ΕΠΑ.Λ.: Τρόπος εξέτασης πανελλαδικώς εξεταζομένων μαθημάτων

Τρόπος εξέτασης πανελλαδικώς εξεταζομένων μαθημάτων

Για τον τρόπο εξέτασης των πανελλαδικών εξεταζομένων μαθημάτων ισχύουν τα ακόλουθα:

α. Τα θέματα των πανελλαδικών εξετάσεων λαμβάνονται από την ύλη που ορίζεται ως εξεταστέα για κάθε μάθημα κατά το έτος που γίνονται οι εξετάσεις.

β.         Ο τρόπος εξέτασης των πανελλαδικώς εξεταζομένων μαθημάτων ορίζεται λαμβάνοντας υπόψη τα παρακάτω κοινά στοιχεία για τα εξεταζόμενα μαθήματα.

 1. Ορίζονται τέσσερα (4) θέματα, κλιμακούμενου βαθμού δυσκολίας.
 2. Κάθε ένα από τα τέσσερα (4) θέματα μπορεί να περιλαμβάνει από ένα (1) έως και πέντε (5) ερωτήματα, με δυνατότητα υποερωτημάτων.
 3. Η βαθμολογία κατανέμεται κατά 25% σε κάθε ένα από τα τέσσερα (4) θέματα. Σε περίπτωση που ένα θέμα αναλύεται σε περισσότερα από ένα ερωτήματα, η βαθμολογία που προβλέπεται για το θέμα αυτό κατανέμεται ισότιμα στα ερωτήματα ή διαφοροποιείται ανάλογα με το βαθμό δυσκολίας σε κάθε ένα από αυτά, καθορίζεται κατά τη διατύπωση των θεμάτων και ανακοινώνεται στους/στις υποψηφίους/υποψήφιες γραπτώς.
 4. Τα θέματα:
 • περιέχουν ερωτήματα θεωρίας ή εφαρμογές της θεωρίας ή ασκήσεις ή προβλήματα που ανταποκρίνονται στις δυνατότητες των μαθητών/μαθητριών και δύνανται να απαντηθούν από τους/τις μαθητές/μαθήτριες στον χρόνο που ορίζεται για την αξιολόγησή τους
 • δύνανται να είναι ανοιχτού τύπου (ερωτήσεις ανάπτυξης) ή κλειστού τύπου (πολλαπλής επιλογής, αντιστοίχισης, συμπλήρωσης, διάταξης, σωστού – λάθους, σύντομης απάντησης κ.λπ.)
 • διατρέχουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερη έκταση της εξεταστέας ύλης και ελέγχουν ευρύ φάσμα διδακτικών στόχων
 • είναι ανάλογα με εκείνα που υπάρχουν στα σχολικά εγχειρίδια και στις διδακτικές οδηγίες του ΥΠ.Π.Ε.Θ. και του Ι.Ε.Π.
 1. Τα ερωτήματα είναι διατυπωμένα με τρόπο ώστε να μπορεί να ελέγχονται παράμετροι όπως:
 • η αποκτηθείσα γνώση των μαθητών/μαθητριών
 • η κατοχή και κατανόηση των γνωστικών στοιχείων
 • η ικανότητα κριτικής ανάλυσης και σύνθεσης
 • η επεξεργασία, η αξιοποίηση και η εφαρμογή των θεωρητικών γνώσεων
 • η αξιολόγηση δεδομένων
 • η συνδυαστική σκέψη
 • ο έλεγχος της ικανότητας των μαθητών/μαθητριών να χρησιμοποιούν σε συνδυασμό τις γνώσεις και τις δεξιότητες που απέκτησαν κατά την επίλυση ασκήσεων και προβλημάτων για την εξαγωγή ή την παραγωγή συμπερασμάτων.
 1. Οι μαθητές και οι μαθήτριες απαντούν υποχρεωτικά σε όλα τα θέματα.

γ.         Τα Μαθήματα Γενικής Παιδείας: «Ελληνική Γλώσσα» (Νέα Ελληνική Γλώσσα) και «Μαθηματικά» (Άλγεβρα) εξετάζονται όπως περιγράφεται στην Α΄ ΕΝΟΤΗΤΑ:  ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ.

δ.         Το μάθημα Ειδικότητας  «Αρχιτεκτονικό Σχέδιο» του Τομέα Δομικών Έργων εξετάζεται όπως περιγράφεται στην Β΄ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ, VII. Τομέας Δομικών Έργων.

Ο τρόπος εξέτασης των μαθημάτων έχει ως εξής:   

Α΄ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Ι. Ελληνική Γλώσσα (Νέα Ελληνική Γλώσσα)

Κατά την εξέταση στο μάθημα «Ελληνική Γλώσσα (Νέα Ελληνική Γλώσσα)» δίνεται στους/στις υποψήφιους/υποψήφιες απόσπασμα κειμένου (δοκιμιακού, λογοτεχνικού, άρθρου κ.λπ.) μιας έως δύο σελίδων από βιβλίο, εφημερίδα ή περιοδικό (ή κατασκευασμένο για το σκοπό της αξιολόγησης) που αναφέρεται σε κοινωνικά, πολιτικά, πολιτιστικά, επιστημονικά ή άλλα θέματα της καθημερινής ζωής και έχει νοηματική πληρότητα. Το κείμενο αυτό ανταποκρίνεται στην αντιληπτική ικανότητα των μαθητών/μαθητριών και σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με θεματικούς κύκλους οικείους στους/στις μαθητές/μαθήτριες από τη σχολική διδασκαλία. Οι μαθητές/μαθήτριες εξετάζονται σε τρία θέματα, στα οποία καλούνται:

1)         Να δώσουν μια σύντομη περίληψη του κειμένου αυτού, της οποίας η έκταση καθορίζεται ανάλογα με την έκταση και το νόημα του κειμένου.

2)         Να απαντήσουν σε ερωτήσεις, με τις οποίες ελέγχονται:

α)         η κατανόηση του κειμένου (ιδεολογικά σημεία του κειμένου, επιχειρήματα συγγραφέα, προβλήματα που θέτει, κ.λπ.)

β)         η οργάνωση του λόγου (διάρθρωση, δομή, διαίρεση και τιτλοφόρηση ενοτήτων, συνοχή, ενότητα, συλλογιστική, κ.τ.λ.)

γ)         τα σημασιολογικά στοιχεία (σημασία λέξεων, συνώνυμα − αντώνυμα, κατασκευή φράσεων ή παραγράφων με ορισμένες λέξεις, αντικατάσταση λέξεων ή φράσεων κ.λπ.)

δ)         η ικανότητά τους να αναγνωρίζουν τη λειτουργία των μορφοσυντακτικών δομών, καθώς και να χειρίζονται αυτές τις δομές, ανάλογα με τους επικοινωνιακούς στόχους του κειμένου.

3)         Να συντάξουν ένα κείμενο, ενταγμένο σε επικοινωνιακό πλαίσιο, με το οποίο κρίνουν ή σχολιάζουν κάποια σημεία του κειμένου ή αναπτύσσουν προσωπικές απόψεις, παίρνοντας αφορμή από το κείμενο. Η έκταση της ανάπτυξης αυτής καθορίζεται κατά προσέγγιση, χωρίς να υπερβαίνει τις 600 λέξεις.

Το πρώτο θέμα βαθμολογείται με 25 μονάδες, το δεύτερο θέμα βαθμολογείται με 35 μονάδες, οι οποίες κατανέμονται σε επιμέρους ερωτήσεις, ενώ το τρίτο θέμα βαθμολογείται με 40 μονάδες. Κατά τη βαθμολόγηση όλων των θεμάτων λαμβάνεται υπόψη η ορθογραφία, η δομή του κειμένου, ο λεξιλογικός πλούτος, η ακρίβεια και η ορθότητα της διατύπωσης καθώς και το περιεχόμενο.

ΙΙ. Μαθηματικά (Άλγεβρα)  

1)         Δίνονται στους/στις υποψήφιους/υποψήφιες τέσσερα (4) θέματα από την εξεταστέα ύλη, τα οποία μπορούν να αναλύονται σε υποερωτήματα, με τα οποία ελέγχεται η δυνατότητα αναπαραγωγής γνωστικών στοιχείων, η γνώση εννοιών και ορολογίας και η ικανότητα εκτέλεσης γνωστών αλγορίθμων, η ικανότητα του/της υποψήφιου/υποψήφιας να αναλύει, να συνθέτει και να επεξεργάζεται δημιουργικά ένα δεδομένο υλικό, καθώς και η ικανότητα επιλογής και εφαρμογής κατάλληλης μεθόδου.

2)         Τα τέσσερα (4) θέματα που δίνονται στους/στις υποψήφιους/υποψήφιες διαρθρώνονται ως εξής:

α)         Το πρώτο θέμα αποτελείται από ερωτήματα θεωρίας που αφορούν έννοιες, ορισμούς, λήμματα, προτάσεις, θεωρήματα και πορίσματα. Με το θέμα αυτό ελέγχεται η κατανόηση των βασικών εννοιών, των σπουδαιότερων συμπερασμάτων, καθώς και η σημασία τους στην οργάνωση μιας λογικής δομής.

