Τεχνολόγος Ενεργειακής Τεχνικής

Ορισμός: Ο τεχνολόγος ενεργειακής τεχνικής ασχολείται με το σχεδιασμό, την κατασκευή, τη λειτουργία, τη συντήρηση, την επισκευή και την εποπτεία του μηχανολογικού και του ηλεκτρολογικού μέρους της παραγωγής, μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας.

Περιγραφή: Στις δραστηριότητες του τεχνολόγου ενεργειακής τεχνικής περιλαμβάνονται οι επιμετρήσεις (υπολογισμοί για να καθοριστεί η ποσότητα των υλικών που χρειάζονται για μια κατασκευή), η δημιουργία σκαριφημάτων (προσχεδίων), η επίβλεψη ηλεκτρομηχανολογικών έργων (κλιματισμός, ύδρευση, θέρμανση, αποχέτευση), καθώς και η εκπόνηση μελετών και οι ενέργειες για την έκδοση αδειών για τη λειτουργία των συστημάτων παραγωγής, μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας.

Στο πλαίσιο της εργασίας του ο τεχνολόγος ενεργειακής τεχνικής χρησιμοποιεί ηλεκτρονικό υπολογιστή, μετροταινίες και είδη σχεδίασης.

Προϋποθέσεις άσκησης: Για την άσκηση του επαγγέλματος του τεχνολόγου ενεργειακής τεχνικής απαιτείται η έκδοση αντίστοιχης άδειας, η οποία χορηγείται από τη Διεύθυνση Βιομηχανίας.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες: Χρειάζεται να είναι υπεύθυνος, προσεκτικός, μεθοδικός, να διαθέτει εφευρετικότητα και επινοητικότητα. Απαραίτητες είναι οι καλές γνώσεις μαθηματικών και φυσικής.

Πρέπει να έχει διοικητικές και επικοινωνιακές ικανότητες και να παρακολουθεί τις εξελίξεις που συντελούνται στο αντικείμενο της εργασίας του.

Σπουδές:
Σπουδές  στο σχετικό αντικείμενο παρέχονται από τα τμήματα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ. Διασύνδεση με το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα.

Σπουδαιότητα: Ο τεχνολόγος ενεργειακής τεχνικής χρειάζεται να διαθέτει ευσυνειδησία, υπευθυνότητα, δυναμισμό, συνέπεια και ηρεμία. Επίσης, απαραίτητη είναι η δεξιότητα στο σχεδιασμό μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή, η μεθοδικότητα και η τάξη κατά την εκτέλεση των εργασιών. Ακόμη, ο τεχνολόγος ενεργειακής τεχνικής χρειάζεται να γνωρίζει τη νομοθεσία που αναφέρεται στα δημόσια και ιδιωτικά έργα, αλλά και να παρακολουθεί τις αλλαγές που γίνονται κατά καιρούς. Η γνώση ξένων γλωσσών μπορεί να συμβάλει στην επαγγελματική του ανέλιξη.

Περιβάλλον ενασχόλησης: Οι τεχνολόγοι ενεργειακής τεχνικής μπορούν να εργαστούν στα σχετικά υπουργεία και οργανισμούς, σε δήμους, σε τεχνικές υπηρεσίες δημόσιων υπηρεσιών, σε εργοληπτικές εταιρείες συντήρησης και κατασκευής ηλεκτρικών δικτύων ή ως ελεύθεροι επαγγελματίες. Επίσης, μπορούν να εργαστούν στην εκπαίδευση ως καθηγητές, μετά από παιδαγωγικές σπουδές.

Επαγγελματικές συνθήκες: Ο τεχνολόγος ενεργειακής τεχνικής έχει την ευθύνη για το σχεδιασμό, τη λειτουργία και την εποπτεία των έργων που αναλαμβάνει. Εργάζεται κυρίως ατομικά στο γραφείο του αλλά και σε εργοτάξιο. Από το πρόγραμμα του δε λείπουν οι μετακινήσεις, αφού συχνά χρειάζεται να επισκεφθεί διάφορες υπηρεσίες του δημοσίου για τις ανάγκες των έργων που αναλαμβάνει. Εξάλλου, οι μετακινήσεις είναι απαραίτητες, όταν αναλαμβάνει έργα μακριά από τον τόπο διαμονής του. Οι συνθήκες και το ωράριο εργασίας του ποικίλουν ανάλογα με το χώρο απασχόλησής του.

Επαγγελματικές οργανώσεις: Ο φορέας που εκπροσωπεί τους τεχνολόγους ενεργειακής τεχνικής είναι η Επιστημονική Ένωση Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανικών (Ε.Ε.Τ.Ε.Μ.).

Γενικά σχόλια: Η συνεχής ενημέρωση στις νέες ενεργειακές τεχνικές, καθώς και η ευχέρεια στη χρήση σχεδιαστικών προγραμμάτων μέσω Η/Υ, θεωρούνται σημαντικά προσόντα για τον επαγγελματία Τεχνολόγο ενεργειακής τεχνικής.

(πηγή: τομέας ΣΕΠ τέως Παιδαγωγικού Ινστιτούτου)