Καταργείται το 4ο Επιστημονικό Πεδίο: Επιστήμες της εκπαίδευσης

Με το άρθρο 74 του  Σχεδίου Νόμου «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις»  που κατατίθεται σήμερα στη Βουλή ανακαθορίζονται τα επιστημονικά πεδία ειδίκευσης στα οποία κατατάσσονται, οι σχολές και τα τμήματα της ανώτατης  εκπαίδευσης στο μηχανογραφικό δελτίο των υποψηφίων των Γενικών Λυκείων,  από το επόμενο  διδακτικό έτος 2017-2018 των πανελλαδικών εξετάσεων.

Πιο αναλυτικά, καταργείται το 4ο Επιστημονικό Πεδίο «Επιστήμες της εκπαίδευσης» και στο εξής, τα τμήματα που κατατάσσονταν στο πεδίο αυτό θα εντάσσονται σε όλα τα υπόλοιπα πεδία, γεγονός που θα διευκολύνει την προσέλκυση υποψηφίων υψηλού επιπέδου στις επιστήμες της αγωγής.

Επισής ρυθμίζεται το ζήτημα εισαγωγής για τους μαθητές και αποφοίτους που υπέβαλαν αίτηση – δήλωση στα Γενικά και Επαγγελματικά Λύκεια των νήσων Λέσβου, Χίου, Οινουσών και Ψαρών και οι οποίοι συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις σχολικού έτους 2016-2017 και προβλέπεται ειδικό ποσοστό επιπλέον του αριθμού εισακτέων για την εισαγωγή τους,  σε Σχολές, Τμήματα και εισαγωγικές κατευθύνσεις των Πανεπιστημίων, των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, των Τ.Ε.Ι. και της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

.

Το πλήρες κείμενο του άρθρου 74 έχει ως εξής:

.

Άρθρο 74 : Θέματα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση                                               

 1. Στο άρθρο 4 του ν. 4186/2013 (Α΄193), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4327/2015 (Α΄ 50), επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:

α) Το πέμπτο εδάφιο της παρ. 2 αντικαθίσταται ως εξής: «Τα Τμήματα των Ιδρυμάτων της παρ. 1 κατατάσσονται σε τέσσερα Επιστημονικά Πεδία, που ορίζονται ως εξής:

1ο Επιστημονικό Πεδίο: Ανθρωπιστικές, Νομικές και Κοινωνικές Επιστήμες

2ο Επιστημονικό Πεδίο: Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες

3ο Επιστημονικό Πεδίο: Επιστήμες Υγείας και Ζωής

4ο Επιστημονικό Πεδίο: Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορική.»

β) Η περίπτ. β΄ της παρ. 3 αντικαθίσταται ως εξής:

«β) Οι μαθητές μπορούν να επιλέξουν έναν ή δύο από τους εξής εναλλακτικούς συνδυασμούς μαθημάτων ανά Ομάδα Προσανατολισμού, λαμβάνοντας υπόψη και τα μαθήματα στα οποία υπάρχουν αυξημένοι συντελεστές βαρύτητας. Για την εισαγωγή στα τμήματα κάθε Επιστημονικού Πεδίου θα υπολογίζονται τα μαθήματα και οι συντελεστές βαρύτητας τα οποία προβλέπονται στην Ομάδα Προσανατολισμού όπου ανήκει ο υποψήφιος για το συγκεκριμένο Επιστημονικό Πεδίο.

Ομάδα Προσανατολισμού ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

αα) Τα κοινά μαθήματα στα οποία εξετάζονται υποχρεωτικά οι μαθητές της Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών, σε όποιο Επιστημονικό Πεδίο κι αν κατευθύνονται, είναι τα εξής τρία (3): τα Αρχαία Ελληνικά Ομάδας Προσανατολισμού, η Ιστορία Ομάδας Προσανατολισμού και η Νεοελληνική Γλώσσα (Γενικής Παιδείας).

Αν οι υποψήφιοι εκτός από τα ανωτέρω τρία κοινά μαθήματα επιλέξουν να εξεταστούν και στα Λατινικά της Ομάδας Προσανατολισμού, έχουν πρόσβαση στο 1ο Επιστημονικό Πεδίο.

Αν οι υποψήφιοι εκτός από τα ανωτέρω τρία κοινά μαθήματα επιλέξουν να εξεταστούν και στη Βιολογία Γενικής Παιδείας, έχουν πρόσβαση στο 3ο Επιστημονικό Πεδίο.

ββ) Οι εναλλακτικοί συνδυασμοί πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων της Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα:

.

Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών
1ο Ε.Π.: Ανθρωπιστικές, Νομικές και Κοινωνικές Επιστήμες 3ο Ε.Π.: Επιστήμες Υγείας και

Ζωής

Αρχαία Ελληνικά    Προσανατολισμού Αρχαία Ελληνικά Προσανατολισμού
Ιστορία Προσανατολισμού Ιστορία Προσανατολισμού
Νεοελληνική Γλώσσα Νεοελληνική Γλώσσα
Λατινικά Προσανατολισμού Βιολογία Γενικής Παιδείας

.

Ομάδα Προσανατολισμού ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

αα) Τα κοινά μαθήματα, στα οποία εξετάζονται υποχρεωτικά οι μαθητές της Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών, σε όποιο Επιστημονικό Πεδίο κι αν κατευθύνονται, είναι τα εξής τρία (3): η Φυσική Ομάδας Προσανατολισμού, η Χημεία Ομάδας Προσανατολισμού και η Νεοελληνική Γλώσσα (Γενικής Παιδείας).

Αν οι υποψήφιοι, εκτός από τα ανωτέρω τρία κοινά μαθήματα, επιλέξουν να εξεταστούν στα Μαθηματικά Ομάδας Προσανατολισμού, έχουν πρόσβαση στα Τμήματα του 2ου Επιστημονικού Πεδίου.