β)         Το δεύτερο και το τρίτο αποτελείται το καθένα από μία άσκηση που απαιτεί από τους/τις μαθητές/μαθήτριες ικανότητα συνδυασμού και σύνθεσης εννοιών αποδεικτικών ή υπολογιστικών διαδικασιών. Η κάθε άσκηση μπορεί να αναλύεται σε επιμέρους ερωτήματα.

γ)         Το τέταρτο θέμα αποτελείται από μία άσκηση ή ένα πρόβλημα που η λύση του απαιτεί από το/τη μαθητή/μαθήτρια ικανότητες συνδυασμού και σύνθεσης προηγούμενων γνώσεων, αλλά και την ανάληψη πρωτοβουλιών στη διαδικασία επίλυσής του. Το θέμα αυτό μπορεί να αναλύεται σε επιμέρους ερωτήματα, τα οποία βοηθούν το/τη μαθητή/μαθήτρια στη λύση.

3)         Η βαθμολογία κατανέμεται ανά είκοσι πέντε (25) μονάδες στο καθένα από τα τέσσερα θέματα.

Β΄ ΕΝΟΤΗΤΑ:  ΜΑΘΗΜΑΤΑ  ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

Για τους παρακάτω τομείς η εξέταση των πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων γίνεται ως εξής:

Ι.  Τομέας Γεωπονίας, Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής

Για τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα :

 • Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις
 • Δενδροκομία
 • Βοοτροφία – Αιγοπροβατοτροφία
 • Καλλιέργεια Ανθοκομικών Φυτών
 • Αρχές Επεξεργασίας Τροφίμων και Ποτών

Δίνονται στους/στις υποψήφιους/υποψήφιες τέσσερα (4) θέματα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. α΄ και β΄  του παρόντος άρθρου.

Ειδικότερα:

 • Τα τρία (3) πρώτα θέματα περιέχουν ερωτήματα θεωρίας με τα οποία ελέγχεται η αποκτηθείσα γνώση και η κατανόηση της θεωρίας.
 • Το τέταρτο θέμα περιέχει ερωτήματα εφαρμογής της θεωρίας με τα οποία ελέγχεται η κριτική και συνδυαστική σκέψη των μαθητών/μαθητριών, καθώς και η ικανότητα εφαρμογής των θεωρητικών γνώσεων που έχουν αποκτήσει.

ΙΙ. Τομέας Διοίκησης και Οικονομίας

Για το πανελλαδικώς εξεταζόμενο μάθημα :

 • Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (Α.Ο.Θ.)

Δίνονται στους/στις υποψήφιους/υποψήφιες τέσσερα (4) θέματα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. α΄ και β΄  του παρόντος άρθρου.

Ειδικότερα:

 • Το πρώτο θέμα αποτελείται από ερωτήματα με τα οποία ελέγχεται τόσο η κατοχή των αναγκαίων γνωστικών στοιχείων όσο και η κατανόησή τους.
 • Το δεύτερο θέμα αποτελείται από ένα (1) ερώτημα με το οποίο ελέγχεται η ικανότητα σύνθεσης, κριτικής ανάλυσης και εφαρμογής στην καθημερινή πράξη των γνώσεων που απέκτησαν οι μαθητές/μαθήτριες.
 • Το τρίτο θέμα αποτελείται από ένα (1) ερώτημα θεωρίας ή μια άσκηση, η οποία απαιτεί την εφαρμογή τύπων, νόμων ή αρχών για την εξαγωγή αποτελεσμάτων και συμπερασμάτων. Διευκρινίζεται ότι το ερώτημα θεωρίας ή η άσκηση μπορεί να αναλύεται σε υποερωτήματα.
 • Το τέταρτο θέμα αποτελείται από ένα (1) πρόβλημα, το οποίο απαιτεί την ικανότητα συνδυασμού γνώσεων για τον υπολογισμό, τη συσχέτιση και αξιολόγηση οικονομικών μεγεθών. Το πρόβλημα αυτό μπορεί να αναλύεται σε υποερωτήματα.

Για το πανελλαδικώς εξεταζόμενο μάθημα :

 • Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης (Α.Ο.Δ.)

Δίνονται στους/στις υποψήφιους/υποψήφιες τέσσερα (4) θέματα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. α΄ και β΄  του παρόντος άρθρου.

Ειδικότερα:

 • Το πρώτο θέμα αποτελείται από ερωτήματα με τα οποία ελέγχεται τόσο η κατοχή των αναγκαίων γνωστικών στοιχείων όσο και η κατανόησή τους.
 • Το δεύτερο θέμα αποτελείται από ένα (1) ερώτημα με το οποίο ελέγχεται η ικανότητα σύνθεσης, κριτικής ανάλυσης και εφαρμογής στην καθημερινή πράξη των γνώσεων που απέκτησαν οι μαθητές/μαθήτριες.
 • Το τρίτο θέμα περιέχει ένα (1) ερώτημα θεωρίας με το οποίο ελέγχεται η κατοχή και η κατανόηση των βασικών γνωστικών στοιχείων, καθώς και η ικανότητα εφαρμογής των γνώσεων που απέκτησαν οι μαθητές/μαθήτριες.
 • Το τέταρτο θέμα περιέχει ένα (1) ερώτημα που αποτελεί είτε εφαρμογή της θεωρίας είτε άσκηση, με την οποία ελέγχεται η ικανότητα σύνθεσης, κριτικής ανάλυσης και εφαρμογής των γνώσεων που απέκτησαν οι μαθητές/μαθήτριες. Διευκρινίζεται ότι τόσο το ερώτημα (εφαρμογή της θεωρίας) όσο και η άσκηση μπορεί να αναλύεται σε υποερωτήματα.

ΙΙΙ. Τομέας Πλοιάρχων

Για τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα :

 • Ναυσιπλοΐα II
 • Μεταφορά Φορτίων

Δίνονται στους/στις υποψήφιους/υποψήφιες τέσσερα (4) θέματα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. α΄ και β΄ του παρόντος άρθρου.

Ειδικότερα:

 • Τα δύο (2) θέματα περιέχουν ερωτήματα θεωρίας, με τα οποία ελέγχεται η γνώση και η κατανόηση της θεωρίας ή και η κριτική ικανότητα των μαθητών/μαθητριών ή και η ικανότητα αξιοποίησης θεωρητικών γνώσεων για την αξιολόγηση δεδομένων και εξαγωγή ή παραγωγή συμπερασμάτων.
 • Το τρίτο θέμα περιέχει ερωτήματα θεωρίας ή εφαρμογές της θεωρίας ή ασκήσεις ή προβλήματα ή συνδυασμό αυτών, με τα οποία ελέγχεται η γνώση και η κατανόηση της θεωρίας ή και η κριτική ικανότητα των μαθητών/μαθητριών ή και η ικανότητα αξιοποίησης θεωρητικών γνώσεων για την αξιολόγηση δεδομένων και εξαγωγή ή παραγωγή συμπερασμάτων ή και η ικανότητα των μαθητών/μαθητριών να χρησιμοποιούν, σε συνδυασμό, γνώσεις ή δεξιότητες που απέκτησαν για την επίλυσή τους.
 • Το τέταρτο θέμα περιέχει ερωτήματα με εφαρμογές της θεωρίας ή ασκήσεις ή προβλήματα με τα οποία ελέγχεται η ικανότητα των μαθητών/μαθητριών να χρησιμοποιούν, σε συνδυασμό, γνώσεις ή δεξιότητες που απέκτησαν για την επίλυσή τους.

ΙV. Τομέας Μηχανικών 

Για τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα :

 • Μηχανές Πλοίου II
 • Στοιχεία Μηχανών (Το μάθημα εξετάζεται  όπως και το αντίστοιχο του Τομέα Μηχανολογίας)

Δίνονται στους/στις υποψήφιους/υποψήφιες τέσσερα (4) θέματα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. α΄ και β΄  του παρόντος άρθρου.

Ειδικότερα:

 • Τα δύο (2) θέματα περιέχουν ερωτήματα θεωρίας, με τα οποία ελέγχεται η γνώση και η κατανόηση της θεωρίας ή και η κριτική ικανότητα των μαθητών/μαθητριών ή και η ικανότητα αξιοποίησης θεωρητικών γνώσεων για την αξιολόγηση δεδομένων και εξαγωγή ή παραγωγή συμπερασμάτων.
 • Το τρίτο θέμα περιέχει ερωτήματα θεωρίας ή εφαρμογές της θεωρίας ή ασκήσεις ή προβλήματα ή συνδυασμό αυτών, με τα οποία ελέγχεται η γνώση και η κατανόηση της θεωρίας ή και η κριτική ικανότητα των μαθητών/μαθητριών ή και η ικανότητα αξιοποίησης θεωρητικών γνώσεων για την αξιολόγηση δεδομένων και εξαγωγή ή παραγωγή συμπερασμάτων ή και η ικανότητα των μαθητών/τριών να χρησιμοποιούν, σε συνδυασμό, γνώσεις ή δεξιότητες που απέκτησαν για την επίλυσή τους.
 • Το τέταρτο θέμα περιέχει ερωτήματα με εφαρμογές της θεωρίας ή ασκήσεις ή προβλήματα με τα οποία ελέγχεται η ικανότητα των μαθητών/μαθητριών να χρησιμοποιούν, σε συνδυασμό, γνώσεις ή δεξιότητες που απέκτησαν για την επίλυσή τους.

