Ρωσικής Γλώσσας και Φιλολογίας

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 15/09/2018

Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 

 Φιλοσοφική  Σχολή  

Τμήμα  Ρωσικής Γλώσσας και Φιλολογίας και Σλαβικών Σπουδών

Εισαγωγική κατεύθυνση Ρωσικής Γλώσσας και Φιλολογίας

Έδρα :

Διεύθυνση:  Καπλανών 6, 106 80 Αθήνα

Τηλέφωνο 210 7277429,  210 7277430, 210 7277482 Fax: 210 7277405

Σκοπός του τμήματος :

Στόχοι του Τμήματος Ρωσικής Γλώσσας & Φιλολογίας και Σλαβικών Σπουδών  είναι:

 • Η εκπαίδευση των νέων με πολύπλευρη γνώση, επιστημονική κατάρτιση και επικοινωνιακές δεξιότητες ώστε να μετέχουν ενεργά στον σύγχρονο κόσμο και τη διεθνή αγορά εργασίας.
 • Η ανάπτυξη της ικανότητας εφαρμογής των θεωριών περί γλώσσας και περί εκμάθησης της γλώσσας για την επίτευξη ερευνητικών και εκπαιδευτικών σκοπών.
 • Η μελέτη και έρευνα της γλώσσας, της λογοτεχνίας, της ιστορίας και του πολιτισμού των σλαβικών λαών.
 • Η ανάπτυξη της κοινωνικής και της ευρύτερης πολιτιστικής συνείδησης των φοιτητών και η σύνδεσή τους με την κοινωνία και την αγορά εργασίας.

Επιπλέον σύμφωνα με το Π.Δ. 78 (ΦΕΚ 143 τ.Α’/04.08.2016) με το οποίο έγινε μετονομασία του τμήματος και ίδρυσης εισαγωγικών κατευθύνσεων προβλέπεται:

 • να καλλιεργεί και να προάγει με τη διδασκαλία και την έρευνα, την γλώσσα – γλωσσολογία, τη λογοτεχνία, την ιστορία και τον πολιτισμό της Ρωσίας και των άλλων Σλαβικών Χωρών.
 • να παρέχει στη δημόσια διοίκηση τεκμηριωμένες πληροφορίες και επιστημονικά στοιχεία που να διευκολύνουν τη συνεργασία με τη Ρωσία και τις άλλες σλαβικές χώρες.

Διάρκεια σπουδών : 4 έτη (8 εξάμηνα)

Κατευθύνσεις :

Το Πρόγραμμα Σπουδών της εισαγωγικής κατεύθυνσης Ρωσικής Γλώσσας & Φιλολογίας επικεντρώνεται στη μελέτη και στην έρευνα της γλώσσας, της γλωσσολογίας, της λογοτεχνίας και του πολιτισμού  της Ρωσίας.

Ενδεικτικά Μαθήματα :

Ρωσική Γλώσσα, Εισαγωγή στη Σλαβική Φιλολογία, Ρωσική και Ουκρανική προφορική λογοτεχνική δημιουργία, Ρωσική Πεζογραφία β΄ μισού 19ου – αρχών 20ου αιώνα, Ρωσικός Συμβολισμός (Αργυρός Αιώνας), Σοβιετική Λογοτεχνία – Σοσιαλιστικός Ρεαλισμός, Ρωσική Πρωτοπορία του 20ου αιώνα, Θεωρία της Λογοτεχνίας, Θεωρία της Λογοτεχνίας: Ρωσικός Φορμαλισμός, Εισαγωγή στη Γλωσσολογία: Θεωρία της Γλώσσας, Γλωσσολογία: Φωνητική – Φωνολογία – Μορφολογία, Γλωσσολογία: Σύνταξη, Διδασκαλία της Ρωσικής ως ξένης γλώσσας, Μετάφραση: από τη θεωρία στην πράξη, Ιστορία της Ρωσίας και της Σοβιετικής Ένωσης, Τέχνη και Πολιτισμός του 20ου αιώνα, Παιδαγωγικά, κ.α. Πιο αναλυτικά 

Περισσότερα στοιχεία :

Τι άλλο πρέπει να ξέρω :

Επαγγελματικά Δικαιώματα – Προοπτικές :

Οι πτυχιούχοι της εισαγωγικής κατεύθυνσης Ρωσικής Γλώσσας & Φιλολογίας μπορούν να απασχοληθούν στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα και σε διεθνείς οργανισμούς τόσο στην Ελλάδα όσο και στο Εξωτερικό. Ειδικότερα μπορούν να απασχοληθούν:

 • στη  δημόσια εκπαίδευση
 • ιδιωτική και φροντιστηριακή εκπαί­δευση
 • ως μεταφραστές
 • σε δημόσιες υπηρεσίες, ιδιωτικές επιχειρήσεις και σε θέσεις όπου χρειάζονται ιδιαίτερες γνώσεις ρωσικής γλώσσας
 • σε Τράπεζες και Οργανισμούς.

καθώς επίσης:

 • Σε δημόσιες επιχειρήσεις και Υπουργεία ως στελέχη, σύμβουλοι και εμπειρογνώμονες.
 • Σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και τράπεζες που αναπτύσσουν επιχειρηματικές και επενδυτικές δραστηριότητες στην Ρωσία
 • Σε Διεθνείς Οργανισμούς Ανάπτυξης και σε μη Κυβερνητικούς Οργανισμούς, όπως π.χ. η Παρευξείνια Τράπεζα, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης.
 • Σε ερευνητικά ιδρύματα στην Ελλάδα και το Εξωτερικό που δραστηριοποιούνται στο χώρο της Ανατολικής Ευρώπης και της Εγγύς Ανατολής.

Επαγγελματικά Δικαιώματα:
Τα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων της εισαγωγικής κατεύθυνσης Ρωσικής Γλώσσας & Φιλολογίας εξαρτώνται από τον εργασιακό τους χώρο και δεν προβλέπονται συγκεκριμένα επαγγελματικά δικαιώματα.

Σχετικά επαγγέλματα:

Μετεγγραφές Φοιτητών:  Αντίστοιχα τμήματα άλλων Α.Ε.Ι. με βάση την Υ.Α.   αριθμ. 97719/Ζ1 (ΦΕΚ 2520 τ.Β΄/29.06.2018):

 • Χωρίς καμία αντιστοιχία.

Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 14/09/2018.

 Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 

 Φιλοσοφική Σχολή

Τμήμα Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και  Ψυχολογίας

Έδρα :

Διεύθυνση : Παν/πολη, 15784 Ιλίσια

Τηλέφωνο: 210 727 7316, 7961 – 3, 7965,  Fax: 210 727 7315, E-mail: secr@ppp.uoa.gr

Σκοπός του τμήματος : 

Το Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας λειτουργεί με τρεις ομώνυμους τομείς που προσδιορίζουν τους ερευνητικούς και εκπαιδευτικούς προσανατολισμούς του, τη δομή και το περιεχόμενο του Προγράμματος Σπουδών.

Προσφέρει ενιαίο πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών και χορηγεί ενιαίο πτυχίο με τρεις κατευθύνσεις: (1) Φιλοσοφίας, (2) Παιδαγωγικής 3) Ψυχολογίας. Ο φοιτητής επιλέγει την κατεύθυνση που επιθυμεί στο Γ΄ Εξάμηνο των σπουδών του. Στόχος του Τμήματος είναι:

 • Να προάγει την έρευνα και την ακαδημαϊκή διδασκαλία στους επιστημονικούς τομείς της Φιλοσοφίας, των Επιστημών της Αγωγής και της Ψυχολογίας.
 • Να προσφέρει στους φοιτητές/τριες τις απαραίτητες γνώσεις για την επαγγελματική τους σταδιοδρομία και τα μεθοδολογικά εφόδια για συμμετοχή σε μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών.
 • Να ενθαρρύνει την ελεύθερη διακίνηση των επιστημονικών γνώσεων και ιδεών, την κριτική θεώρηση των φιλοσοφικών, κοινωνικών και ψυχοπαιδαγωγικών ζητημάτων, ώστε να συμβάλει στη διαμόρφωση προσωπικοτήτων με κοινωνική και πολιτική συνείδηση.

Διάρκεια σπουδών : 4 έτη (8 εξάμηνα) 

Κατευθύνσεις :

Το Πρόγραμμα Σπουδών έχει διεπιστημονικό χαρακτήρα και περιλαμβάνει δύο κύκλους. Ο πρώτος κύκλος προσφέρει μαθήματα που εντάσσονται στα γνωστικά αντικείμενα και των τριών επιστημονικών κλάδων, με σκοπό να εμπεδώσουν τις βασικές γνώσεις και να αποκτήσουν τα μεθοδολογικά εφόδια για να παρακολουθήσουν στη συνέχεια τις προσφερόμενες τρεις κατευθύνσεις – ειδικεύσεις.

Ο δεύτερος κύκλος οδηγεί στις τρεις κατευθύνσεις και προσφέρει μαθήματα με σκοπό την περαιτέρω εμβάθυνση στη γνώση, σε θεωρητικά και μεθοδολογικά ζητήματα. Και στους δύο κύκλους οι φοιτητές προβλέπεται να παρακολουθήσουν ένα αριθμό μαθημάτων που προσφέρονται από τα Τμήματα Φιλολογίας και Ιστορίας – Αρχαιολογίας. Το Φ.Π.Ψ. χορηγεί ενιαίο πτυχίο με τρεις κατευθύνσεις σπουδών:

 • την κατεύθυνση Φιλοσοφίας,
 • την κατεύθυνση Παιδαγωγικής &
 • την κατεύθυνση Ψυχολογίας.