Αν οι υποψήφιοι εκτός από τα ανωτέρω τρία κοινά μαθήματα, επιλέξουν να εξεταστούν στη Βιολογία Ομάδας Προσανατολισμού, έχουν πρόσβαση στο 3ο Επιστημονικό Πεδίο.

ββ) Οι εναλλακτικοί συνδυασμοί πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων της Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα:

.

Ομάδα Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών
2ο Ε.Π.: Θετικές και Τεχνολογικές

Επιστήμες

3ο Ε.Π.: Επιστήμες Υγείας και

Ζωής

Φυσική Προσανατολισμού Φυσική Προσανατολισμού
Χημεία Προσανατολισμού Χημεία Προσανατολισμού
Νεοελληνική Γλώσσα Νεοελληνική Γλώσσα
Μαθηματικά Προσανατολισμού Βιολογία Προσανατολισμού

 .

Ομάδα Προσανατολισμού ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

αα) Τα κοινά μαθήματα, στα οποία εξετάζονται υποχρεωτικά οι μαθητές της Ομάδας Προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής, σε όποιο Επιστημονικό Πεδίο κι αν κατευθύνονται, είναι τα εξής τρία (3): τα Μαθηματικά Ομάδας Προσανατολισμού, η Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον (ΑΕΠΠ) και η Νεοελληνική Γλώσσα (Γενικής Παιδείας).

Αν οι υποψήφιοι, εκτός από τα ανωτέρω τρία κοινά μαθήματα επιλέξουν να εξεταστούν και στη Βιολογία Γενικής Παιδείας, έχουν πρόσβαση στο 3ο Επιστημονικό Πεδίο.

Αν οι υποψήφιοι εκτός από τα ανωτέρω τρία κοινά μαθήματα επιλέξουν να εξεταστούν και στις Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (ΑΟΘ), έχουν πρόσβαση στο 4ο Επιστημονικό Πεδίο.

ββ) Οι εναλλακτικοί συνδυασμοί πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων της Ομάδας Προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα:

.

Ομάδα Προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής
3ο Ε.Π.: Επιστήμες Υγείας και

Ζωής

4ο Ε.Π.: Επιστήμες Οικονομίας

και Πληροφορική

Μαθηματικά Προσανατολισμού Μαθηματικά Προσανατολισμού
Α.Ε.Π.Π. Προσανατολισμού Α.Ε.Π.Π. Προσανατολισμού
Νεοελληνική Γλώσσα Νεοελληνική Γλώσσα
Βιολογία Γενικής Παιδείας Α.Ο.Θ. Προσανατολισμού

.

 1. Η ισχύς της προηγούμενης παραγράφου αρχίζει από το διδακτικό έτος 2017-2018.
 2. Οι παρ. 4 και 5 του άρθρου 15 του ν. 3404/2005 (Α΄ 260), όπως αντικαταστάθηκαν με τις περιπτ. γ΄ και δ΄ του άρθρου 57 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193), αντικαθίστανται ως εξής:

«4. Υπέρβαση του ποσοστού των κατατάξεων δεν επιτρέπεται. Η επιλογή των υποψηφίων για κατάταξη πτυχιούχων γίνεται αποκλειστικά με κατατακτήριες εξετάσεις με θέματα ανάπτυξης σε τρία μαθήματα, όπως ειδικότερα ορίζεται στον Εσωτερικό Κανονισμό του οικείου Α.Ε.Ι.. Στην επιλογή των υποψηφίων με εξετάσεις πρέπει να διασφαλίζεται η διαφάνεια και το αδιάβλητο της διαδικασίας. Δεν επιτρέπεται επιλογή υποψηφίων που ισοβαθμούν με τον τελευταίο κατατασσόμενο στο Τμήμα υποδοχής ως υπεράριθμων.

 1. Το εξάμηνο κατάταξης πτυχιούχων σε Τμήμα ορίζεται στον Εσωτερικό Κανονισμό του οικείου Α.Ε.Ι. και δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο του 7ου εξαμήνου για Τμήματα Σχολών εξαετούς φοίτησης ή του 5ου εξαμήνου για πενταετή ή τετραετή φοίτηση. Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος υποδοχής οι κατατασσόμενοι απαλλάσσονται από την εξέταση μαθημάτων ή ασκήσεων του προγράμματος σπουδών του Τμήματος αυτού που διδάχθηκαν πλήρως στο Τμήμα ή τη Σχολή προέλευσης. Με την ίδια απόφαση, οι κατατασσόμενοι υποχρεώνονται να εξεταστούν σε μαθήματα ή ασκήσεις, τα οποία σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών κρίνεται ότι δεν διδάχθηκαν πλήρως στο Τμήμα ή τη Σχολή προέλευσης. Σε κάθε περίπτωση οι κατατασσόμενοι απαλλάσσονται από την εξέταση των μαθημάτων στα οποία εξετάστηκαν για την κατάταξή τους, εφόσον τα μαθήματα αυτά αντιστοιχούν σε μαθήματα του προγράμματος σπουδών του Τμήματος υποδοχής».
 2. Ειδικά και μόνο για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, για τους μαθητές και αποφοίτους που υπέβαλαν αίτηση – δήλωση στα Γενικά και Επαγγελματικά Λύκεια των νήσων Λέσβου, Χίου, Οινουσών και Ψαρών και οι οποίοι συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις σχολικού έτους 2016-2017 προβλέπεται ειδικό ποσοστό επιπλέον του αριθμού εισακτέων για την εισαγωγή τους, κατά το ανωτέρω ακαδημαϊκό έτος, σε Σχολές, Τμήματα και εισαγωγικές κατευθύνσεις των Πανεπιστημίων, των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, των Τ.Ε.Ι. και της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων καθορίζεται:

α) το ειδικό ποσοστό,

β) η κατηγοριοποίηση των ανωτέρω υποψηφίων στις πανελλαδικές εξετάσεις, καθώς και ο τρόπος επιλογής τους.