V.Τομέας Μηχανολογίας

Για τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα:

 • Στοιχεία Ψύξης και Κλιματισμού
 • Στοιχεία Σχεδιασμού Κεντρικών Θερμάνσεων
 • ΜΕΚ ΙΙ
 • Κινητήρες Αεροσκαφών ΙΙ

Δίνονται στους υποψήφιους/υποψήφιες τέσσερα (4) θέματα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. α΄ και β΄  του παρόντος άρθρου.

Ειδικότερα:

 • Τα τρία (3) θέματα περιέχουν έως δύο (2) ερωτήματα θεωρίας, με τα οποία ελέγχεται η αποκτηθείσα γνώση και η κατανόηση της θεωρίας.
 • Το τέταρτο θέμα περιέχει έως δύο (2) ερωτήματα με εφαρμογές της θεωρίας ή ασκήσεις ή προβλήματα, με τα οποία ελέγχεται η ικανότητα των μαθητών/μαθητριών να χρησιμοποιούν, σε συνδυασμό, γνώσεις ή δεξιότητες που απέκτησαν για την επίλυσή τους.

Για το πανελλαδικώς εξεταζόμενο μάθημα:

 • Στοιχεία Μηχανών (Το μάθημα εξετάζεται όπως και το αντίστοιχο του Τομέα Μηχανικών)

Δίνονται στους/στις υποψήφιους/υποψήφιες τέσσερα (4) θέματα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. α΄ και β΄  του παρόντος άρθρου.

Ειδικότερα:

 • Τα δύο (2) θέματα περιέχουν ερωτήματα θεωρίας, με τα οποία ελέγχεται η γνώση και η κατανόηση της θεωρίας ή και η κριτική ικανότητα των μαθητών/μαθητριών ή και η ικανότητα αξιοποίησης θεωρητικών γνώσεων για την αξιολόγηση δεδομένων και εξαγωγή ή παραγωγή συμπερασμάτων.
 • Το τρίτο θέμα περιέχει ερωτήματα θεωρίας ή εφαρμογές της θεωρίας ή ασκήσεις ή προβλήματα ή συνδυασμό αυτών, με τα οποία ελέγχεται η γνώση και η κατανόηση της θεωρίας ή και η κριτική ικανότητα των μαθητών/μαθητριών ή και η ικανότητα αξιοποίησης θεωρητικών γνώσεων για την αξιολόγηση δεδομένων και εξαγωγή ή παραγωγή συμπερασμάτων ή και η ικανότητα των μαθητών/τριών να χρησιμοποιούν, σε συνδυασμό, γνώσεις ή δεξιότητες που απέκτησαν για την επίλυσή τους.
 • Το τέταρτο θέμα περιέχει ερωτήματα με εφαρμογές της θεωρίας ή ασκήσεις ή προβλήματα με τα οποία ελέγχεται η ικανότητα των μαθητών/μαθητριών να χρησιμοποιούν, σε συνδυασμό, γνώσεις ή δεξιότητες που απέκτησαν για την επίλυσή τους.

 

VI. Τομέας Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού

Για τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα :

 • Τεχνολογία Δικτύων και Επικοινωνιών
 • Ψηφιακά Συστήματα
 • Ηλεκτροτεχνία
 • Ηλεκτρικές Μηχανές

Δίνονται στους/στις υποψήφιους/υποψήφιες τέσσερα (4) θέματα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. α΄ και β΄  του παρόντος άρθρου.

Ειδικότερα:

 • Τα δύο (2) θέματα περιέχουν ερωτήματα θεωρίας, με τα οποία ελέγχεται η γνώση και η κατανόηση της θεωρίας ή και η κριτική ικανότητα των μαθητών/μαθητριών ή και η ικανότητα αξιοποίησης θεωρητικών γνώσεων για την αξιολόγηση δεδομένων και εξαγωγή ή παραγωγή συμπερασμάτων.
 • Το τρίτο θέμα περιέχει ερωτήματα θεωρίας ή εφαρμογές της θεωρίας ή ασκήσεις ή προβλήματα ή συνδυασμό αυτών, με τα οποία ελέγχεται η γνώση και η κατανόηση της θεωρίας ή και η κριτική ικανότητα των μαθητών/μαθητριών ή και η ικανότητα αξιοποίησης θεωρητικών γνώσεων για την αξιολόγηση δεδομένων και εξαγωγή ή παραγωγή συμπερασμάτων ή και η ικανότητα των μαθητών/μαθητριών να χρησιμοποιούν, σε συνδυασμό, γνώσεις ή δεξιότητες που απέκτησαν για την επίλυσή τους.
 • Το τέταρτο θέμα περιέχει ερωτήματα με εφαρμογές της θεωρίας ή ασκήσεις ή προβλήματα με τα οποία ελέγχεται η ικανότητα των μαθητών/μαθητριών να χρησιμοποιούν, σε συνδυασμό, γνώσεις ή δεξιότητες που απέκτησαν για την επίλυσή τους.

(Τα  μαθήματα «Τεχνολογία Δικτύων και Επικοινωνιών» του Τομέα Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού  και  «Δίκτυα Υπολογιστών» του Τομέα Πληροφορικής) εξετάζονται την ίδια ημέρα  σε κοινά θέματα λόγω κοινής εξεταστέας ύλης και ίδιου βιβλίου)

 

VIΙ. Τομέας Δομικών Έργων    

Για τo πανελλαδικώς εξεταζόμενο μάθημα:

 • Αρχιτεκτονικό Σχέδιο

Δίνεται στους/στις υποψήφιους/υποψήφιες ένα θέμα με μορφή φύλλου ή φύλλων με ένα ή περισσότερα σχέδια ή σκαριφήματα με όλα τα απαραίτητα, κατά την κρίση της επιτροπής εξετάσεων, στοιχεία (όπως διαστάσεις, πληροφορίες, ενδείξεις κ.λπ.). Τα σχέδια ή σκαριφήματα είναι δυνατόν να παρουσιάζονται σε μια ή και περισσότερες κλίμακες.

Τα κριτήρια για την αξιολόγηση του μαθήματος αυτού και η βαθμολόγησή τους έχουν ως ακολούθως:

α)         Η ορθότητα γεωμετρικής απεικόνισης με τη μορφή καθιερωμένων συμβάσεων (ορθών ή αξονομετρικών προβολών) βαθμολογείται με πενήντα (50) μονάδες οι οποίες κατανέμονται ως εξής:

 1. τοποθέτηση−συσχετισμός σχεδίων και λοιπών στοιχείων με σκοπό την παροχή πληροφοριών, μονάδες 15
 2. ορθή μεταφορά κλιμάκων και διαστάσεων, μονάδες 20

iii.        ορθότητα και πληρότητα τεμνόμενων και προβαλλόμενων στοιχείων, μονάδες 15.

β)         Η ποιότητα σχεδίασης βαθμολογείται με τριάντα (30) μονάδες, οι οποίες κατανέμονται ως εξής:

 1. γραμμογραφία (πάχη, καθαρότητα, ομοιομορφία γραμμών, ακρίβεια σχεδίασης), μονάδες 15
 2. γραμματογραφία, μονάδες 10

iii.        συμβολισμοί,  ενδείξεις, μονάδες 5.

γ)         Η πληρότητα σχεδίασης (βαθμός ολοκλήρωσης του συνόλου) βαθμολογείται με δέκα (10) μονάδες.

δ)         Η γενική εικόνα (σύνθεση της συνολικής εικόνας σχεδίων, γραμμάτων και λοιπών στοιχείων και οργάνωση του συνόλου), βαθμολογείται με δέκα (10) μονάδες.

Για τo πανελλαδικώς εξεταζόμενο μάθημα:

 • Οικοδομική

Δίνονται στους/στις υποψήφιους/υποψήφιες τέσσερα (4) θέματα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. α΄ και β΄  του παρόντος άρθρου.