Ενδεικτικά Μαθήματα :

Εισαγωγή στη Φιλοσοφία, Φιλοσοφία και Ιστορία της Επιστήμης, Εισαγωγή στη Σύγχρονη Οντολογία, Εισαγωγή στη Πολιτική Φιλοσοφία, Εισαγωγή στη Φιλοσοφία των Κοινωνικών Επιστημών, Παιδαγωγική, Ψυχολογία, Η Ορθολογικότητα της Επιστήμης και η Εξέλιξη των Επιστημονικών Θεωριών, Η Έννοια της Ουσίας και η Νεότερη Φιλοσοφία, Θέματα της Σύγχρονης Φιλοσοφικής Κριτικής. Η Κριτική της Σύγχρονης Ορθολογικότητας, Ανάλυση Φιλοσοφικών Κειμένων ,Θέματα Πολιτικής και Μεσαιωνική Φιλοσοφία, Γαλλικός Διαφωτισμός, Φιλοσοφικά Κείμενα, Αρχαία Ελληνική Φιλολογία, Γλωσσολογία, Νεοελληνική Λογοτεχνία, Γενική Διδακτική, Κοινωνιολογία, , Δυσκολίες Μάθησης, Θεωρίες και Μέθοδοι Διδασκαλίας, Σχολική Παιδαγωγική κ. ά. Πιο αναλυτικά

.
Περισσότερα στοιχεία :

Τι άλλο πρέπει να ξέρω :  

Επαγγελματικά Δικαιώματα – Προοπτικές :

Οι  πτυχιούχοι του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας μπορούν να εργασθούν:

 • στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση  ως εκπαιδευτικοί (δημόσια ή ιδιωτική).
 • ως εκπαιδευτικοί ή εκπαιδευτές σε διάφορες σχολές και θεσμούς συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης (Ι.Ε.Κ., Κ.Ε.Κ., Σχολές του Ο.Α.Ε.Δ., Σχολές τουριστικών Επαγγελμάτων, Σχολές Νοσηλευτικής κ.ά.).
 • ως επιστημονικό προσωπικό σε εκδοτικούς οίκους και οργανισμούς, σε βιβλιοθήκες και αρχεία, σε εφημερίδες και περιοδικά.
 • ως επιστημονικό προσωπικό στα Υπουργεία Παιδείας, Υγείας και Πρόνοιας και σε άλλους κρατικούς φορείς, καθώς και σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
 • ως επιστημονικό και υποστηρικτικό προσωπικό σε φορείς και ιδρύματα ψυχικής υγείας, σε θεραπευτικές κοινότητες, σε κέντρα πρόληψης ή προστασίας του παιδιού.
 • ως επιστημονικό προσωπικό σε ερευνητικά κέντρα ή ινστιτούτα.

Επαγγελματικά Δικαιώματα :

 • Τα επαγγελματικά δικαιώματα του Φιλολόγου  προβλέπονται από τον Ν. 1566/1985, άρθρο 14, (ΦΕΚ 167/τ. Α/1985). Εφόσον όμως υπηρετεί στη Δευτεροβάθμια δημόσια εκπαίδευση, τότε τα επαγγελματικά του δικαιώματα προβλέπονται επίσης από τον Δημοσιοϋπαλληλικό Κώδικα και τον Διαρκή Εκπαιδευτικό Κώδικα.
 • Όταν εργάζεται στην ιδιωτική εκπαίδευση, τα επαγγελματικά του δικαιώματα προβλέπονται, εκτός από τον Ν. 1566/1985, άρθρο 14, (ΦΕΚ 167/τ. Α/1985), και από τις συμβάσεις εργασίας μεταξύ εργοδοτών Σχολαρχών και Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδας.

Μεταπτυχιακές σπουδές του τμήματος :

Το τμήμα προσφέρει τα παρακάτω Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών:

Σχετικά επαγγέλματα:

Μετεγγραφές Φοιτητών:  Αντίστοιχα τμήματα άλλων Α.Ε.Ι. με βάση την Υ.Α.   αριθμ. 97719/Ζ1 (ΦΕΚ 2520 τ.Β΄/29.06.2018):  (Μόνο για τις αντίστοιχες κατευθύνσεις)

Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ):

Σχετικές Επαγγελματικές Οργανώσεις :  

 • Πανελλήνια Ένωση Φιλολόγων:  web site: http://www.p-e-f.gr/
 • Ομοσπονδία Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης (ΟΛΜΕ): web site: http://www.olme.gr/
 • Παιδαγωγική Εταιρεία  Ελλάδος  web site: www.pee.gr

Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 18/09/2018

Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Φιλοσοφική Σχολή 

Τμήμα Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας

Έδρα :

Διεύθυνση: Πανεπιστημιούπολη, 157 84 Ιλίσια

Τηλέφωνο: 210 727 7967, 68, 72, 66,  Fax 210 7248979,  Ε-mail: secr@spanll.uoa.gr

Σκοπός του τμήματος :

Το πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών του Τμήματος επικεντρώνεται στη μελέτη και στην έρευνα της γλώσσας, της γλωσσολογίας, της λογοτεχνίας και του πολιτισμού  της Ισπανίας και της Λατινικής Αμερικής. Για την υλοποίηση του προγράμματος σπουδών το τμήμα συνεργάζεται με όλα τα τμήματα της Φιλοσοφικής Σχολής. Το πρόγραμμα δίνει σε μεγάλο βαθμό τη δυνατότητα πολλαπλών επιλογών και δημιουργικού συνδυασμού γνωστικών πεδίων και διαρθρώνεται σε οκτώ (8) εξάμηνα σπουδών.

Διάρκεια σπουδών : 4 έτη (8 εξάμηνα) 

Κατευθύνσεις :

Το Πρόγραμμά Σπουδών εστιάζει στη μελέτη της γλώσσας, της γλωσσολογίας, της λογοτεχνίας και του πολιτισμού της Ισπανίας και της Λατινικής Αμερικής έχει στόχο να δώσει την δυνατότητα στους φοιτητές/-τριες:

 • να κατανοήσουν τη δομή και τη λειτουργία της ισπανικής γλώσσας,
 • να χρησιμοποιούν την ισπανική γλώσσα για διδακτικούς και επιστημονικούς σκοπούς,
 • να μελετήσουν τη λογοτεχνία και τον πολιτισμό της Ισπανίας και της Λατινικής Αμερικής,
 • να αναπτύξουν βασική ερευνητική ικανότητα στα επιστημονικά πεδία της γλώσσας/γλωσσολογίας και λογοτεχνίας/πολιτισμού με την εφαρμογή κατάλληλης μεθοδολογίας και
 • να αποκτήσουν υψηλού επιπέδου γνώση και παιδαγωγική κατάρτιση στη διδασκαλία της ισπανικής γλώσσας, ώστε να διευκολυνθεί η επαγγελματική τους σταδιοδρομία.

Ενδεικτικά Μαθήματα :

Εισαγωγή στη Λογοτεχνία (Πεζογραφία, Ποίηση, Θέατρο),  Ισπανική Γλώσσα, Ισπανική Λογοτεχνία, Ισπανικός Πολιτισμός, Ισπανική Γλωσσολογία, Ιστορία και Θεωρία της Μετάφρασης, Ισπανικό Μυθιστόρημα, Πρακτική της Μετάφρασης, Μεθοδολογία Επιστημονικής Έρευνας, Ιστορία της Ισπανικής Τέχνης, Ισπανοαμερικανικό Θέατρο, Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία στη Διδασκαλία – Εκμάθηση της Ισπανικής ως Ξένης Γλώσσας, Επιχειρηματικότητα και Ισπανικές Σπουδές, Σύγχρονη Ισπανική Σκέψη, κ.α.  Πιο αναλυτικά 

Περισσότερα στοιχεία :

Τι άλλο πρέπει να ξέρω :  

Ο υποψήφιος για την εισαγωγή του στο τμήμα εξετάζεται επιπλέον στο μάθημα της  Ισπανικής  Γλώσσας.

Επαγγελματικά Δικαιώματα – Προοπτικές :

Οι πτυχιούχοι του τμήματος αυτού μπορούν να εργα­στούν :

 • στη  δημόσια εκπαίδευση
 • ιδιωτική και φροντιστηριακή εκπαί­δευση
 • ως μεταφραστές
 • σε δημόσιες υπηρεσίες, ιδιωτικές επιχειρήσεις και σε θέσεις όπου χρειάζονται ιδιαίτερες γνώσεις ισπανικής γλώσσας
 • σε Τράπεζες και Οργανισμούς. 

Μεταπτυχιακές σπουδές του τμήματος

Το τμήμα προσφέρει το παρακάτω Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών:

Σχετικά επαγγέλματα:

Μετεγγραφές Φοιτητών:  Αντίστοιχα τμήματα άλλων Α.Ε.Ι. με βάση την Υ.Α.   αριθμ. 97719/Ζ1 (ΦΕΚ 2520 τ.Β΄/29.06.2018):

 • Χωρίς καμία αντιστοιχία.

Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ):

Σλαβικών Σπουδών

.το άρθρο ενημερώθηκε στις : 30/06/2018

Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 

 Φιλοσοφική  Σχολή  

Τμήμα  Ρωσικής Γλώσσας και Φιλολογίας και Σλαβικών Σπουδών

Εισαγωγική κατεύθυνση Σλαβικών Σπουδών

Έδρα :

Διεύθυνση:  Καπλανών 6, 106 80 Αθήνα
Τηλέφωνο:  210 7277429,  210 7277430, 210 7277482 Fax: 210 7277405

Σκοπός του τμήματος :

Στόχοι του Τμήματος Ρωσικής Γλώσσας & Φιλολογίας και Σλαβικών Σπουδών  είναι:

 • Η εκπαίδευση των νέων με πολύπλευρη γνώση, επιστημονική κατάρτιση και επικοινωνιακές δεξιότητες ώστε να μετέχουν ενεργά στον σύγχρονο κόσμο και τη διεθνή αγορά εργασίας.
 • Η ανάπτυξη της ικανότητας εφαρμογής των θεωριών περί γλώσσας και περί εκμάθησης της γλώσσας για την επίτευξη ερευνητικών και εκπαιδευτικών σκοπών.
 • Η μελέτη και έρευνα της γλώσσας, της λογοτεχνίας, της ιστορίας και του πολιτισμού των σλαβικών λαών.
 • Η ανάπτυξη της κοινωνικής και της ευρύτερης πολιτιστικής συνείδησης των φοιτητών και η σύνδεσή τους με την κοινωνία και την αγορά εργασίας.

