Περιβαλλοντολόγος

Ορισμός: Ο περιβαλλοντολόγος μελετάει τα προβλήματα του περιβάλλοντος αναζητώντας τρόπους για αποτελεσματική αντιμετώπιση τους.

Περιγραφή: Ο περιβαλλοντολόγος ερμηνεύει τα τεχνολογικά, κοινωνικά, ηθικά και διαχειριστικά προβλήματα του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος και συμβάλλει στη λύση τους λαμβάνοντας υπόψη του την πολυμέρεια και συνολικότητά τους.

Ειδικότερα, ο περιβαλλοντολόγος μελετά τις σχέσεις οργανικής και ανόργανης ύλης, τις σχέσεις μεταξύ των εμβίων όντων και των οικοσυστημάτων καθώς και τις σχέσεις του φυσικού περιβάλλοντος με την ανθρώπινη κοινωνία. Ακόμη, επεξεργάζεται και προτείνει λύσεις για τη σωστή διαχείριση των οικοσυστημάτων, δηλαδή μια διαχείριση που να αποτρέπει την καταστροφή τους από τις ανθρώπινες δραστηριότητες και κατά το δυνατόν να επιτρέπει τη διατήρησή τους.

Προϋποθέσεις άσκησης: Για την ειδικότητα αυτή δεν απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Ο περιβαλλοντολόγος πρέπει να διαθέτει συνέπεια και υπευθυνότητα, να τηρεί τους κανόνες ασφάλειας και να φροντίζει να είναι αδιάβλητη η διαδικασία εφαρμογής των προγραμμάτων για την προστασία του περιβάλλοντος, λαμβάνοντας κάθε φορά τις σωστές αποφάσεις. Η καλή σωματική υγεία και αντοχή βοηθούν στην εργασία του.

Σπουδές:
Σπουδές μπορεί να γίνουν στο τμήμα Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Σπουδαιότητα: Απαιτούμενα προσόντα για τον περιβαλλοντολόγο θεωρούνται η αγάπη για το περιβάλλον και την έρευνα, η ευρύτητα πνεύματος και η σφαιρική αντίληψη των πραγμάτων. Ο περιβαλλοντολόγος οφείλει να παρακολουθεί συνεχώς τα νέα δεδομένα της επιστήμης του, καθώς και τα νέα προβλήματα που δημιουργούν οι ανθρώπινες δραστηριότητες, οι οποίες έχουν συχνά απρόβλεπτες επιπτώσεις στο περιβάλλον.

Ακόμα, στα προσόντα του επαγγελματία συμπεριλαμβάνονται η ικανότητα να πείθει με τα επιχειρήματα και τις εναλλακτικές προτάσεις του τόσο το κοινό, όσο και τους παράγοντες της δημόσιας ζωής για την κρισιμότητα των περιβαλλοντικών προβλημάτων και για την ανάγκη μιας από κοινού αντιμετώπισής τους. Απαραίτητη επίσης είναι η ικανότητα συνεργασίας με άλλους επιστήμονες του χώρου.

Περιβάλλον ενασχόλησης: Ο περιβαλλοντολόγος μπορεί να εργαστεί σε υπηρεσίες του δημοσίου, ή της τοπικής αυτοδιοίκησης που η αρμοδιότητά τους αναφέρεται στο περιβάλλον. Επίσης, μπορεί να εργαστεί σε διάφορες επιχειρήσεις και βιομηχανίες, στην εκπαίδευση και κατάρτιση, ή να ακολουθήσει πανεπιστημιακή σταδιοδρομία.

Επαγγελματικές συνθήκες: Ο περιβαλλοντολόγος εργάζεται συνήθως σε γραφείο. Συχνά όμως η ανάγκη διερεύνησης και μελέτης ενός συγκεκριμένου προβλήματος τον υποχρεώνει να εργαστεί στο ύπαιθρο κάτω από διάφορες καιρικές συνθήκες. Το ωράριο εργασίας του εξαρτάται από το φορέα απασχόλησής του, καθώς και από τις ανάγκες του έργου που αναλαμβάνει κάθε φορά.

Γενικά σχόλια: Ο περιβαλλοντολόγος χρειάζεται να διαθέτει ευαισθησία και ενδιαφέρον για θέματα που αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος, καθώς επίσης καλή αντίληψη και εκτίμηση των περιβαλλοντικών καταστάσεων.

Η επικοινωνιακή ικανότητα είναι ένα προσόν που απαιτείται ιδιαίτερα για την άσκηση του επαγγέλματος, μια και ο περιβαλλοντολόγος χρειάζεται να ενημερώνει και αρκετές φορές να πείθει τους αρμόδιους φορείς σε θέματα που χρειάζονται την επέμβασή τους.

(πηγή: τομέας ΣΕΠ τέως Παιδαγωγικού Ινστιτούτου)