Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

το άρθρο ενημερώθηκε στις: 01/10/2018

Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Σχολή Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών

Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

Έδρα :

Διεύθυνση:  Μ. Καραολή  και Α. Δημητρίου 80, 185 34 ΠΕΙΡΑΙΑΣ

Τηλέφωνο:  210 414 2249, 210 414 2158,  FΑΧ: 210 4142328 Ε-mail:dntouva@unipi.gr

Σκοπός του τμήματος :

Στόχος του Τμήματος είναι η παροχή θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης σε θέματα που αφορούν τη διοίκηση επιχειρήσεων του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα.

Στα πλαίσια του γενικότερου αυτού στόχου, το πρόγραμμα σπουδών του τμήματος στηρίζεται σε ένα σύστημα γνώσεων και μεθόδων, που προάγει επιστημονικά τους φοιτητές, τους εξοικειώνει με τη ζωή και τη δράση των επιχειρήσεων και διευρύνει τους επαγγελματικούς τους προσανατολισμούς.

Οργανωτικά το πρόγραμμα περιλαμβάνει μεγάλο αριθμό μαθημάτων που καλύπτουν τις περιοχές της Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, της Διοίκησης Παραγωγής, του Μάρκετινγκ, της Διοίκησης Προσωπικού, της Διαχείρισης Περιβάλλοντος κ.ά.

Το Τμήμα, παρακολουθώντας τη δυναμική των εξελίξεων στην οικονομία και τεχνολογία και διατηρώντας την αναγκαία ευελιξία, έχει τη δυνατότητα προσαρμογών που προετοιμάζουν διοικητικά στελέχη, ικανά για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων.  Το αντικείμενο των σπουδών του αναφέρεται στη δομή και τη διάρθρωση των επιχειρήσεων, σε όλο το φάσμα των τομέων τους όπως λογιστήριο, πωλήσεις, στο Marketing, χρηματοπιστωτικά, logistics, παραγωγή και τη διοίκησή τους..

Διάρκεια σπουδών : 4 έτη (8 εξάμηνα)

Κατευθύνσεις :  

Σύμφωνα με τον Οδηγό Σπουδών του τμήματος, το Πρόγραμμα Σπουδών  επιδιώκει την παροχή πολύπλευρων και χρήσιμων γνώσεων που θα μπορούν να εφαρμόζονται στις λειτουργίες όλων των τύπων επιχειρήσεων και οργανισμών. Περιλαμβάνουν μαθήματα βασικά μαθήματα κορμού και μαθήματα επιλογής. Οι επιλογές μαθημάτων ταξινομούνται μέσα από (7) ομάδες ως εξής: Μάνατζμεντ και Διοίκηση Ανθρωπίνου Παράγοντα, Λογιστικής, Χρηματοοικονομικής, Παραγωγής, Μάρκετινγκ, Κοινωνιολογικών και Νομικών μαθημάτων, Διοικήσεως Διεθνών Επιχειρήσεων.

Πιο αναλυτικά, τα μαθήματα επιλογής του προγράμματος σπουδών αρχίζουν από το 5ο εξάμηνο και για την περάτωση των σπουδών τους οι φοιτητές πρέπει να έχουν εξεταστεί σε: τρεις (3) βασικές επιλογές. Από τις τρεις (3) κατευθύνσεις: α). Κατεύθυνση Μάνατζμεντ και Ανθρώπινου Παράγοντα β). Κατεύθυνση Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής και γ).  Κατεύθυνση Μάρκετινγκ και Παραγωγής θα πρέπει να επιλέξουν τέσσερα (4) μαθήματα από μία και μόνο κατεύθυνση, και τρεις (3) ελεύθερες επιλογές.

Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος απευθύνεται σε φοιτητές που επιθυμούν να αναδειχθούν σε ανώτερα και ανώτατα στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, ενώ απόφοιτοι του Τμήματος διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην ευρύτερη οικονομική, κοινωνική και πολιτική ζωή της χώρας.