Επιπλέον σύμφωνα με το Π.Δ. 78 (ΦΕΚ 143 τ.Α’/04.08.2016) με το οποίο έγινε μετονομασία του τμήματος και ίδρυσης εισαγωγικών κατευθύνσεων προβλέπεται:

 • να καλλιεργεί και να προάγει με τη διδασκαλία και την έρευνα, την γλώσσα -γλωσσολογία, τη λογοτεχνία, την ιστορία και τον πολιτισμό της Ρωσίας και των άλλων Σλαβικών Χωρών.
 • να παρέχει στη δημόσια διοίκηση τεκμηριωμένες πληροφορίες και επιστημονικά στοιχεία που να διευκολύνουν τη συνεργασία με τη Ρωσία και τις άλλες σλαβικές χώρες.

Διάρκεια σπουδών : 4 έτη (8 εξάμηνα)

Κατευθύνσεις :

Το Πρόγραμμα Σπουδών της εισαγωγικής κατεύθυνσης Σλαβικών Σπουδών επιδιώκει την εκπαίδευση των νέων με πολύπλευρη γνώση, επιστημονική κατάρτιση και επικοινωνιακές δεξιότητες ώστε να μετέχουν ενεργά στον σύγχρονο κόσμο και τη διεθνή αγορά εργασίας. Λειτουργούν (3) κατευθύνσεις: α). Ανατολικών β). Δυτικών και γ). Νοτίων Σλαβικών Σπουδών.

Ενδεικτικά Μαθήματα :

Ρωσική Γλώσσα, Δεύτερη Σλαβική Γλώσσα, Παλαιοσλαβική Γλώσσα, Εισαγωγή στη Σλαβική Φιλολογία, Εισαγωγή στην Παλαιοσλαβική Γραμματεία, Λογοτεχνία των Ανατολικών Σλάβων (μέχρι τον 18ο αιώνα), Ρωσική και Ουκρανική προφορική λογοτεχνική δημιουργία, Ρωσική Πεζογραφία β΄ μισού 19ου – αρχών 20ου αιώνα, Ρωσικός Συμβολισμός (Αργυρός Αιώνας), Σοβιετική Λογοτεχνία – Σοσιαλιστικός Ρεαλισμός, Ρωσική Πρωτοπορία του 20ου αιώνα, Θεωρία της Λογοτεχνίας, Θεωρία της Λογοτεχνίας: Ρωσικός Φορμαλισμός, Εισαγωγή στη Γλωσσολογία: Θεωρία της Γλώσσας, Γλωσσολογία: Φωνητική – Φωνολογία – Μορφολογία, Γλωσσολογία: Σύνταξη, Διδασκαλία της Ρωσικής ως ξένης γλώσσας, Μετάφραση: από τη θεωρία στην πράξη, Εισαγωγή στην ιστορία και στον πολιτισμό των Σλάβων, Ιστορία της Ανατολικής Ευρώπης, Ιστορία της χερσονήσου του Αίμου, Βυζάντιο και Σλαβικός κόσμος, Ιστορία της Ρωσίας και της Σοβιετικής Ένωσης, Τέχνη και Πολιτισμός του 20ου αιώνα, Παιδαγωγικά, Γλώσσες : Ουκρανική, Σερβική/Κροατική, Βουλγαρική, Τσεχική, Πολωνική, κ.α. Περισσότερα στοιχεία 

Περισσότερα στοιχεία :

Τι άλλο πρέπει να ξέρω :

Επαγγελματικά Δικαιώματα – Προοπτικές :

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος μπορούν να απασχοληθούν στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα και σε διεθνείς οργανισμούς τόσο στην Ελλάδα όσο και στο Εξωτερικό. Ειδικότερα μπορούν να απασχοληθούν:

 • Σε δημόσιες επιχειρήσεις και Υπουργεία ως στελέχη, σύμβουλοι και εμπειρογνώμονες.
 • Σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και τράπεζες που αναπτύσσουν επιχειρηματικές και επενδυτικές δραστηριότητες στο χώρο της Βαλκανικής, της Ανατολικής Ευρώπης και της Εγγύς Ανατολής.
 • Στο Διπλωματικό Σώμα ως μορφωτικοί και οικονομικοί ακόλουθοι, εμπειρογνώμονες.
 • Σε Διεθνείς Οργανισμούς Ανάπτυξης και Ανθρωπιστικής Βοήθειας και σε μη Κυβερνητικούς Οργανισμούς, όπως π.χ. η Παρευξείνια Τράπεζα, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης, ο Οργανισμός Ανασυγκρότησης των Βαλκανίων, OXFAM, Γιατροί Χωρίς Σύνορα, Ευρωπαϊκή Προοπτική.
 • Σε ερευνητικά ιδρύματα στην Ελλάδα και το Εξωτερικό που δραστηριοποιούνται στο χώρο της Βαλκανικής, της Ανατολικής Ευρώπης και της Εγγύς Ανατολής.
 • Στην Εκπαίδευση, ως εκπαιδευτικοί για την διδασκαλία μαθημάτων της ειδικότητάς τους.

Επαγγελματικά Δικαιώματα:
Τα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων του Τμήματος Σλαβικών Σπουδών και  Βαλκανικών Σπουδών και Βαλκανικών Σλαβικών Ανατολικών Σπουδών εξαρτώνται από τον εργασιακό τους χώρο και δεν προβλέπονται συγκεκριμένα επαγγελματικά δικαιώματα.

.

Αντίστοιχα τμήματα άλλων Α.Ε.Ι. με βάση την Υ.Α.   αριθμ. 97719/Ζ1 (ΦΕΚ 2520 τ.Β΄/29.06.2018)

 • Χωρίς καμία αντιστοιχία.

Νοσηλευτικής

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 29/09/2018

  Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 

 Σχολή Επιστημών Υγείας

Τμήμα Νοσηλευτικής

Έδρα :

Διεύθυνση : Παπαδιαμαντοπούλου 123  ΤΚ 115 27 Γουδή.  Αθήνα

Τηλέφωνο : 210 746 1598, 210 746 1402 Fax: 210 746 1500

Σκοπός του τμήματος :

Αποστολή του Τμήματος Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Αθηνών είναι να αναπτύξει, να μεταδώσει και να εφαρμόσει τη νοσηλευτική γνώση. Η θεωρητική και η κλινική εκπαίδευση είναι εξίσου αναγκαία για την κατάλληλη προετοιμασία επιστημόνων νοσηλευτών ικανών να ασκήσουν τη Νοσηλευτική σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, καθώς και η διατύπωση και μελέτη ερευνητικών ερωτημάτων και/ή υποθέσεων

Πιο συγκεκριμένα το Τμήμα Νοσηλευτικής:

 • Προάγει την  έρευνα και μεταδίδει τη γνώση διαμέσου της διδασκαλίας.
 • Συμβάλλει στη διαμόρφωση υπευθύνων ανθρώπων με επιστημονική, κοινωνική, πολιτιστική και πολιτική συνείδηση.
 • Καλλιεργεί τις απαραίτητες ικανότητες για επιστημονική και επαγγελματική σταδιοδρομία.

Συμβάλλει στην αντιμετώπιση των κοινωνικών, πολιτιστικών και αναπτυξιακών αναγκών των πολιτών.

Διάρκεια σπουδών : 4 έτη (8 εξάμηνα)

Κατευθύνσεις :

Επίκεντρο της νοσηλευτικής είναι ο άνθρωπος σε όλα τα στάδια της εξέλιξής του, στα φυσιολογικά και παθολογικά φαινόμενα της ζωής. Η Νοσηλευτική Επιστήμη μελετά και προσεγγίζει θεραπευτικά, τις αντιδράσεις σε υπαρκτά ή/και δυνητικά προβλήματα υγείας ή τη βελτίωση της συνολικής ευεξίας του ατόμου/οικογένειας/κοινότητας. Η νοσηλευτική πρακτική στοχεύει στη βελτίωση των ικανοτήτων των νοσηλευτών, την πρόληψη της ασθένειας και της βλάβης, την ανακούφιση του «υποφέρειν» και τη συνηγορία στη φροντίδα ατόμων, οικογενειών, κοινοτήτων και πληθυσμών.

Στο Τμήμα Νοσηλευτικής αξιοδοτείται η καινοτόμος έρευνα και η αριστεία στη φροντίδα των ασθενών και διδάσκεται ο σεβασμός στην αξιοπρέπεια και τα δικαιώματα των ατόμων, των οικογενειών και της κοινότητας. Το διδακτικό προσωπικό του Τμήματος Νοσηλευτικής προσπαθεί να ενδυναμώσει την παραδοχή ότι κάθε ανθρώπινη ύπαρξη είναι μοναδική, υπεύθυνη για τον εαυτό της και ικανή να εξελιχθεί με πολλούς τρόπους καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής. Ο ολιστικός τρόπος προσέγγισης επιβεβαιώνει την αξία, την αξιοπρέπεια και τη μοναδικότητα του κάθε ατόμου.

Το διδακτικό προσωπικό καλλιεργεί την εκπαίδευση ως αμοιβαία ενεργητική διαδραστική διεργασία καθηγητή – φοιτητή σε ατμόσφαιρα αμοιβαίας εμπιστοσύνης. Ευθύνη του καθηγητή είναι η ανάπτυξη του δυναμικού του φοιτητή στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο. Το Τμήμα Νοσηλευτικής προάγει το πνεύμα της έρευνας, βοηθά τους φοιτητές να ενσωματώσουν τη θεωρία στην πρακτική και να αναπτύξουν ικανότητες κριτικής σκέψης. Η έρευνα καθοδηγεί την εκπαίδευση και διαμορφώνει την πρακτική που δίνει έμφαση στην αναγνώριση και στην τεκμηριωμένη αντιμετώπιση των αναγκών φροντίδας υγείας της κοινωνίας.

Το Πρόγραμμα Σπουδών επιδιώκει την Ολοκληρωμένη εκπαίδευση επιστημόνων  Νοσηλευτών ως εξής:

 • Στη φροντίδα υγείας (προαγωγή της υγείας, πρόληψη και θεραπεία της ασθένειας, αποκατάσταση της υγείας): α) του ατόμου β) της οικογένειας και γ) της κοινότητας
 • Στην οργάνωση και διοίκηση υπηρεσιών υγείας
 • Στην έρευνα
 • Στην εκπαίδευση

Δυνατότητες ενεργητικής συμμετοχής στην παραγωγή νέων γνώσεων στο χώρο της Υγείας (έρευνα).

