σχολή  Μηχανικών Περιβάλλοντος

Έδρα :

Διεύθυνση:  Πολυτεχνείο Κρήτης, Πλατεία Αγ. Τίτου,  73132 Χανιά

Τηλέφωνο:  28210 37781, 28210 37788, Fax: 28210 37846, 28210 37858, Ε-mail: secretariat@enveng.tuc.gr

Σκοπός του τμήματος :

Ο Μηχανικός Περιβάλλοντος καλείται σήμερα να αναλάβει ηγετικό ρόλο στην αποκατάσταση, την προστασία και τη διαχείριση του περιβάλλοντος με στόχο πάντα την αειφόρο ανάπτυξη.

Αποστολή της Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος είναι η εκπαίδευση επιστημόνων Διπλωματούχων Μηχανικών ικανών να συμβάλλουν στη μέτρηση, παρακολούθηση, αξιολόγηση και αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκαλεί η ανθρώπινη δραστηριότητα, όταν συνεπάγεται μεταβολές και αλλοιώσεις στο περιβάλλον. Οι φοιτητές μας, με τη συμβολή των διδασκόντων τους, μαθαίνουν να διορθώνουν τα λάθη του παρελθόντος, να αποφεύγουν τη δημιουργία ή επιδείνωση των σημερινών περιβαλλοντικών προβλημάτων και να σχεδιάζουν τα μονοπάτια ανάπτυξης για ένα καλύτερο μέλλον, με σεβασμό στον άνθρωπο και το περιβάλλον, στο πλαίσιο μιας βιώσιμης αναπτυξιακής πορείας της χώρας μας.

Ο Μηχανικός Περιβάλλοντος αποκτά με τις σπουδές του τη μόρφωση και την ικανότητα να εφαρμόσει τις αρχές των θετικών (μαθηματικών, φυσικής, χημείας, βιολογίας) και τεχνικών επιστημών, ως και των κοινωνικοοικονομικών και ανθρωπιστικών επιστημών στους τομείς της περιβαλλοντικής διαχείρισης, του σχεδιασμού και της ανάπτυξης περιβαλλοντικών διεργασιών και της περιβαλλοντικής υδραυλικής και γεωπεριβαλλοντικής μηχανικής. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών που περιλαμβάνει μαθήματα που έχουν σκοπό την απόκτηση ποιοτικού και υψηλού επιπέδου θεωρητικού υποβάθρου καθώς και εργαστηριακής και ερευνητικής εμπειρίας.

Το Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος ιδρύθηκε στο Πολυτεχνείο Κρήτης (Π.Δ. 232/1995, ΦΕΚ 134/ 22-6-1995/τ.Α΄) με αποστολή αφενός μεν τη διδασκαλία και έρευνα των αντικειμένων της περιβαλλοντικής επιστήμης και μηχανικής και αφετέρου δε την κατάρτιση επιστημόνων μηχανικών ικανών να συμβάλλουν στη μέτρηση, παρακολούθηση, αξιολόγηση και αντιμετώπιση των προβλημάτων που δημιουργεί η ανθρώπινη επέμβαση στο περιβάλλον.

Διάρκεια σπουδών : 5 έτη (10 εξάμηνα) 

Κατευθύνσεις:

Οι στόχοι του Προγράμματος Σπουδών  της Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος είναι η κατάρτιση Διπλωματούχων Μηχανικών Περιβάλλοντος με εξαιρετικές τεχνικές και επικοινωνιακές ικανότητες και πληροφόρηση στα παγκόσμια περιβαλλοντικά προβλήματα, που θα αναλάβουν ηγετικό ρόλο στη διαχείριση του περιβάλλοντος.

Οι εκπαιδευτικοί στόχοι του Προγράμματος Σπουδών είναι:

 • Η προσφορά μαθημάτων που σχετίζονται με την επιστήμη του Μηχανικού Περιβάλλοντος, την ανάλυση δεδομένων και το σχεδιασμό συστημάτων.
 • Η διαμόρφωση των βασικών ικανοτήτων: δυνατότητα για ανάλυση και σύνθεση, ολοκληρωμένη λογική συστημάτων, πειραματισμό και συνεργασία.
 • Η ενσωμάτωση κοινωνικών, οικονομικών και πολιτισμικών θεμάτων στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με στόχο τη βέλτιστη επίλυση προβλημάτων.

