Μηχανικός Παραγωγής και Διοίκησης

Ορισμός: Ο μηχανικός παραγωγής και διοίκησης ασχολείται με το σχεδιασμό της δομής και της λειτουργίας, καθώς και με τη διαχείριση της λειτουργίας σύγχρονων τεχνολογικών και διοικητικών συστημάτων.

Περιγραφή: Ο μηχανικός παραγωγής και διοίκησης όταν απασχολείται στον τομέα της παραγωγής, μελετά τα προβλήματα που αντιμετωπίζει μία επιχείρηση και προτείνει μέτρα για την αύξηση της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας των προϊόντων της. Επίσης, έχει την ευθύνη του συντονισμού των εργασιών για την υλοποίηση των μελετών και εισηγήσεών του.

Όταν εργάζεται στον τομέα της διοίκησης εκπονεί μελέτες για την καλύτερη αξιοποίηση των εγκαταστάσεων και του εργατικού δυναμικού της μονάδας, εισάγοντας νέες μεθόδους στην οργάνωση της επιχείρησης, στην παραγωγική διαδικασία και στην αξιοποίηση του μηχανολογικού εξοπλισμού της.

Είναι επίσης υπεύθυνος για τον εντοπισμό των προβλημάτων παραγωγής και διακίνησης των προϊόντων και για τη διαμόρφωση προτάσεων για την επίλυσή τους.

Προϋποθέσεις άσκησης: Για την άσκηση του επαγγέλματος απαιτείται άδεια από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, μετά από εξετάσεις.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Πρέπει να είναι μεθοδικός, οργανωτικός και υπεύθυνος, να είναι συνεργάσιμος και να διαθέτει διοικητικές ικανότητες.

Σπουδές:
Σπουδές παρέχουν τα πολυτεχνικά Τμήματα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης των Α.Ε.Ι. Διασύνδεση με το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα.

Σπουδαιότητα: Η υπευθυνότητα είναι ένα από τα κύρια γνωρίσματα του επαγγέλματος του μηχανικού παραγωγής και διοίκησης, καθώς από τις δικές του μελέτες εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό η βιωσιμότητα και το μέλλον μιας επιχείρησης. Η δουλειά του απαιτεί, επίσης, συστηματικότητα, συνέπεια και ακρίβεια.

Μέσα στα πλαίσια του επαγγέλματος θεωρείται απαραίτητο να ενημερώνεται συνεχώς για τις νεότερες τεχνολογικές εξελίξεις και τις μεθόδους οργάνωσης παραγωγής, να μελετά τα νέα συστήματα και να είναι σε θέση να εξηγήσει αναλυτικά τη λειτουργία τους. Επίσης, χρειάζεται να διαθέτει μαθηματική και υπολογιστική ικανότητα, τεχνική αντίληψη και κατάρτιση, ικανότητα στο σχεδιασμό, ομαδικό πνεύμα, ικανότητα συνεργασίας και επικοινωνίας με τους συναδέλφους του. Ο προγραμματισμός, η επαγωγική σκέψη και οι διοικητικές ικανότητες για την οργάνωση και την διεύθυνση του τεχνικού προσωπικού είναι απαραίτητα για την επιτυχή εκτέλεση του έργου του.

Περιβάλλον ενασχόλησης: Ο μηχανικός παραγωγής και διοίκησης εργάζεται στο δημόσιο τομέα σε υπουργεία, δημόσιες υπηρεσίες, οργανισμούς. Στον ιδιωτικό τομέα μπορεί να εργαστεί σε τεχνικές εταιρίες, σε μεγάλες βιομηχανικές μονάδες και σε άλλες παραγωγικές επιχειρήσεις και οργανισμούς. Μπορεί ακόμα να απασχοληθεί ως καθηγητής στην εκπαίδευση και την κατάρτιση μετά από παιδαγωγικές σπουδές  ή ως ελεύθερος επαγγελματίας διατηρώντας δικό του τεχνικό γραφείο.

Επαγγελματικές συνθήκες: Ο μηχανικός παραγωγής και διοίκησης δουλεύει συνήθως σε κλειστό χώρο, σε συνθήκες γραφείου και με ωράρια που καθορίζονται από το είδος, ή τον φόρτο εργασίας του. Μερικές φορές χρειάζεται να μετακινείται στους χώρους παραγωγής, όπου επικρατεί θόρυβος, ένταση, άγχος και σωματική κούραση.

Εργάζεται ατομικά κατά την εκπόνηση των μελετών, αλλά και ομαδικά κατά την υλοποίησή τους, συνεργαζόμενος με τα στελέχη και το προσωπικό της επιχείρησης.

Γενικά σχόλια: Ένας μηχανικός παραγωγής και διοίκησης εργάζεται με επιστημονικό τρόπο, σχεδιάζοντας και εφαρμόζοντας μεθόδους που σκοπεύουν στη βελτίωση της παραγωγής και στην καλύτερη αξιοποίηση του εργατικού δυναμικού μιας επιχείρησης.

Ο μηχανικός παραγωγής χρειάζεται να διαθέτει πολύ καλές γνώσεις μηχανολογίας, σχεδιασμού και βιομηχανικής παραγωγής, καθώς και διοικητικές και οργανωτικές ικανότητες.

Η συνεχής ενημέρωση για τις νέες μεθόδους παραγωγής, τα συστήματα διοίκησης και τις τεχνολογικές εξελίξεις είναι απαραίτητη για τον μηχανικό παραγωγής.

(πηγή: τομέας ΣΕΠ τέως Παιδαγωγικού Ινστιτούτου)