Ειδικότερα:

 • Τα δύο (2) θέματα περιέχουν ερωτήματα θεωρίας, με τα οποία ελέγχεται η γνώση και η κατανόηση της θεωρίας ή και η κριτική ικανότητα των μαθητών/μαθητριών ή και η ικανότητα αξιοποίησης θεωρητικών γνώσεων για την αξιολόγηση δεδομένων και εξαγωγή ή παραγωγή συμπερασμάτων.
 • Το τρίτο θέμα περιέχει ερωτήματα θεωρίας ή εφαρμογές της θεωρίας ή ασκήσεις ή προβλήματα ή συνδυασμό αυτών, με τα οποία ελέγχεται η γνώση και η κατανόηση της θεωρίας ή και η κριτική ικανότητα των μαθητών/μαθητριών ή και η ικανότητα αξιοποίησης θεωρητικών γνώσεων για την αξιολόγηση δεδομένων και εξαγωγή ή παραγωγή συμπερασμάτων ή και η ικανότητα των μαθητών/μαθητριών να χρησιμοποιούν, σε συνδυασμό, γνώσεις ή δεξιότητες που απέκτησαν για την επίλυσή τους.
 • Το τέταρτο θέμα περιέχει εφαρμογές της θεωρίας ή ασκήσεις ή προβλήματα με τα οποία ελέγχεται η ικανότητα των μαθητών/μαθητριών να χρησιμοποιούν, σε συνδυασμό, γνώσεις ή δεξιότητες που απέκτησαν για την επίλυσή τους.

VIΙΙ. Τομέας Πληροφορικής

Για το πανελλαδικώς εξεταζόμενο μάθημα :

 • Προγραμματισμός Υπολογιστών

Δίνονται στους/στις υποψήφιους/υποψήφιες τέσσερα (4) θέματα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. α΄ και β΄  του παρόντος άρθρου.

Ειδικότερα:

 • Το πρώτο θέμα περιέχει ερωτήματα θεωρίας, με τα οποία ελέγχεται η γνώση και η κατανόηση της θεωρίας ή και η κριτική ικανότητα των μαθητών/μαθητριών ή και η ικανότητα αξιοποίησης θεωρητικών γνώσεων για την αξιολόγηση δεδομένων και εξαγωγή ή παραγωγή συμπερασμάτων.
 • Το δεύτερο και τρίτο θέμα περιέχουν ερωτήματα θεωρίας ή εφαρμογές της θεωρίας ή ασκήσεις ή προβλήματα ή συνδυασμό αυτών, με τα οποία ελέγχεται η γνώση και η κατανόηση της θεωρίας ή και η κριτική ικανότητα των μαθητών/μαθητριών ή και η ικανότητα αξιοποίησης θεωρητικών γνώσεων για την αξιολόγηση δεδομένων και εξαγωγή ή παραγωγή συμπερασμάτων ή και η ικανότητα των μαθητών/μαθητριών να χρησιμοποιούν, σε συνδυασμό, γνώσεις ή δεξιότητες που απέκτησαν για την επίλυσή τους.
 • Το τέταρτο θέμα περιέχει ερωτήματα με εφαρμογές της θεωρίας ή ασκήσεις ή προβλήματα με τα οποία ελέγχεται η ικανότητα των μαθητών/μαθητριών να χρησιμοποιούν, σε συνδυασμό, γνώσεις ή δεξιότητες που απέκτησαν για την επίλυσή τους.

Για το πανελλαδικώς εξεταζόμενο μάθημα :

 • Δίκτυα Υπολογιστών

Δίνονται στους/στις υποψήφιους/υποψήφιες τέσσερα (4) θέματα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. α΄ και β΄  του παρόντος άρθρου.

Ειδικότερα:

 • Τα δύο (2) θέματα περιέχουν ερωτήματα θεωρίας, με τα οποία ελέγχεται η γνώση και η κατανόηση της θεωρίας ή και η κριτική ικανότητα των μαθητών/μαθητριών ή και η ικανότητα αξιοποίησης θεωρητικών γνώσεων για την αξιολόγηση δεδομένων και εξαγωγή ή παραγωγή συμπερασμάτων.
 • Το τρίτο θέμα περιέχει ερωτήματα θεωρίας ή εφαρμογές της θεωρίας ή ασκήσεις ή προβλήματα ή συνδυασμό αυτών, με τα οποία ελέγχεται η γνώση και η κατανόηση της θεωρίας ή και η κριτική ικανότητα των μαθητών/μαθητριών ή και η ικανότητα αξιοποίησης θεωρητικών γνώσεων για την αξιολόγηση δεδομένων και εξαγωγή ή παραγωγή συμπερασμάτων ή και η ικανότητα των μαθητών/μαθητριών να χρησιμοποιούν, σε συνδυασμό, γνώσεις ή δεξιότητες που απέκτησαν για την επίλυσή τους.
 • Το τέταρτο θέμα περιέχει εφαρμογές της θεωρίας ή ασκήσεις ή προβλήματα με τα οποία ελέγχεται η ικανότητα των μαθητών/μαθητριών να χρησιμοποιούν, σε συνδυασμό, γνώσεις ή δεξιότητες που απέκτησαν για την επίλυσή τους.

(Τα μαθήματα  «Δίκτυα Υπολογιστών» του Τομέα Πληροφορικής, και «Τεχνολογία Δικτύων και Επικοινωνιών» του Τομέα Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού εξετάζονται την ίδια ημέρα  σε κοινά θέματα λόγω κοινής εξεταστέας ύλης και ίδιου βιβλίου.)

ΙΧ.  Τομέας Υγείας – Πρόνοιας και  Τομέας Αισθητικής – Κομμωτικής

Για τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα :

 • Στοιχεία Ανατομίας Φυσιολογίας II
 • Υγιεινή

Δίνονται στους/στις υποψήφιους/υποψήφιες τέσσερα (4) θέματα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. α΄ και β΄  του παρόντος άρθρου.

      Ειδικότερα:

 • Τα τρία (3) πρώτα θέματα περιέχουν ερωτήματα θεωρίας με τα οποία ελέγχεται η αποκτηθείσα γνώση και η κατανόηση της θεωρίας.
 • Το τέταρτο θέμα περιέχει ερωτήματα εφαρμογής της θεωρίας με τα οποία ελέγχεται η κριτική και συνδυαστική σκέψη των μαθητών/μαθητριών, καθώς και η ικανότητα εφαρμογής των θεωρητικών γνώσεων που έχουν αποκτήσει.

Χ.  Τομέας Εφαρμοσμένων Τεχνών και Τομέας Βιομηχανικού Σχεδιασμού

Για το πανελλαδικώς εξεταζόμενο μάθημα :

 • Ιστορία των Τεχνών – Έργα και Δημιουργοί

Δίνονται στους/στις υποψηφίους/υποψήφιες τέσσερα (4) θέματα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. α΄ και β΄  του παρόντος άρθρου.

Ειδικότερα:

 • Το πρώτο και δεύτερο θέμα περιλαμβάνουν από δύο (2) ερωτήματα κλειστού τύπου με τα οποία ελέγχεται η κατοχή και κατανόηση των ιστορικών γεγονότων, των καλλιτεχνικών όρων και των αναγκαίων γνωστικών στοιχείων.
 • Το τρίτο και τέταρτο θέμα περιλαμβάνουν από ένα (1) ερώτημα ανάπτυξης με τα οποία ελέγχεται η συνθετική και κριτική ικανότητα των μαθητών/μαθητριών, καθώς και η εφαρμογή των θεωρητικών γνώσεων που έχουν αποκτήσει. Στην περίπτωση αυτή μπορούν να χρησιμοποιηθούν ερωτήματα επεξεργασίας και ανάλυσης έργων τέχνης, τα οποία δίνονται στους/στις μαθητές/μαθήτριες φωτοτυπημένα. Το υλικό αυτό προέρχεται από φωτογραφίες που περιλαμβάνονται στο σχολικό εγχειρίδιο και χρησιμοποιούνται ως καλλιτεχνικά τεκμήρια για την παρουσίαση των καλλιτεχνικών περιόδων της τέχνης.

Για το πανελλαδικώς εξεταζόμενο μάθημα :

 • Τεχνολογία Υλικών

Δίνονται στους/στις υποψήφιους/υποψήφιες τέσσερα (4) θέματα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. α΄ και β΄  του παρόντος άρθρου.

Ειδικότερα:

 • Τα τρία (3) πρώτα θέματα περιλαμβάνουν από δύο (2) ερωτήματα κλειστού τύπου με τα οποία ελέγχεται τόσο η κατοχή των αναγκαίων γνωστικών στοιχείων, όσο και η κατανόησή τους.
 • Το τέταρτο θέμα περιλαμβάνει δύο (2) ερωτήματα ανάπτυξης με τα οποία ελέγχεται η συνδυαστική και συνθετική σκέψη των μαθητών/μαθητριών, καθώς και η ικανότητα επεξεργασίας και εφαρμογής των θεωρητικών γνώσεων που έχουν αποκτήσει.

