Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 13/10/2017

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

 Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων  Μεταλλουργών

Έδρα :

Διεύθυνση: Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου  157 80 ΑΘΗΝA
Τηλέφωνο:  210 772 2067-68-71  Fax : 210 772 2063  Email: secretary@metal.ntua.gr

Σκοπός του τμήματος :

Στόχος της Σχολής είναι η εκπαίδευση των φοιτητών,  σε θέματα έρευνας, εντοπισμού, εξόρυξης, παραγωγής και αξιοποίησης ορυκτών και ενεργειακών πρώτων υλών, στο σχεδιασμό, ανάπτυξη και λειτουργία μεταλλείων, λατομείων και βιομηχανικών εγκαταστάσεων που παράγουν και αξιοποιούν πρώτες ύλες, στη διαχείριση υδάτινων πόρων, στο σχεδιασμό και κατασκευή υπόγειων και ειδικών γεωτεχνικών έργων, στις μεταλλουργικές διεργασίες, στη μεταλλοτεχνία, μορφοποίηση μετάλλων και κραμάτων, στην τεχνολογία κεραμικών, υάλου, πολυμερών και ηλεκτρονικών υλικών, στην ασφάλεια της εργασίας και στη διαχείριση της ποιότητας καθώς και σε όλα τα θέματα που σχετίζονται με την προστασία και την αποκατάσταση του περιβάλλοντος από τις ανωτέρω δραστηριότητες.

Διάρκεια σπουδών : 5 έτη (10 εξάμηνα) 

Κατευθύνσεις :

Το Πρόγραμμα Σπουδών της Σχολής προβλέπει τα πρώτα επτά εξάμηνα σπουδών να αποτελούν το βασικό κορμό που περιλαμβάνει μαθήματα κοινά για όλους τους σπουδαστές της σχολής. Από το 8ο και 9ο εξάμηνο λειτουργούν πέντε (5) κατευθύνσεις οι οποίες είναι οι εξής: α). Περιβαλλοντική Μηχανική και Γεωπεριβάλλον β). Μεταλλευτική Τεχνολογία γ). Γεωτεχνολογία δ). Μεταλλουργικές διεργασίες ε). Επιστήμη και Τεχνολογία Υλικών.

Οι πρακτικές ασκήσεις που πραγματοποιούνται στους χώρους εργασίας (μεταλλεία, μεταλλουργίες, εργοτάξια κ.α.) φέρνουν τον Σπουδαστή στον εργασιακό  χώρο και του δίδουν την ευκαιρία να γνωρίσει στην πράξη τα αντικείμενα που σπουδάζει. Οι εμπειρίες αυτές τον βοηθούν επίσης να επιλέξει με σωστότερα κριτήρια την κατεύθυνση, που θα ακολουθήσει στη συνέχεια.

Ενδεικτικά Μαθήματα :

Μαθηματικά,  Φυσική, Χημεία, Ορυκτολογία, Γεωλογία, Εισαγωγή στον Προγραμματισμό, Πετρολογία, Τεχνικές Σχεδιάσεις – Μηχανολογικό  Σχέδιο – CAD, Οικονομία, Τεχνική Μηχανική, Θερμοδυναμική, Ηλεκτροτεχνία – Ηλεκτρονική  Τεχνολογία, Σχεδίαση-Ανάπτυξη Εφαρμογών Πληροφορικής, Αριθμητική Ανάλυση,  Θεωρία Πιθανοτήτων  & Στατιστική, Αναλυτική Χημεία & Φυσικές Μέθοδοι Ανάλυσης, Κοιτασματολογία, Φαινόμενα Μεταφοράς, Διαχείριση Ενέργειας – Ισοζύγια Μάζας και Ενέργειας, Μεταλλευτική Έρευνα, Μεταλλογνωσία, Εξαγωγική Μεταλλουργία, Εκμετάλλευση Μεταλλείων, Αντοχή των Υλικών, Μηχανική Προπαρασκευή και  Εμπλουτισμός Μεταλλευμάτων και Βιομηχανικών Ορυκτών, Περιβάλλον, Αρχές Διοίκησης και  Οργάνωση Παραγωγής –  Οικονομική των Επιχειρήσεων, Εξόρυξη Πετρωμάτων, Μεταλλουργία Σιδήρου, Οπλισμένο Σκυρόδεμα – Μεταλλικές Κατασκευές, Στοιχεία Μηχανολογίας, Ασφάλεια – Υγιεινή – Δίκαιο,  Περιβαλλοντική Υδρογεωλογία, Περιβαλλοντική Γεωχημεία,  Αποκατάσταση Ρυπασμένων Εδαφών, Τεχνολογία  Επεξεργασίας Αερίων  Αποβλήτων,  Εδαφομηχανική και Στοιχεία Θεμελιώσεων, Τεχνικές Εξαγωγικής  Μεταλλουργίας, Μεταλλευτική Οικονομία, κ.α.  Περισσότερα στοιχεία 