πηγή: Σχέδιο Νόμου «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις»

Στη Βουλή το Σχέδιο Νόμου για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Στη Βουλή το Σχέδιο Νόμου για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Κατατίθεται σήμερα στη Βουλή το Σχέδιο Νόμου για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Το Σχέδιο Νόμου «Οργάνωση και λειτουργία της Ανώτατης Εκπαίδευσης, ρυθμίσεις  για την Έρευνα και άλλες διατάξεις» θα εισαχθεί στην Ολομέλεια προς συζήτηση την 31η Ιουλίου.

1.Το Σχέδιο Νόμου «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» σε μορφή doc. 

2. Η αιτιολογική έκθεση σε μορφή doc. 

3. Η έκθεση δημόσιας διαβούλευσης σε μορφή doc. 

4. Η έκθεση καταργούμενων διατάξεων σε μορφή doc. 

5. Η έκθεση συνεπειών σε μορφή doc. 

6  Η οικονομική έκθεση σε μορφή pdf. 

.

πηγή: ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Η υλική ανταμοιβή: Και αν το κάνω τι θα κερδίσω;

safer_internet_660

Η υλική ανταμοιβή: Και αν το κάνω τι θα κερδίσω;

Αναδημοσίευση άρθρων παιδαγωγικής & συμβουλευτικής

Η μητέρα του Γιωργάκη παρακαλάει το παιδί της να τη βοηθήσει στις δουλειές του σπιτιού γιατί τον τελευταίο καιρό εργάζεται πολλές ώρες και δεν προλαβαίνει. Η απάντηση του Γιωργάκη: «Kαι αν το κάνω, τι θα κερδίσω;». Η μητέρα αν και στην αρχή φαίνεται να τα χάνει για λίγο, υποκύπτει λέγοντας: «Γυρνώντας από τη δουλειά θα σου πάρω το παιχνίδι που σου υποσχέθηκα».

Στο παραπάνω παράδειγμα, φαίνεται ο τρόπος που σκέφτεται η μητέρα για να πείσει το παιδί της να τη βοηθήσει σε κάτι (εκμεταλλεύεται το δώρο), όπως επίσης φαίνεται και ο τρόπος που αντιλαμβάνεται το παιδί τη συνεισφορά του στην οικογένεια. Σκεφτείτε για λίγο τι είναι αυτό που διδάσκει η συμπεριφορά της μητέρας στο παιδί (όταν βοηθάω στο σπίτι παίρνω κάτι), καθώς επίσης και τι είναι αυτό που κερδίζει ουσιαστικά το παιδί μέσα από αυτή τη συναλλαγή βοήθειας – ανταμοιβής (ας αρχίσω να σκέφτομαι από τώρα τι θα ζητήσω την επόμενη φορά που θα χρειαστούν βοήθεια αφού πάντα πιάνει) .

Σίγουρα οι γονείς θα πρέπει να σέβονται τις επιθυμίες και τα θέλω των παιδιών τους, αλλά είναι πολύ διαφορετικό πράγμα να ικανοποιούν μια επιθυμία επειδή κρίνουν ότι είναι δυνατόν και πρέπει να εκπληρωθεί, και άλλο πράγμα να ικανοποιούν μια επιθυμία επειδή ουσιαστικά εκβιάζονται για να το κάνουν. Όταν συμβαίνει αυτό, τα παιδιά αν και ικανοποιούν τις υλικές τους ανάγκες, δημιουργούν κενά συναισθηματικής φύσεως και κενά αξιών.

Κάποια πράγματα θα πρέπει να θεωρούνται αυτονόητα μέσα στην οικογένεια, και αυτό όχι μόνο για να υπάρχει ισορροπία μεταξύ των μελών, αλλά και για να διδάσκονται τα παιδιά αξίες που θα φανούν χρήσιμες στη μετέπειτα ζωή. Η ανταμοιβή, δεν έχει πάντοτε υλικό αντίκρισμα και αυτό πρέπει να το κατανοήσουν τα παιδιά. Όταν για παράδειγμα η μητέρα μαγειρεύει για την οικογένεια, ή όταν ο πατέρας βοηθάει το παιδί στα μαθήματα, δεν λαμβάνουν υλική ανταμοιβή για τον κόπο τους. Αμείβονται ηθικά και συναισθηματικά που μπορούν και προσφέρουν στην οικογένεια και στα παιδιά τους.

Όταν η συνεργασία στο σπίτι λειτουργεί με δωροδοκίες, οι απαιτήσεις των παιδιών για ανταλλάγματα και υλικές παροχές όλο και θα αυξάνουν. Και αν το παιδί συνηθίσει σε τέτοιου είδους συναλλαγές, θα θεωρεί ότι δεν χρειάζεται να προσπαθεί για τίποτα αν κάποιος στο μέλλον του τις στερήσει.

Το συμμαζεμένο δωμάτιο, η προσπάθεια στο σχολείο, η βοήθεια στο σπίτι είναι πράγματα για τα οποία τα παιδιά θα πρέπει να ενθαρρύνονται για να τα αποδέχονται ως μέρος της συνεισφοράς τους στην οικογένεια και επειδή τα βοηθάει να γίνουν τα ίδια καλύτερα. Όταν οι γονείς δωροδοκούν τα παιδιά τους, τα στερούν τα κίνητρα για να συμμετέχουν ενεργά στην οικογένεια, τα κρατούν στάσιμα χωρίς να έχουν τα παιδιά απαιτήσεις από τον εαυτό τους και τα δυσκολεύουν να προσαρμόζονται κοινωνικά σε καταστάσεις όπου θα λείπει η υλική ανταμοιβή.

Αντίθετα, όταν τα παιδιά μαθαίνουν να συνεισφέρουν χωρίς να περιμένουν τέτοιου είδους ανταλλάγματα, μπορούν και αξιολογούν τις υλικές του ανάγκες, αποδέχονται το γεγονός ότι υπάρχει η πιθανότητα να μην αποκτήσουν όλα τα υλικά αγαθά που επιθυμούν και ανακαλύπτουν νέους τρόπους για να αποκτήσουν αυτά που θέλουν. Επιπλέον, κερδίζουν περισσότερες εμπειρίες, νιώθουν μεγαλύτερη συναισθηματική ασφάλεια, έχουν μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση στις δυνατότητές τους και αποκτούν εφόδια για το μέλλον.