 

πηγή: Υ.Α. Φ.151/ 27299 /Α5 άρθρο 6 (ΦΕΚ 545 τ.Β’/22.03.2017)

ΕΠΑ.Λ.: Μηχανογραφικό Δελτίο – Υποβολή – Διαδικασία

Μηχανογραφικό Δελτίο – Υποβολή  – Διαδικασία

Α . Δικαίωμα υποβολής Μηχανογραφικού Δελτίου προτιμήσεων υποψηφίων για εισαγωγή σε Σχολές, Τμήματα και Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων του άρθρου 1 της παρούσας έχουν οι υποψήφιοι/ες, οι οποίοι/ες έχουν συμμετάσχει στις Πανελλαδικές Εξετάσεις ΕΠΑ.Λ. με το σύστημα εισαγωγής που θεσπίστηκε με το ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α΄) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Οι ανωτέρω μπορούν να υποβάλουν  Μηχανογραφικό Δελτίο προτιμήσεων υποψηφίου/ας για εισαγωγή σε Σχολές, Τμήματα και Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων των Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., στις Α.Σ.Τ.Ε. που είναι αντίστοιχα  ή συναφή με τους Τομείς από τους οποίους αποφοιτούν, καθώς και σε Σχολές, Τμήματα και Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων των Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., στις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών, στη Σχολή Αστυφυλάκων, στη Σχολή Πυροσβεστών και στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού της Κοινής Ομάδας όπως αυτά καθορίστηκαν στο άρθρο 1 της παρούσας.

Οι ως άνω υποψήφιοι/ες, εκτός των υποψηφίων Εσπερινών  ΕΠΑ.Λ. που με την Αίτηση-Δήλωσή τους επέλεξαν να συμμετάσχουν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις μόνο με το ειδικό ποσοστό των Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. όπως περιγράφεται στην παρ.1 του άρθρου 13 του ν.4186/2013 όπως αντικαταστάθηκε με την υποπαρ. Β της παρ. 3 του άρθρου 13 του ν. 4452/2017 (ΦΕΚ 17 Α΄), διεκδικούν:

α) ειδικό ποσοστό θέσεων του συνολικού αριθμού εισακτέων, όπως ορίζεται στις σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις, εφόσον υποβάλλουν το Μηχανογραφικό Δελτίο προτιμήσεων υποψηφίου/ας το ίδιο έτος που συμμετείχαν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις. Ειδικά για τις Σχολές, Τμήματα και Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων των  Τ.Ε.Ι., την Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και την Α.Σ.Τ.Ε.  το ειδικό ποσοστό θέσεων είναι κατά προσέγγιση ανάλογο του ποσοστού του αριθμού των υποψηφίων ΕΠΑ.Λ. σε σχέση με το σύνολο των υποψηφίων. Για τις Σχολές, Τμήματα και Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων των Πανεπιστημίων του άρθρου 1 της παρούσας διεκδικούν ειδικό ποσοστό 1% επιπλέον των θέσεων του συνολικού αριθμού εισακτέων.

β) ποσοστό του 10% των θέσεων εισακτέων όπως ορίζεται στις σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις,  για εισαγωγή σε Σχολές, Τμήματα και Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων των Τ.Ε.Ι., στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., στις Α.Σ.Τ.Ε., στις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών, στη Σχολή Αστυφυλάκων, στη Σχολή Πυροσβεστών και στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού,  χωρίς νέα εξέταση, με βάση τη βαθμολογία της τελευταίας εξέτασής τους στα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα των ημερήσιων ΕΠΑ.Λ. και στα ειδικά μαθήματα για την πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Το δικαίωμα αυτό μπορεί να ασκηθεί το επόμενο και το μεθεπόμενο έτος του έτους τελευταίας εξέτασης στα ανωτέρω πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα και ειδικά μαθήματα. Οι θέσεις που αντιστοιχούν στο 10% του αριθμού εισακτέων κατανέμονται σε ποσοστό 60% για τους συμμετάσχοντες στις εν λόγω εξετάσεις το αμέσως προηγούμενο έτος και σε ποσοστό 40% για όσους/ες έχουν συμμετάσχει στην εξεταστική διαδικασία δύο έτη πριν από το έτος υποβολής νέου μηχανογραφικού χωρίς νέα εξέταση. Υποψήφιοι, οι οποίοι συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις τα δύο προηγούμενα έτη, εφόσον συμμετάσχουν εκ νέου έστω και σε ένα μάθημα στις πανελλαδικές εξετάσεις των ΕΠΑ.Λ. δεν έχουν δικαίωμα να υποβάλουν Μηχανογραφικό Δελτίο με βάση τη βαθμολογία προηγούμενης εξέτασής τους για το ποσοστό του 10%. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων καθώς και των συναρμόδιων Υπουργών όπου απαιτείται καθορίζονται τα ειδικότερα ποσοστά επί του αριθμού των εισακτέων ανά κατηγορία.

Ειδικά οι υποψήφιοι/ες των Εσπερινών ΕΠΑ.Λ., που με την Αίτηση-Δήλωση που υπέβαλαν επέλεξαν τη συμμετοχή τους στις Πανελλαδικές Εξετάσεις ΕΠΑ.Λ. μόνο με το ειδικό ποσοστό που περιγράφεται στην παρ.1 του άρθρου 13 του ν.4186/2013 όπως αντικαταστάθηκε με την υποπαρ. Β της παρ. 3 του άρθρου 13 του ν. 4452/2017 (ΦΕΚ 17 Α΄) υποβάλλουν Μηχανογραφικό Δελτίο προτιμήσεων για εισαγωγή σε Σχολές, Τμήματα και Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων των Τ.Ε.Ι., στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και Α.Σ.Τ.Ε., που είναι αντίστοιχα  ή συναφή με τους Τομείς από τους οποίους αποφοιτούν καθώς και σε Σχολές, Τμήματα και Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων των Τ.Ε.Ι. και των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού της Κοινής Ομάδας, όπως αυτά καθορίστηκαν στο άρθρο 1 της παρούσας, διεκδικώντας ξεχωριστό ποσοστό θέσεων 1% επιπλέον του αριθμού εισακτέων, εφόσον υποβάλλουν το ως άνω Μηχανογραφικό Δελτίο προτιμήσεων υποψηφίου το ίδιο έτος που συμμετείχαν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις.

Β.  Το Μηχανογραφικό Δελτίο υποβάλλουν ηλεκτρονικά με τις προτιμήσεις των Τμημάτων εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, ύστερα από πρόσκληση του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων οι υποψήφιοι/ες, οι οποίοι επιθυμούν την εισαγωγή τους στις Σχολές, Τμήματα και Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων του άρθρου 1 της παρούσας. Ειδικότερα:

α.  Στο Μηχανογραφικό Δελτίο προτιμήσεων ο/η υποψήφιος/α μπορεί να δηλώνει προτίμηση  για όσες Σχολές, Τμήματα ή Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων επιθυμεί από αυτά που περιλαμβάνονται στον αντίστοιχο Τομέα αποφοίτησής του/της καθώς και στην Κοινή Ομάδα του άρθρου 1 της παρούσας και με οποιαδήποτε σειρά σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο  παρόν άρθρο της παρούσας, προκειμένου να συμμετάσχει στην διαδικασία επιλογής. Με τη δήλωση του ο/η υποψήφιος/α προσδιορίζει για ποιες Σχολές ή ποια Τμήματα επιθυμεί να συμμετάσχει στη διαδικασία επιλογής. Κατ΄ εξαίρεση των διατάξεων του παρόντος εδαφίου, ο/η υποψήφιος/α δεν δικαιούται να δηλώσει προτίμηση για Σχολή ή Τμήμα ή Εισαγωγική Κατεύθυνση Τμήματος στο οποίο είναι ήδη σπουδαστής/στρια.

β. Η συμπλήρωση της σειράς προτίμησης γίνεται με συνεχόμενη αύξουσα αρίθμηση για όλες  τις Σχολές ή τα Τμήματα ή τις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων, που επιθυμεί ο/η υποψήφιος/α, είτε αυτά είναι ενταγμένα στον αντίστοιχο Τομέα αποφοίτησής του/της είτε είναι ενταγμένα στην Κοινή Ομάδα.

γ. Με τη δήλωση προτίμησής του/της ο/η υποψήφιος/α αποδέχεται ότι σε σύγκριση με τους άλλους/ες υποψήφιους/ες δεν μπορεί να εισαχθεί σε Σχολή ή Τμήμα που δεν έχει δηλώσει. Αποδέχεται, επίσης, ότι δεν μπορεί να εισαχθεί σε Σχολή ή Τμήμα που προσδιόρισε στη δήλωσή του/της  αν το σύνολο των μορίων του/της είναι μικρότερο από το σύνολο των μορίων του/της τελευταίου/ας εισαγόμενου/ης που, σύμφωνα με τον αριθμό εισακτέων, εισάγεται στη συγκεκριμένη Σχολή ή Τμήμα. Επίσης, αποδέχεται ότι, αν με το σύνολο των μορίων του/της μπορεί να εισαχθεί σε περισσότερες Σχολές ή Τμήματα, θα εισαχθεί τελικά μόνο σε εκείνη τη Σχολή ή το Τμήμα που προσδιόρισε στη δήλωση του/της, με ένδειξη προγενέστερη σε σχέση με τις άλλες Σχολές ή Τμήματα, που έχει δηλώσει.

