Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερ. Ανάπτυξης

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 13/10/2018

 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Πολυτεχνική Σχολή

Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης

Έδρα : 

Διεύθυνση: Πεδίον Άρεως  (κτίριο ΤΜΧΠΠΑ), 383 34 Βόλος

Τηλέφωνο:  24210 74452-55  Fax: 224210 74380 E-mail: g-prd@prd.uth.gr

Σκοπός του τμήματος :

Το τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης προτίθεται να καλύψει ένα σημαντικό επιστημονικό και επαγγελματικό κενό και να προσφέρει γνώσεις σε γνωστικά πεδία και αντικείμενα που αφορούν στην οργάνωση και διαχείριση γεωγραφικών περιοχών και χωρικών ενοτήτων, όπως:

 • Χωροταξία και περιφερειακή ανάπτυξη: εθνικά, περιφερειακά, ειδικά χωροταξικά σχέδια, σχέδια χωρικής ανάπτυξης, τοπικά αναπτυξιακά προγράμματα, αξιολόγηση επενδυτικών σχεδίων.
 • Πολεοδομικό προγραμματισμό και αστική ανάπτυξη: ρυθμιστικά σχέδια, γενικά πολεοδομικά σχέδια, πολεοδομικές μελέτες, σχέδια ολοκληρωμένης αστικής ανάπτυξης, σχέδια περιοχών επαγγελματικής εγκατάστασης.
 • Προγραμματισμό δικτύων και υποδομών: συγκοινωνιακά έργα, δίκτυα κυκλοφορίας, δίκτυα ενέργειας, λογιστική των μεταφορών.
 • Περιβαλλοντική διαχείριση και σχεδιασμό: περιβαλλοντικές επιπτώσεις, βιώσιμη ανάπτυξη, προστασία και αποκατάσταση περιβάλλοντος.
 • Προγραμματισμό μεταφοράς τεχνολογίας και καινοτομικής ανάπτυξης: διαχείριση βιομηχανικών συγκεντρώσεων, δίκτυα μεταφοράς τεχνολογίας, τεχνολογικά πάρκα, περιφερειακά τεχνολογικά προγράμματα, υποδομές τηλεματικής.
 • Εφαρμογές πληροφορικής για το σχεδιασμό του χώρου: γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών, CAD, βάσεις δεδομένων, συστήματα διαχείρισης της πληροφορίας.

Τα αντικείμενα αυτά είναι συμπληρωματικά μεταξύ τους και καλύπτουν το σύνολο των επιμέρους πλευρών οργάνωσης και ανάπτυξης μιας περιοχής. Οι απόφοιτοι του τμήματος θα έχουν γνώσεις σχεδιασμού και διαχείρισης αναπτυξιακών διαδικασιών, οικιστικών θεμάτων, δικτύων υποδομών, περιβάλλοντος, μεταφοράς τεχνολογίας, που απαιτούνται για την ολοκληρωμένη οργάνωση μιας περιοχής, είτε αυτή είναι αστική είτε αγροτική.

Διάρκεια σπουδών : 5 έτη (10 εξάμηνα)

Κατευθύνσεις :

Οι σπουδές στο Τμήμα χαρακτηρίζονται από διεπιστημονική προσέγγιση η οποία συνδυάζει τις τεχνικές επιστήμες με την παροχή ουσιαστικών γνώσεων σε θέματα οικονομίας και ανάπτυξης, περιβάλλοντος, υποδομών, διοίκησης, και σε προηγμένα εργαλεία, μεθόδους και τεχνικές που βασίζονται στη χρήση Η/Υ.

Το Πρόγραμμα Σπουδών χαρακτηρίζεται από την έμφαση στην κατανόηση όλων των συνιστωσών της οργάνωσης, λειτουργίας και μετασχηματισμού του χώρου και την απόκτηση επαγγελματικής επάρκειας για τη σύνταξη προγραμμάτων χωρικής παρέμβασης, που περιλαμβάνουν στοιχεία πολεοδομικού και χωροταξικού σχεδιασμού, οικονομικού προγραμματισμού και διαδικασιών διαβούλευσης και λήψης αποφάσεων. Παράλληλα οι σπουδές επιδιώκουν την απόκτηση δεξιοτήτων στη χρήση προηγμένων μεθοδολογικών εργαλείων και τεχνικών στην ανάλυση της υπάρχουσας κατάστασης, στη διαδικασία αποφάσεων και στη σύνταξη, εφαρμογή και αξιολόγηση προγραμμάτων σε ζητήματα Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης.

Για να επιτευχθούν οι παραπάνω στόχοι, οι σπουδές του Μηχανικού Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης  ενσωματώνουν γνώσεις πολεοδομίας, χωροταξίας, φυσικής και ανθρώπινης γεωγραφίας, διαχείρισης της γεωγραφικής πληροφορίας, χωροθέτησης των ανθρώπινων δραστηριοτήτων, προγραμματισμού της χωρικής ανάπτυξης, σχεδιασμού των μεταφορών, διαχείρισης των φυσικών πόρων, διοίκησης έργων και προγραμμάτων κ.ά., που θεωρούνται αναγκαίες για την κατανόηση και επίλυση των χωρικών προβλημάτων και το σχεδιασμό και υλοποίηση των χωρικών παρεμβάσεων. Το Πρόγραμμα Σπουδών παρέχει την  δυνατότητα εξειδίκευσης μέσα από μαθήματα επιλογής.

Τα Προγράμματα Σπουδών των Πολυτεχνικών τμημάτων Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης είναι αντίστοιχα και εφάμιλλα μεταξύ τους.