.

αναδημοσίευση:  http://orizontasgnosis.gr (Ορίζοντας Γνώσης)

Εισαγωγή Σπουδαστών στα ΔΙΕΚ Τουρισμού 2017-2018

Προκήρυξη Εισαγωγής Καταρτιζόμενων στα ΙΕΚ του Υπουργείου Τουρισμού για το εκπαιδευτικό έτος 2017-2018 (ειδικότητες, προύποθέσεις, δικαιολογητικά, προθεσμίες) 

Το υπουργείο Τουρισμού προκηρύσσει την εισαγωγή οκτακοσίων πενήντα επτά (857) καταρτιζόμενων στα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) του Υπουργείου Τουρισμού για την εκπαιδευτική περίοδο 2017-2018, σύμφωνα με την 12038/7.7.2017 Απόφαση της Υπουργού Τουρισμού «Προγραμματισμός λειτουργίας των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης του Υπουργείου Τουρισμού, για την εκπαιδευτική περίοδο 2017-2018» (ΑΔΑ: ΨΙΛΤ465ΧΘΟ-ΗΣΞ) (ΦΕΚ 2414 τ.Β’/14.07.2017) στις παρακάτω ειδικότητες ανά Μονάδα Κατάρτισης, ως εξής:

Α. Ειδικότητα Τεχνικός Τουριστικών Μονάδων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας (Υπηρεσία υποδοχής -Υπηρεσία ορόφων – Εμπορευματογνωσία): Άτομα 382 – Απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

 • ΙΕΚ Αναβύσσου Αττικής (75 άτομα) πρωινά τμήματα
 • ΙΕΚ Ηρακλείου Κρήτης (50 άτομα) πρωινά τμήματα
 • ΙΕΚ Περαίας Θεσσαλονίκης (50 άτομα) πρωινά τμήματα
 • ΙΕΚ Ρόδου (50 άτομα) πρωινά τμήματα
 • ΙΕΚ Άργους Πελοποννήσου (50 άτομα) 1 πρωινό τμήμα -1 απογευματινό τμήμα
 • ΙΕΚ Γαλαξιδίου (30 άτομα) πρωινό τμήμα
 • ΙΕΚ Αλεξανδρούπολης (27 άτομα) πρωινό τμήμα
 • ΙΕΚ Κέρκυρας (50 άτομα) πρωινά τμήματα

Β. Ειδικότητα Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης – Αρχιμάγειρας (chef): Άτομα 375 Απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

 • ΙΕΚ Αναβύσσου Αττικής (50 άτομα) πρωινά τμήματα
 • ΙΕΚ Ηρακλείου Κρήτης (50 άτομα) πρωινά τμήματα
 • ΙΕΚ Περαίας Θεσσαλονίκης (50 άτομα) πρωινά τμήματα
 • ΙΕΚ Ρόδου (25 άτομα) πρωινό τμήμα
 • ΙΕΚ Κέρκυρας (50 άτομα) 1 πρωινό τμήμα – 1 απογευματινό τμήμα
 • ΙΕΚ Άργους Πελοποννήσου (50 άτομα) 1 πρωινό τμήμα – 1 απογευματινό τμήμα
 • ΙΕΚ Γαλαξιδίου (50 άτομα) πρωινό τμήμα
 • ΙΕΚ Αλεξανδρούπολης (50 άτομα) πρωινό τμήμα

Γ. Τεχνικός Αρτοποιός- Ζαχαροπλαστικής: Άτομα 100 – Απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

 • ΙΕΚ Αναβύσσου (25 άτομα) πρωινό τμήμα
 • ΙΕΚ Περαίας Θεσσαλονίκης (25 άτομα) πρωινό τμήμα
 • ΙΕΚ Ηρακλείου Κρήτης (25 άτομα) πρωινό τμήμα
 • ΙΕΚ Κέρκυρας (25 άτομα) απογευματινό τμήμα

.

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

Προϋποθέσεις συμμετοχής στις ειδικότητες των ΙΕΚ του Υπουργείου Τουρισμού συνολικής διάρκειας πέντε (5) εξαμήνων, [τέσσερα (4) εξάμηνα θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης και ένα (1) εξάμηνο Πρακτικής] γίνονται δεκτοί μετά από επιλογή:

 • Έλληνες πολίτες ή Έλληνες το γένος,
 • Υπήκοοι κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα και πληρούν τους όρους της προκήρυξης,
 • Υπήκοοι κρατών εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα και πληρούν τους όρους της προκήρυξης.

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι απόφοιτοι Γενικού, Επαγγελματικού Λυκείου ή Επαγγελματικής Σχολής ή ΣΕΚ ή άλλου ισότιμου Σχολείου. Η φοίτηση στα ΙΕΚ του Υπουργείου Τουρισμού παρέχεται δωρεάν.

Κάθε υποψήφιος προκειμένου να λάβει μέρος στην διαδικασία επιλογής πρέπει να υποβάλει ο ίδιος ή νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο στις κατά τόπους Γραμματείες των Μονάδων Κατάρτισης του Υπουργείου Τουρισμού (βλ. παρ. 7 ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ) τα παρακάτω δικαιολογητικά:

ΓΕΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

α. Μηχανογραφημένη Αίτηση που θα επέχει και θέση Υπεύθυνης Δήλωσης, η οποία θα χορηγείται από τις Μονάδες Κατάρτισης, την ημέρα κατάθεσης των δικαιολογητικών του, στην οποία θα συμπληρώνονται τα στοιχεία του υποψήφιου, η σειρά προτίμησης των μονάδων κατάρτισης και των ειδικοτήτων.