δ. Η δήλωση προτίμησης Σχολών ή Τμημάτων στο μηχανογραφικό δελτίο υποψηφίου/ας, που υποβάλλεται ηλεκτρονικά, με τα ατομικά στοιχεία και τις επιλογές προτίμησης Σχολών ή Τμημάτων εισαγωγής σε Πανεπιστήμια, ΤΕΙ και λοιπές σχολές, αποτελεί το επίσημο παραστατικό για τη μηχανογραφική επεξεργασία των στοιχείων του/της υποψηφίου/ας.

ε. Η δήλωση προτιμήσεων κάθε υποψηφίου/ας στο μηχανογραφικό δελτίο το οποίο υποβάλλεται ηλεκτρονικά, αντιπροσωπεύει την αυθεντική έκφραση της θέλησής του/της, η οποία είναι οριστική, και μόνο εντός της προθεσμίας υποβολής της επιτρέπεται η συμπλήρωση ή η τροποποίησή της. Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής και εντός χρονικού διαστήματος, καθοριζόμενου από την Επιτροπή Έκδοσης Αποτελεσμάτων, επιτρέπεται μόνο η μερική ή ολική ανάκληση της δήλωσης προτιμήσεων.

Πηγή: Υ.Α. Φ.151/ 27299 /Α5 άρθρο 5 (ΦΕΚ 545 τ.Β’/22.03.2017)

ΕΠΑ.Λ.: Δικαιούχοι συμμετοχής στις Πανελλαδικές Εξετάσεις

Δικαιούχοι συμμετοχής στις Πανελλαδικές Εξετάσεις για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

 Δικαίωμα συμμετοχής στις Πανελλαδικές Εξετάσεις έχουν όλοι/ες όσοι/ες υπέβαλαν σχετική Αίτηση-Δήλωση το ίδιο έτος, όπως περιγράφεται στο άρθρο 3 της παρούσας,  με την προϋπόθεση πως αν πρόκειται για μαθητές/τριες της τελευταίας τάξης ΕΠΑ.Λ. αυτοί/τές θα πρέπει να έχουν λάβει πτυχίο ΕΠΑ.Λ. και απολυτήριο δευτεροβάθμιου κύκλου σπουδών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης ή πτυχίο ΕΠΑ.Λ  όσοι/ες έχουν  απολυτήριο ΓΕΛ,  πριν την έναρξη των πανελλαδικών εξετάσεων.

Οι μαθητές/τριες της τελευταίας τάξης ΕΠΑ.Λ. που έχουν υποβάλει Αίτηση-Δήλωση και παραπέμπονται στις επαναληπτικές ενδοσχολικές εξετάσεις Ιουνίου για λήψη πτυχίου ή/και απολυτηρίου, μπορούν να  λάβουν μέρος στις Πανελλαδικές Εξετάσεις του ίδιου έτους. Σε περίπτωση που δεν αποκτήσουν απολυτήριο και πτυχίο μέχρι την έκδοση αποτελεσμάτων των ενδοσχολικών επαναληπτικών εξετάσεων του ίδιου έτους, η συμμετοχή στις ειδικές πανελλαδικές εξετάσεις θεωρείται άκυρη. Αν ο/η ίδιος/ια  υποψήφιος/α τον επόμενο χρόνο επιθυμεί την εισαγωγή του/της στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση θα πρέπει να συμμετάσχει εκ νέου στις πανελλαδικές εξετάσεις.

.

Πηγή: Υ.Α. Φ.151/ 27299 /Α5 άρθρο 4 (ΦΕΚ 545 τ.Β’/22.03.2017)

ΕΠΑ.Λ.: Αίτηση – Δήλωση για συμμετοχή στις Πανελλαδικές Εξετάσεις

Αίτηση –Δήλωση για συμμετοχή στις Πανελλαδικές Εξετάσεις

Οι μαθητές/τριες της Γ΄ τάξης ημερησίου και Δ΄ τάξης εσπερινού ΕΠΑ.Λ. οι οποίοι/ες επιθυμούν να συμμετάσχουν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις ΕΠΑ.Λ. υποβάλλουν στο Λύκειο φοίτησής τους σχετική Αίτηση-Δήλωση.

Με την Αίτηση – Δήλωση ο/η ενδιαφερόμενος/η δηλώνει:

α) Εκτός από τα δύο μαθήματα Γενικής Παιδείας «Ελληνική Γλώσσα» (Νέα Ελληνική Γλώσσα)  και «Μαθηματικά» (Άλγεβρα) και την ειδικότητα του Τομέα στα δύο μαθήματα της οποίας θα εξεταστεί πανελλαδικά.

β) Τα ειδικά μαθήματα που τυχόν επιθυμεί να εξεταστεί πανελλαδικά.

Την ανωτέρω Αίτηση-Δήλωση υποβάλλουν και: i)οι κάτοχοι πτυχίου ΕΠΑ.Λ. εφόσον κατέχουν απολυτήριο δευτεροβάθμιου κύκλου σπουδών Επαγγελματικού Λυκείου,  ii) οι κάτοχοι πτυχίου ΕΠΑ.Λ. του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α΄), εφόσον κατέχουν απολυτήριο Γενικού Λυκείου, και  iii)οι κάτοχοι ισότιμων τίτλων Επαγγελματικού Λυκείου, εφόσον επιθυμούν να συμμετάσχουν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις ΕΠΑ.Λ. οποιοδήποτε άλλο έτος από αυτό που απέκτησαν τον απολυτήριο τίτλο τους. Για τη συμμετοχή τους σε νέα εξέταση η Αίτηση-Δήλωση υποβάλλεται στο ΕΠΑ.Λ. από το οποίο αποφοίτησαν ή σε αυτό που είναι πλησιέστερο στον τόπο μόνιμης κατοικίας τους.

Η Αίτηση – Δήλωση των αποφοίτων συνοδεύεται υποχρεωτικά από ευκρινές φωτοαντίγραφο του τίτλου απόλυσης (απολυτήριο και πτυχίο).

Οι μαθητές/τριες της Γ΄ τάξης ημερησίου και Δ΄ τάξης εσπερινού ΕΠΑ.Λ. στην Αίτηση-Δήλωση δηλώνουν υποχρεωτικά τα μαθήματα της ειδικότητας που ήδη έχουν επιλέξει και παρακολουθούν, ενώ οι απόφοιτοι μπορούν να επιλέξουν να εξεταστούν στα μαθήματα οποιασδήποτε ειδικότητας του Τομέα αποφοίτησής τους.

Σε περίπτωση που οι απόφοιτοι/τες έχουν αποκτήσει και άλλο πτυχίο ειδικότητας Τομέα διαφορετικού από αυτόν της αποφοίτησής τους μπορούν να επιλέξουν να εξεταστούν σε μαθήματα  Ειδικότητας του άλλου Τομέα

Οι κάτοχοι πτυχίου Β΄ Κύκλου Τ.Ε.Ε., Τ.Ε.Λ. Ναυτικών Λυκείων, Ε.Π.Λ., πτυχίου και απολυτηρίου ΕΠΑ.Λ. του ν. 3475/2006, μπορούν να δηλώσουν τον αντίστοιχο Τομέα και την αντίστοιχη ή συναφή ειδικότητα του πτυχίου τους με αυτή των ΕΠΑ. Λ. του ν. 4186/2013, όπως έχει καθοριστεί με τις διατάξεις των 131149/Γ2 (ΦΕΚ 2298 Β΄/27-8-2014) και 141641/Γ2 (ΦΕΚ 2470 Β΄/16-92014) Υπουργικών Αποφάσεων.

Ειδικά οι υποψήφιοι/ες των Εσπερινών ΕΠΑ.Λ., μαθητές/τριες που φοιτούν στην τελευταία τάξη του ΕΠΑ.Λ. για να αποκτήσουν πτυχίο και απολυτήριο Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. ή απόφοιτοι/τες που κατέχουν πτυχίο και απολυτήριο Εσπερινών ΕΠΑ.Λ., κατά την υποβολή της Αίτησης –Δήλωσης,  εκτός των ανωτέρω,  επιλέγουν εάν:

α) θα συμμετάσχουν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις μαζί με τους/τις υπόλοιπους/ες υποψήφιους/ες των ΕΠΑ.Λ. διεκδικώντας τις ίδιες θέσεις εισαγωγής στις Σχολές, Τμήματα και Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων των Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., στις Α.Σ.Τ.Ε., στις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών, στη Σχολή Αστυφυλάκων, στη Σχολή Πυροσβεστών και στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού, όπως περιγράφεται στην παρ.1 του άρθρου 13 του ν.4186/2013 όπως αντικαταστάθηκε με την υποπαρ. Α της παρ. 3 του άρθρου 13 του ν. 4452/2017 (ΦΕΚ 17 Α΄) ή

β) θα συμμετάσχουν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις των Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. για εισαγωγή σε Σχολές, Τμήματα και Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων των Τ.Ε.Ι., στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., Α.Σ.Τ.Ε. και στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού διεκδικώντας ξεχωριστό ποσοστό θέσεων 1% επιπλέον του αριθμού εισακτέων όπως περιγράφεται στην παρ.1 του άρθρου 13 του ν.4186/2013 όπως αντικαταστάθηκε με την υποπαρ. Β της παρ. 3 του άρθρου 13 του ν. 4452/2017 (ΦΕΚ 17 Α΄) .