Ενδεικτικά Μαθήματα :  

Συνθετικό Εργαστήριο Τεχνικών Σχεδίασης και αναγνώρισης του χώρου, Εργαστήριο Μεθοδολογίας, Ανάλυσης και Σχεδιαστικής Απεικόνισης του Χώρου, Θεωρία Πολεοδομίας: βασικές έννοιες και πρακτικές, Θεωρία Χωροταξίας: οργάνωση του χώρου και πολιτικές, Ιστορία της πόλης και της πολεοδομίας, Παγκοσμιοποίηση και χωρική ανάπτυξη, Δημόσια Διοίκηση και Πολιτική, Δημόσια Οικονομική, Θεωρίες Οικονομικής Ανάπτυξης, Τοπογραφία-Γεωδαισία, Χαρτογραφία – θεματική χαρτογραφία, Φωτογραμμετρία, Βιώσιμη ανάπτυξη και τεχνικά έργα προστασίας περιβάλλοντος, Μεταφορές και Χρήσεις Γης, Κοινωνιολογία του χώρου, Εκτίμηση και Διαχείριση Ακινήτων, Πληροφορική : Σχεδίαση με χρήση Η/Υ. κ.α.  Πιο αναλυτικά

Περισσότερα στοιχεία : 

Τι άλλο πρέπει να ξέρω :  

 Επαγγελματικά Δικαιώματα – Προοπτικές :

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης ορίζονται ως Διπλωματούχοι «Μηχανικοί Χωροτάκτες και Περιφερειολόγοι», έχουν τη δυνατότητα ενασχόλησης στις εξής ιδίως δραστηριότητες, σύμφωνα με το Π.Δ. 240 (30/8/1994):

 • Εκπόνηση χωροταξικών, πολεοδομικών, ρυθμιστικών και συγκοινωνιακών μελετών.
 • Μελετών χωροθέτησης επιχειρήσεων και παραγωγικών μονάδων.
 • Δομή και χωρική οργάνωση δικτύων υποδομής, μεταφορών και υπηρεσιών.
 • Χρονικός και τεχνικοοικονομικός προγραμματισμός έργων.
 • Εκπόνηση μελετών τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης.
 • Διαχείριση και αξιολόγηση αναπτυξιακών προγραμμάτων.
 • Τεχνικοοικονομικές μελέτες σκοπιμότητας.
 • Μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων, ειδικές περιβαλλοντικές μελέτες και μελέτες διαχείρισης φυσικών πόρων και περιβαλλοντικής προστασίας.
 • Οργάνωση και διαχείριση γεωγραφικών πληροφοριών και εφαρμογή μεθόδων τηλεπισκόπησης και γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών.
 • Πάσης φύσεως κοινωνικοοικονομικές μελέτες και έρευνες αστικής γεωγραφίας και περιφερειακής ανάλυσης.
 • Οι απόφοιτοι του Τμήματος έχουν τη δυνατότητα εγγραφής στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων, στο Μητρώο Εμπειρίας Κατασκευαστών, και στα μητρώα μελετητών και μελετητικών γραφείων της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Μελετών για τα αντίστοιχα έργα και μελέτες.

Τα επαγγελματικά δικαιώματα του Μηχανικού Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης ορίζονται ως εξής: Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης ορίζονται ως Διπλωματούχοι «Μηχανικοί Χωροτάκτες και Περιφερειολόγοι», έχουν τη δυνατότητα ενασχόλησης στις εξής ιδίως δραστηριότητες, σύμφωνα με το Π.Δ. 240 (30/8/1994):

 • Εκπόνηση χωροταξικών, πολεοδομικών, ρυθμιστικών και συγκοινωνιακών μελετών.
 • Μελετών χωροθέτησης επιχειρήσεων και παραγωγικών μονάδων.
 • Δομή και χωρική οργάνωση δικτύων υποδομής, μεταφορών και υπηρεσιών.
 • Χρονικός και τεχνικοοικονομικός προγραμματισμός έργων.
 • Εκπόνηση μελετών τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης.
 • Διαχείριση και αξιολόγηση αναπτυξιακών προγραμμάτων.
 • Τεχνικοοικονομικές μελέτες σκοπιμότητας.
 • Διαχείριση φυσικών πόρων και εκπόνηση μελετών περιβαλλοντικής προστασίας, και περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
 • Οργάνωση και διαχείριση γεωγραφικών πληροφοριών και εφαρμογή μεθόδων τηλεπισκόπησης και γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών.
 • Πάσης φύσεως κοινωνικοοικονομικές μελέτες και έρευνες αστικής γεωγραφίας και περιφερειακής ανάλυσης.
 • Οι απόφοιτοι του Τμήματος έχουν τη δυνατότητα εγγραφής στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων, στο Μητρώο Εμπειρίας Κατασκευαστών και στα μητρώα μελετητών και μελετητικών γραφείων της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Μελετών για τα αντίστοιχα έργα και μελέτες.

Επαγγελματικά Δικαιώματα:

Μεταπτυχιακές σπουδές του τμήματος : 

Το τμήμα προσφέρει τα παρακάτω Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών:

Σχετικά επαγγέλματα:

 

.

κ

Μετεγγραφές Φοιτητών:  Αντίστοιχα τμήματα άλλων Α.Ε.Ι. με βάση την Υ.Α.   αριθμ. 97719/Ζ1 (ΦΕΚ 2520 τ.Β΄/29.06.2018):

Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ):

Σχετικές  Επαγγελματικές  Οργανώσεις  :  

 • Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας.  web site: http://www.tee.gr/
 • Σύλλογος Ελλήνων Πολεοδόμων και Χωροτακτών.  web site: http://www.sepox.gr/
 • Πανελλήνιος Σύλλογος Μηχανικών Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης . web site: http://www.poleodomia.gr/