Μηχανικών Περιβάλλοντος

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 13/10/2018

Δημοκρίτειο  Πανεπιστήμιο Θράκης

Πολυτεχνική Σχολή

 Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος

Έδρα :

Διεύθυνση: Συγκρότημα Πολυτεχνικής Σχολής,  Βασ. Σοφίας 12, 67100 Ξάνθη

Τηλέφωνο:  25410 79109, 79117, 79112  Fax : 25410 26930 Email: secr@env.duth.gr

Σκοπός του τμήματος :

Το Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος εκπαιδεύει τους μελλοντικούς Διπλωματούχους Μηχανικούς σε θέματα σχεδιασμού, κατασκευής, λειτουργίας και διαχείρισης σύγχρονων υποδομών για τη συντήρηση του κρίσιμου φυσικού κεφαλαίου του πλανήτη, που απαιτείται για την κάλυψη των αναγκών τόσο των σημερινών όσο και των μελλοντικών κοινωνιών. Τα κύρια αντικείμενα εξειδίκευσης των μηχανικών περιβάλλοντος επικεντρώνονται στη διαχείριση υγρών και στερεών αποβλήτων, στον έλεγχο και την διαχείριση των ατμοσφαιρικών ρύπων, στις τεχνολογίες παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, στη διαχείριση υδατικών πόρων, στη διαχείριση ενέργειας και στην διαχείριση του περιβάλλοντος για την αειφόρο ανάπτυξη.

Αποστολή του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος, σύμφωνα με το ιδρυτικό Π.Δ, 365/93 είναι:

 • Να καλλιεργεί και να προάγει με την ακαδημαϊκή και εφαρμοσμένη διδασκαλία και έρευνα, την επιστήμη του Μηχανικού, που αναφέρεται στη διαχείριση και προστασία του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος.
 • Να παρέχει στους πτυχιούχους του τα απαραίτητα εφόδια που θα εξασφαλίσουν την άρτια κατάρτιση τους για την επιστημονική, ερευνητική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία.
 • Να συμβάλει ουσιαστικά στην εμπέδωση και ενεργοποίηση του αισθήματος κοινωνικής αλληλεγγύης και ευθύνης για το περιβάλλον και στην ανάπτυξη μεθόδων και τεχνικών προστασίας του περιβάλλοντος, βελτίωση της ποιότητας ζωής και προφύλαξης της δημόσιας υγείας.
 • Να παράγει τεχνικά στελέχη υψηλής στάθμης ικανά για τη Διοίκηση, το Σχεδιασμό και τη Διαχείριση προγραμμάτων, έργων και πολιτικών σε θέματα περιβάλλοντος.
 • Να εκπαιδεύει και επιμορφώνει στελέχη της Εκπαίδευσης, του Δημοσίου Τομέα, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλων κοινωνικών ομάδων και φορέων σε περιβαλλοντικά θέματα που αναφέρονται στο χώρο ευθύνης και αρμοδιότητας των πιο πάνω φορέων και οργανισμών, Να προσφέρει υπηρεσίες Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης σε πτυχιούχους Μηχανικούς,

Διάρκεια σπουδών : 5 έτη (10 εξάμηνα)

Κατευθύνσεις :

Το Πρόγραμμα Σπουδών παρέχει επιστημονικές γνώσεις μεταξύ άλλων στις εξής περιοχές: σχεδιασμός, κατασκευή και λειτουργία μονάδων καθαρισμού υγρών αποβλήτων, αερίων εκπομπών, αστικών απορριμμάτων, αποβλήτων γεωργικών βιομηχανιών και βιομηχανιών τροφίμων, τοξικών και επικινδύνων αποβλήτων, διαχείριση ατμοσφαιρικής ρύπανσης, επιφανειακών και υπογείων νερών, συστήματα μέτρησης ρύπανσης αέρα, νερών και εδάφους, εξυγίανση εδάφους και αποκατάσταση υπογείων νερών, διαχείριση υδατικών πόρων, αστικά δίκτυα αποχέτευσης και δίκτυα άρδευσης, μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων και επικινδυνότητας, έλεγχος θορύβων και ακτινοβολιών, ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και εξοικονόμησης ενέργειας.

