Χημικών Μηχανικών

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 14/10/2018

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Σχολή  Χημικών Μηχανικών

Έδρα :

Διεύθυνση:   Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου  157 80 ΑΘΗΝA 

Τηλέφωνο:   210 772 3058-60   Fax : 210 772 3304 E-mail : tmimasec@chemeng.ntua.gr

Σκοπός του τμήματος :

Tα Τμήματα Χημικών Μηχανικών εκπαιδεύουν επιστήμονες εξειδικευμένους στον σχεδιασμό, την λειτουργία και την παρακολούθηση χημικών εγκαταστάσεων και την παραγωγή των αντίστοιχων προϊόντων σε βιομηχανική βάση.

Ο Χημικός Μηχανικός (ή μηχανικός διεργασιών) εφαρμόζει τις αρχές των χημικών, φυσικών, μαθηματικών, οικονομικών και τεχνικών επιστημών, σε πεδία που ανάγονται σε διεργασίες ροής των υλικών, μετασχη­ματισμού της ύλης και εγκαταστάσεις διεξαγωγής διεργα­σιών όπου η ύλη υποβάλλεται σε κατεργασία ή επεξεργασία κατά τον ωφελιμότερο τρόπο από κάθε άποψη (τεχνική, οικονομική, κοινωνική).

Έργο του Χημικού Μηχανικού στην πράξη είναι η έρευνα – ανάπτυξη – βελτίωση προϊόντων, μεθόδων και εγκαταστάσεων, η μελέτη – κατασκευή – λειτουργία – τεχνική εξυπηρέτηση χημικών εγκαταστά­σεων, και ο σχεδιασμός – παραγωγή – έλεγχος – διάθεση – εφαρμογές των παραγόμενων προϊόντων και υλικών..

Διάρκεια σπουδών : 5 έτη (10 εξάμηνα) 

Κατευθύνσεις :

Το γνωστικό αντικείμενο της επιστήμης του Χημικού Μηχανικού είναι η σύνθεση, ο σχεδιασμός, η δοκιμή, η κλιμάκωση, η λειτουργία, η αυτοματοποίηση και η βελτιστοποίηση των φυσικών, χημικών & βιολογικών διεργασιών, με στόχο τη φυσική, χημική ή/και βιολογική αλλαγή της κατάστασης των πρώτων υλών και το μετασχηματισμό τους σε χρήσιμα προϊόντα/υλικά. Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων με οικονομικό όφελος και ελάχιστη επιβάρυνση του περιβάλλοντος, ο/η Χημικός Μηχανικός θα πρέπει να κατανοήσει και να επιλύσει φυσικά, χημικά και βιολογικά προβλήματα που εξελίσσονται σε τέσσερις διαφορετικές κλίμακες:
α). Ατομική / Μοριακή κλίμακα, β). Μικρο – κλίμακα, γ). Μεσαία κλίμακα (π.χ., μέγεθος ενός καταλυτικού σωματιδίου) και δ). Μακρο – κλίμακα (π.χ., μεγέθους βιομηχανικής μονάδας).
Συνεπώς, το Πρόγραμμα Σπουδών επιδιώκει να εκπαιδεύσει επιστήμονες μηχανικούς ικανούς να δραστηριοποιούνται στην έρευνα, ανάπτυξη και βελτίωση των μεθόδων παραγωγής βιομηχανικών προϊόντων, στην τεχνολογία και παραγωγή υλικών, την προστασία του περιβάλλοντος και την παραγωγή ενέργειας. Επιπλέον, οι φοιτητές εκπαιδεύονται στη μελέτη, κατασκευή, λειτουργία και τεχνική υποστήριξη διαφόρων βιομηχανικών εγκαταστάσεων, στην διαχείριση – διοίκηση έργων και στην εφαρμογή προτύπων (περιβαλλοντικής διαχείρισης, διασφάλισης ποιότητας, υγιεινής και ασφάλειας).

Τα Προγράμματα Σπουδών Πολυτεχνικών τμημάτων Χημικών Μηχανικών είναι αντίστοιχα και εφάμιλλα μεταξύ τους.