Δηλαδή να παρέχει στους φοιτητές τα απαραίτητα εφόδια που εξασφαλίζουν την άρτια εκπαίδευση/κατάρτισή τους για την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία και εξέλιξη, ως πολυδύναμων νοσηλευτών, υπεύθυνων για τη φροντίδα του ανθρώπου υγιούς και ασθενούς την πρόληψη νόσων και την αποκατάσταση της υγείας.

Ενδεικτικά Μαθήματα :

Ανατομία, Φυσιολογία, Φαρμακολογία, Παθολογία, Μικροβιολογία, Χειρουργική, Βιοστατιστική, Παιδιατρική και Ψυχιατρική, Εισαγωγή στην Επιστήμη της Νοσηλευτικής, Ιστορία της Νοσηλευτικής Πληροφορική Υγείας, Βασικές αρχές Νοσηλευτικής, Κοινοτική Νοσηλευτική, Διαιτητική – Διατροφή, Διαγνωστική Νοσηλευτική Προσέγγιση, Μεθοδολογία Έρευνας, Συμβουλευτική Νοσηλευτική, Μέθοδοι Διδασκαλίας, Ανακουφιστική Νοσηλευτική Φροντίδα, Αγωγή Υγείας, Επιδημιολογία, Δημόσια Υγιεινή, Νοσηλευτική, Παθολογική Νοσηλευτική, Παιδιατρική – Μαιευτική Νοσηλευτική, Νοσηλευτική Ψυχικής Υγείας, Ενδονοσοκομειακές Λοιμώξεις, Επείγουσα Νοσηλευτική, Περιεγχειρητική Νοσηλευτική, Κοινοτική Νοσηλευτική, Γεροντολογική Νοσηλευτική, Κοινωνιολογία της Υγείας, Ψυχολογία, Εξελικτική Ψυχολογία, Οικονομία της Υγείας, Νοσηλευτική Δεοντολογία, Νοσηλευτική Διοίκηση, Διαπολιτισμική Νοσηλευτική και Ευρωπαϊκό Δίκαιο, κ.α. Πιο αναλυτικά

Περισσότερα στοιχεία : 

Τι  άλλο πρέπει να ξέρω :

Επαγγελματικά   Δικαιώματα   – Προοπτικές :

Σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα του τμήματος Νοσηλευτικής του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης ο Νοσηλευτής αποτελεί τον κύριο και πρωταρχικό υπεύθυνο επιστήμονα στη λειτουργία και οργάνωση της Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας και Τριτοβάθμιας φροντίδας Υγείας . Ο ρόλος του δεν περιορίζεται μόνο στην παροχή θεραπευτικών παρεμβάσεων με σκοπό την αποκατάσταση της υγείας του ατόμου που έχει ήδη νοσήσει, αλλά επεκτείνεται κυρίως στις παρεμβάσεις εκείνες που έχουν σκοπό τη διατήρηση και προαγωγή της Υγείας.
Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους, οι πτυχιούχοι του τμήματος φέρουν τον τίτλο «Νοσηλευτής / τρια» (παρ. 2 άρθρο 5 του Ν.1579/85) και διαθέτουν υψηλό επίπεδο θεωρητικών γνώσεων και δεξιοτήτων που θεωρούνται απαραίτητες για την αποτελεσματική άσκηση της Νοσηλευτικής επιστήμης.
Συγκεκριμένα: ο Νοσηλευτής, σε συνεργασία με τον ιατρό, στα πλαίσια της νοσηλευτικής διεργασίας:

 • εκτιμά τις ανάγκες του υγιούς ή ασθενούς ατόμου,
 • σχεδιάζει τη φροντίδα του
 • εφαρμόζει το σχέδιο φροντίδας με νοσηλευτικές παρεμβάσεις,
 • αξιολογεί τα αποτελέσματα της φροντίδας και
 • επανεκτιμά και τροποποιεί το αρχικό σχέδιο, παρεμβαίνοντας ουσιαστικά στο να βοηθήσει το άτομο, την οικογένεια και την κοινότητα όσον αφορά στην προαγωγή της υγείας, στην πρόληψη της νόσου, στη θεραπεία και στην αποκατάσταση.

Παράλληλα με τα παραπάνω, ο νοσηλευτής ασκεί διοίκηση, διδασκαλία, αλλά και νοσηλευτική έρευνα για την προαγωγή της επιστήμης του.
Ο Νοσηλευτής που εργάζεται στα νοσοκομεία, δημόσια και ιδιωτικά, αποτελεί ισότιμο μέλος της διεπιστημονικής υγειονομικής ομάδας, η οποία αποτελείται από ιατρούς, φυσικοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, κοινωνικούς λειτουργούς και άλλους επαγγελματίες υγείας.

Εκτός των νοσοκομείων, άλλοι τομείς άσκησης του νοσηλευτικού επαγγέλματος μπορεί να είναι: τα Κέντρα Υγείας, Υγειονομικοί και άλλοι οργανισμοί, Ι.Κ.Α., Ε.Ε.Σ., Π.Ι.Κ.Π.Α., Δ.Ε.Η., Ο.Τ.Ε., Ο.Σ.Ε., Τράπεζες, Βιομηχανίες, Εργοστάσια, Ασφαλιστικές Εταιρείες, Ιδρύματα φροντίδας Ηλικιωμένων, Μειονεκτούντων ατόμων, Κ.Α.Π.Η., σχολεία παιδιών με ειδικές ανάγκες, ιδρύματα της δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Προβλέπεται επίσης, σύντομα να είναι σε θέση να ασκεί ελεύθερο επάγγελμα στην κοινότητα.
Άλλες δυνατότητες του μελλοντικού πτυχιούχου είναι οι εξής:

 • Εργασία σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τους διεθνείς οργανισμούς (η κατανομή των διδακτικών μονάδων ECTS, σε όλα τα εξάμηνα φοίτησης, εξυπηρετεί την αξιολόγηση των φοιτητών σε διεθνές επίπεδο)
 • Εκπόνηση νοσηλευτικής ειδικότητας στο χώρο των νοσοκομείων για την απόκτηση του τίτλου του ειδικού νοσηλευτή στη χειρουργική, παθολογία, παιδιατρική και στην ψυχιατρική. 
 • Εκπόνηση μεταπτυχιακών σπουδών σε ιδρύματα του εσωτερικού ή του εξωτερικού 
 • Συμμετοχή σε κατατακτήριες εξετάσεις για την εισαγωγή τους σε τμήματα των ΑΕΙ 
 • Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα και μελέτες που πραγματοποιούνται στο χώρο της υγείας από διάφορους φορείς.

Οι απόφοιτοί του τμήματος Νοσηλευτικής μπορούν να εργαστούν :

 • σε νοσοκομεία, κλινικές, κέντρα υγείας κ.λπ.,
 • στο σχεδιασμό της πολιτικής για την υγεία,
 • στην δευτεροβάθμια, τριτοβάθμια εκπαίδευση (διδασκαλία και έρευνα), σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία
 • ως στέλεχος νοσηλευτικής εκπαίδευσης σε όλες τις βαθμίδες,
 • ως στέλεχος σε δημόσιες υπηρεσίες ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ, σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στους διεθνείς οργανισμούς,
 • ως ελεύθερος επαγγελματίας, στην Αγωγή Υγείας σε σχολεία και σε κέντρα υγείας.

Επαγγελματικά Δικαιώματα: 

 • Tα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων των Τμημάτων ΑΤΕΙ Νοσηλευτικής έχουν κατοχυρωθεί νομοθετικά με βάση το Π.Δ.351/1989 (ΦΕΚ 159 τ.Α’/14.06.1989).
 • Οι πτυχιούχοι ασκούν το επάγγελμα μετά την απόκτηση άδειας άσκησης επαγγέλματος που χορηγείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας.

Μεταπτυχιακές σπουδές του τμήματος:

Το τμήμα προσφέρει τα παρακάτω Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών:

Διατμηματικά:

Σχετικά επαγγέλματα :

Μετεγγραφές Φοιτητών:  Αντίστοιχα τμήματα άλλων Α.Ε.Ι. με βάση την Υ.Α.   αριθμ. 97719/Ζ1 (ΦΕΚ 2520 τ.Β΄/29.06.2018) και Υ.Α.   αριθμ. 117514/Ζ1 (ΦΕΚ 2784 τ.Β΄/12.07.2018) :

Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ):

Σχετικές  Επαγγελματικές  Οργανώσεις  :  

 • Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος.  web site: http://www.enne.gr/
 • Εθνικός Σύνδεσμος Νοσηλευτών Ελλάδος. web site: http://www.esne.gr/
 • Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Δημόσιων Νοσοκομείων. web site: http://www.poedhn.gr/

Φαρμακευτικής

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 29/09/2018

 Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 

Σχολή  Επιστημών Υγείας 

Τμήμα Φαρμακευτικής

Έδρα :

Διεύθυνση: Κτήρια Σχ. Θετ. Επιστημών Παν/πολη, 15701 Ιλίσια

Τηλέφωνο:  210 727 4351, 4355, 4361, 4058, 4666 Fax:  210 7274059 E-mail: secr@pharm.uoa.gr

Σκοπός του τμήματος :

Τα τμήματα Φαρμακευτικής σκοπό έχουν να αναδείξουν επιστήμονες ικανούς να ασχοληθούν με την παραγωγή, την έρευνα, τον πειραματισμό, τον έλεγχο και κυρίως με την διάθεση φαρμάκων και φαρμακευτικών σκευασμάτων σύμφωνα με τις ιατρικές συνταγές.

Διάρκεια σπουδών : 5 έτη (10 εξάμηνα)

Κατευθύνσεις :

Τα μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Φαρμακευτικής του Πανεπιστημίου Αθηνών διακρίνονται σε υποχρεωτικά και επιλεγόμενα. Τα δύο τελευταία εξάμηνα (9ο και 10ο) περιλαμβάνουν και πρακτική εξάσκηση σε φαρμακείο και φαρμακευτική υπηρεσία νοσοκομείου. Κατά τη διάρκεια του χειμερινού εξαμήνου διδάσκονται τα μαθήματα που υπάγονται στο 1ο , 3ο , 5ο , 7ο και 9ο εξάμηνο και κατά τη  διάρκεια του εαρινού εξαμήνου διδάσκονται τα μαθήματα που υπάγονται στο 2ο , 4ο , 6ο, 8ο και 10ο εξάμηνο του ενδεικτικού προγράμματος σπουδών.