Το Πρόγραμμα Σπουδών παρέχει επιστημονικές γνώσεις μεταξύ άλλων στις εξής περιοχές: σχεδιασμός, κατασκευή και λειτουργία μονάδων καθαρισμού υγρών αποβλήτων, αερίων εκπομπών, αστικών απορριμμάτων, αποβλήτων γεωργικών βιομηχανιών και βιομηχανιών τροφίμων, τοξικών και επικινδύνων αποβλήτων, διαχείριση ατμοσφαιρικής ρύπανσης, επιφανειακών και υπογείων νερών, συστήματα μέτρησης ρύπανσης αέρα, νερών και εδάφους, εξυγίανση εδάφους και αποκατάσταση υπογείων νερών, διαχείριση υδατικών πόρων, αστικά δίκτυα αποχέτευσης και δίκτυα άρδευσης, μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων και επικινδυνότητας, έλεγχος θορύβων και ακτινοβολιών, ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και εξοικονόμησης ενέργειας.

Το Πρόγραμμα Σπουδών περιλαμβάνει α). υποχρεωτικά μαθήματα και β) τα κατ  επιλογή υποχρεωτικά μαθήματα.

Τα Προγράμματα Σπουδών Πολυτεχνικών τμημάτων Μηχανικών Περιβάλλοντος είναι αντίστοιχα και εφάμιλλα μεταξύ τους.

Ενδεικτικά Μαθήματα : 

Διαφορικός & Ολοκληρωτικός Λογισμός, Φυσική, Περιβαλλοντική Γεωλογία, Σχεδίαση Περιβαλλοντικών Συστημάτων με χρήση Η/Υ, Εισαγωγή στον Προγραμματισμό, Οικολογία, Εισαγωγή στην Επιστήμη του Μηχανικού Περιβάλλοντος, Περιβαλλοντική Χημεία, Τεχνική Μηχανική – Στατική, Γεωδαισία, Περιβαλλοντική Μικροβιολογία, Διαφορικές Εξισώσεις, Πιθανότητες & Στατιστική, Αντοχή των Υλικών, Ρευστομηχανική, Έλεγχος Θορύβου, Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών, Ρύπανση & Έλεγχος Ρύπανσης Νερού, Περιβαλλοντική Θερμοδυναμική, Μαθηματικές Μέθοδοι στη Περιβαλλοντική Μηχανική, Περιβαλλοντική Μετεωρολογία και Μοντέλα Ποιότητας Αέρα, Φυσικές Διεργασίες στην Επεξεργασία Νερού & Υγρών Αποβλήτων, Διαχείριση και Επεξεργασία Απορριμμάτων, Εφαρμογές σε Περιβαλλοντικά Μοντέλα, Σχεδιασμός Σταθμών Μεταφόρτωσης και Χώρων Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων,  Περιβαλλοντική Υδραυλική, Σεισμολογία και Αντισεισμικός Κώδικας, Υδρεύσεις & Αποχετεύσεις, Σχεδιασμός  Περιβαλλοντικών Εγκαταστάσεων και Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, κ.α.  Πιο αναλυτικά

Περισσότερα στοιχεία :

Τι άλλο πρέπει να ξέρω : 

Επαγγελματικά Δικαιώματα – Προοπτικές :

Ο Μηχανικός Περιβάλλοντος μπορεί να εργαστεί :