Το Πρόγραμμα Σπουδών  περιλαμβάνει μαθήματα βασικού κορμού για τα πρώτα στα έξι πρώτα εξάμηνα, ενώ στα επόμενα ακολουθεί η εξειδίκευση σε δυο διακριτές κατευθύνσεις: α). Μηχανική Περιβάλλοντος με κατεύθυνση Ατμόσφαιρα – Ενέργεια και Κλιματικές Αλλαγές β). Μηχανική Περιβάλλοντος με κατεύθυνση Τεχνολογίες Προστασίας Νερού και Εδάφους – Βιώσιμο Αστικό Περιβάλλον.

Τα Προγράμματα Σπουδών Πολυτεχνικών τμημάτων Μηχανικών Περιβάλλοντος είναι αντίστοιχα και εφάμιλλα μεταξύ τους.

Ενδεικτικά Μαθήματα :

Διαφορικός & Ολοκληρωτικός Λογισμός, Φυσική, Περιβαλλοντική Γεωλογία, Σχεδίαση Περιβαλλοντικών Συστημάτων με χρήση Η/Υ, Εισαγωγή στον Προγραμματισμό, Οικολογία, Εισαγωγή στην Επιστήμη του Μηχανικού Περιβάλλοντος, Περιβαλλοντική Χημεία, Τεχνική Μηχανική – Στατική, Γεωδαισία, Περιβαλλοντική Μικροβιολογία, Διαφορικές Εξισώσεις, Πιθανότητες & Στατιστική, Αντοχή των Υλικών, Ρευστομηχανική, Έλεγχος Θορύβου, Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών, Ρύπανση & Έλεγχος Ρύπανσης Νερού, Περιβαλλοντική Θερμοδυναμική, Μαθηματικές Μέθοδοι στη Περιβαλλοντική Μηχανική, Περιβαλλοντική Μετεωρολογία και Μοντέλα Ποιότητας Αέρα, Φυσικές Διεργασίες στην Επεξεργασία Νερού & Υγρών Αποβλήτων, Διαχείριση και Επεξεργασία Απορριμμάτων, Εφαρμογές σε Περιβαλλοντικά Μοντέλα, Σχεδιασμός Σταθμών Μεταφόρτωσης και Χώρων Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων, Περιβαλλοντική Υδραυλική, Σεισμολογία και Αντισεισμικός Κώδικας, Υδρεύσεις & Αποχετεύσεις, Σχεδιασμός Περιβαλλοντικών Εγκαταστάσεων και Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, κ.α.  Πιο αναλυτικά

Περισσότερα στοιχεία :

Τι άλλο πρέπει να ξέρω : 

Επαγγελματικά Δικαιώματα – Προοπτικές :

Ο Μηχανικός Περιβάλλοντος μπορεί να εργαστεί :

 • στο σχεδιασμό και την εφαρμογή προγραμμάτων για την προστασία, ανάπτυξη και εν γένει διαχείριση του περιβάλλοντος,
 • την εκπόνηση ή και τον έλεγχο μελετών διαχείρισης και προστασίας του περιβάλλοντος,
 • καθώς και μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τεχνικά ή άλλα έργα,
 • σε φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα μόνος του ή σε συνεργασία με άλλες ειδικότητες μηχανικών, σε θέματα της επιστήμης του,
 • σε υπουργεία, οργανισμούς, επιχειρήσεις, μεγάλα τεχνικά γραφεία και γραφεία μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων στους τομείς της Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, του Σχεδιασμού και της Ανάπτυξης Περιβαλλοντικών Διεργασιών, της Περιβαλλοντικής Υδραυλικής και της Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής.
 • Μπορεί να εργαστεί και ως καθηγητής στην εκπαίδευση και κατάρτιση, για τη διδασκαλία μαθημάτων περιβαλλοντικής αγωγής, αφού φοιτήσει στην Παιδαγωγική Σχολή της ΑΣΠΑΙΤΕ. Οι αποδοχές του είναι ικανοποιητικές και μπορεί να έχει ειδικές παροχές και επιδόματα ανάλογα με την πολιτική της εταιρείας ή του φορέα όπου απασχολείται.

Σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα του τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Ξάνθης, τα συμπεράσματα της Διεθνούς Διάσκεψης του Ρίο (1992), κυρίως ως προς τις έννοιες και τη φιλοσοφία της Βιώσιμης ή Αειφόρου Ανάπτυξης (Sustainable Development), καθιστούν τη Μηχανική Περιβάλλοντος ένα αναγκαίο επιστημονικό κλάδο για την ευημερία της ανθρωπότητας, ένα προϊόν της διαμορφωμένης νέας νοοτροπίας ως προς τη σχέση του ανθρώπου με τη φύση. Ο Μηχανικός Περιβάλλοντος καλείται να αναγνωρίσει, να μελετήσει και να επιλύσει προβλήματα που εμπλέκουν πλήθος τεχνικών, κοινωνικών, οικολογικών και οικονομικών παραγόντων, όπου σημασία έχει ολοκληρωμένη θεώρηση και αντιμετώπιση.

Τα αντικείμενα επαγγελματικής ενασχόλησης του Μηχανικού Περιβάλλοντος μπορεί να περιλαμβάνουν και τα ακόλουθα:

 • Μελέτες-έρευνες ρύπανσης που αφορούν στον αέρα, το νερό ή το έδαφος.
 • Μελέτες αποκατάστασης περιοχών που έχουν ρυπανθεί ή χρειάζονται αλλαγή  χρήσης (π.χ. εγκαταλειμμένα λατομεία, βιομηχανικές εγκαταστάσεις), Μελέτες Συστημάτων Αντιρρυπαντικής Τεχνολογίας.
 • Εγκαταστάσεις καθαρισμού αποβλήτων (βιομηχανιών, βιοτεχνιών, κτιριακών συγκροτημάτων, πόλεων).
 • Μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων έργων και δραστηριοτήτων (δημόσια έργα, απόβλητα, απορρίμματα, κτίρια, βιομηχανικές μονάδες), Σύμβουλοι Περιβαλλοντικής Πολιτικής (Τοπική και Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση, Δημόσιος Τομέας, Οργανισμοί Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, Ένοπλες Δυνάμεις, Εκκλησία, κλπ.).
 • Περιβαλλοντικοί Έλεγχοι Βιομηχανικών Προϊόντων.
 • Εποπτεία Εφαρμογής Διατάξεων Περιβαλλοντικής Νομοθεσίας και Προδιαγραφών Περιβαλλοντικής Συμβατότητας Έργων και Εγκαταστάσεων, Μελέτες-Έρευνες Διαχείρισης και Προστασίας περιβαλλοντικά ευαίσθητων ή ιδιαίτερου οικολογικού ενδιαφέροντος και αισθητικού κάλλους περιοχών. Μελέτες Διαχείρισης Στερεών Απορριμμάτων (συλλογή, ανακύκλωση, μεταφορά, υγειονομική ταφή).
 • Στελέχη εργοληπτικών εταιριών Η’ τάξεως, όπου από τη νομοθεσία υποχρεούνται να χρησιμοποιούν «Μηχανικούς εξειδικευμένους σε θέματα περιβάλλοντος» (Π.Δ, 368/2-12-1994).