β. Απολυτήριο Γενικού ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Επαγγελματικής Σχολής ή ΣΕΚ ή άλλου ισότιμου Σχολείου σε ευκρινές φωτοαντίγραφο ή πρωτότυπο Αποδεικτικό τίτλου σπουδών που θα εκδίδεται από την σχολική μονάδα του υποψηφίου. Για τους αποφοίτους ΕΠΑ.Σ. απαιτείται πτυχίο ΕΠΑ.Σ.

γ. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή Διαβατήριο σε ισχύ ή πιστοποιητικό γέννησης Δήμου σε ευκρινές φωτοαντίγραφο. Σε περίπτωση προσκόμισης πιστοποιητικού γέννησης σε ξένη γλώσσα απαιτείται επίσημη μετάφραση αυτού. δ. Δύο πρόσφατες φωτογραφίες σε μέγεθος κατάλληλο για ταυτότητα.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ:

α. Για την πιστοποίηση της γνώσης και του επιπέδου ξένης γλώσσας, τίτλο από αναγνωρισμένο φορέα για μια από τις γλώσσες Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά, Ισπανικά (φωτοαντίγραφο του πρωτότυπου τίτλου γλωσσομάθειας, συνοδευόμενο από φωτοαντίγραφο επίσημης μετάφρασης του στην Ελληνική γλώσσα, όπως ορίζουν οι διατάξεις του 50/5.3.2001 π.δ/τος. Σημειώνεται ότι ο τίτλος γλωσσομάθειας πρέπει να έχει επικυρωθεί από δικηγόρο ή αρμόδια αρχή (βλ. Παράρτημα 1 & 2).

β. Για την απόδειξη της πολυτεκνίας ή της τριτεκνίας, Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης του Δήμου, πρόσφατης έκδοσης (όχι παλαιότερης των δύο μηνών από την ημερομηνία υποβολής της μηχανογραφημένης τους αίτησης) ή αντίστοιχο πιστοποιητικό αρμόδιας αλλοδαπής αρχής, επίσημα μεταφρασμένο.

γ. Για την απόδειξη προϋπηρεσίας σε τουριστικό επάγγελμα: Στον ιδιωτικό τομέα, ευκρινές φωτοαντίγραφο οριστικοποιημένων Ενσήμων και Υπεύθυνη Δήλωση του υποψηφίου κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνονται επακριβώς ο χρόνος και το είδος της εμπειρίας του καθώς και τα στοιχεία του εργοδότη, φυσικού προσώπου ή της επωνυμίας της επιχείρησης, αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο. Στον δημόσιο τομέα (Υπηρεσίες του Δημοσίου, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ πρώτου ή δεύτερου βαθμού), βεβαίωση από τον φορέα που έχει απασχοληθεί στην οποία να δηλώνονται επακριβώς τα στοιχεία του φορέα, ο χρόνος και το είδος της εμπειρίας του.

δ. Για την απόδειξη ύπαρξης τουριστικής επιχείρησης του γονέα ή του ίδιου του υποψήφιου, φωτοαντίγραφο του Ειδικού Σήματος Λειτουργίας των τουριστικών επιχειρήσεων της παρ. 1 του άρ. 1 του ν. 4276/2014 (ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, επιχειρήσεις εκμίσθωσης αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, τουριστικό γραφείο κ.λ.π.) ή φωτοαντίγραφο της Άδειας Λειτουργίας για καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (Εστιατόρια, Ταβέρνες, Catering, Bar, Μαγειρεία, Εργαστήρια Ζαχαροπλαστικής, κ.λ.π).

Σημείωση 1: Για τους ελεύθερους επαγγελματίες με ενεργή ατομική επιχείρηση διευκρινίζεται ότι θα πρέπει να επιλέξουν είτε τα μόρια της τουριστικής επιχείρησης είτε τα μόρια της προϋπηρεσίας τους σε αυτή με ανώτερο όριο συνολικά τα 12 μόρια.

Σημείωση 2: Για τις περιπτώσεις εργαζομένων με σχετική προϋπηρεσία στο παρελθόν που σήμερα έχουν Τουριστική επιχείρηση σε λειτουργία προσμετρώνται τα μόρια της προϋπηρεσίας που έχουν σε επιχείρηση πλην της δικής τους και τα μόρια της Τουριστικής Επιχείρησης.

ε. Οι αιτήσεις ατόμων με αναπηρία, πρέπει να συνοδεύονται:

 α) από ιατρική γνωμάτευση από κρατικό φορέα, όχι παλαιότερη των τριών μηνών, στην οποία να αναγράφεται η αναπηρία και το ποσοστό αυτής, και

β) από υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 στην οποία οι υποψήφιοι να δηλώνουν ότι μπορούν ν’ ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από το πρόγραμμα σπουδών (θεωρητική διδασκαλία και εργαστηριακή άσκηση) και την πρακτική άσκηση σε τουριστικές επιχειρήσεις, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του προγράμματος σπουδών.

Περισσότερες πληροφορίες στην Προκήρυξη Εισαγωγής Καταρτιζόμενων στα ΙΕΚ του Υπουργείου Τουρισμού για το εκπαιδευτικό έτος 2017-2018: εδώ

.

πηγή: ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ: ΩΞΣ4465ΧΘΟ-9Μ1)

2ο Μηχανογραφικό για τα Πανεπιστήμια της Κύπρου

2ο Μηχανογραφικό για τα πανεπιστήμια της Κύπρου

(της Μαρίας Μπιλιώνη, Συμβούλου Εκπαίδευσης & Σταδιοδρομίας, www.tangramedu.net)

.

Όλοι οι Έλληνες μαθητές που συμμετείχαν στις φετινές πανελλαδικές εξετάσεις όπως και οι όσοι εξετάστηκαν την προηγούμενη χρονιά (2016) έχουν το δικαίωμα να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ένα δεύτερο μηχανογραφικό δελτίο διεκδικώντας μια θέση σε ένα από τα δύο δημόσια πανεπιστήμια της Κύπρου.