Η εκπαίδευση των φοιτητών του Τμήματος Φαρμακευτικής γίνεται με τις παραδόσεις των μαθημάτων, τις φροντιστηριακές ασκήσεις και τις εργαστηριακές ασκήσεις.

Πολλά από τα υποχρεωτικά ή επιλεγόμενα μαθήματα συνοδεύονται από πρακτική εξάσκηση των φοιτητών σε χώρους ειδικά εξοπλισμένους με όργανα και συσκευές (Εργαστήρια). Το περιεχόμενο των εργαστηριακών ασκήσεων σχετίζεται με ύλη του ίδιου του μαθήματος ή συναφούς μαθήματος προηγούμενου εξαμήνου. Η εξάσκηση των φοιτητών στα εργαστήρια είναι υποχρεωτική και για πρακτικούς λόγους (περιορισμένος αριθμός θέσεων σε σχέση με τον αριθμό των φοιτητών που είναι υποχρεωμένοι να ασκηθούν) η συμμετοχή στα εργαστήρια γίνεται σε συγκεκριμένη χρονική περίοδο.

Στον Οδηγό Σπουδών του τμήματος γίνεται αναφορά στην Οδηγία 85/432/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 16ης Σεπτεμβρίου 1985 που αφορά τον συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων που αφορούν σε ορισμένες δραστηριότητες στο πεδίο της Φαρμακευτικής. Μερικές από τις ανωτέρω δραστηριότητες (που συνεπώς το Πρόγραμμα Σπουδών οφείλει να εκπαιδεύσει τον φοιτητή) είναι:

 • η παρασκευή της φαρμακευτικής μορφής ενός βιοδραστικού προϊόντος
 • η παρασκευή και ο έλεγχος βιοδραστικών προϊόντων
 • ο έλεγχος βιοδραστικών προϊόντων σε κατάλληλα εργαστήρια
 • η αποθήκευση, οι συνθήκες διατήρησης και η διανομή βιοδραστικών προϊόντων στους χώρους  πώλησης
 • η Παρασκευή, ο έλεγχος, η αποθήκευση, και η διάθεση βιοδραστικών προϊόντων στα φαρμακεία
 • η παροχή πληροφοριών και συμβουλών επί βιοδραστικών προϊόντων.

Τα Προγράμματα Σπουδών των Φαρμακευτικών τμημάτων είναι αντίστοιχα και εφάμιλλα μεταξύ τους.

Ενδεικτικά Μαθήματα :

Γενική Χημεία, Ποιοτική Αναλυτική Χημεία, Εισαγωγή στις Φαρμακευτικές Επιστήμες & Φαρμακευτική Νομοθεσία, Βοτανική, Κυτταρική Βιολογία, Μικροβιολογία, Βιοχημεία, Ανατομία, Μοριακή Βιολογία, Στατιστική, Συνταγοτεχνία, Φαρμακολογία, Γενική Φαρμακοχημεία, Ειδική Φαρμακοχημεία, Ειδική Φαρμακευτική Τεχνολογία, Βιοανόργανη και Βιοργανική Φαρμακοχημεία, Ειδική Φαρμακευτική Τεχνολογία, Μέθοδοι Ελέγχου Φαρμάκων, Φαρμακευτική Ανάλυση, Εισαγωγή στη Βιοτεχνολογία, Εφαρμοσμένη Φαρμακογνωσία, Φυσικά Προϊόντα, Μέθοδοι Ελέγχου Φαρμάκων, Τοξικολογία, Καλλυντικά, Εφαρμοσμένη Φαρμακολογία & Θεραπευτική, Υγιεινές Τροφές & Διαιτητικά Προϊόντα, κ.α. Πιο αναλυτικά

Περισσότερα στοιχεία :

Τι  άλλο πρέπει να ξέρω : 

Επαγγελματικά   Δικαιώματα   – Προοπτικές :

Για την άσκηση του φαρμακευτικού επαγγέλματος στην Ελλάδα, και ειδικότερα για την ανάληψη της υπεύθυνης διεύθυνσης φαρμακείων και φαρμακαποθηκών, ή ορισμένων τμημάτων παραγωγής ή ελέγχου σε φαρμακευτικά εργαστήριο ή φαρμακοβιομηχανίες, καθώς και για τη λήψη ειδικής άδειας ασκήσεως τον φαρμακευτικού επαγγέλματος στην Ελλάδα», που χορηγείται από το Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας (ΚΕΣΥ) η άδεια λαμβάνεται κατόπιν εξετάσεων ενώπιον ειδικών τμημάτων του ΚΕΣΥ στην Αθήνα (ν.206/47) ή στη Θεσσαλονίκη (ν. 1963/91). Οι εξετάσεις τις οποίες υφίστανται οι υποψήφιοι είναι πρακτικές και θεωρητικές.
Πιο συγκεκριμένα τα επαγγελματικά δικαιώματα του φαρμακοποιού καθορίζονται ως εξής:

Δημόσιος τομέας : Δημόσιος υπάλληλος
Στην κατηγορία των Φαρμακοποιών δημοσίων υπαλλήλων συγκαταλέγονται οι Φαρμακοποιοί που εργάζονται σε δημόσια θέση, δηλαδή:

 • Σε Δημόσιες Υπηρεσίες
 • Σε ασφαλιστικά Ταμεία και Οργανισμούς (ΙΚΑ-ΟΓΑ κ.α.)
 • Στον Εθνικό Οργανισμό Φάρμακα
 • Σε κεντρικές και περιφερειακές του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας
 • Στα φαρμακεία τον κρατικών νοσοκομείων.

Ιδιωτικός τομέας
Ελεύθερος επαγγελματίας χαρακτηρίζεται ο φαρμακοποιός που δεν παρέχει εργασία με εξαρτημένη υπαλληλική σχέση. Ο φαρμακοποιός ελεύθερος επαγγελματίας μπορεί να ανοίξει δικό του φαρμακείο σύμφωνα με το νόμο 19631/91 και ως προς την οργάνωση και συγκρότηση, σύμφωνα με το προεδρικό διάταγμα υπ’ αριθ. 312/92. Για την άσκηση του ελεύθερου επαγγέλματος είναι απαραίτητη άδεια που χορηγείται από το Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας (ΚΕΣΥ), η οποία προϋποθέτει  ετήσια εξάσκηση σε φαρμακείο.

Ιδιωτικός υπάλληλος
Ο Φαρμακοποιός ιδιωτικός υπάλληλος μπορεί να εργάζεται:

 • Σε Αντιπροσωπείες Φαρμακευτικών Οίκων του εξωτερικού ή σε Πρατήρια Ελληνικών Φαρμακευτικών Βιομηχανιών
 • Ως επιστημονικό προσωπικό στους τομείς έρευνας και παραγωγής σε ελληνικές Φαρμακοβιομηχανίες
 • Στα φαρμακεία των ιδιωτικών νοσοκομείων, όπου λειτουργούν φαρμακεία 

Εκπαίδευση  Ακαδημαϊκός στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
Απαραίτητη προϋπόθεση για την ακαδημαϊκή σταδιοδρομία είναι η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής και η ύπαρξη σχετικού ερευνητικού και εκπαιδευτικού έργου. Η προκήρυξη θέσεων και η επιλογή στις διαφορές ακαδημαϊκές βαθμίδες γίνεται από τα πανεπιστημιακά τμήματα ενώ η ορθότητα και η νομιμότητα τους ελέγχεται από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ).
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Φαρμακείο ανοιχτό στο κόσμο. Αποτελεί την πιο συνηθισμένη οδό αποκατάστασης των φαρμακοποιών. Οι περισσότεροι οπό τους φαρμακοποιούς της χώρας, συνολικά περί τους 8000, απασχολούνται στο χώρο αυτό. Υπάρχουν περίπου 7000 φαρμακεία.

Φαρμακαποθήκες. Απασχολούν επιστήμονες φαρμακοποιούς και υπάρχουν περίπου 250 φαρμακαποθήκες.
Νοσοκομεία
Α. Φαρμακείο Νοσοκομείου, νοσοκομειακοί φαρμακοποιοί: Κατά τον ισχύοντα νόμο, το φαρμακείο κάθε νοσοκομείου Λειτουργεί μόνο με την υπηρεσία φαρμακοποιού, και μάλιστα υποχρεωτικά θα πρέπει ανά 150 κλίνες, να αντιστοιχεί τουλάχιστον ένας φαρμακοποιός.
Β. Στο θάλαμο του νοσοκομείου, κλινικοί φαρμακοποιοί: Γρήγορα θα πρέπει να γίνει διαχωρισμός των φαρμακοποιών νοσοκομείου σε κλινικούς και νοσοκομειακούς φαρμακοποιούς, για να εξασφαλιστεί φαρμακευτική περίθαλψη πληρέστερη, ασφαλέστερη και εξατομικευμένη, ανάλογα προς τη ιδιαιτερότητα κάθε ασθενούς (π.χ. φόλα, ηλικία, άλλες παθήσεις, παράλληλα λαμβανόμενα φάρμακο). Στον ισχύοντα νόμο για την οργάνωση νοσοκομείου προβλέπεται θέση ειδικών κλινικών φαρμακοποιών.
Κέντρα Υγείας

Το Κέντρο Υγείας είναι σημαντική μονάδα πρωτοβάθμιας ιατρικής περίθαλψης, με ιατρικό προσωπικό που πρέπει να κυμαίνεται από 15 έως 45 γιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων. Σε μια τέτοια μονάδα μπορεί να φανταστεί κανείς ότι γίνεται διακίνηση φαρμάκων και άλλων σχετικών υλικών, και μάλιστα σε μεγάλο βαθμό. Σύμφωνα με το νόμο, η διακίνηση φαρμάκων πρέπει να γίνεται αποκλειστικά μέσα» φαρμακοποιού. Παρ’ όλα αυτά, στον κανονισμό για τη» οργάνωση Κέντρων Υγείας, μόνο δονητικά αναφέρεται η στελέχωση των φαρμακείων τους με φαρμακοποιό. Ο φαρμακοποιός αυτός όμως, εκτός από την υπεύθυνη διακίνηση του φαρμακευτικού υλικού, θα μπορούσε και παραπέρα να αξιοποιηθεί στην κοινότητα, παρέχοντας στον πληθυσμό πληροφορίες και βοήθεια σε προβλήματα που τον απασχολούν, π.χ. σχετικά με ναρκωτικά ή με την ασφάλεια και τους κινδύνους από το φάρμακα.