Ενδεικτικά Μαθήματα :

Aνόργανη Xημεία, Mαθηματικά, Φυσική, Τεχνικό Σχέδιο, Αναλυτική Xημεία, Εφαρμοσμένα Mαθηματικά, Εφαρμογές H/Y, Θερμοδυναμική, Οργανική Xημεία, Ισοζύγια Mάζας και Ενέργειας, Φυσικές Διεργασίες, Τεχνική Mηχανική – Αντοχή Yλικών, Φαινόμενα Μεταφοράς, Στατιστική, Επιστήμη και Τεχνολογία Πολυμερών, Επιστήμη Yλικών, Ηλεκτροτεχνία – Ηλεκτρονική, Σχεδιασμός Xημικών Aντιδραστήρων, Σχεδιασμός Xημικών Εγκαταστάσεων, Σχεδιασμός Εγκαταστάσεων Aντιρρύπανσης, Δυναμική Προσημείωση Διεργασιών Xημική Mηχανική, Kαταλυτικές Διεργασίες, Tεχνο – οικονομική Mελέτη, Ενεργειακές Πρώτες Ύλες, Διοίκηση Επιχειρήσεων κ.α.  Πιο αναλυτικά

Περισσότερα στοιχεία : 

Τι  άλλο πρέπει να ξέρω :  

Επαγγελματικά   Δικαιώματα   – Προοπτικές :

Ο Χημικός Μηχανικός καλύπτει ένα μεγάλο φάσμα δραστηριοτήτων που διαρκώς γίνεται ευρύτερο. Οι επαγγελματικές δυνατότητες μπορούν να διαχωριστούν ως εξής:

 • Απασχόληση σε βιομηχανικές παραγωγικές διαδικασίες (χημικά, πετρελαιο­ειδή, αέριο, χαρτί, φαρμακευτικά, τρόφιμα, κεραμικά, υφάσματα, πλαστικά κ.α.)
 • Τεχνικές συμβουλές και προώθηση πωλήσεων προϊόντων, επιχειρησιακή έρευνα
 • Δημόσια Διοίκηση – Δημόσιοι Οργανισμοί.
 • Μελέτες, σχεδιασμοί, κατασκευές.
 • Έρευνα, εξέλιξη και προσχεδιασμένες ιδιότητες νέων προϊ­όντων.
 • Εκπαίδευση, ιδιαίτερα στην Ανώτατη και Ανώτερη βαθμίδα.
 • Ελεύθεροι επαγγελματίες.

Ο  Χημικός  Μηχανικός  μπορεί να εργαστεί :

 • σε βιομηχανίες ως τεχνικός σύμβουλος, αλλά και ως υπεύθυνος προώθησης πωλήσεων χημικών προϊόντων.
 • Επιπλέον, μπορεί να ασχοληθεί με την οικολογική τεχνολογία, την περιβαλλοντική μηχανική, την τεχνολογία νέων υλικών, τη βιοφυσική και βιοχημική μηχανική, τις εφαρμογές διασφάλισης ποιότητας και περιβαλλοντικής διαχείρισης και τη διαχείριση αποθεμάτων.
 • Επίσης, μπορεί να εργαστεί ως δημόσιος υπάλληλος σε τεχνική υπηρεσία δημόσιων οργανισμών,
 • ως ελεύθερος επαγγελματίας με αντικείμενο την εκπόνηση μελετών.

Επαγγελματικά Δικαιώματα:

 • Τα επαγγελματικά δικαιώματα των Χημικών Μηχανικών  προσδιορίζονται με βάση και αφετηρία το  Ν. 3518 που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 261 τ.Α’/13.11.1927.
 • καθώς και από τους :   Ν. 6129/1934, άρθρα 6 και 9, Ν. 6422/1934 άρθρο 3, Β.Δ. 17-3-1950, κεφ. 1, άρθρο 2, Β.Δ. 17-12-1953, Ν. 3214/1955, Β.Δ. 1-5-1958, Β.Δ. 8-8-1958, ΠΔ 792/1960, Έγγραφα ΥΠΕΧΩΔΕ αρ. πρωτ. 33852/622/6-12-1979 και 36871/10-12-1979, ΠΔ 472/1985, ΠΔ 609/1985, ΠΔ 368/1994, ΠΔ274/1997.
 • Οι απόφοιτοι των τμημάτων Χημικών Μηχανικών  εγγράφονται στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, σύμφωνα με το ΦΕΚ 149Α/9/5/1936.

Μεταπτυχιακές σπουδές του τμήματος :

Το τμήμα προσφέρει τα παρακάτω  Διατμηματικά Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών:

Σχετικά επαγγέλματα:

..

πηγή: Unique Minds GR

Μετεγγραφές Φοιτητών:  Αντίστοιχα τμήματα άλλων Α.Ε.Ι. με βάση την Υ.Α.   αριθμ. 97719/Ζ1 (ΦΕΚ 2520 τ.Β΄/29.06.2018):

Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ):

Σχετικές  Επαγγελματικές  Οργανώσεις  :