Πολιτικών Μηχανικών

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 18/11/2018

Δημοκρίτειο  Πανεπιστήμιο Θράκης

Πολυτεχνική Σχολή 

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

Έδρα :

Διεύθυνση: Α’ Πανεπιστημιούπολη Ξάνθης – Κιμμέρια  67100 Ξάνθη

Τηλέφωνο: 25410  79026 έως 27, Fax :  25410 79031 Email: info@civil.duth.gr

Σκοπός του τμήματος :

Το τμήμα σκοπό έχει την άρτια κατάρτιση τεχνικών επιστημόνων στον προγραμματισμό, τη μελέτη, την επίβλεψη και την κατασκευή Δομικών, Υδραυλικών, Συγκοινωνιακών Έργων και Έργων Προστασίας Περιβάλλοντος.

Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, το αρχαιότερο Τμήμα της Πολυτεχνικής Σχολής του Δ.Π.Θ. στην Ξάνθη, στη διάρκεια των δεκαετιών λειτουργίας του, έχει σημαντική συνεισφορά στην ανάπτυξη τόσο της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης όσο και της χώρας, μιας και οι απόφοιτοι του Τμήματος δραστηριοποιούνται σε όλη την επικράτεια και ως Διπλωματούχοι Πολιτικοί Μηχανικοί συμβάλουν στην οικονομική, τεχνολογική, επιστημονική και κοινωνική ανάπτυξη της πατρίδας μας.

Επιπλέον, δεν είναι λίγοι οι απόφοιτοι του Τμήματός μας οι οποίοι επέλεξαν ή αναγκάστηκαν να μεταναστεύσουν, αφήνοντας έντονα το επιστημονικό τους αποτύπωμα στην τεχνολογική εξέλιξη σε όλα τα μήκη και πλάτη της Γης και ιδιαίτερα στον προηγμένο δυτικό κόσμο. Καθώς τα σύνορα στην Ευρώπη, σ’ ένα βαθμό και σε παγκόσμια κλίματα, είναι διαπερατά για εργαζομένους και για υπηρεσίες, οι Πολιτικοί Μηχανικοί καλούνται ήδη να διαχειριστούν πρωτόγνωρες δυσκολίες και προκλήσεις και να αξιοποιήσουν νέες ευκαιρίες.

Ταυτόχρονα, η έρευνα και η τεχνογνωσία εξελίσσονται και διαδίδονται με ταχύτατους ρυθμούς. Αντίστοιχα λοιπόν, η εκπαίδευση των Πολιτικών Μηχανικών θα πρέπει να είναι προσαρμοσμένη στις απαιτήσεις του διεθνοποιημένου σύγχρονου επιστημονικού, ερευνητικού και εργασιακού περιβάλλοντος.

Διάρκεια σπουδών : 5 έτη (10 εξάμηνα) 

Κατευθύνσεις :

Σύμφωνα με τον Οδηγό Σπουδών, η σπονδυλωτή διάρθρωση των σπουδών και ειδικότερα των μαθημάτων είναι το απόσταγμα της εμπειρίας που σωρεύτηκε από τις προηγούμενες δεκαετίες εκπαίδευσης των Διπλωματούχων Πολιτικών Μηχανικών με τον ταυτόχρονο εμπλουτισμό από τις σύγχρονες επιστημονικές και κοινωνικές απαιτήσεις. Στόχος μας είναι η άρτια εκπαίδευση των φοιτητών του Τμήματος εδραζόμενη σε ένα ισχυρό θεωρητικό υπόβαθρο σε συνδυασμό με μια ολοκληρωμένη τεχνολογική κατάρτιση.

Το Πρόγραμμα Σπουδών παρέχει την δυνατότητα εξειδίκευσης από το 7ο εξάμηνο σε μία από τις βασικές κατευθύνσεις του: α). Δομικών Έργων β). Συγκοινωνιακών Έργων γ). Υδραυλικών Έργων δ). Γεωτεχνικών Έργων.

Τέλος να σημειωθεί ότι σύμφωνα με την Υ.Α. 134324/Ζ1  (ΦΕΚ 3987 τ.Β΄/14.09.2018) η επιτυχής ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου σπουδών που οργανώνεται από το τμήμα Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης οδηγεί στην απονομή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master), επιπέδου 7 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων.

Τα Προγράμματα Σπουδών Πολυτεχνικών τμημάτων Πολιτικών Μηχανικών είναι αντίστοιχα και εφάμιλλα μεταξύ τους.

Ενδεικτικά Μαθήματα :

Μαθηματικά, Φυσική, Τεχνική Μηχανική, Παραστατική Γεωμετρία, Περιφερειακή Ανάπτυξη και Πολεοδομία – Χωροταξία, Τεχνικές Σχεδιάσεις, Δομικά Υλικά, Γεωλογία Έργων Πολιτικού Μηχανικού, Οικοδομική, Γεωδαισία, Μηχανική Ρευστών, Εφαρμοσμένη Στατική, Υδραυλική, Συγκοινωνιακές Τεχνικές, Φωτογραμμετρία – Γεωπληροφοριακά Συστήματα, Εδαφομηχανική, Υδραυλικά έργα, Οδοποιία, Σιδηροπαγές Σκυρόδεμα, Μεταλλικές Κατασκευές, Οργάνωση και Προγραμματισμός Έργων, Θεμελιώσεις και Αντιστηρίξεις, Λιμενικά Έργα, Πυροπροστασία των Κατασκευών, Υδροδυναμικά έργα, Διαχείριση Υδατικών Πόρων, Περιβαλλοντική υδραυλική, Σχεδιασμός και κατασκευή εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων, Ενεργειακός σχεδιασμός και αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας στα κτίρια, Γεωτεχνική σεισμική μηχανική, Οργάνωση και Διοίκηση Εργοταξίων Δομικών έργων, κ.α.  Πιο αναλυτικά

 Περισσότερα στοιχεία :

Τι  άλλο πρέπει να ξέρω :

Επαγγελματικά   Δικαιώματα   – Προοπτικές :

Ο πολιτικός μηχανικός μπορεί να εργαστεί :

  • ως ελεύθερος επαγγελματίας, με δικό του γραφείο εκπόνησης μελετών (οικοδομικές άδειες),
  • ως δημόσιος υπάλληλος στα σχετικά με την ειδικότητά του υπουργεία (ΥΠΕΧΩΔΕ και Μεταφορών),
  • ως συγκοινωνιολόγοι και ως υδραυλικοί μηχανικοί,
  • σε οργανισμούς, τράπεζες, νομαρχίες, στην Τοπική Αυτοδιοίκηση,
  • ως ιδιωτικός υπάλληλος σε τεχνικές εταιρείες και βιομηχανίες,
  • ως καθηγητής εκπαίδευσης και κατάρτισης, αφού φοιτήσει στην Παιδαγωγική Σχολή της ΑΣΠΑΙΤΕ.

 Επαγγελματικά Δικαιώματα:

Τα επαγγελματικά δικαιώματα του Πολιτικού Μηχανικού καθορίζονται με το άρθρο 3 του Π.Δ. 99 (ΦΕΚ 187 τ.Α΄/05.11.2018).

Η άσκηση του επαγγέλματος του Πολιτικού Μηχανικού προϋποθέτει απόκτηση άδειας άσκησης επαγγέλματος που  απονέμεται αποκλειστικά από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (T.E.E.), σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, κατόπιν δε της αδειοδοτήσεως αυτής, ο μηχανικός καθίσταται υποχρεωτικά μέλος του και φέρει τον τίτλο του «Διπλωματούχου Μηχανικού – μέλους Τ.Ε.Ε.».

Δείτε αναλυτικά όλες τις επαγγελματικές δραστηριότητες του Πολιτικού Μηχανικού: εδώ

Μεταπτυχιακές σπουδές του τμήματος :

Το τμήμα προσφέρει τα παρακάτω Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών:

Σχετικά επαγγέλματα:

Μετεγγραφές Φοιτητών:  Αντίστοιχα τμήματα άλλων Α.Ε.Ι. με βάση την Υ.Α.   αριθμ. 97719/Ζ1 (ΦΕΚ 2520 τ.Β΄/29.06.2018):

Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ):

Σχετικές  Επαγγελματικές  Οργανώσεις  :  

  • Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας: web site: http://www.tee.gr/
  • Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος:  web site: http://www.epme.gr/

.