Σχολές Πυροσβεστικής Ακαδημίας

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 31/05/2016το άρθρο ενημερώθηκε στις : 25/05/2018

Η εισαγωγή στη Σχολή Ανθυποπυραγών και Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας ορίστηκε ότι θα γίνεται  από το 2016 και εφεξής μέσω της συμμετοχής των υποψηφίων σε Πανελλαδικές Εξετάσεις (Ν.Δ.  4249 ΦΕΚ 73/24.03.2014).

Επιπλέον το Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας & Θρησκευμάτων με σχετική απόφαση έχει εντάξει τις ανωτέρω σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας στο 1ο, 2ο και 5ο Επιστημονικό Πεδίο.

Για την εισαγωγή στις Σχολές  της Πυροσβεστικής Ακαδημίας οι υποψήφιοι ιδιώτες υποβάλλονται σε Προκαταρκτικές εξετάσεις (αθλητικές, υγειονομικές και ψυχοτεχνικές δοκιμασίες) που γίνονται με μέριμνα του Επιτελείου του Π.Σ. και σύμφωνα με όσα ορίζονται από τις οικείες διατάξεις του νόμου και τους οικείους κανονισμούς (Ν.Δ.  4249 ΦΕΚ 73/24.03.2014). Ενώ οι υποψήφιοι που ανήκουν στο πυροσβεστικό σώμα υποβάλλονται μόνο σε υγειονομικές εξετάσεις.

Προκήρυξη Διαγωνισμού για την εισαγωγή στις Σχολές Ανθυποπυραγών και Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, το ακαδημαϊκό έτος 2018 – 2019.

Π.Δ. 44 (ΦΕΚ 68 τ.Α΄/ 19.04.2016 Προσόντα, προϋποθέσεις, κωλύματα κατάταξης, κατηγορίες υποψηφίων και διαδικασία για την εισαγωγή στη Σχολή Πυροσβεστών και στη Σχολή Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας με το σύστημα των εξετάσεων σε πανελλαδικό επίπεδο και άλλες διατάξεις.

Για περισσότερα στοιχεία:

Παρουσιάση Σχολών Πυροσβεστικής Ακαδημίας (σε μορφή ppt – από το Γραφείο Εκπαίδευσης Π.Α.)

πρόσβαση από το 1, 2 και 4 Επιστημονικό Πεδίο για τους αποφοίτους ΓΕ.Λ. και

πρόσβαση από  όλες τις ειδικότητες για τους αποφοίτους ΕΠΑ.Λ. μόνο για την Σχολή Πυροσβεστών.

Επίσης πρόσβαση με Κατατακτήριες  εξέτασεις για πτυχιούχους Α.Ε.Ι.: προσόντα, προϋποθέσεις και κωλύματα: εδώ

.

Θεολογικές – Εκκλησιαστικές Σχολές

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 05/09/2018

Θεολογική – Εκκλησιαστική εκπαίδευση παρέχεται από τις παρακάτω σχολές :

Πανεπιστήμια :

Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών :  Θεολογική Σχολή : 

Αριστοτέλειο  Πανεπιστήμιο  Θεσσαλονίκης  : Θεολογική Σχολή :

Ανώτατες  Εκκλησιαστικές  Ακαδημίες :

Ανωτάτη Εκκλησιαστική  Ακαδημία Αθήνας

Ανωτάτη Εκκλησιαστική  Ακαδημία Θεσσαλονίκης

Ανωτάτη Εκκλησιαστική  Ακαδημία  Βέλλας Ιωαννίνων

Πατριαρχική  Ανωτάτη Εκκλησιαστική  Ακαδημία  Κρήτης

Δευτεροβάθμια εκπαίδευση :

Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 12/06/2018

Η διάρκεια της θεωρητικής εκπαίδευσης στις Α.Ε.Ν. Πλοιάρχων και Μηχανικών  είναι συνολικά έξι (6)  εξάμηνα. Η πρακτική άσκηση  περιλαμβάνει επιπλέον δύο (2) εξάμηνα και πραγματοποιείται σε δύο (2) εκπαιδευτικές περιόδους, με ναυτολόγηση των σπουδαστών σε πλοία.