Στην Κύπρο υπάρχουν δύο δημόσια πανεπιστήμια: το Πανεπιστήμιο Κύπρου στη Λευκωσία και το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου στη Λεμεσό. Το μηχανογραφικό της Κύπρου περιλαμβάνει τα τμήματα μοιρασμένα σε 5 επιστημονικά πεδία, θεματικά αντίστοιχα με το ελληνικό μηχανογραφικό. Για την εισαγωγή στα πανεπιστημιακά τμήματα της Κύπρου λαμβάνεται υπόψη το σύνολο των μορίων που συγκέντρωσε ο υποψήφιος στις πανελλαδικές εξετάσεις 2017. Αξίζει να σημειώσουμε ότι οι βάσεις των τμημάτων της Κύπρου είναι, συνήθως, χαμηλότερες από τις αντίστοιχες των τμημάτων της Ελλάδας. Όσοι και όσες ενδιαφέρεστε για σπουδές στην κοντινή μας Κύπρο πρέπει να υποβάλετε ηλεκτρονικά αίτηση εισδοχής, από τις 10 μέχρι τις 31 Ιουλίου 2017. Την αίτηση μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα: http://www.ucy.ac.cy/fmweb/el/greekcandidates.

Στο Πανεπιστήμιο Κύπρου υπάρχουν προγράμματα σπουδών από όλα τα επιστημονικά πεδία ενώ στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου περιλαμβάνονται προγράμματα σπουδών εντασσόμενα μόνο στο 2ο, 3ο και 5ο επιστημονικό πεδίο.

Αναλυτικά, στο Πανεπιστήμιο Κύπρου υπάρχουν τα εξής προγράμματα σπουδών ανά επιστημονικό πεδίο:

1ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ – ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

 • ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
 • ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ
 • ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ)
 • ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ( ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ)
 • ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
 • ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
 • ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ)
 • ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ)
 • ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ)
 • ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ
 • ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
 • ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ)
 • ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ)
 • ΝΟΜΙΚΗΣ

2ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ – ΘΕΤΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

 • ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
 • ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ
 • ΦΥΣΙΚΗΣ
 • ΧΗΜΕΙΑ
 • ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
 • ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
 • ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ)
 • ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ)
 • ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ
 • ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
 • ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ

3ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ – ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

 • ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
 • ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

4ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ – ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 • ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ)
 • ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ)

5ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ – ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

 • ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
 • ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
 • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
 • ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου υπάρχουν τα εξής προγράμματα σπουδών ανά επιστημονικό πεδίο:

2ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ – ΘΕΤΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

 • ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ)
 • ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ)
 • ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΥΛΙΚΩΝ
 • ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ)
 • ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ)
 • ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ – κατεύθυνση ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
 • ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ – κατεύθυνση ΖΩΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΑΣ
 • ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ – κατεύθυνση ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
 • XHMIKH MHXANIKH

3ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ – ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

 • ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
 • ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ)

5ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ – ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

 • ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
 • ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
 • ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ
 • ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΠΟΛΥΜΕΣΑ)
 • ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ)
 • ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ)

Τα αποτελέσματα για την εισαγωγή στα πανεπιστήμια βγαίνουν στις αρχές Αυγούστου, οπότε και οι υπεύθυνοι των πανεπιστημίων ενημερώνουν τους επιτυχόντες και τους ρωτούν εάν αποδέχονται τη θέση τους. Ο υποψήφιος έχει το δικαίωμα να αποδεχτεί τη θέση και να προχωρήσει τη διαδικασία εγγραφής στο τμήμα αλλά και να την αρνηθεί χωρίς καμιά επίπτωση. Οι σπουδές στα τμήματα των δύο δημοσιών πανεπιστημίων είναι δωρεάν και παράλληλα υπάρχουν παροχές των πανεπιστημίων που διευκολύνουν στους ελλαδίτες φοιτητές στη διαμονή και διαβίωσή τους κατά τη διάρκεια των σπουδών τους στην Κύπρο. Ενδεικτικά αναφέρω τις ετήσιες υποτροφίες και τα κουπόνια σίτισης, για όσους και όσες πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται από το νόμο. Τα πτυχία που λαμβάνονται από τα δημόσια πανεπιστήμια της Κύπρου (καθώς η Κύπρος είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης) αναγνωρίζονται απευθείας στην Ελλάδα μέσα από τη διαδικασία του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.

Εσείς τι λέτε; Χρειάζεστε μια δεύτερη ευκαιρία για να σπουδάσετε σε ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης;

.

αναδημοσίευση: http://kozan.gr/

.

περισσότερα στοιχεία επίσης: εδώ

 

Μερική ή ολική ανάκληση προτιμήσεων στα Μηχανογραφικό

Μερική ή ολική ανάκληση προτιμήσεων στα Μηχανογραφικά Δελτία ΓΕΛ και ΕΠΑΛ 2017

Από  το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων επισημαίνεται  ότι  την  Τρίτη 18-7-2017, λήγει η προθεσμία υποβολής μηχανογραφικών δελτίων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής και εντός καθοριζόμενου χρονικού διαστήματος, επιτρέπεται μόνο η μερική ή ολική ανάκληση της δήλωσης προτιμήσεων.

Κατ’ εφαρμογή των ανωτέρω, ορίζεται προθεσμία ως και την Πέμπτη 20-7-2017, μέσα στην οποία υποψήφιοι που υπέβαλαν εμπρόθεσμα το μηχανογραφικό τους δελτίο, μπορούν να προχωρήσουν σε μερική ή ολική ανάκληση προτιμήσεων.