Υποψήφιοι που υποβάλουν Αίτηση-Δήλωση για συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις ΕΠΑΛ δεν μπορούν να υποβάλουν το ίδιο έτος Αίτηση-Δήλωση για συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ.

Η Αίτηση-Δήλωση υποβάλλεται ηλεκτρονικά σε προθεσμία που ανακοινώνεται από το ΥΠ.Π.Ε.Θ., από τον ίδιο τον/την ενδιαφερόμενο/η ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του/της  εντός του μηνός Φεβρουαρίου, του έτους που επιθυμεί τη συμμετοχή του/της στις Πανελλαδικές εξετάσεις και εκφράζει την αυθεντική βούληση του/της ενδιαφερόμενου/ης και δεν τροποποιείται.

πηγή: Υ.Α. Φ.151/ 27299 /Α5 άρθρο 3 (ΦΕΚ 545 τ.Β’/22.03.2017)

Τμήματα για Υποψηφίους Τομέα Βιομηχανικού Σχεδιασμού

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 06/08/2017

.

πηγή : Υ.Α. Φ.151/ 27299 /Α5 (ΦΕΚ 545 τ.Β’/22.03.2017)

Πανεπιστήμια

Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης (Αθήνα)

Ιστορίας, Αρχαιολογίας & Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών (Καλαμάτα)

Ιστορίας, Αρχαιολογίας & Κοινωνικής Ανθρωπολογίας (Βόλος)

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Αθήνα)

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Βόλος)

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Θεσσαλονίκη)

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Ιωάννινα)

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Ξάνθη)

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Πάτρα)

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Χανιά)

Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων (Σύρος)

Τεχνών Ήχου & Εικόνας (Κέρκυρα)

Τ.Ε.Ι.

Κλωστοϋφαντουργών Μηχανικών ΤΕ (Πειραιάς)

Τεχνολογίας Ήχου & Μουσικών Οργάνων (Ληξούρι)

Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ένδυσης (Κιλκίς)

Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου ΤΕ (Καρδίτσα)

Μηχανολόγων Μηχανικών και Βιομηχανικού Σχεδιασμού ΤΕ (Κοζάνη) – Βιομηχανικού Σχεδιασμού ΤΕ

Γραφιστικής (Αθήνα) – Γραφιστικής

Γραφιστικής (Αθήνα) – Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών

Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, Διακόσμησης και Σχεδιασμού Αντικειμένων (Αθήνα)

Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, Διακόσμησης και Σχεδιασμού Αντικειμένων (Σέρρες)

Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης (Αθήνα)

Φωτογραφίας & Οπτικοακουστικών (Αθήνα)

Ψηφιακών Μέσων & Επικοινωνίας ΤΕ (Καστοριά)

Ψηφιακών Μέσων & Επικοινωνίας ΤΕ (Αργοστόλι)

Τεχνολόγων Περιβάλλοντος ΤΕ (Ζάκυνθος) – Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης

Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ (Πάτρα)

Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ (Τρίκαλα)

Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηγουμενίτσα) – Διοίκηση Επιχειρήσεων

Διοίκησης, Οικονομίας & Επικοινωνίας Πολιτιστικών & Τουριστικών Μονάδων (Πύργος)

Επιπλέον:

Οι απόφοιτοι/τες όλων των Τομέων εισάγονται στις ακόλουθες Σχολές, Τμήματα και Εισαγωγικές Κατευθύνσεις:

Σ.Μ.Υ.Α./ Κατεύθυνση Τεχνολογικής Υποστήριξης

Σ.Μ.Υ.Α./ Κατεύθυνση Επιχειρησιακής Υποστήριξης

Σ.Μ.Υ.Α./ Κατεύθυνση Διοικητικής & Εφοδιαστικής Υποστήριξης

Μόνιμων Υπαξιωματικών Στρατού (Σ.Μ.Υ.) – Όπλα

Μόνιμων Υπαξιωματικών Στρατού (Σ.Μ.Υ.) – Σώματα

Μόνιμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (Σ.Μ.Υ.Ν.)

Α.Ε.Ν. Σχολή Πλοίαρχων

Α.Ε.Ν. Σχολή Μηχανικών

Αστυφυλακών

Σχολή Πυροσβεστών

Θεατρικών Σπουδών (Αθήνα)

Θεατρικών Σπουδών (Ναύπλιο)

Θεατρικών Σπουδών (Πάτρα)

Θεάτρου (Θεσσαλονίκη)

Κινηματογράφου (Θεσσαλονίκη)

Μουσικής Επιστήμης & Τέχνης (Θεσσαλονίκη)

Μουσικών Σπουδών (Αθήνα)

Μουσικών Σπουδών (Θεσσαλονίκη)

Μουσικών Σπουδών (Κέρκυρα)

Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Αθήνα)

Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Θεσσαλονίκη)

Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Κομοτηνή)

Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Σέρρες)

Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Τρίκαλα)

Λαϊκής & Παραδοσιακής Μουσικής (Άρτα)

 

Προσοχή: Η εισαγωγή στα τμήματα:

για τους/τις απόφοιτους/τες του Τομέα Βιομηχανικού Σχεδιασμού της Ομάδας Προσανατολισμού Εφαρμοσμένων Τεχνών και Καλλιτεχνικών Εφαρμογών θα ισχύσει μόνο για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018.

Τμήματα για Υποψηφίους Τομέα Αισθητικής – Κομωτικής

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 26/02/2017

.

πηγή : Υ.Α. Φ.151/ 27299 /Α5 (ΦΕΚ 545 τ.Β’/22.03.2017)

Πανεπιστήμια

Βιολογίας (Αθήνα)

Βιολογίας (Ηράκλειο)

Βιολογίας (Θεσσαλονίκη)

Βιολογίας (Πάτρα)

Βιολογικών Εφαρμογών & Τεχνολογιών (Ιωάννινα)

Βιοτεχνολογίας (Αθήνα)

Βιοχημείας & Βιοτεχνολογίας (Λάρισα)

Επιστήμης Διαιτολογίας & Διατροφής (Αθήνα)

Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής (Λήμνος)

Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου (Αθήνα)

Ιατρικής (Αθήνα)

Ιατρικής (Αλεξανδρούπολη)

Ιατρικής (Ηράκλειο)

Ιατρικής (Θεσσαλονίκη)

Ιατρικής (Ιωάννινα)

Ιατρικής (Λάρισα)

Ιατρικής (Πάτρα)

Κτηνιατρικής (Θεσσαλονίκη)

Κτηνιατρικής (Καρδίτσα)

Μοριακής Βιολογίας & Γενετικής (Αλεξανδρούπολη)

Νοσηλευτικής (Αθήνα)

Νοσηλευτικής (Σπάρτη)

Οδοντιατρικής (Αθήνα)

Οδοντιατρικής (Θεσσαλονίκης)

Φαρμακευτικής (Αθήνα)

Φαρμακευτικής (Θεσσαλονίκη)

Φαρμακευτικής (Πάτρα)

Τ.Ε.Ι.