Κατά τη διάρκεια της φοίτησης αμείβονται. Μετά το τέλος της εκπαίδευσης (θεωρητική – πρακτική) και κατόπιν επιτυχών εξετάσεων οι αποφοιτήσαντες των Α.Ε.Ν. λαμβάνουν μαζί με το Πτυχίο της Σχολής και αποδεικτικό ναυτικής ικανότητας του Πλοιάρχου ή Μηχανικού Γ΄ τάξης Ε.Ν.

Η φοίτηση στις Α.Ε.Ν. είναι δωρεάν. Στην Α.Ε.Ν./ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ  η φοίτηση είναι ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ. Στις υπόλοιπες Α.Ε.Ν. οι σπουδαστές  μπορούν να επιλέξουν ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ή ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ φοίτηση.

Οι υποψήφιοι  για την Α.Ε.Ν.  δηλώνουν τις αντίστοιχες σχολές στο μηχανογραφικό δελτίο του και οφείλουν να καταθέτουν επιπλέον  δικαιολογητικά στις Α.Ε.Ν. μετά την έκδοση της προκήρυξης, δηλαδή :

 • Για την εισαγωγή στις Α.Ε.Ν απαιτείται υγειονομική εξέταση (Γνωμοδότηση υγειονομικής επιτροπής από την οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος είναι σωματικά και πνευματικά κατάλληλος για φοίτηση σε Α.Ε.Ν. της αντίστοιχης ειδικότητας
 • Υπεύθυνη δήλωση Ν.1599/86 ότι γνωρίζει καλώς κολύμβηση.

Διαβάστε:

Προσοχή : οφείλουμε να μελετούμε κάθε φορά τη νέα     προκήρυξη εισαγωγής  για τυχόν αλλαγές

Η Ναυτική εκπαίδευση παρέχεται στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού

 • πρόσβαση από το 2 και 4 Επιστημονικό Πεδίο για τους αποφοίτους ΓΕ.Λ. και
 • πρόσβαση από  όλες τις ειδικότητες για τους αποφοίτους ΕΠΑ.Λ.

.

 

Στρατιωτικές σχολές

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 24/04/2018

Κάθε χρόνο εκδίδεται προκήρυξη εισαγωγής  νέων μαθητών  στις στρατιωτικές σχολές περίπου τους μήνες Μάρτιο ή Απρίλιο, που καθορίζει  αναλυτικά τις διαδικασίες επιλογής ή τον αριθμό των θέσεων σε όλες τις Στρατιωτικές Σχολές.

Άρα πρέπει να την προμηθευτείτε  και να την μελετήσετε προσεκτικά πριν αποστείλετε  τα δικαιολογητικά σας  με συστημένη επιστολή στην Στρατιωτική Σχολή της 1ης προτίμησης σας και επιπλέον να δηλώσετε στρατιωτικές  σχολές στο μηχανογραφικό δελτίο του  Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων.

Για την εισαγωγή  στις στρατιωτικές σχολές απαιτούνται επιπλέον προκαταρτικές εξετάσεις  (ψυχοτεχνικές, υγειονομικές, και αθλητικές) οι οποίες διεξάγονται συνήθως μετά το τέλος των  πανελλαδικών  και ενδοσχολικών εξετάσεων.

 • Στις ψυχοτεχνικές εξετάσεις  ελέγχεται  η ψυχική υγεία και καταλληλότητα (τεστ προσωπικότητας).
 • Οι  υγειονομικές εξετάσεις γίνονται σε στρατιωτικά νοσοκομεία  και  ελέγχονται τα εξής νοσήματα  (Π.Δ. 11 ΦΕΚ 17 τ.Α’/27.01.2014)  ή  ατέλειες που αποκλείουν τους υποψηφίους από την εισαγωγή τους σε στρατιωτικές σχολές.
 • Τέλος οι υποψήφιοι που κρίνονται ικανοί από τις Υγειονομικές επιτροπές υποβάλλονται σε  αθλητικές δοκιμασίες.

Τα όρια στις  αθλητικές δοκιμασίες είναι κοινά στους άντρες και στις γυναίκες.