Περισσότερα στοιχεία :

Τι άλλο πρέπει να ξέρω : 

Επαγγελματικά Δικαιώματα – Προοπτικές :

Στόχος του εκπαιδευτικού προγράμματος  της Σχολής είναι να δώσει στο διπλωματούχο μηχανικό τις απαραίτητες επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις, οι οποίες θα τον καταστήσουν ικανό να αντεπεξέλθει αποδοτικά στις απαιτήσεις των περιοχών, στις οποίες αναπτύσσει επιστημονική και επαγγελματική δραστηριότητα. Δηλαδή, να μπορεί να εργαστεί αποδοτικά στην έρευνα και αξιοποίηση των ορυκτών και ενεργειακών πρώτων υλών, σε μεταλλεία, ορυχεία και λατομεία, σε γεωτεχνικά έργα, σε βιομηχανίες που αξιοποιούν ορυκτές πρώτες ύλες, σε μεταλλουργίες, σε επιχειρήσεις μεταλλοτεχνίας, σε μεταποιητικές βιομηχανίες μορφοποίησης μετάλλων και κραμάτων και σε επιχειρήσεις και δραστηριότητες που ασχολούνται με την προστασία και αποκατάσταση του περιβάλλοντος.

Ο Μηχανικών Μεταλλείων  Μεταλλουργών  μπορεί να εργαστεί :

 • στο υπουργείο Εθνικής Οικονομίας,
 • στο ΥΠΕΧΩΔΕ,
 • στο υπουργείο Ανάπτυξης (στον τομέα Ενέργειας και Φυσικών Πόρων),
 • στα λιγνιτωρυχεία της ΔΕΗ,
 • στη Δημόσια Επιχείρηση Πετρελαίου,
 • στην ΠΥΡΚΑΛ., στη ΛΑΡΚΟ κ.α.,
 • σε τεχνικές εταιρείες εκμετάλλευσης ορυκτών, σε λατομεία, ορυχεία και μεταλλεία και
 • ως καθηγητής στην εκπαίδευση και κατάρτιση, αφού φοιτήσει στην Παιδαγωγική Σχολή της ΑΣΠΑΙΤΕ.

Επαγγελματικά Δικαιώματα:

 • Τα επαγγελματικά δικαιώματα των Μηχανικών Ορυκτών Πόρων προσδιορίζονται με βάση και αφετηρία το Νόµο 6422/34 της 26/28.11.1934 ΦΕΚ 412, τ.Α΄ : “Περί ασκήσεως του επαγγέλµατος του Μηχανολόγου, του Ηλεκτρολόγου και του Μηχανολόγου – Ηλεκτρολόγου, ως και του Ναυπηγού,
 • καθώς και του   Π.Δ.71/07.03.1995 (ΦΕΚ 49 τ.Α’) «Επαγγελματική κατοχύρωση πτυχιούχων Μηχανικών Παραγωγής και Μηχανικών Ορυκτών Πόρων του Πολυτεχνείου Κρήτης».
 • Οι απόφοιτοι των τμήματος   Μηχανικών Μεταλλείων  Μεταλλουργών  εγγράφονται στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας,   σύμφωνα με το ΦΕΚ 149Α 9/5/1936.

Μεταπτυχιακές σπουδές του τμήματος :

 • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης με τίτλο  Σχεδιασμός και Κατασκευή Υπογείων Έργων.  Σε συνεργασία με την σχολή Πολιτικών Μηχανικών του Ε.Μ.Π. Περισσότερα στοιχεία

Σχετικά επαγγέλματα:

Άλλες πληροφορίες:

Σχετικές  Επαγγελματικές  Οργανώσεις  :  

 • Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. web site: http://www.tee.gr/
 • Πανελλήνιος Σύλλογος Διπλωματούχων Μηχανικών Μεταλλείων και Μεταλλουργών Μηχανικών. web site: http://www.psdmmm.tee.gr
 • Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών – Ι Γ Μ Ε. web site: http://www.igme.gr
 • Πανελλήνια Ένωση Διπλωματούχων Μηχανικών Έργων.  web site: http://www.pedmede.gr/.

.


πηγή: Unique Minds GR

Αντίστοιχα τμήματα άλλων Α.Ε.Ι. με βάση την Υ.Α.  Αριθμ. 89006/Ζ1 (ΦΕΚ 1915 τ.Β΄/01.06.2017) :

 • Χωρίς καμία αντιστοιχία