 • στο σχεδιασμό και την εφαρμογή προγραμμάτων για την προστασία, ανάπτυξη και εν γένει διαχείριση του περιβάλλοντος,
 • την εκπόνηση ή και τον έλεγχο μελετών διαχείρισης και προστασίας του περιβάλλοντος,
 • καθώς και μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τεχνικά ή άλλα έργα,
 • σε φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα μόνος του ή σε συνεργασία με άλλες ειδικότητες μηχανικών, σε θέματα της επιστήμης του,
 • σε υπουργεία, οργανισμούς, επιχειρήσεις, μεγάλα τεχνικά γραφεία και γραφεία μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων στους τομείς της Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, του Σχεδιασμού και της Ανάπτυξης Περιβαλλοντικών Διεργασιών, της Περιβαλλοντικής Υδραυλικής και της Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής.
 • Μπορεί να εργαστεί και ως καθηγητής στην εκπαίδευση και κατάρτιση, για τη διδασκαλία μαθημάτων περιβαλλοντικής αγωγής, αφού φοιτήσει στην Παιδαγωγική Σχολή της ΑΣΠΑΙΤΕ. Οι αποδοχές του είναι ικανοποιητικές και μπορεί να έχει ειδικές παροχές και επιδόματα ανάλογα με την πολιτική της εταιρείας ή του φορέα όπου απασχολείται.

Σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα του τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Ξάνθης, τα συμπεράσματα της Διεθνούς Διάσκεψης του Ρίο (1992), κυρίως ως προς τις έννοιες και τη φιλοσοφία της Βιώσιμης ή Αειφόρου Ανάπτυξης (Sustainable Development), καθιστούν τη Μηχανική Περιβάλλοντος ένα αναγκαίο επιστημονικό κλάδο για την ευημερία της ανθρωπότητας, ένα προϊόν της διαμορφωμένης νέας νοοτροπίας ως προς τη σχέση του ανθρώπου με τη φύση. Ο Μηχανικός Περιβάλλοντος καλείται να αναγνωρίσει, να μελετήσει και να επιλύσει προβλήματα που εμπλέκουν πλήθος τεχνικών, κοινωνικών, οικολογικών και οικονομικών παραγόντων, όπου σημασία έχει ολοκληρωμένη θεώρηση και αντιμετώπιση.

Τα αντικείμενα επαγγελματικής ενασχόλησης του Μηχανικού Περιβάλλοντος μπορεί να περιλαμβάνουν και τα ακόλουθα:

Μελέτες – έρευνες ρύπανσης που αφορούν στον αέρα, το νερό ή το έδαφος.

 • Μελέτες αποκατάστασης περιοχών που έχουν ρυπανθεί ή χρειάζονται αλλαγή  χρήσης (π.χ. εγκαταλειμμένα λατομεία, βιομηχανικές εγκαταστάσεις), Μελέτες Συστημάτων Αντιρρυπαντικής Τεχνολογίας.
 • Εγκαταστάσεις καθαρισμού αποβλήτων (βιομηχανιών, βιοτεχνιών, κτιριακών συγκροτημάτων, πόλεων).
 • Μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων έργων και δραστηριοτήτων (δημόσια έργα, απόβλητα, απορρίμματα, κτίρια, βιομηχανικές μονάδες), Σύμβουλοι Περιβαλλοντικής Πολιτικής (Τοπική και Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση, Δημόσιος Τομέας, Οργανισμοί Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, Ένοπλες Δυνάμεις, Εκκλησία, κλπ.).
 • Περιβαλλοντικοί Έλεγχοι Βιομηχανικών Προϊόντων.
 • Εποπτεία Εφαρμογής Διατάξεων Περιβαλλοντικής Νομοθεσίας και Προδιαγραφών Περιβαλλοντικής Συμβατότητας Έργων και Εγκαταστάσεων, Μελέτες-Έρευνες Διαχείρισης και Προστασίας περιβαλλοντικά ευαίσθητων ή ιδιαίτερου οικολογικού ενδιαφέροντος και αισθητικού κάλλους περιοχών. Μελέτες Διαχείρισης Στερεών Απορριμμάτων (συλλογή, ανακύκλωση, μεταφορά, υγειονομική ταφή).
 • Στελέχη εργοληπτικών εταιριών Η’ τάξεως, όπου από τη νομοθεσία υποχρεούνται να χρησιμοποιούν «Μηχανικούς εξειδικευμένους σε θέματα περιβάλλοντος» (Π.Δ, 368/2-12-1994).