Αξίζει να σημειωθεί ότι από το  ακαδημαϊκό έτος 2009-10 καθιερώθηκαν επιπλέον  σωματομετρικά χαρακτηριστικά (Δείκτης Μάζας Σώματος) δηλαδή το πηλίκο του σωματικού βάρους του /της υποψηφίου σε χιλιόγραμμα, προς το τετράγωνο του ύψους του/της σε μέτρα, για μεν τους άνδρες πρέπει να βρίσκεται εντός των ορίων 19-27, για δε τις γυναίκες εντός των ορίων 18-26.

Όσοι παρουσιάζουν συμπτώματα δυσλεξίας, παραπέμπονται στις Ανώτατες Υγειονομικές Επιτροπές, ως έχοντες παρεκκλίσεις του φυσιολογικού. Θα πρέπει δε υποχρεωτικά να φέρουν μαζί τους και ειδική βεβαίωση από Ιατροπαιδαγωγικό κέντρο ή Κ.Ε.Δ.Δ.Υ., στο οποίο θα φαίνεται το είδος και το επίπεδο της μαθησιακής δυσκολίας

Προσοχή : οφείλουμε να μελετούμε κάθε φορά τη   νέα προκήρυξη εισαγωγής  για τυχόν αλλαγές.

Δείτε  επίσης :

Στρατιωτικές  Σχολές : Πρόσβαση από Επιστημονικά Πεδία για τους μαθητές ΓΕΛ
Σχολή Ευελπίδων (ΣΣΕ) από το 2
Σχολή Ικάρων (ΣΙ)
Σχολή Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ)
Σχολή Αξιωματικών Νοσηλευτικής (ΣΑΝ) από το 3
Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Στρατού (Σ.Μ.Υ.)  

 

 

 

από το 2

Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (Σ.Μ.Υ.Ν.)

Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας (Σ.Μ.Υ.Α.)

Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων (ΣΣΑΣ) ανάλογα με την ειδικότητα: Στρατολογικό: 1 Ε.Π., Ψυχολόγων: 1 Ε.Π., Ιατρικό: 3 Ε.Π., Οδοντιατρικό: 3 Ε.Π., Κτηνιατρικό: 3 Ε.Π., Φαρμακευτικό: 3 Ε.Π., Οικονομικό:5 Ε.Π.

.

Για τους μαθητές των Επαγγελματικών Λυκείων, από όλους τους τομείς ως εξής:

Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Στρατού (Σ.Μ.Υ.)
Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (Σ.Μ.Υ.Ν.)

Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας (Σ.Μ.Υ.Α.)

.

Σχόλια των Διαχειριστών:

Με ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να γίνει η επιλογή στρατιωτικών σχολών γιατί έχουν κάποιες ιδιομορφίες. Τόσο η φοίτηση σ’ αυτές τις σχολές όσο και η επαγγελματική ζωή των αποφοίτων τους απαιτεί  πειθαρχία κι ανεκτικότητα στην συμβίωση. Καλό είναι να λάβεις υπ’ όψιν σου ότι  αρκετοί επιτυχόντες στις σχολές αυτές, εγκαταλείπουν την σχολή τους από τον πρώτο χρόνο φοίτησης. Αυτά ισχύουν, σε ένα βαθμό, και στις σχολές της Αστυνομίας.

Αστυνομικές Σχολές

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 18/05/2018

.
Κάθε χρόνο εκδίδεται προκήρυξη εισαγωγής  νέων σπουδαστών μαθητών  στις αστυνομικές σχολές, που καθορίζει τον αριθμό των θέσεων στις Σχολές των Αξιωματικών και στις  Σχολές Αστυφυλάκων. Άρα πρέπει να την προμηθευτείτε  και να την μελετήσετε προσεκτικά πριν υποβάλετε τα δικαιολογητικά σας στο οικείο αστυνομικό τμήμα που ανήκετε (και επιπλέον να δηλώσετε αστυνομικές σχολές στο μηχανογραφικό δελτίο του Υπουργείου Παιδείας.
Για την εισαγωγή  στις αστυνομικές σχολές απαιτούνται επιπλέον προκαταρτικές εξετάσεις  (ψυχοτεχνικές, υγειονομικές, και αθλητικές) οι οποίες διεξάγονται συνήθως μετά το τέλος των  πανελλαδικών  και ενδοσχολικών εξετάσεων.