Φαρμακευτική Βιομηχανία
Απασχολεί ή μπορεί να απασχολήσει φαρμακοποιούς στους τομείς της παραγωγής, το ελέγχου, της ενημέρωσης και προώθησης, αλλά και της έρευνας και ανάπτυξης φαρμάκων.   

Βιομηχανία Καλλυντικών
Αυτή ουσιαστικά, λόγω της φύσης της, είναι παραφαρμακευτική βιομηχανία, στην οποία ο φαρμακοποιός μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο. Η βιομηχανία αυτή έχει ανάπτυξη στη χώρα μας.

Κρατική Διοίκηση (Κυρίως Υπουργείο Υγείας -Πρόνοιας), Νομαρχίες. Εδώ, οι Φαρμακοποιοί είναι υπάλληλοι στο Υπουργείο, κυρίως στη Διεύθυνση Φαρμακείων, στο Τμήμα Ναρκωτικών, καθώς και στο Υγειονομικά Κέντρα ως ελεγκτές φαρμακείων.

Ασφαλιστικά Ταμεία (ΙΚΑ, ΟΓΑ, κλπ.) που Απασχολούνται  ως ελεγκτές.

Ένοπλες Δυνάμεις – Στρατιωτικοί Φαρμακοποιοί. Οι φαρμακοποιοί αυτοί απασχολούνται σε στρατιωτικά νοσοκομεία, σε μεγάλες μονάδες, π.χ., μεραρχίες – τάγματα υγειονομικού, σε αποθήκες φαρμακευτικών υλικών, σε εργαστήρια.

Φαρμακευτική Έρευνα σε Κρατικά και άλλα Ερευνητικά Κέντρα Φαρμακευτική έρευνα γίνεται σε μερικά Κρατικά Ερευνητικά Κέντρα, όπως το Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος», στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, στο Ελληνικό Ινστιτούτο Pasteur, σε μερικά ερευνητικά κέντρα μεγάλων νοσοκομείων, π.χ. Ευαγγελισμός, Άγιος Σάββας, θεαγένειο Αντικαρκινικό Ίδρυμα.

Βιομηχανία. Φαρμακευτικών και Αρωματικών Φυτών, Βιομηχανία Ειδικών Τροφών, Βιομηχανία Επιδεσμικών και Χειρουργικών Υλών, και άλλων σχετικών υλών.  Παραπέρα, σε βιομηχανίες εντομοκτόνων, ζιζανιοκτόνων και άλλων γεωργικών φαρμάκων και αγροχημικών θα μπορούσαν να απασχολούνται και να αξιοποιούνται φαρμακοποιοί. Η βιομηχανία τροφίμων επίσης, αποτελεί πεδίο επαγγελματικής αποκατάστασης αλλά και αξιοποίησης των γνώσεων των φαρμακοποιών. Αυτό δε γίνεται μέχρι τώρα στην Ελλάδα, σε αντίθεση με άλλες Ευρωπαϊκές χώρες, π.χ. τη Γερμανία, όπου στο βιομηχανικό αυτό κλάδο προτιμώνται ειδικώς φαρμακοποιοί.

Επαγγελματικά   Δικαιώματα  :

 • Για την άσκηση του φαρμακευτικού επαγγέλματος, και ειδικότερα για την ανάληψη της υπεύθυνης διεύθυνσης φαρμακείων και φαρμακαποθηκών ή ορισμένων τμημάτων παραγωγής ή ελέγχου σε φαρμακευτικά εργαστήρια ή φαρμακοβιομηχανίες απαιτούνται εξετάσεις ενώπιον ειδικών τμημάτων του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕΣΥ) στην Αθήνα (Ν. 206/47) ή στη Θεσσαλονίκη (Ν. 1963/91).
 • Για την άσκηση του ελεύθερου επαγγέλματος (Ν. 1963/91) χορηγείται άδεια από το Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας, η οποία προϋποθέτει ετήσια εξάσκηση σε φαρμακείο.

Μεταπτυχιακές σπουδές του τμήματος :

Το τμήμα προσφέρει τα παρακάτω Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών:

Σχετικά επαγγέλματα:

Μετεγγραφές Φοιτητών:  Αντίστοιχα τμήματα άλλων Α.Ε.Ι. με βάση την Υ.Α.   αριθμ. 97719/Ζ1 (ΦΕΚ 2520 τ.Β΄/29.06.2018):

Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ):

Σχετικές  Επαγγελματικές  Οργανώσεις  :  

 • Πανελλήνιος  Φαρμακευτικός  Σύλλογος.  web site:  www.pfs.gr/
 • Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοποιών.  web site:  http://www.pepharm.gr/

Ψυχολογίας

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 11/09/2018

. Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Φιλοσοφική Σχολή 

Τμήμα  Ψυχολογίας

Έδρα :

Διεύθυνση : Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου, Αθήνα 15784

Τηλέφωνα: 210 7277519, 210 7277965, 210 7277965 Fax: 210 7277459 Email: secr@psych.uoa.gr

Σκοπός του τμήματος :

Σκοπός του τμήματος Ψυχολογίας   είναι η εκπαίδευση επι­στημόνων στην κατανόηση, μελέτη, έρευνα και ερμη­νεία της συμπεριφοράς των ανθρώπων.

Πιο συγκεκριμένα το  τμήμα  Ψυχολογίας  σκοπό έχει  να αναδείξει επιστήμονες ικανούς να κατανοούν, να μελετούν, να ερευνούν να ερμηνεύουν την ανθρώπινη συμπεριφορά και να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση των ψυχολογικών προβλημάτων του σύγχρονου ανθρώπου. Επίσης σκοπός τους είναι η καλλιέργεια και η προαγωγή της έρευνας, της διδασκαλίας, και των πρακτικών εφαρμογών της επιστήμης της ψυχολογίας.

Διάρκεια σπουδών : 4 έτη (8 εξάμηνα) 

Κατευθύνσεις :

Το Πρόγραμμα Σπουδών έχει ως κυρίαρχο μέλημα την άρτια θεωρητική, ερευνητική και πρακτική κατάρτιση των φοιτητών του. Αυτό επιτυγχάνεται με την παροχή γενικών αλλά και ειδικών επιστημονικών γνώσεων, με την κατάρτιση των φοιτητών σε θέματα επιστημονικής μεθοδολογίας και αξιολόγησης, και με την πρακτική τους άσκηση στο τελευταίο έτος των σπουδών τους. Τα μαθήματα του Τμήματος διακρίνονται σε υποχρεωτικά και κατ’ επιλογή. Ως υποχρεωτικά χαρακτηρίζονται τα μαθήματα στα οποία η εγγραφή και η επιτυχής εξέταση είναι υποχρεωτική. Ως μαθήματα κατ’ επιλογή χαρακτηρίζονται τα μαθήματα εκείνα από τα οποία οι φοιτητές μπορούν να επιλέξουν ορισμένα, ώστε να συμπληρώσουν τον απαραίτητο αριθμό των 53 μαθημάτων.

Τα Προγράμματα Σπουδών των τμημάτων Ψυχολογίας  είναι αντίστοιχα και εφάμιλλα μεταξύ τους.

Ενδεικτικά Μαθήματα :

Εισαγωγή στην Ψυχολογία, Εξελικτική Ψυχολογία, Κλινική Ψυχολογία, Ψυχοφυσιολογία, Γνωστική Ψυχολογία, Εξελικτική Ψυχοπαθολογία, Σχολική Ψυχολογία, Θεωρίες προσωπικότητας, Νευροψυχολογία, Θεραπευτικά Μοντέλα, Οργανωτική Ψυχολογία,  Ψυχοφυσιολογικές διαταραχές, Ψυχολογία των ηλικιωμένων, Συμβολική Λογική, Εφαρμογές Σχολικής Ψυχολογίας, Συμβουλευτική  Ψυχολογία,  Ψυχολογία  της  προσωπικότητας,  Διαπολιτιστική Ψυχολογία, Έρευνα και Εφαρμογές στην Κοινωνική Ψυχολογία,  Ιστορία της Ψυχολογίας,  Μέθοδοι έρευνας στην Ψυχολογία, Μετανάστευση και Μειονοτικές ομάδες: Ψυχολογική Προσαρμογή, Οικολογική και Περιβαλλοντική Ψυχολογία,  Περιγραφική και Επαγωγική Στατιστική, κ.α. Πιο αναλυτικά

Περισσότερα στοιχεία :

Τι  άλλο πρέπει να ξέρω :  

Επαγγελματικά   Δικαιώματα   – Προοπτικές :

Οι Πτυχιούχοι μπορούν να καλύψουν θέσεις εργασίας σε τομείς ανάλογους με τις σπουδές και την εξειδίκευσή τους. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι μπορούν να απασχοληθούν στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα:

 • σε Υπηρεσίες των Υπουργείων Υγείας, Παιδείας, Εργασίας 
 • σε Σχολές, Οικοτροφεία, Κέντρα Αποκατάστασης Αναπήρων, Προγράμματα Αλφαβητισμού 
 • σε Ψυχιατρικές Κλινικές Νοσοκομείων ή σε Ιδιωτικές Κλινικές 
 • σε Γραφεία Παροχής Ψυχολογικών Συμβουλών 
 • σε επιχειρήσεις, σε Συμβουλευτικά Κέντρα 
 • σε Ερευνητικά Κέντρα  στη Διαφήμιση και το Marketing
 • ως ελεύθεροι επαγγελματίες  σε δικό τους γραφείο, συμβουλευτικό κέντρο, κ.α.