Για την υλοποίηση της διαδικασίας, όσοι υποψήφιοι τυχόν επιθυμούν μερική ή ολική ανάκληση προτιμήσεων, πρέπει να επισκεφθούν στο διαδίκτυο την ηλεκτρονική διεύθυνση https://exams-delpref.it.minedu.gov.gr. Μέσω αυτής της εφαρμογής, θα μπορούν ΜΟΝΟ να διαγράψουν κάποια/κάποιες από τις προτιμήσεις τους ή και όλες. Διευκρινίζεται ότι δεν θα μπορούν να αλλάξουν τη σειρά των προτιμήσεων ούτε να προσθέσουν νέες προτιμήσεις. Μετά την διαγραφή/ές κάποιας προτίμησης, οριστικοποιούν εκ νέου το μηχανογραφικό δελτίο, το οποίο διατηρεί τον ίδιο αριθμό πρωτοκόλλου αλλά με νεότερη ημερομηνία.

Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω προθεσμία είναι οριστική και μετά την παρέλευσή της δεν θα γίνει δεκτή καμία αλλαγή στα μηχανογραφικά δελτία. Η εφαρμογή θα κλειδώσει και θα ξεκινήσει η ηλεκτρονική επεξεργασία των μηχανογραφικών δελτίων.

Οι υποψήφιοι που έχουν ήδη οριστικοποιήσει το μηχανογραφικό δελτίο, από την επόμενη εβδομάδα, θα έχουν πλέον πρόσβαση στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://exams.it.minedu.gov.gr, μόνο για να βλέπουν την οριστικοποιημένη μορφή του μηχανογραφικού δελτίου, το οποίο φέρει αριθμό πρωτοκόλλου.

.

πηγή: ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Οι ειδικότητες στα ΕΠΑ.Λ.

Οι ειδικότητες στα ΕΠΑΛ

της

.

Φέτος το ενδιαφέρον ήταν ιδιαίτερα αυξημένο, και οι μαθητές που μπήκαν στη διαδικασία της ηλεκτρονικής δήλωσης ξεπέρασαν τους 76.000

Τις ειδικότητες που θα λειτουργήσουν στις Γ΄ τάξεις ανά κάθε Επαγγελματικό Λύκειο φέτος ανακοινώνει σε ΦΕΚ το υπουργείο Παιδείας, προκειμένου να γνωρίζουν οι μαθητές πού θα μπορέσουν να φοιτήσουν ανάλογα με τις επιλογές στους στη ηλεκτρονική δήλωση προτίμησης.

Υπενθυμίζεται ότι φέτος το ενδιαφέρον ήταν ιδιαίτερα αυξημένο, και οι μαθητές που μπήκαν στη διαδικασία της ηλεκτρονικής δήλωσης ξεπέρασαν τους 76.000.

Όπως ήδη έχει ενημερώσει το Υπουργείο Παιδείας στις 20/6:

«Σε όλα τα  ΕΠΑΛ της χώρας, λειτούργησαν αθροιστικά κατά το σχολικό έτος 2016-17 στη Γ’ τάξη 2.354 ειδικότητες.

Από την επόμενη  σχολική χρονιά 2017-18, σύμφωνα με την Υ.Α. ο συνολικός αριθμός των ειδικοτήτων που έχουν καθοριστεί να λειτουργήσουν σε όλα τα ΕΠΑΛ της χώρας, είναι 2.567.

Έχουμε συνεπώς 213 επιπλέον ειδικότητες σε όλα τα ΕΠΑΛ, ποσοστό αύξησης κατά 9%.

Από την απλή αυτή παράθεση των αριθμών αποδεικνύεται ότι, καμία σχέση με την πραγματικότητα δεν έχουν δημοσιεύματα του τύπου ότι ‘’καταργούνται ειδικότητες, καταργούνται ΕΠΑΛ, καταργείται η ΤΕΕ’’».

Τονίζεται ότι οι μετεξεταστέοι μαθητές Γυμνασίων, ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ. οι οποίοι περιμένουν την έκδοση αποτελεσμάτων από τη δεύτερη εξεταστική περίοδο του Ιουνίου και όσοι δεν μπορέσουν να υποβάλουν ηλεκτρονική δήλωση εντός του Ιουνίου για λόγους ανωτέρας βίας, έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν ηλεκτρονική δήλωση προτίμησης για τα ΕΠΑ.Λ. στο διάστημα 1 – 7 Ιουλίου 2017 και να εγγραφούν έως τις 17 Ιουλίου 2017 κατά τις ημέρες λειτουργίας των σχολείων.

Οι παραπεμπόμενοι μαθητές στην ειδική εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιήσουν την εγγραφή τους από 1 έως 11 Σεπτεμβρίου 2017.

Οι απόφοιτοι των Σ.Δ.Ε. του τρέχοντος σχολικού έτους μπορούν, λόγω της επιμήκυνσης του σχολικού έτους, να εγγραφούν στα ΕΠΑ.Λ. από 1 έως 11 Σεπτεμβρίου 2017.

Οι απόφοιτοι ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ. του σχολικού έτους 2016-2017 που επιθυμούν να εγγραφούν στη Β΄ τάξη ΕΠΑ.Λ. για την απόκτηση πτυχίου ειδικότητας μπορούν να εγγραφούν και στο διάστημα 1 – 11 Σεπτεμβρίου 2017.

Τέλος, οι μαθητές/τριες που εμποδίστηκαν να εγγραφούν για λόγους ανωτέρας βίας ( π.χ. λόγοι υγείας, σοβαροί οικογενειακοί λόγοι κ.α.) μπορούν να εγγραφούν και στο διάστημα 1 – 11 Σεπτεμβρίου 2017, στα υπάρχοντα τμήματα.

Στο μεταξύ, η νέα δομή των ΕΠΑΛ, που περιλαμβάνει Α΄ Τάξη Ενιαία, Β΄ Τάξη με τομείς, Γ΄ Τάξη με ειδικότητας, και Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας για τους αποφοίτους, θα λειτουργήσει από τον ερχόμενο Σεπτέμβρη.

Στο νέο Επαγγελματικό Λύκειο που ιδρύει ο ν. 4386/16 προβλέπονται 36 ειδικότητες, από 24 προηγουμένως. Οι τομείς της Β΄ τάξης είναι 9. Με υπουργική απόφαση που δημοσιοποιείται σήμερα καθορίζονται οι ειδικότητες που θα λειτουργήσουν από Σεπτέμβρη.