Το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων διαθέτει ένα προσεκτικά σχεδιασμένο Πρόγραμμα Σπουδών το οποίο προσφέρει ένα ευρύ φάσμα γνώσεων (Μάνατζμεντ, Λογιστική, Μάρκετινγκ, Χρηματοοικονομική, Ποσοτικές Μεθόδους, Δίκαιο, Νέες Τεχνολογίες, κ.ά.) με στόχο την ολοκληρωμένη εκπαίδευση και (επι)μόρφωση των μελλοντικών ηγετών σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην εξοικείωση των φοιτητών με τις Νέες Τεχνολογίες με πολλά από τα μαθήματα να περιλαμβάνουν και εργαστηριακό μέρος με χαρακτηριστικό παράδειγμα τα δυο μαθήματα Εφαρμογών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών τα οποία στο εργαστηριακό τους μέρος εμπεριέχουν υποχρεωτική παρακολούθηση των 40 ωρών το καθένα.

Ο συνδυασμός ενός δυναμικού και καινοτόμου προγράμματος σπουδών που εκμεταλλεύεται τις τεχνολογίες αιχμής με τους έμπειρους και καταξιωμένους καθηγητές του Τμήματος δημιουργεί πρόσφορο έδαφος για την αποτελεσματική διάχυση της γνώσης και την ανάπτυξη των απαραίτητων για την μετέπειτα επαγγελματική καταξίωση δεξιοτήτων των φοιτητών του Τμήματος. Επιπρόσθετα, το Τμήμα προάγει την έρευνα με την ανάπτυξη διακεκριμένων μεταπτυχιακών καθώς και διδακτορικών προγραμμάτων, συμβάλλοντας τόσο στη δημιουργία των επιστημόνων του μέλλοντος όσο και στην ενίσχυση της ερευνητικής προσπάθειας όλων των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας.

Τα Προγράμματα Σπουδών των πανεπιστημιακών τμημάτων Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων είναι αντίστοιχα και εφάμιλλα μεταξύ τους.

Ενδεικτικά Μαθήματα :

Στατιστική, Εμπορικό Δίκαιο, Αρχές Χρηματοοικονομικής Λογιστικής, Μικροοικονομική, Οργανωσιακή θεωρία, Στοιχεία Οικονομικών και Ασφαλιστικών Οικονομικών, Χρηματοοικονομική Λογιστική, Αρχές Νομισματικής και Ευρωπαϊκό Νομισματικό Σύστημα, Στοιχεία Ασφαλιστικού και Ναυτικού Δικαίου, Δημόσια Οικονομική, Δίκαιο Εμπορικών Εταιριών, Ποσοτική Ανάλυση Διοικητικών Αποφάσεων, Αρχές Μάρκετινγκ, Χρηματοοικονομικοί Οργανισμοί και Κεφαλαιοαγορές, Ξένη Γλώσσα, Συμπεριφορά Καταναλωτή, Λογιστική Εταιρικών Επιχειρήσεων, Εφαρμοσμένη Ψυχολογία στις Επιχειρήσεις, Δίκαιο Φορολογίας Επιχειρήσεων, Εργασιακές Σχέσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Ελεγκτική, Στρατηγικό Μάρκετινγκ, Σύγχρονες Μορφές Χρηματοδότησης, Επενδυτικές Μελέτες και Ευρωπαϊκή Χρηματοδότηση, Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης, Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων, Στρατηγική Επιχειρήσεων, Διοίκηση Ολικής Ποιότητας, Κοστολόγηση και Λογιστική Κόστους, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία, κ.α.   Πιο αναλυτικά

Περισσότερα στοιχεία :

Τι άλλο πρέπει να ξέρω :  

Επαγγελματικά Δικαιώματα – Προοπτικές :

Σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα του  Πανεπιστημίου Πειραιά, το  τμήμα  προετοιμάζει τους φοιτητές του για να εργασθούν κυρίως σε επιχειρηματικό περιβάλλον. Όμως, η ποικιλία των εξειδικευμένων περιοχών που καλύπτει, παρέχει ένα ευρύ πεδίο για πιθανότητες σταδιοδρομίας.

Οι κυριότερες δυνατότητες απασχολήσεως, όχι απαραίτητα με φθίνουσα σειρά σπουδαιότητας, βρίσκονται στους ακόλουθους τομείς:

 • Βιομηχανία
 • Υπηρεσίες, διάφορες
 • Τράπεζες
 • Εμπορικές επιχειρήσεις
 • Αυτοαπασχόληση
 • Δημόσια Διοίκηση
 • Τουριστικές επιχειρήσεις
 • Μεταφορικές επιχειρήσεις

Επίσης, η συγκεκριμένη εκπαίδευση τους βοηθά να απασχολούνται σε τομείς όπου γίνεται χειρισμός πολύπλοκων πληροφοριών και όπου οι σχέσεις μεταξύ των διαφόρων μερών και των οικονομικών ιδρυμάτων είναι ανάγκη να αναλύονται σοβαρά. Και βέβαια, εκεί όπου η λήψη αποφάσεων βασίζεται στις αλληλεπιδράσεις παραγόντων εθνικού και διεθνούς επιπέδου.

