Γεωπόνος

Ορισμός: Ο γεωπόνος σχεδιάζει, συμβουλεύει και εφαρμόζει μελέτες και προγράμματα γεωργικής και κτηνοτροφικής ανάπτυξης με στόχο την αύξηση της παραγωγής και την ποιοτική βελτίωσή της.

Περιγραφή: Ο γεωπόνος, ως σύμβουλος παραγωγής, παρέχει συμβουλές στους αγρότες ή κηπουρούς για το είδος και τον τρόπο καλλιέργειας των φυτών ανάλογα με το κλίμα και το έδαφος κάθε περιοχής. Διαπιστώνει διάφορες ασθένειες της παραγωγής ή των φυτών και υποδεικνύει τρόπους αντιμετώπισής τους. Δίνει πληροφορίες και συμβουλεύει για τη χρήση νέων υβριδίων και για την αγορά των κατάλληλων γεωργικών μηχανημάτων.

Επιπλέον, συμβουλεύει τους αγρότες για την εκτροφή, διατροφή και αναπαραγωγή των αγροτικών ζώων.

Ο γεωπόνος, ως ερευνητής, ερευνά και εφαρμόζει πρότυπες και νέες υβριδικές καλλιέργειες. Επίσης, εξετάζει την αποτελεσματικότητα και τις επιπτώσεις νέων φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων.

Όταν ο γεωπόνος εργάζεται ως υπάλληλος σε εταιρεία παραγωγής ή προώθησης λιπασμάτων και γεωργικών φαρμάκων ενημερώνεται για τα προϊόντα της εταιρείας που εκπροσωπεί, επισκέπτεται γεωπόνους που δραστηριοποιούνται ως έμποροι γεωργικών ειδών και ενημερώνει για τις δυνατότητες των νέων προϊόντων, προσπαθώντας να τα προωθήσει.

Τέλος, όταν ο γεωπόνος εργάζεται στο Υπουργείο Γεωργίας, στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και σε συνεταιριστικές ενώσεις ασχολείται κυρίως με έρευνες ή μελέτες προστασίας του περιβάλλοντος και ελέγχους ποιότητας της παραγωγής.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Η αγροτική ζωή και η ενασχόληση με τη φύση, προϋποθέτουν αγάπη γι’ αυτήν και κατανόηση στα προβλήματα των αγροτών. Πρέπει να διαθέτει ευρύ πεδίο γνώσεων, υψηλό αίσθημα ευθύνης, παρατηρητικότητα και ιδιαίτερη προσοχή, αφού μία λανθασμένη υπόδειξη, ένας κακός χειρισμός ή σχεδιασμός μπορεί να αποβεί μοιραίος για την αγροτική εκμετάλλευση και την παραγωγή των γεωργικών προϊόντων.

Επίσης, ο γεωπόνος πρέπει να είναι οργανωτικός, υπεύθυνος και να ενημερώνεται συνεχώς για τις εξελίξεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τη διεθνή αγορά.

Σπουδές:

Βασικές Σπουδές στο επάγγελμα του Γεωπόνου προσφέρονται στα αντίστοιχα τμήματα Γεωπονίας των Α.Ε.Ι. Διασύνδεση με το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα.

Καθώς επίσης και μέσα από τα αντίστοιχα τμήματα Τεχνολόγων Γεωπόνων των Α.Ε.Ι. Διασύνδεση με το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα.

Σπουδαιότητα: Το επάγγελμα του γεωπόνου απαιτεί υπομονή, ευαισθησία σε θέματα διαχείρισης και προστασίας του περιβάλλοντος, αγάπη για τη φύση, πειθώ και δυνατότητα έκφρασης με απλό τρόπο. Πρέπει να διαθέτει ικανότητα αντίληψης χώρου, μαθηματική και υπολογιστική ικανότητα και να είναι εξοικειωμένος με την αγροτική ζωή.

Η διαρκής ενημέρωση του γεωπόνου στην εξέλιξη της επιστήμης σχετικά με νέες ποικιλίες, υβρίδια, λιπάσματα και φάρμακα, είναι απαραίτητη, όπως επίσης και η ενημέρωσή του σε θέματα κοινοτικής πολιτικής που αφορούν την ελληνική αγροτική παραγωγή.

Περιβάλλον ενασχόλησης: Ο γεωπόνος μπορεί να εργαστεί στο Υπουργείο Γεωργίας, στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, σε ερευνητικά κέντρα, σε εταιρείες παραγωγής λιπασμάτων, ζωοτροφών και φυτοφαρμάκων και σε αγροτοκτηνοτροφικούς συνεταιρισμούς. Ακόμη, μπορεί να εργαστεί ως ελεύθερος επαγγελματίας, ιδρύοντας τη δική του επιχείρηση για την εμπορία γεωργικών μηχανημάτων και λιπασμάτων, ή την παροχή συμβουλών προς τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους.

Επαγγελματικές συνθήκες: Η αγάπη για τη φύση είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την ενασχόληση με το επάγγελμα. Ανάλογα με τον τομέα δράσης, η εργασία του γεωπόνου μπορεί να είναι ομαδική ή ατομική. Συνήθως ο γεωπόνος εργάζεται σε γραφείο, κάτω από καλές συνθήκες εργασίας. Όταν όμως διενεργεί ελέγχους ή έχει δικές του καλλιέργειες οι συνθήκες εργασίας αλλάζουν. Όταν χρησιμοποιεί φυτοφάρμακα ή άλλα χημικά προϊόντα πρέπει να λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα προστασίας.

Γενικά σχόλια:  Η αγάπη για τη φύση και το περιβάλλον χαρακτηρίζει το γεωπόνο.
Ένα σημαντικό κομμάτι της δουλειάς του γεωπόνου αφορά την έρευνα για νέες μεθόδους καλλιέργειας, αλλά και την υποβολή προτάσεων χρηματοδότησης των καλλιεργειών αυτών στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής πολιτικής.

 (πηγή: τομέας ΣΕΠ τέως Παιδαγωγικού Ινστιτούτου).