 • Στις ψυχοτεχνικές εξετάσεις  ελέγχεται  η ψυχική υγεία και καταλληλότητα (τεστ προσωπικότητας)
 • Στις  υγειονομικές εξετάσεις  ελέγχονται τα εξής  νοσήματα (σελ 21 της Προκήρυξης 2018 – πλήρης πίνακας εμπεριέχεται στο Π.Δ. 11/2014 παρ. Α-17  ΦΕΚ 17 τ.Α’/27.01.2014.
 • Στις  αθλητικές δοκιμασίες  τα αθλήματα (σελ. 23 της Προκήρυξης 2018).      Οι υποψήφιοι/ες πρέπει να έχουν ύψος 1,70 μ.  (χωρίς υποδήματα).

Όσοι είναι ταυτόχρονα και υποψήφιοι σε στρατιωτικές σχολές (Σώματα) μπορούν να υποστούν  τις προκαταρτικές  εξετάσεις  στην στρατιωτική σχολή ή το  στρατιωτικό νοσοκομείο και να είναι ικανοί και για τις σχολές αστυνομίας.

Προσοχή : οφείλουμε να μελετούμε κάθε φορά τη νέα  προκήρυξη εισαγωγής  για τυχόν αλλαγές

Η αστυνομική εκπαίδευση παρέχεται στις σχολές της αστυνομικής ακαδημίας.    

 • πρόσβαση από το 1, 2 και 4 Επιστημονικό Πεδίο για τους αποφοίτους ΓΕ.Λ. και
 • πρόσβαση από  όλες τις ειδικότητες για τους αποφοίτους ΕΠΑ.Λ. μόνο για την Σχολή Αστυφυλάκων.

.

Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Σέρρες)

 το άρθρο ενημερώθηκε στις : 10/09/2018

Αριστοτέλειο  Πανεπιστήμιο  Θεσσαλονίκης  (Α.Π.Θ.)

Σχολή  Επιστημών Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού

Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού (Σέρρες)

Έδρα : 

Διεύθυνση: Άγ. Ιωάννης, 62110, Σέρρες

Τηλέφωνο: 23210-67135 Fax: 23210-64806  E-mail : info@phed-sr.auth.gr και facebook.com/ΤΕΦΑΑ-Σερρών

Σκοπός του τμήματος :

Σκοπός του τμήματος είναι  :

 • Να καλλιεργούν και να προάγουν την επιστήμη της φυσικής αγωγής και του αθλητισμού με την ακαδημαϊκή και την εφαρμοσμένη διδασκαλία και έρευνα.
 • Να παρέχουν στους πτυχιούχους τους τα απαραίτητα εφόδια που θα εξασφαλίσουν την άρτια κατάρτισή τους για την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία.
 • Να συμβάλλουν στην πρόοδο του ελληνικού αθλητισμού και ταυτόχρονα να καλλιεργούν και να διαδίδουν την αθλητική ιδέα.
 • Να συμβάλλουν στη συνειδητοποίηση από τους πολίτες της σημασίας της φυσικής αγωγής ως βασικού παράγοντα για τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής.

Διάρκεια σπουδών : 4 έτη (8 εξάμηνα)

Κατευθύνσεις : 