Επαγγελματικά Δικαιώματα:

 • Για την άσκηση του επαγγέλματος απαιτείται άδεια ψυχολόγου, που χορηγείται από τις οικείες περιφέρειες στους αποφοίτους των τμημάτων ψυχολογίας κατόπιν σχετικής αίτησής τους.
 • Η άδεια κατοχυρώνει τον δικαιούχο στη νόμιμη άσκηση του επαγγέλματος του Γενικού Ψυχολόγου ο οποίος απασχολείται στους τομείς της Παιδείας, Πρόνοιας, Υγείας, Απονομής Δικαιοσύνης, Επικοινωνίας, κ.ά.
 • Τα επαγγελματικά του δικαιώματα κατοχυρώνονται νομοθετικά: Νόμοι για άδεια άσκησης επαγγέλματος  : Ν 991/79, Ν 2646/98 ΦΕΚ 1331 / Δεκ. 1998 Κοινοτική οδηγία 89/48.

Μεταπτυχιακές σπουδές του τμήματος:

Το τμήμα προσφέρει τα παρακάτω Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών:

Σχετικά επαγγέλματα:

πηγή: Unique Minds GR

Μετεγγραφές Φοιτητών:  Αντίστοιχα τμήματα άλλων Α.Ε.Ι. με βάση την Υ.Α.   αριθμ. 97719/Ζ1 (ΦΕΚ 2520 τ.Β΄/29.06.2018):

Σχετικές  Επαγγελματικές  Οργανώσεις  :

Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 15/09/2018

Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Σχολή Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών

 Τμήμα  Τουρκικών Σπουδών & Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών

 Έδρα :

Διεύθυνση: Καπλανών 6, 106 80 Αθήνα

Τηλέφωνο 210 3634592 Fax: 210 3637947  Εmail: secr@turkmas.uoa.gr

Σκοπός του τμήματος :

Το Τμήμα Τουρκικών Σπουδών είναι το πρώτο που δημιουργείται στον Ελλαδικό χώρο (παρόμοιο Τμήμα προϋπήρξε στο Πανεπιστήμιο Κύπρου) και έχει σαν αποστολή την καλλιέργεια, την προαγωγή, τη διάδοση και τη μελέτη της λογοτεχνίας, της γλώσσας, της γλωσσολογίας, της ιστορίας, του πολιτισμού, των πολιτικών θεσμών και της οικονομίας της Τουρκίας.

Σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα του τμήματος, από το ακαδημαϊκό έτος 2003-2004 άρχισε τη λειτουργία του στο Πανεπιστήμιο Αθηνών το Τμήμα Τουρκικών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών. Η λειτουργία ενός αμιγούς Τμήματος Τουρκικών Σπουδών αποτελούσε πάγιο αίτημα του Πανεπιστημίου Αθηνών όσο και της ευρύτερης ακαδημαϊκής κοινότητας. Δεν χωρεί αμφιβολία ότι η ίδρυσή του, μετά από μάλλον μακρά κυοφορία, ξεφεύγει από τα συγκεκριμένα και γνωστά σε όλους όρια των «τυπικών» Φιλοσοφικών Σχολών με τη δυτικοευρωπαϊκή γλωσσική και λογοτεχνική εστίαση (π.χ. Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική Γλώσσα και Λογοτεχνία κλπ.)· η διδασκαλία σε πανεπιστημιακό επίπεδο της Τουρκικής γλώσσας, της Ιστορίας και του Πολιτισμού χαράσσει νέους δρόμους, καθώς για πρώτη φορά στην ιστορία της ελληνικής ανώτατης παιδείας δημιουργείται ένα συμπαγές πανεπιστημιακό τμήμα που στρέφει αποκλειστικά το ενδιαφέρον του στον συγκεκριμένο αυτό γνωστικό και πολιτισμικό κόσμο.

Το Τμήμα Τουρκικών Σπουδών, στοχεύει να φέρει στη χώρα, πέρα από ερασιτεχνισμούς, βερμπαλισμούς εθνοκεντρικής υφής, εκλαϊκεύσεις, έστω και υψηλές, ή συναισθηματικές προσεγγίσεις ευκόλως εννοούμενες και — ως ένα βαθμό — απόλυτα κατανοητές, την επιστημονική σπουδή της γλώσσας, της ιστορίας και του εν γένει πολιτισμού της γείτονος στη μακρά της πορεία, με την οποία ο Ελληνισμός, με την ευρύτατη έννοια του όρου, έχει «συναντηθεί» από πολύ παλαιά.

Η Διοικούσα Επιτροπή του Τμήματος και το Πανεπιστήμιο Αθηνών κατ’ επέκταση εκτιμούν ότι από τη σπουδή αυτή θα προκύψουν επιστήμονες όσο και ειδικοί ερευνητές, οι οποίοι, γνωρίζοντας πλέον εκ των ένδον τον τουρκικό κόσμο, θα προσφέρουν μεγάλες υπηρεσίες στην ουσιαστική του προσέγγιση και κατανόηση από το ελληνικό επιστημονικό (και όχι μόνο) κοινό, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό και στη σωστή επικοινωνία των δύο όμορων κρατών σε όλα τα επίπεδα: επιστημονικό, πολιτισμικό, πολιτικοκοινωνικό, οικονομικό κλπ.

Είναι, άλλωστε, παγκοίνως αποδεκτό ότι η προσέγγιση κρατών και λαών γίνεται μόνον αν επενδυθούν στον χώρο της παιδείας τα συγκεκριμένα εκείνα ‘‘κεφάλαια’’ που απαιτούνται για να γίνει κατανοητή, και σεβαστή κατ’ ακολουθίαν, η φυσιογνωμία, οι ιδιαιτερότητες και το πολιτισμικό γενικότερα επίπεδο του ‘‘άλλου’’.

Διάρκεια σπουδών : 4 έτη (8 εξάμηνα) 

 Κατευθύνσεις :

Το πρόγραμμα Σπουδών προβλέπει την λειτουργία δύο κατευθύνσεων: α) Τουρκικών Σπουδών και β) Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών. Από τις εν λόγω κατευθύνσεις, η των Τουρκικών Σπουδών άρχισε πρώτη να λειτουργεί δεχόμενη φοιτητές, ενώ στο μέλλον αναμένεται να λειτουργήσει και η κατεύθυνση των Ασιατικών Σπουδών, με αρχική εστίαση στον Ιαπωνικό και Κινεζικό κόσμο.

Ενδεικτικά Μαθήματα :

Τουρκική Γλώσσα, Γλωσσολογία, Εισαγωγή στην τουρκική λογοτεχνία, Oθωμανική ιστορία, Εισαγωγή στην Κοινωνική και Πολιτική Ιστορία της σύγχρονης Τουρκίας, Εισαγωγή στη Νέα Ελληνική Λογοτεχνία, Βυζαντινός και Ισλαμικός Κόσμος, Ιστορία της Νεότερης Τουρκίας, Iστορία του Νέου Ελληνισμού, Πρώιμη Τουρκική Λογοτεχνία, Σύγχρονη Τουρκία : Oικονομία και Κοινωνία, Πολιτικοί Θεσμοί, Ιστορία της Τουρκικής Γλώσσας, Ισλαμική Τέχνη, Διεθνείς Σχέσεις της Τουρκίας Ι: ΗΠΑ, Μέση Ανατολή, Ασιατικά Κράτη, Σχέσεις Ελληνικής και Τουρκικής Γλώσσας, Λόγια Τουρκική Λογοτεχνία, -Διεθνείς Σχέσεις της Τουρκίας – Ευρωπαϊκή Ένωση, Ελληνοτουρκικές Σχέσεις, Λαϊκή Τέχνη, Oθωμανικά, Ιστορία Τέχνης – Oθωμανική και Σύγχρονη Τέχνη, κ.α. Πιο αναλυτικά 

Περισσότερα στοιχεία : 

Τι άλλο πρέπει να ξέρω :  

Επαγγελματικά Δικαιώματα – Προοπτικές :

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος μπορούν να απασχοληθούν  ως σύμβουλοι επιχειρήσεων ή Δημόσιων Οργανισμών (στο Υπουργείο Εξωτερικών, στο Υπουργείο Ανάπτυξης κ.ά.) που ασχολούνται με θέματα της Ελληνοτουρκικών σχέσεων (στους τομείς του πολιτισμού, του εμπορίου, της οικονομίας και των εξωτερικών σχέσεων).

Επίσης, θα μπορούν να εργαστούν ως καθηγητές τουρκικής γλώσσας αλλά και ως ειδικοί συνεργάτες σε ερευνητικά κέντρα, πανεπιστημιακά Τμήματα κ.ά.

Μεταπτυχιακές σπουδές του τμήματος :

Το τμήμα προσφέρει τα παρακάτω Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών:

Σχετικά επαγγέλματα:

Μετεγγραφές Φοιτητών:  Αντίστοιχα τμήματα άλλων Α.Ε.Ι. με βάση την Υ.Α.   αριθμ. 97719/Ζ1 (ΦΕΚ 2520 τ.Β΄/29.06.2018):

 • Χωρίς καμία αντιστοιχία.

Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ):

Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 19/09/2018

Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 

Σχολή Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών

Τμήμα  Επικοινωνίας & Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης

Έδρα :

Διεύθυνση: Σοφοκλέους 1, 10559 Αθήνα

Τηλέφωνο: 210 3689405, 210 3689457  Fax   210 3689473,  E-mail: secr@media.uoa.gr

Σκοπός του τμήματος :

Σκοπός του τμήματος είναι να παρέχει τις απαραίτητες θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις για την άσκηση της κλασικής και ηλεκτρονικής Δημοσιογραφίας. Επίσης να ερευνά θέματα που σχετίζονται με το αντικείμενο των Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας.

Διάρκεια σπουδών : 4 έτη (8 εξάμηνα)

Κατευθύνσεις :

Το πρόγραμμα σπουδών βασίζεται στον διεπιστημονικό χαρακτήρα του πεδίου. Τα μαθήματα θεωρητικού και πρακτικού προσανατολισμού στο πρόγραμμα σπουδών  έχουν σχεδιαστεί για να τροφοδοτήσουν αυτή την ανάγκη. Τούτο οφείλεται και στο γεγονός ότι το ίδιο το περιβάλλον της μαζικής επικοινωνίας είναι όχι μόνον πολύπλευρο και πολυδιάστατο, αλλά λόγω της φύσης του υπόκειται σε συνεχή μεταβολή, ιδίως υπό το βάρος των τεχνολογικών, οικονομικών, κοινωνικών, πολιτικών και πολιτιστικών εξελίξεων.