Σύμφωνα με τα Π.Δ. 365/1993 και Π.Δ. 232/1995 στους διπλωματούχους των Τμημάτων Μηχανικών Περιβάλλοντος μπορούν να ανατίθενται:

 • Η διοίκηση και στελέχωση υπηρεσιών του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, καθώς και διεθνών οργανισμών που σχετίζονται με το σχεδιασμό και την εφαρμογή προγραμμάτων προστασίας, ανάπτυξης και εν γένει διαχείρισης του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος και την παραγωγή δημόσιων και ιδιωτικών τεχνικών και βιομηχανικών έργων που αφορούν στο περιβάλλον.
 • Η εκπόνηση και/ή ο έλεγχος μελετών διαχείρισης και προστασίας του περιβάλλοντος καθώς και μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τεχνικά ή άλλα έργα, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
 • Εκπαιδευτικά και συμβουλευτικά καθήκοντα σε θέματα περιβάλλοντος στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα.

Με απόφαση του Υπουργείου Υποδομών δίνεται στους Μηχανικούς Περιβάλλοντος η Κατηγορία 13- Υδραυλικών Έργων

Με την απόφαση αυτή, όσον αφορά στις Μελέτες και Έργα του Δημοσίου,  ο Διπλωματούχος Μηχανικός Περιβάλλοντος μπορεί να εγγραφεί ως μελετητής στις κατηγορίες Μελετών του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων:

 • Κατ. 27-Περιβαλλοντικές Μελέτες
 • Κατ. 13- Υδραυλικά Έργα

ή μπορεί να εγγραφεί ως εργολήπτης στο Μητρώο Εμπειρίας Κατασκευαστών (ΜΕΚ) του ιδίου Υπουργείου. Αν ο Διπλ. Μηχανικός Περιβάλλοντος έχει εγγραφεί στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ) με την ειδικότητα του Χημικού Μηχανικού τότε δύναται να εγγραφεί στις ακόλουθες κατηγορίες ΜΕΚ:

 • Έργα Βιομηχανικά Ενεργειακά
 • Έργα Καθαρισμού και επεξεργασίας & Επεξεργασίας Νερού, Υγρών, Στερεών & Αερίων Αποβλήτων
 • Έργα Πρασίνου

Αν ο Διπλ. Μηχανικός Περιβάλλοντος έχει εγγραφεί στο ΤΕΕ με την ειδικότητα του Πολιτικού Μηχανικού τότε δύναται αντίστοιχα να εγγραφεί στις ακόλουθες κατηγορίες ΜΕΚ:

 • Έργα Υδραυλικά
 • Έργα Καθαρισμού & Επεξεργασίας Νερού, Υγρών, Στερεών & Αερίων Αποβλήτων
 • Έργα Πρασίνου.

Επαγγελματικά Δικαιώματα:

 • Τα επαγγελματικά δικαιώματα των Μηχανικών Περιβάλλοντος προσδιορίζονται με βάση και αφετηρία το Νόµο 6422/34 της 26/28.11.1934 ΦΕΚ 412, τ.Α’ : “Περί ασκήσεως του επαγγέλµατος του Μηχανολόγου, του Ηλεκτρολόγου και του Μηχανολόγου – Ηλεκτρολόγου, ως και του Ναυπηγού, καθώς και του  Π.Δ. 50/2003 (ΦΕΚ 50 τ.Α’).
 • Οι απόφοιτοι των τμημάτων  Μηχανικών Περιβάλλοντος  εγγράφονται στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, σύμφωνα με το ΦΕΚ 149Α 9/5/1936.

Μεταπτυχιακές σπουδές του τμήματος :

Το τμήμα προσφέρει τα παρακάτω Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών:

Σχετικά επαγγέλματα:

Μετεγγραφές Φοιτητών:  Αντίστοιχα τμήματα άλλων Α.Ε.Ι. με βάση την Υ.Α.   αριθμ. 97719/Ζ1 (ΦΕΚ 2520 τ.Β΄/29.06.2018):

Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ):

Σχετικές  Επαγγελματικές  Οργανώσεις  :