Σύμφωνα με τα Π.Δ. 365/1993 και Π.Δ. 232/1995 στους διπλωματούχους των Τμημάτων Μηχανικών Περιβάλλοντος μπορούν να ανατίθενται:

 • Η διοίκηση και στελέχωση υπηρεσιών του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, καθώς και διεθνών οργανισμών που σχετίζονται με το σχεδιασμό και την εφαρμογή προγραμμάτων προστασίας, ανάπτυξης και εν γένει διαχείρισης του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος και την παραγωγή δημόσιων και ιδιωτικών τεχνικών και βιομηχανικών έργων που αφορούν στο περιβάλλον.
 • Η εκπόνηση και/ή ο έλεγχος μελετών διαχείρισης και προστασίας του περιβάλλοντος καθώς και μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τεχνικά ή άλλα έργα, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
 • Εκπαιδευτικά και συμβουλευτικά καθήκοντα σε θέματα περιβάλλοντος στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα.

Με απόφαση του Υπουργείου Υποδομών δίνεται στους Μηχανικούς Περιβάλλοντος η Κατηγορία 13- Υδραυλικών Έργων

Με την απόφαση αυτή, όσον αφορά στις Μελέτες και Έργα του Δημοσίου,  ο Διπλωματούχος Μηχανικός Περιβάλλοντος μπορεί να εγγραφεί ως μελετητής στις κατηγορίες Μελετών του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων:

 • Κατ. 27-Περιβαλλοντικές Μελέτες
 • Κατ. 13- Υδραυλικά Έργα

ή μπορεί να εγγραφεί ως εργολήπτης στο Μητρώο Εμπειρίας Κατασκευαστών (ΜΕΚ) του ιδίου Υπουργείου. Αν ο Διπλ. Μηχανικός Περιβάλλοντος έχει εγγραφεί στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ) με την ειδικότητα του Χημικού Μηχανικού τότε δύναται να εγγραφεί στις ακόλουθες κατηγορίες ΜΕΚ:

 • Έργα Βιομηχανικά Ενεργειακά
 • Έργα Καθαρισμού και επεξεργασίας & Επεξεργασίας Νερού, Υγρών, Στερεών & Αερίων Αποβλήτων
 • Έργα Πρασίνου

Αν ο Διπλ. Μηχανικός Περιβάλλοντος έχει εγγραφεί στο ΤΕΕ με την ειδικότητα του Πολιτικού Μηχανικού τότε δύναται αντίστοιχα να εγγραφεί στις ακόλουθες κατηγορίες ΜΕΚ:

 • Έργα Υδραυλικά
 • Έργα Καθαρισμού & Επεξεργασίας Νερού, Υγρών, Στερεών & Αερίων Αποβλήτων
 • Έργα Πρασίνου.

Επαγγελματικά Δικαιώματα:

 • Τα επαγγελματικά δικαιώματα των Μηχανικών Περιβάλλοντος προσδιορίζονται με βάση και αφετηρία το  Νόµο 6422/34 της 26/28.11.1934 ΦΕΚ 412, τ.Α’ : “Περί ασκήσεως του επαγγέλµατος του Μηχανολόγου, του Ηλεκτρολόγου και του Μηχανολόγου – Ηλεκτρολόγου, ως και του Ναυπηγού, καθώς και του  Π.Δ. 50/2003 (ΦΕΚ 50 τ.Α’).
 • Οι απόφοιτοι των τμημάτων  Μηχανικών Περιβάλλοντος  εγγράφονται στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, σύμφωνα με το ΦΕΚ 149Α 9/5/1936.

Μεταπτυχιακές σπουδές του τμήματος :

Το τμήμα προσφέρει το παρακάτω Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών:

Σχετικά επαγγέλματα:

Μετεγγραφές Φοιτητών:  Αντίστοιχα τμήματα άλλων Α.Ε.Ι. με βάση την Υ.Α.   αριθμ. 97719/Ζ1 (ΦΕΚ 2520 τ.Β΄/29.06.2018):

Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ):

Σχετικές  Επαγγελματικές  Οργανώσεις :