Μηχανικός Περιβάλλοντος

Ορισμός: Ο μηχανικός περιβάλλοντος ασχολείται με τη διαχείριση και προστασία του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος.

Περιγραφή: Ειδικότερα, ο μηχανικός περιβάλλοντος ενημερώνει και ευαισθητοποιεί τους αρμόδιους φορείς για περιβαλλοντικά θέματα, συλλέγει στοιχεία, εκπονεί μελέτες και τις παρουσιάζει σε εμπλεκόμενους φορείς, σχεδιάζει, εφαρμόζει και ελέγχει προγράμματα για την προστασία και τη διαχείριση του περιβάλλοντος. Ακόμη, διαμορφώνει την πολιτική των εταιρειών ή υπηρεσιών σε θέματα περιβάλλοντος και τέλος, ενημερώνεται πάνω στη νομοθεσία που αφορά τον τομέα του και μελετά τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις τεχνικών έργων ή άλλων δραστηριοτήτων με βάση τη νομοθεσία αυτή.

Ο μηχανικός περιβάλλοντος για την εργασία του χρησιμοποιεί χάρτες και εξειδικευμένα προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Προϋποθέσεις άσκησης: Ο μηχανικός περιβάλλοντος εγγράφεται στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος το οποίο και του χορηγεί άδεια άσκησης επαγγέλματος.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Ο μηχανικός περιβάλλοντος πρέπει να έχει ευαισθησία και ενδιαφέρον για θέματα που σχετίζονται με το περιβάλλον και την προστασία του. Ακόμα, απαιτείται παρατηρητικότητα και οξυδέρκεια, ώστε να αντιλαμβάνεται συνθήκες, ή καταστάσεις που αφορούν το περιβάλλον που ερευνά καθώς και να βρίσκει τρόπους πρόβλεψης, προστασίας ή αντιμετώπισης προβλημάτων για τη σωστή διαχείριση και αξιοποίησή του προς όφελος του ανθρώπου.

Χρειάζεται, επίσης, ιδιαίτερη προσοχή και συνέπεια στην τήρηση των κανόνων ασφαλείας. Απαραίτητη, τέλος, θεωρείται η δεξιότητα στη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της δουλειάς του, καθώς και η πολύ καλή γνώση ξένων γλωσσών.

Σπουδές:
Σπουδές παρέχουν τα πολυτεχνικά Τμήματα Μηχανικών Περιβάλλοντος των Α.Ε.Ι. Διασύνδεση με το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα.

Σπουδαιότητα: Ο μηχανικός περιβάλλοντος χρειάζεται να έχει ευαισθησία και ενδιαφέρον για θέματα που σχετίζονται με το οικοσύστημα. Ακόμα, χρειάζεται να αντιλαμβάνεται συνθήκες, ή καταστάσεις που αφορούν το περιβάλλον που ερευνά, καθώς και να επινοεί τρόπους πρόβλεψης, προστασίας ή αντιμετώπισης προβλημάτων που συμβαίνουν σ’ αυτό.

Απαιτείται επίσης υπολογιστική, μαθηματική και μηχανική ικανότητα, καθώς και ικανότητα αντίληψης χώρου. Απαραίτητη ακόμα, θεωρείται η δεξιότητα στη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της δουλειάς του μηχανικού περιβάλλοντος, καθώς και οι ξένες γλώσσες.

Περιβάλλον ενασχόλησης: Ο μηχανικός περιβάλλοντος μπορεί να εργαστεί ως υπάλληλος σε υπουργεία, οργανισμούς, επιχειρήσεις, μεγάλα τεχνικά γραφεία, γραφεία μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων, ή ως καθηγητής στην εκπαίδευση και κατάρτιση, μετά από παιδαγωγικές σπουδές.

Επαγγελματικές συνθήκες: Ο μηχανικός περιβάλλοντος μπορεί να εργάζεται ατομικά, αλλά και συλλογικά. Η εργασία του είναι πνευματική και δεν απαιτεί χειρωνακτικές δεξιότητες. Εργάζεται, ακολουθώντας το ωράριο του συγκεκριμένου φορέα απασχόλησης, ενώ οι υπερωρίες είναι πιθανές στην περίπτωση φόρτου εργασίας ή προθεσμιών παράδοσης μελετών. Μπορεί να εργάζεται σε κλειστό χώρο, εντός γραφείου και με αρκετά καλές συνθήκες, αλλά και σε ανοιχτό χώρο για συλλογή στοιχείων, οπότε είναι εκτεθειμένος σε διάφορες καιρικές συνθήκες.

Το επάγγελμα αυτό πολλές φορές απαιτεί μετακινήσεις μέσα και έξω από τη χώρα, για συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια, για ερευνητικές μελέτες, ή για συλλογή και επεξεργασία στοιχείων.

Γενικά σχόλια: Για την άσκηση του επαγγέλματος απαιτείται ενδιαφέρον και ευαισθησία σε θέματα που αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος, καθώς και ικανότητα επινόησης τρόπων για την σωστή διαχείριση και αξιοποίησή του περιβάλλοντος προς όφελος του ανθρώπου.

(πηγή: τομέας ΣΕΠ τέως Παιδαγωγικού Ινστιτούτου)