Ενδεικτικά Μαθήματα :

Εισαγωγή στην επικοινωνία, Γραφή είδησης ρεπορτάζ, Πολιτικά συστήματα και θεσμοί, Ανάλυση δημοσιογραφικού λόγου, Διεθνείς σχέσεις και οργανισμοί, Κοινωνική ψυχολογία και ΜΜΕ, Δημοσιογραφική ηθική και δεοντολογία, Διαδικτυακή δημοσιογραφία πρακτική, Τέχνη και μαζική επικοινωνία, Πολιτική επικοινωνία, Οργάνωση και διοίκηση των μέσων μαζικής επικοινωνίας, Ραδιοφωνική δημοσιογραφία πρακτική, Δημόσιες σχέσεις και επικοινωνία, Ηλεκτρονικά MME, Μέθοδοι έρευνας μαζικής επικοινωνίας, Τεχνικές δημοσιογραφικής έρευνας και συνέντευξης πρακτική, Αθλητισμός Κοινωνία και ΜΜΕ, Διαφήμιση και επικοινωνία: Κοινωνιολογία της διαφήμισης, Τηλεοπτικός δημοσιογραφικός λόγος, Δημοσιογραφία και λογοτεχνία, Νομικό πλαίσιο, ηθική και δεοντολογία στα blogs και τη δημοσιογραφία των πολιτών, Ελληνοτουρκικές σχέσεις και ο Τύπος, Ανάλυση εξωτερικής πολιτικής, Τέχνη και Παγκοσμιοποίηση, Τεχνολογία και τεχνικές παρουσιάσεων,  Παραγωγή ζωντανών τηλεοπτικών εκπομπών, κ.α. Πιο αναλυτικά

Περισσότερα στοιχεία : 

Τι άλλο πρέπει να ξέρω :

Για την εισαγωγή στο τμήμα απαιτείται επιπλέον εξέταση σε ένα από τα ειδικά μαθήματα (Αγγλική γλώσσα,  ή Γαλλική γλώσσα ή  Γερμανική  γλώσσα  ή  Ιταλική γλώσσα).

Επαγγελματικά   Δικαιώματα   – Προοπτικές :

Ο Δημοσιογράφος μπορεί να εργαστεί :

 • στον ημερήσιο, περιοδικό και ηλεκτρονικό Τύπο,
 • στη ραδιοφωνία,
 • στην τηλεόραση,
 • σε υπηρεσίες δημοσίων σχέσεων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.
 • σε διαφημιστικές επιχειρήσεις
 • ως σύμβουλοι επικοινωνίας σε επιχειρήσεις ή ιδρύματα
 • ως εμπειρογνώμονες των Μ.Μ.Ε.
 • ως πολιτιστικοί σύμβουλοι (Ο.Τ.Α., Νομαρχίες, Πολιτιστικούς Οργανισμούς).

Επαγγελματικά Δικαιώματα: 

 • Τα επαγγελματικά δικαιώματα και υποχρεώσεις του Δημοσιογράφου προβλέπονται από τον Κώδικα και τις Αρχές Δεοντολογίας του Δημοσιογραφικού Επαγγέλματος όπως επίσης από τις εκάστοτε ετήσιες συλλογικές συμβάσεις εργασίας μεταξύ εκπροσώπων της ΕΣΗΕΑ και των εκπροσώπων των διαφόρων δημόσιων ή ιδιωτικών ΜΜΕ ή εφημερίδων, περιοδικών κ.λπ.
 • Για την άσκηση  του επαγγέλματος Δημοσιογραφίας  δεν απαιτείται  άδεια άσκησης του επαγγέλματος.

Μεταπτυχιακές σπουδές του τμήματος :

Το τμήμα προσφέρει τα παρακάτω Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών:

Σχετικά επαγγέλματα:

Μετεγγραφές Φοιτητών:  Αντίστοιχα τμήματα άλλων Α.Ε.Ι. με βάση την Υ.Α.   αριθμ. 97719/Ζ1 (ΦΕΚ 2520 τ.Β΄/29.06.2018):

Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ):

Σχετικές  Επαγγελματικές  Οργανώσεις :  

 • Ένωσις Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών (ΕΣΗΕΑ). web site: www.esiea.gr/

Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης

το άρθρο ενημερώθηκε στις: 15/09/2018

  Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 

 Σχολή  Νομικών  Οικονομικών & Πολιτικών Επιστημών 

Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης

Έδρα :

Διεύθυνση: Θεμιστοκλέους 6, Τ.Κ. 106 78 Αθήνα

Τηλέφωνο: 210 3688913 – 8, 8984, 8919, Fax  210 3688920 Ε-mail: secr@pspa.uoa.gr

Σκοπός του τμήματος :

To Τμήμα έχει ως αποστολή την καλλιέργεια της Πολιτικής Επιστήμης σε πέντε βασικές διαστάσεις: την Πολιτική Ανάλυση, τις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές, τη Διοικητική Επιστήμη, την Κοινωνική Θεωρία και την Κοινωνική Πολιτική. Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος επιδιώκει την κατάρτιση των φοιτητών και φοιτητριών στις θεμελιώδεις έννοιες, τις βασικές μεθόδους και τους προβληματισμούς που διέπουν τη συστηματική ανάλυση των πολιτικών, κοινωνικών, πολιτειακών και διεθνών φαινομένων.

Διάρκεια σπουδών : 4 έτη (8 εξάμηνα)

Κατευθύνσεις :

Το Πρόγραμμα Σπουδών χαρακτηρίζεται από δύο διαδοχικές φάσεις, η καθεμία από τις οποίες διαρκεί τέσσερα εξάμηνα. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, οι φοιτητές και οι φοιτήτριες παρακολουθούν ένα πρόγραμμα σπουδών το οποίο τοποθετεί την Πολιτική Επιστήμη, ως προς τις βασικές παραμέτρους της, στο γενικότερο χώρο των Κοινωνικών Επιστημών, ενώ παράλληλα προσφέρει μια ευρύτερη εποπτεία των επιμέρους κλάδων που συνθέτουν το περιεχόμενό της.

Η περαιτέρω εμβάθυνση (και ως ένα βαθμό εξειδίκευση) συντελείται στα τελευταία τέσσερα εξάμηνα των σπουδών, κατά τη διάρκεια των οποίων οι φοιτητές επιλέγουν το επιστημονικό πεδίο της προτίμησής τους. Οι σπουδές περιλαμβάνουν τρεις Κύκλους Σπουδών: α) Κύκλος Σπουδών Πολιτικής Ανάλυσης β) Κύκλος Σπουδών Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών γ) Κύκλος Σπουδών Διοικητικής Επιστήμης & Δημόσιο Δίκαιο.

Ενδεικτικά Μαθήματα :

Πολιτική Επιστήμη, Το ελληνικό σύστημα διακυβέρνησης, Κράτος και κοινωνία στη νεότερη Ελλάδα, 1830 – 1940, Το κυπριακό ζήτημα, Τα πολιτικά συστήματα στα Βαλκάνια, Διοικητική οργάνωση του κράτους, Χώρος και εκλογική ανάλυση, Πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Θεωρίες για τον ολοκληρωτισμό, Μαθηματικά στην πολιτική επιστήμη, Σύγχρονες κοινωνιολογικές θεωρίες, Εισαγωγή στην πολιτική οικονομία, Ποσοτικές μέθοδοι ανάλυσης στις κοινωνικές επιστήμες, Σύγχρονες Πολιτικές Θεωρίες, Αντικοινοβουλευτισμός και δικτατορίες στην Ελλάδα, Σύγχρονες θεωρίες κοινωνικού συμβολαίου, Μειονότητες και Πολιτική στα Βαλκάνια, Οντολογία και πολιτική, Εμφύλιοι πόλεμοι στο σύγχρονο κόσμο, Νέα κοινωνικά κινήματα, Αγγλικά, κ.α.   Πιο αναλυτικά

Περισσότερα στοιχεία : 

Τι  άλλο πρέπει να ξέρω : 

Επαγγελματικά   Δικαιώματα   – Προοπτικές :

Μπορεί να εργαστεί :

 •  στη δημόσια διοίκηση, στη Νομαρχιακή και Τοπική Αυτοδιοίκηση,
 • σε γραφεία περιφερειών, εθνικούς ή διεθνείς ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς,
 • σε επιχειρήσεις που ασχολούνται με διεθνείς σχέσεις, ως διπλωμάτες (ιδιαίτερα στην κοινοτική διπλωματία),
 • σε φορείς που ασχολούνται με την πολιτική ανάλυση, την πολιτική θεωρία και τις διεθνείς σχέσεις,
 • στα μέσα ενημέρωσης και σε εταιρείες δημοσκόπησης, δημοσίων σχέσεων και εισαγωγών
 • επίσης ως καθηγητής στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. 

Επαγγελματικά Δικαιώματα:

 • Τα επαγγελματικά δικαιώματα των   πτυχιούχων Πολιτικών Επιστημόνων   είναι  αντίστοιχα,  του εργασιακού τους περιβάλλοντος και καθεστώτος.
 • Για παράδειγμα, αν εργάζεται σε σχολεία της Δευτεροβάθμιας Δημόσιας Εκπαίδευσης, τα επαγγελματικά τους δικαιώματα προβλέπονται από τον  Ν. 1566/1985, άρθρο 14, (ΦΕΚ 167/τ.Α’/1985) και  από τον Δημοσιοϋπαλληλικό Κώδικα και τον Διαρκή Εκπαιδευτικό Κώδικα.

Μεταπτυχιακές σπουδές του τμήματος :

Το τμήμα προσφέρει τα παρακάτω Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών:

Σχετικά επαγγέλματα:

Μετεγγραφές Φοιτητών:  Αντίστοιχα τμήματα άλλων Α.Ε.Ι. με βάση την Υ.Α.   αριθμ. 97719/Ζ1 (ΦΕΚ 2520 τ.Β΄/29.06.2018):

Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ):

Σχετικές  Επαγγελματικές  Οργανώσεις  :  

 • Ελληνική Εταιρεία Πολιτικής Επιστήμης. web site: http://hpsa.gr
 • Πανελλήνια Ένωση Νομικών & Πολιτικών Επιστημόνων. web site: http://penpe13.blogspot.gr/
 • Ομοσπονδία Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης (ΟΛΜΕ). web site: http://www.olme.gr/