Σύμφωνα με τον Οδηγό Σπουδών, οι φοιτητές/τριες που έχουν εισαχθεί ως αθλητές/τριες είναι υποχρεωμένοι/ες να επιλέξουν την ειδικότητα του αθλήματός τους.
Οι τέσσερις κατευθύνσεις του Προγράμματος Σπουδών  είναι:
 • Κλινική Κινησιολογία
 • Σχολική Φυσική Αγωγή
 • Βιολογία της Άσκησης και Κλινική Εργοφυσιολογία
 • Φυσική Δραστηριότητα και Αναψυχή.
Με την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών τους οι απόφοιτοι του προγράμματος σπουδών είναι ικανοί να μελετούν και να κατανοούν τις επιστημονικές εξελίξεις στη Φυσική Αγωγή και τον Αθλητισμό και να έχουν τη δυνατότητα παραγωγής νέας γνώσης. Σημαντικό τμήμα του προγράμματος σπουδών αφορά στην απόκτηση συγκεκριμένων δεξιοτήτων (αθλητικών, ψυχολογικών, παιδαγωγικών, κ.ά) που συντελούν στην προαγωγή της Αθλητικής Επιστήμης. Σε εφαρμοσμένο επίπεδο, του προγράμματος σπουδών αποβλέπει σε μαθησιακά αποτελέσματα και δεξιότητες που προσδίδουν ικανότητα προσφοράς υπηρεσιών από τους αποφοίτους του στους τομείς της εκπαίδευσης, της υγείας, της αναψυχής και του αγωνιστικού αθλητισμού. Τέλος, το πρόγραμμα σπουδών αποσκοπεί στο να αναδείξει τη φυσική δραστηριότητα και τον αθλητισμό, εκτός από μέσο αγωγής και ως μέσο κοινωνικής ένταξης, αναψυχής, βελτίωσης της φυσικής κατάστασης και υγείας, δημιουργικής ενασχόλησης, και γενικά σημαντικό μέσο για την προαγωγή της ποιότητας ζωής, όλων των ηλικιών.
.
Συνεπώς, οι απόφοιτοι του Τμήματος, ανάλογα με τα μαθήματα, την κατεύθυνση και την ειδίκευση που έχουν επιλέξει, δύνανται να αποκτήσουν τις παρακάτω δεξιότητες:
 • τη διδασκαλία της Φυσικής Αγωγής στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση,
 • την επιστημονική έρευνα σε όλα τα επίπεδα της φυσικής και αθλητικής δραστηριότητας,
 • την καλλιέργεια και ανάπτυξη ολυμπιακών αθλημάτων,
 • τη μελέτη της ιστορικής, κοινωνικής και φιλοσοφικής βάσης του αθλητισμού
 • την προπονητική του αθλητισμού για την βελτιστοποίηση της αθλητικής απόδοσης,
 • τις βιολογικές προσαρμογές και την αξιολόγηση της αθλητικής απόδοσης,
 • τη μηχανική ανάλυση της κίνησης στον αθλητισμό,
 • την ψυχολογία των αθλητών, των αθλητικών ομάδων και των ασκουμένων,
 • το σχεδιασμό και την επίβλεψη προγραμμάτων άσκησης για την προαγωγή της υγείας,
 • τη σωματική, πνευματική, ψυχολογική, κοινωνική και ηθική ανάπτυξη του πληθυσμού, μέσω της άσκησης,
 • την άσκηση ως θεραπευτικό μέσο σε χρόνιες διαταραχές και παθήσεις,
 • την άσκηση στους χώρους εργασίας,
 • την άσκηση και άθληση σε άτομα με αναπηρίες και ιδιαίτερες ικανότητες,
 • την αξιολόγηση των επιπτώσεων στην υγεία από τη χρήση απαγορευμένων ουσιών και των μεθόδων για την αύξηση της απόδοσης και
 • την καλλιέργεια υπαίθριων δραστηριοτήτων αναψυχής.

Τα Προγράμματα Σπουδών των τμημάτων Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού είναι αντίστοιχα και εφάμιλλα μεταξύ τους.

Ενδεικτικά Μαθήματα : 

Φυσιολογία, Βιοκινητική, Εργοφυσιολογία, Αθλητιατρική, Ειδική αγωγή, Γενική Προπονητική, Διδακτική του Κλασικού Αθλητισμού Διδακτική της ΦΑ στη Β/θμια Εκπαίδευση, Φυσικοθεραπεία, Αθλητική Καρδιολογία, Εργομετρία, Βιοχημεία της Άσκησης, Κοινωνική Αθλητική Ψυχολογία, Πρώτες Βοήθειες – Παθολογία Αθλουμένων,  Συνήθη Παιδιατρικά Προβλήματα , Μορφολογία Νευρικού & Μυϊκού Συστήματος Προπονητική Αναπτυξιακών Ηλικιών στις Αθλοπαιδιές,   Μάθηση και Ανάπτυξη Κινητικών Δεξιοτήτων, Ετήσιος Σχεδιασμός Αθλητικής Προπόνησης, Ψυχοκινητική Αγωγή σε Άτομα με Ειδικές Ανάγκες, Εφαρμογές μοντέλων εκπαιδευτικής ψυχολογίας στη φυσική αγωγή, Ειδικά θέματα εξελικτικής ψυχολογίας παιδιών και εφήβων, Παιδαγωγικά Παιχνίδια, Ναυαγοσωστική, Ενόργανη Γυμναστική, Καλαθοσφαίριση, Ποδόσφαιρο, Ρυθμική Γυμναστική, Χειμερινά Αθλήματα – Χιονοδρομία, Αθλητικές Δραστηριότητες Κλειστού Χώρου, Ελληνικοί Παραδοσιακοί Χοροί, κ.α.  Πιο αναλυτικά  