Ειδικότερα, τέτοιες περιπτώσεις μπορεί να είναι:

 • Μικρομεσαίες επιχειρήσεις
 • Γραφεία συμβούλων και έρευνας της αγοράς
 • Τράπεζες και άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα
 • Ερευνητικά κέντρα επιχειρήσεων και δημοσίων οργανισμών
 • Ενώσεις, επιμελητήρια, συνεταιρισμοί
 • Εκδόσεις οικονομικής και παρόμοιας φύσεως, κ.λ.π.
 • Διεθνείς οργανισμοί πάσης φύσεως.

Επίσης, σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα του  Πανεπιστημίου Πειραιά, η  κατάρτιση των αποφοίτων, τους καθιστά ακόμη ικανούς να εργασθούν ως:

 • Επαγγελματίες λογιστές
 • Ορκωτοί λογιστές ή ελεγκτές
 • Οικονομικοί σύμβουλοι επιχειρήσεων
 • Υπεύθυνοι δημοσίων σχέσεων επιχειρήσεων και οργανισμών και ως διευθυντές προσωπικού τέτοιων οργανισμών και επιχειρήσεων.   Εκκαθαριστές ή διαιτητές επιχειρήσεων
 • Ερευνητές, κ.λ.π.

Η παιδεία των αποφοίτων μας τους στηρίζει να απασχοληθούν με επιτυχία, όπως ήδη αναφέραμε, σε δημόσιες υπηρεσίες και οργανισμούς, όπου η κατανόηση της νομοθεσίας και ο σεβασμός των νόμων καθώς και η αίσθηση της διαφάνειας πρέπει να συνδυάζονται με την ανάγκη για αποτελεσματικότητα. Τους καθιστά επίσης ικανούς να χειρίζονται με ευχέρεια τις σχέσεις εθνικών και διεθνών ιδρυμάτων με τις επιχειρήσεις. Τέτοιες περιπτώσεις περιλαμβάνουν:

 • Διεθνή ιδρύματα και οργανισμούς
 • Κεντρικές και περιφερειακές δημόσιες υπηρεσίες
 • Οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης
 • Ιδιωτικά και δημόσια νοσοκομεία και άλλες μονάδες υγείας
 • Πολιτισμικά κέντρα και υπηρεσίες
 • Μη κερδοσκοπικούς ιδιωτικούς οργανισμούς
 • Επιχειρήσεις που παρέχουν κτηματομεσιτικές υπηρεσίες και γενικότερα επενδυτικές επιχειρήσεις σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.
 • Εκπαίδευση (ως καθηγητές οικονομικών και συναφών μαθημάτων).

Σύμφωνα με το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, οι πτυχιούχοι του Τμήματος Οργάνωσης & Διοίκησης  Επιχειρήσεων  του Πανεπιστημίου Πειραιώς, γίνονται μέλη στο Οικονομικό Επιμελητήριο.

Επαγγελματικά Δικαιώματα:

Το οικονομικό επάγγελμα διέπεται από τους παρακάτω  νομοθεσία :

Μεταπτυχιακές σπουδές του τμήματος:

Το τμήμα προσφέρει τα παρακάτω Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών:

Σχετικά επαγγέλματα:

Μετεγγραφές Φοιτητών:  Αντίστοιχα τμήματα άλλων Α.Ε.Ι. με βάση την Υ.Α.   αριθμ. 97719/Ζ1 (ΦΕΚ 2520 τ.Β΄/29.06.2018):

Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ):

Σχετικές Επαγγελματικές Οργανώσεις :  

 • Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος. web site:http://www.oe-e.gr
 • Πανελλήνια Ομοσπονδία Οικονομολόγων. web site: http://poo.gr/
 • Ένωση Οικονομολόγων Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ε.Ο.Ε.Δ.Ε.), web site: http://eoede.gr/