Δημόσιας Υγείας και Κοινοτικής Υγείας (Αθήνα) – Δημόσιας Υγείας

Δημόσιας Υγείας και Κοινοτικής Υγείας (Αθήνα) – Κοινοτικής Υγείας

Διατροφής & Διαιτολογίας (Θεσσαλονίκη)

Διατροφής & Διαιτολογίας (Σητεία)

Διατροφής & Διαιτολογίας (Καρδίτσα)

Εργοθεραπείας (Αθήνα)

Ιατρικών Εργαστηριών (Αθήνα)

Ιατρικών Εργαστηριών (Θεσσαλονίκη)

Ιατρικών Εργαστηριών (Λάρισα)

Κοινωνικής Εργασίας (Πάτρα)

Οδοντικής Τεχνολογίας (Αθήνα)

Οπτικής και Οπτομετρίας (Αθήνα)

Οπτικής και Οπτομετρίας (Αίγιο)

Ακτινολογίας και Ακτινοθεραπείας (Αθήνα)

Φυσικοθεραπείας (Θεσσαλονίκη)

Φυσικοθεραπείας (Αθήνα)

Φυσικοθεραπείας (Λαμία)

Φυσικοθεραπείας (Αίγιο)

Λογοθεραπείας (Ιωάννινα)

Λογοθεραπείας (Πάτρα)

Λογοθεραπείας (Καλαμάτα)

Μαιευτικής (Αθήνα)

Μαιευτικής (Θεσσαλονίκη)

Μαιευτικής (Πτολεμαΐδα)

Νοσηλευτικής (Ηράκλειο)

Νοσηλευτικής (Αθήνα)

Νοσηλευτικής (Ιωάννινα)

Νοσηλευτικής (Θεσσαλονίκη)

Νοσηλευτικής (Λαμία)

Νοσηλευτικής (Λάρισα)

Νοσηλευτικής (Πάτρα)

Νοσηλευτικής (Διδυμότειχο)

Προσχολικής Αγωγής (Αθήνα)

Προσχολικής Αγωγής (Ιωάννινα)

Προσχολικής Αγωγής (Θεσσαλονίκη)

Κοινωνικής Εργασίας (Αθήνα)

Κοινωνικής Εργασίας (Ηράκλειο)

Αισθητικής & Κοσμητολογίας (Αθήνα)

Αισθητικής & Κοσμητολογίας (Θεσσαλονίκη)

Επιπλέον:

Οι απόφοιτοι/τες όλων των Τομέων εισάγονται στις ακόλουθες Σχολές, Τμήματα και Εισαγωγικές Κατευθύνσεις:

Σ.Μ.Υ.Α./ Κατεύθυνση Τεχνολογικής Υποστήριξης

Σ.Μ.Υ.Α./ Κατεύθυνση Επιχειρησιακής Υποστήριξης

Σ.Μ.Υ.Α./ Κατεύθυνση Διοικητικής & Εφοδιαστικής Υποστήριξης

Μόνιμων Υπαξιωματικών Στρατού (Σ.Μ.Υ.) – Όπλα

Μόνιμων Υπαξιωματικών Στρατού (Σ.Μ.Υ.) – Σώματα

Μόνιμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (Σ.Μ.Υ.Ν.)

Α.Ε.Ν. Σχολή Πλοίαρχων

Α.Ε.Ν. Σχολή Μηχανικών

Αστυφυλακών

Σχολή Πυροσβεστών

Θεατρικών Σπουδών (Αθήνα)

Θεατρικών Σπουδών (Ναύπλιο)

Θεατρικών Σπουδών (Πάτρα)

Θεάτρου (Θεσσαλονίκη)

Κινηματογράφου (Θεσσαλονίκη)

Μουσικής Επιστήμης & Τέχνης (Θεσσαλονίκη)

Μουσικών Σπουδών (Αθήνα)

Μουσικών Σπουδών (Θεσσαλονίκη)

Μουσικών Σπουδών (Κέρκυρα)

Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Αθήνα)

Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Θεσσαλονίκη)

Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Κομοτηνή)

Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Σέρρες)

Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Τρίκαλα)

Λαϊκής & Παραδοσιακής Μουσικής (Άρτα)

Σπουδές στη Βρετανία

Ενδιαφέρεστε να σπουδάσετε στην Αγγλία, Σκωτία, Ουαλία ή Βόρεια Ιρλανδία; Η Βρετανία παρέχει ένα εκπαιδευτικό σύστημα παγκοσμίου φήμης με τίτλους σπουδών που μπορούν να κάνουν την ειδοποιό διαφορά στο μέλλον σας.

.

Δημοψήφισμα για την Ε.Ε. Η σελίδα αυτή δημιουργήθηκε προκειμένου να σας κρατά ενήμερους σχετικά με τις επίσημες ανακοινώσεις για τις σπουδές και την εργασία στο Ηνωμένο Βασίλειο από επίσημες και αξιόπιστες πηγές.

.
Γιατί να σπουδάσετε στη Βρετανία: Προσελκύει πάνω από 600.000 διεθνείς σπουδαστές κάθε έτος σε προγράμματα που ποικίλλουν από εκμάθηση Αγγλικών έως Διδακτορικά. Μάθετε γιατί η Βρετανία αποτελεί ένα τόσο δημοφιλή προορισμό.

Προγράμματα σπουδών στη Βρετανία: Εάν ενδιαφέρεστε να βρείτε πρόγραμμα εκμάθησης της Αγγλικής γλώσσας, προπαρασκευαστικό, πτυχιακό ή μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών, η Βρετανία είναι η χώρα που σας ταιριάζει.

Χρηματοδότηση και υποτροφίες : Υπάρχει πληθώρα ευκαιριών για σπουδαστές που αναζητούν υποτροφίες και άλλες μορφές χρηματοδότησης για τις σπουδές τους, που προσφέρονται από Βρετανικούς και Ελληνικούς οργανισμούς.

Υπηρεσία υποστήριξης φοιτητών: Μπορούμε να σας βοηθήσουμε στην εύρεση κατάλληλου προγράμματος σπουδών στη Βρετανία καθώς και στη διαδικασία των αιτήσεων για εύρεση θέσης, σπουδαστικό δάνειο για δίδακτρα, και διαμονή.

Μετάφραση και επικύρωση εγγράφων: Η υπηρεσία επίσημης και πλήρως αναγνωρισμένης μετάφρασης και επικύρωσης που προσφέρουμε καλύπτει ευρύ φάσμα βρετανικών και ελληνικών εκπαιδευτικών εγγράφων.

Εκδηλώσεις και σεμινάρια: Μην χάσετε την ευκαιρία να λάβετε μέρος στις εκδηλώσεις που διοργανώνουμε τακτικά σε όλη τη χώρα σχετικά με τις σπουδές στη Βρετανία.

Με μία ματιά

το άρθρο ενημερώθηκε: 30/06/2018

Σύντομες παρουσιάσεις σχολών και τμημάτων ανά Επιστημονικό Πεδίο (σε μορφή pdf) ως εξής:

Καθώς και:

Οι παραπάνω παρουσιάσεις έγιναν για τους μαθητές του  Γενικού Λυκείου σχολικού έτους 2017-2018 από τον εκπαιδευτικό Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πιερίας Νικόλαο Φωτίου.

Έχουν ανανεωθεί – επικαιροποιηθεί στις 29.03.2018 σύμφωνα με το ΦΕΚ 2995 τ.Β΄/31.08.2017 και του ΦΕΚ 982 τ.Β’/20.03.2018 με τα οποίο επαναπροσδιορίσθηκαν τα Επιστημονικά Πεδία και η κατανομή σχολών και τμημάτων σε αυτά, έπειτα από την κατάργηση του 4ο Επιστημονικού Πεδίου – Επιστήμες της Εκπαίδευσης, καθώς και την ένταξη των τμημάτων του Νέου Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής στα επιμέρους Επιστημονικά Πεδία Ειδίκευσης.

Αναλυτική πληροφόρηση για όλες τις σχολές και τα τμήματα της Ανώτατης Εκπαίδευσης, στο παρακάτω βιβλίο του, καθώς και στο έκτακτο παράρτημα του που περιέχει τα τμήματα του νέου Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής:

.
Σχολικό έτος 2017 – 2018.

Για τους μαθητές της Γ΄ τάξης των Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων:

Τίτλος: Από το Λύκειο …στο Πανεπιστήμιο

Οδηγός Σπουδών Ανώτατης Εκπαίδευσης 2018

Συγγραφέας: Νικόλαος Φωτίου

Άδεια διανομής: Ελεύθερη διάθεση

ISBN: 978-960-93-9737-7

Σελίδες: 532

Έτος – Μήνας έκδοσης: Απρίλιος 2018.

Το βιβλίο απευθύνεται στους μαθητές των Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων, οι οποίοι θα αποφοιτήσουν το σχολικό έτος 2017-2018 και επιθυμούν να δώσουν πανελλαδικές εξετάσεις με το νέο σύστημα εισαγωγής για την Ανώτατη Εκπαίδευση. Έχει ως βασικό στόχο να αποτελέσει έναν πρακτικό οδηγό για την συμπλήρωση του Μηχανογραφικού και να καλύψει έτσι την ανάγκη πρακτικής καθοδήγησης των υποψηφίων για την ανώτατη εκπαίδευση.

.

Παράρτημα: Σχολές & Τμήματα του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

Σχολικό έτος 2017 – 2018.

Για τους μαθητές της Γ΄ τάξης των Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων:

Τίτλος: Από το Λύκειο …στο Πανεπιστήμιο Οδηγός Σπουδών Ανώτατης Εκπαίδευσης 2018 – Παράρτημα

Συγγραφέας: Νικόλαος Φωτίου

Άδεια διανομής: Ελεύθερη διάθεση

ISBN: 978-960-93-9737-7

Σελίδες: 51

Έτος – Μήνας έκδοσης: Μάιος 2018.

Οδηγίες διδασκαλίας για το ΣΕΠ

Οδηγίες διδασκαλίας για το μάθημα Προσανατολισμού «Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός – Ασφάλεια & Υγεία στο χώρο εργασίας» της Α΄ τάξης Ημερησίου Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) για το σχολικό έτος 2016-2017

 

Πηγή : Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων