Χρηματοοικονομικής & Τραπεζικής Διοικητικής

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 06/10/2018

Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Σχολή Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής

Τμήμα  Χρηματοοικονομικής  & Τραπεζικής Διοικητικής

Έδρα :

Διεύθυνση:  Καραολή και Δημητρίου 80, 18534, Πειραιάς

Τηλέφωνο:  210 4142184,  210 4142093, 210 4142226  Fax: 210 4142331, Ε-mail : grad-fin@unipi.gr

Σκοπός του τμήματος :

Το Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής δημιουργήθηκε το 1989 με το Π.Δ. 377. Είναι το μοναδικό Πανεπιστημιακό Τμήμα στην Ελλάδα με αποκλειστικό αντικείμενο τη Χρηματοοικονομική και Τραπεζική Διοικητική.

Ιδιαίτερα  χαρακτηριστικά του προγράμματος  σπουδών του είναι ότι δίνει κυρίως έμφαση στον ρόλο του οικονομικού διευθυντή της σύγχρονης επιχείρησης, στην οργάνωση των τραπεζικών υπηρεσιών, στην ανάλυση των χρηματαγορών, στην λειτουργία επενδυτικών τραπεζικών οργανισμών, στην διεθνή τραπεζική, στη χρησιμοποίηση μικροϋπολογιστών κ.λ.π.

Διάρκεια σπουδών : 4 έτη (8 εξάμηνα)

Κατευθύνσεις :

Το Πρόγραμμα Σπουδών προετοιμάζει τους φοιτητές για σταδιοδρομία στο δυναμικό και συνεχώς εξελισσόμενο χρηματοοικονομικό τομέα ως στελέχη υψηλής εξειδίκευσης, σε λογιστικές/ελεγκτικές εταιρείες, εταιρείες παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών, υπουργεία, εποπτικές αρχές, παραγωγικές επιχειρήσεις, καθώς και για μεταπτυχιακές σπουδές σε επίπεδο M.Sc. ή Ph.D. στα κορυφαία πανεπιστήμια του κόσμου.
Τα μαθήματα κορμού παρέχουν σφαιρική εποπτεία των λειτουργιών μιας επιχείρησης ή τράπεζας και εφοδιάζουν τους φοιτητές με τα λογικά θεμέλια και τα αναλυτικά εργαλεία των τεσσάρων γνωστικών πυλώνων του αντικειμένου του Τμήματος, ήτοι: Οικονομικά, Χρηματοοικονομικά, Λογιστική, Ποσοτικές μέθοδοι.
Τα μαθήματα επιλογής, επιτρέπουν στους φοιτητές να σχεδιάζουν εξατομικευμένα προγράμματα σπουδών τα οποία είναι πλησιέστερα προς τα ενδιαφέροντά τους και τους στόχους τους για σταδιοδρομία ή μεταπτυχιακές σπουδές.

Τα προσφερόμενα μαθήματα καλύπτουν μια μεγάλη ποικιλία από γνωστικά αντικείμενα της χρηματοοικονομικής όπως:

 • Μακροοικονομία και Μικροοικονομία,
 • Διαχείριση Χαρτοφυλακίου,
 • Διεθνείς Χρηματαγορές,
 • Αγορές Επιτοκιακών Προϊόντων.
 • Θεσμικοί Επενδυτές
 • Θεσμικό Πλαίσιο
 • Λογιστική
 • Παράγωγα προϊόντα.
 • Στατιστική ανάλυση χρηματαγορών.

Ενδεικτικά Μαθήματα : 