Περισσότερα στοιχεία :

Τι άλλο πρέπει να ξέρω :

Επαγγελματικά Δικαιώματα – Προοπτικές :

Ο Γυμναστής Μπορεί να εργαστεί:

 • ως καθηγητής Φυσικής Αγωγής στις τρεις βαθμίδες εκπαίδευσης, καθώς και στην ειδική αγωγή (για άτομα με ειδικές ικανότητες)
 • ως προπονητής ατομικών ή ομαδικών αθλημάτων
 • ως γυμναστής σε επιχειρήσεις και δήμους
 • ως διευθυντής γυμναστηρίων και χώρων αθλητικών εγκαταστάσεων
 • ως τεχνικός σύμβουλος ή επιστημονικός συνεργάτης σε αθλητικούς οργανισμούς και συναφείς φορείς.

Επαγγελματικά Δικαιώματα : 

 • Τα επαγγελματικά δικαιώματα του Γυμναστή  είναι τα αντίστοιχα του εργασιακού τους περιβάλλοντος και καθεστώτος.
 • Για παράδειγμά, όταν εργάζεται σε σχολεία της Δευτεροβάθμιας Δημόσιας Εκπαίδευσης, τα επαγγελματικά τους δικαιώματα προβλέπονται από τον Ν. 1566/1985, άρθρο 14, (ΦΕΚ 167/τ. Α/1985)    και το  ΠΔ 64 (ΦΕΚ 28 τ. Α’/10.03.1993), καθώς και από τον Δημοσιοϋπαλληλικό Κώδικα και τον Διαρκή Εκπαιδευτικό Κώδικα.
 • Όταν εργάζεται στην ιδιωτική εκπαίδευση, τα επαγγελματικά του δικαιώματα προβλέπονται, εκτός από τον Ν. 1566/1985, άρθρο 14, (ΦΕΚ 167/τ. Α/1985), και από τις συμβάσεις εργασίας μεταξύ εργοδοτών Σχολαρχών και Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδας.

Άλλες πληροφορίες: 

Οι υποψήφιοι για τα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΦΑ), υπόκεινται σε υγειονομικές εξετάσεις και σε πρακτικές δοκιμασίες.  Ειδικότερα, όσοι επιθυμούν την εισαγωγή τους στα ΤΕΦΑΑ απαιτείται να υποστούν παθολογικές, οφθαλμολογικές και καρδιολογικές εξετάσεις, καθώς και πρακτική δοκιμασία σε τρία από τα τέσσερα  αγωνίσματα:  Δρόμος 400m, Άλμα σε μήκος, Σφαιροβολία, Κολύμβηση. Ανάλογα με τις επιδόσεις που επιτυγχάνονται σε αυτά τα αθλήματα, λαμβάνονται επί πλέον μόρια, τα οποία προστίθενται στα συνολικά μόρια εισαγωγής των γραπτώς εξεταζόμενων μαθημάτων. Σχετικά με τις Βαθμολογικές επιδόσεις Αθλητικών δοκιμασιών.

Μεταπτυχιακές σπουδές του τμήματος :

Το τμήμα προσφέρει τα παρακάτω Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών:

Σχετικά επαγγέλματα:

Μετεγγραφές Φοιτητών:  Αντίστοιχα τμήματα άλλων Α.Ε.Ι. με βάση την Υ.Α.   αριθμ. 97719/Ζ1 (ΦΕΚ 2520 τ.Β΄/29.06.2018):

Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ)

Σχετικές Επαγγελματικές Οργανώσεις :  

 • Πανελλήνια Ένωση Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής.  web site:  http://www.pepfa.gr/
 • Ομοσπονδία Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης (ΟΛΜΕ).  web site:  http://www.olme.gr/
 • Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδος.  web site:  http://www.doe.gr/