Ναυπηγός Μηχανολόγος Μηχανικός

Ορισμός: Ο ναυπηγός μηχανολόγος μηχανικός ασχολείται με την εκπόνηση της μελέτης και της σχεδίασης κάθε είδους πλωτών σκαφών και πλωτών κατασκευών (πορθμείων, πλωτών δεξαμενών), καθώς και με την επισκευή ή μετασκευή παλαιών σκαφών.

Περιγραφή:  Όταν το ναυπηγείο αναλαμβάνει την κατασκευή καινούργιου σκάφους, ο ναυπηγός μηχανολόγος μηχανικός, κάνει τη γενική σχεδίαση του σκάφους (μορφή, τύπος, εσωτερική διαίρεση, εξοπλισμός, αντοχή πλοίου).

Υπολογίζει το βάρος και την ισχύ των μηχανών, το ωφέλιμο φορτίο, τους χώρους, τις αποθήκες, τις αναλογίες, το συνολικό κόστος κατασκευής του πλοίου.

Κάνει τη σχεδίαση-χάραξη των διαφόρων τμημάτων του πλοίου και φροντίζει για τη σωστή εφαρμογή της μελέτης και του σχεδίου. Επιβλέπει την εγκατάσταση των μηχανών και των άλλων οργάνων του πλοίου και είναι υπεύθυνος για την ευστάθεια του σκάφους.

Στην περίπτωση που ασχολείται με την ανακατασκευή ενός πλοίου, κάνει τη μελέτη και την επανασχεδίαση των διαφόρων τμημάτων του, ενώ στην περίπτωση της επισκευής πλοίου κάνει πάλι τη μελέτη και τη σχεδίαση του τμήματος που πρόκειται να επισκευασθεί. Επίσης, υπολογίζει τα υλικά, το κόστος και επιβλέπει την εργασία της κατασκευής των νέων τμημάτων που μπορεί να συναρμολογούνται στο πλοίο.

Η ποιότητα του έργου του ναυπηγού εξασφαλίζει τη σωστή λειτουργία των πλοίων και σκαφών και την ασφαλή χρήση τους κατά τη μεταφορά επιβατών και εμπορευμάτων.

Προϋποθέσεις άσκησης: Ο ναυπηγός μηχανολόγος μηχανικός εγγράφεται στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, από το οποίο παίρνει άδεια άσκησης επαγγέλματος μετά από εξετάσεις. Τρία χρόνια μετά τη λήψη της άδειας άσκησης επαγγέλματος μπορεί να υποβάλει αίτηση για το πτυχίο του εργολήπτη, ενώ τέσσερα χρόνια μετά τη λήψη της άδειας μπορεί να λάβει το πτυχίο μελετητή.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Πρέπει να είναι υπεύθυνος και προσεκτικός, γιατί υπογράφει για έργα μεγάλης σημασίας και υψηλού κόστους. Οι πολύ καλές γνώσεις στα μαθηματικά, στη φυσική και στο σχέδιο είναι απαραίτητες. Πρέπει, επίσης, να διαθέτει αντίληψη του χώρου και δημιουργική φαντασία. Τέλος, οφείλει να γνωρίζει τους ισχύοντες κανόνες ασφαλείας και να τους εφαρμόζει με σχολαστικότητα.

Σπουδές:

Σπουδές προσφέρονται στο Τμήμα Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Επίσης, στο Τμήμα Ναυπηγών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

Σπουδαιότητα: Το επάγγελμα απαιτεί από τον επαγγελματία να διαθέτει υψηλό αίσθημα ευθύνης, καθώς από την καλή κατασκευή του έργου που επιμελείται, εξαρτάται η ομαλή και ασφαλής μεταφορά ανθρώπων και αγαθών. Ο ναυπηγός χρειάζεται να διαθέτει μεθοδικότητα, δημιουργική φαντασία και συνέπεια, καλές γνώσεις μαθηματικών και σχεδίου. Στα προσόντα που απαιτούνται, περιλαμβάνονται επίσης, η μηχανική και υπολογιστική ικανότητα και η καλή αντίληψη του χώρου και των διαστάσεων.

Επειδή η εργασία του γίνεται συνήθως ομαδικά, απαιτείται πνεύμα συνεργασίας και επικοινωνίας με τους συναδέλφους του. Ακόμη, εάν ο ναυπηγός αναλαμβάνει έργα μεγάλης κλίμακας, χρειάζονται διοικητικές ικανότητες για να οργανώσει και να διευθύνει το τεχνικό προσωπικό έτσι ώστε το έργο να ολοκληρωθεί με επιτυχία.

Περιβάλλον ενασχόλησης: Μπορεί να εργαστεί στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, σε δημόσιες υπηρεσίες για την επιθεώρηση των εμπορικών πλοίων, στην παρακολούθηση της κατασκευής, επισκευής και αξιοπλοΐας σκαφών, σε Οργανισμούς Λιμένων, σε λιμενικές εγκαταστάσεις, σε ναυπηγεία, ναυτιλιακά γραφεία και εταιρίες, καθώς ακόμη και ως ελεύθερος επαγγελματίας εκπονώντας διάφορες ναυπηγικές μελέτες. Εφόσον  διαθέτει επιπλέον  και παιδαγωγικές σπουδές μπορεί να εργαστεί ως καθηγητής στην εκπαίδευση και κατάρτιση.

Επαγγελματικές συνθήκες: Η εργασία του ναυπηγού είναι πνευματική, σύνθετη και υπεύθυνη. Κατά τη μελέτη και το σχεδιασμό των πλοίων ο ναυπηγός εργάζεται σε συνθήκες γραφείου-σχεδιαστηρίου, όπου οι χώροι είναι καλά φωτισμένοι, καθαροί, άνετοι και εξοπλισμένοι με τα πιο σύγχρονα μέσα.

Εργάζεται ατομικά ή ομαδικά και μετακινείται συχνά στους χώρους κατασκευής για να επιβλέπει την πορεία των εργασιών. Κατά τη διάρκεια των κατασκευών και την επίβλεψη των εργασιών χρειάζεται να εργάζεται σε εξωτερικούς χώρους, όπως ναυπηγεία, λιμάνια, όπου υπάρχει ένταση και σωματική κούραση. Οι συνθήκες εκεί είναι πολλές φορές ανθυγιεινές, με αρκετό θόρυβο, τεχνητό φωτισμό, αναθυμιάσεις, ενώ εκτίθεται στις εκάστοτε καιρικές συνθήκες.

Γενικά σχόλια: Ο ναυπηγός εργάζεται με υψηλό αίσθημα ευθύνης και οφείλει να ακολουθεί τους διεθνείς κανόνες ασφάλειας κατά τη μελέτη, κατασκευή και επισκευή των πλοίων.

Οι γνώσεις φυσικής, μαθηματικών και τεχνικού σχεδίου σε συνδυασμό με καλή αντίληψη του χώρου και των διαστάσεων, θεωρούνται απαραίτητα προσόντα για την άσκηση του επαγγέλματος.

(πηγή: τομέας ΣΕΠ τέως Παιδαγωγικού Ινστιτούτου)