Μαθηματικά, Μικροοικονομική, Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές, Στατιστική, Επιχειρησιακή Ηθική, Ξένη Γλώσσα, Λογιστική,  Ποσοτική Ανάλυση Διοικητικών Αποφάσεων, Χρηματοοικονομική Λογιστική, Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ, Χρηματοοικονομική Διοικητική, Εμπορικό Δίκαιο, Χρήμα και Τράπεζες, Προϊόντα Σταθερού Εισοδήματος, Χρηματοδότηση Επιχειρήσεων, Αρχές Management , Χρηματοοικονομική Θεωρία, Διεθνής Μακροχρηματοοικονομική, Τραπεζική Λογιστική , Θεσμικό Πλαίσιο Επενδυτικών Υπηρεσιών, Στοχαστικός Λογισμός, Λογιστική Κόστους, Φορολογικό Δίκαιο, Προχωρημένη Μικροοικονομική – Θεωρία Παιγνίων,  Οικονομικά της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης, Οικονομετρία, Χρηματοοικονομική Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων, Μάρκετινγκ Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών, Οργανωτική Θεωρία, Ελεγκτική, Πιστωτικά Ιδρύματα, Διεθνείς Χρηματοοικονομικές Συναλλαγές και Ιδρύματα, Θεωρία Αποτίμησης Αξιογράφων, Αμοιβαία Κεφάλαια και Άλλοι Θεσμικοί Επενδυτές, Επιχειρησιακή Πολιτική & Στρατηγική, Διαχείριση Χαρτοφυλακίου, Ειδικά Θέματα Χρηματοοικονομικής, Επιχειρηματική Επικοινωνία, Σύγχρονα Τραπεζικά Θέματα, Συγχωνεύσεις και Εξαγορές, κ.α.  Πιο αναλυτικά

Περισσότερα στοιχεία :

Τι άλλο πρέπει να ξέρω :  

Επαγγελματικά Δικαιώματα – Προοπτικές :

Σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα του τμήματος, το τμήμα απευθύνεται στους απόφοιτους λυκείου που  θέλουν να σταδιοδρομήσουν σε κορυφαίους χρηματοοικονομικούς οργανισμούς (Εταιρίες, Τράπεζες, Χρηματιστηριακές Εταιρίες, Διεθνείς Οργανισμούς, κλπ) στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και σε θέσεις εργασίας όπως:

 •   Χρηματοοικονομικός Αναλυτής (financial analyst)
 •   Διαπραγματευτής Περιουσιακών στοιχείων (trader)
 •   Διαχειριστής Επενδυτικών Χαρτοφυλακίων (portfolio manager)
 •   Διαχειριστής Κινδύνων (risk manager)
 •   Υπεύθυνος Λογιστηρίου Εταιριών
 •   Οικονομικός Διευθυντής
 •   Σύμβουλος σε χρηματοοικονομικά θέματα (financial consultant)

Οι απόφοιτοι του Τμήματος είναι περιζήτητοι στον εργασιακό χώρο. Αυτό αποδεικνύεται από τον πολύ σύντομο χρόνο απορρόφησης αυτών. Σύμφωνα με τα στοιχεία έρευνας του Γραφείου Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Πειραιώς, το 60% των αποφοίτων του τμήματος απορροφάται στην πρώτη του εργασία εντός διαστήματος 3 μηνών. Επίσης το 88% εργάζεται σε τομέα συναφή με το αντικείμενο σπουδών του.

Σύμφωνα με τo Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, οι πτυχιούχοι του Τμήματος  Χρηματοοικονομικών και Τραπεζικής Διοικητικής του Πανεπιστημίου Πειραιά, γίνονται μέλη στο Οικονομικό Επιμελητήριο, που σημαίνει ότι έχουν το δικαίωμα να εργαστούν ως οικονομολόγοι ή ως λογιστές, αν αυτό επιθυμούν.

Μεταπτυχιακές σπουδές του τμήματος:

Το τμήμα προσφέρει τα παρακάτω Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών:

Σχετικά επαγγέλματα:

Μετεγγραφές Φοιτητών:  Αντίστοιχα τμήματα άλλων Α.Ε.Ι. με βάση την Υ.Α.   αριθμ. 97719/Ζ1 (ΦΕΚ 2520 τ.Β΄/29.06.2018) και Υ.Α.   αριθμ. 117514/Ζ1 (ΦΕΚ 2784 τ.Β΄/12.07.2018) :

Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ):

Σχετικές Επαγγελματικές Οργανώσεις :  

 • Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος. web site: http://www.oe-e.gr
 • Πανελλήνια Ομοσπονδία Οικονομολόγων. web site: http://poo.gr/