“Προφανώς σε μια Υ.Α., όπου περιλαμβάνονται πάνω από 2.500 ειδικότητες σε όλα τα ΕΠΑ.Λ. της χώρας, μπορεί να υπάρχουν και μικρά λάθη ή παραλείψεις”, ανακοίνωσε το υπουργείο Παιδείας, τονίζοντας ότι θα διορθώσει άμεσα πιθανά λάθη, τα οποία θα επισημανθούν από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης”.

.

Αναδημοσίευση: http://www.avgi.gr/

και Καθορισμός Ειδικοτήτων Γ΄ τάξης ανά Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ.) του ν. 4386/2016 (Α΄ 83)

πηγή: ΥΠ.Π.Ε.Θ.

.

Αναλυτική πληροφόρηση για το Επαγγελματικό Λύκειο: εδώ

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Σήμερα: Συνεδριάζει η Επιτροπή για το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Ρεπορτάζ ESOS

Καθοριστική για τη μορφή που θα λάβει το υπό ίδρυση  νέο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, με τη συγχώνευση  του ΑΕΙ Πειραιά ΤΤ και του ΤΕΙ Αθήνας, είναι η σημερινή συνεδρίαση της αρμόδιας Επιτροπής που όρισε  ο υπουργός Παιδείας.

Το κλίμα στην Επιτροπή θεωρείται πάρα πολύ καλό και αναμένεται  στη σημερινή συνεδρίαση να διαμορφωθεί μια πρώτη πρόταση προς τον υπουργό Παιδείας, με διάφορα σενάρια για τμήματα στις 5  Σχολές, όπως για παράδειγμα συγχώνευση τμημάτων στη ΣΕΥΠ  και ΣΤΕΦ .

Επιδίωξη είναι η ίδρυση του νέου Πανεπιστημίου να γίνει με νομοθετική ρύθμιση μέσα στο καλοκαίρι και οι λεπτομέρειες  οργάνωσης και λειτουργίας του νέου πανεπιστημιακού ιδρύματος να καθοριστούν με υπουργικές αποφάσεις.

Πάντως τοπικοί παραγωγικοί φορείς και η Τοπική Αυτοδιοίκηση στηρίζουν το νέο εγχείρημα του υπ. Παιδείας.

Υπενθυμίζεται ότι το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής αποτελεί εξαγγελία – «εμβληματική πρωτοβουλία», όπως ο ίδιος ανέφερε, του Πρωθυπουργού κατά την  επίσκεψή του στο υπουργείο Παιδείας την 9/5/2017.

Σύμφωνα με   πληροφορίες του esos   το νέο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής   θα περιλαμβάνει 5 νέες Σχολές από τις 7 σημερινές (5 του ΤΕΙ Αθήνας και 2 του ΑΕΙ Πειραιά ΤΤ), δηλαδή μείωση κατά 29%.

Ως προς τα 36 υπάρχοντα Τμήματα (27 του ΤΕΙ Αθήνας και 9 του ΑΕΙ Πειραιά ΤΤ), εκτιμάται ότι θα υπάρξει ανάλογο ποσοστό μείωσης, με  περίπου 10 Τμήματα μείον, που θα προκύψει από συγχωνεύσεις υφιστάμενων Τμημάτων ως κατευθύνσεις στα νέα δημιουργούμενα Τμήματα.

Η Επιτροπή

Επιτροπή έχει ως εξής:

1. Γεώργιος Αγγελόπουλος του Βασιλείου,  Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ως Πρόεδρος.

2. Τριαντάφυλλος Αλμπάνης του Αθανάσιου,  Καθηγητής στο Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Αναπληρωτής Πρύτανης Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

3. Σπύρος Γεωργάτος του Διονυσίου,   Πρόεδρος Εθνικού Συμβουλίου Παιδείας και Ανθρωπίνου Δυναμικού, Καθηγητής του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής
Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

4. Νικολέττα Παϊσίδου του Χρήστου,  Καθηγήτρια Νομικής Σχολής του ΑΠΘ, Πρόεδρος της Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην
Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ).

5. Μιχάλης Μπρατάκος του Σωτηρίου,  Καθηγητής στο Τμήμα Τεχνολογίας, Πρόεδρος ΤΕΙ Αθηνών.

6. Λάζαρος Βρυζίδης του Νικολάου,   Καθηγητής και Πρόεδρος στο ΤΕΙ Πειραιά.

7. Λόης Λαμπριανίδης του Παναγιώτη,  Καθηγητής στο Τμήμα Οικονομικών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και Γενικός Γραμματέας Ανάπτυξης
Στρατηγικής και Ιδιωτικών επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.

8. Ευάγγελος Καπετανάκης του Γεωργίου,   Καθηγητής Σχολής Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων στο ΤΕΙ Κρήτης, Πρόεδρος του ΤΕΙ Κρήτης.

Έργο της Επιτροπής είναι να μελετήσει και να εισηγηθεί στον υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων σχετικά με τη μετεξέλιξη των ΤΕΙ Αθήνας και Πειραιά.

.

Αναδημοσίευση: https://www.esos.gr/

.

Η ισχύουσα ακαδημαϊκή οργάνωση του ΤΕΙ Αθήνας: εδώ και του ΑΕΙ Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα: εδώ

Ποιος είναι ο Έλληνας ναυτικός του μέλλοντος;

Ποιος είναι ο Έλληνας ναυτικός του μέλλοντος;

του Θάνου Πάλλη, Επιστημονικού υπεύθυνου της έρευνας ΕΠΙΛΕΓΩ ΝΑΥΤΙΛΙΑ
Καθηγητή στο Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Αιγαίου

.

Για όγδοη συνεχή χρονιά, η ερευνητική πρωτοβουλία «Επιλέγω Ναυτιλία» σε συνεργασία με την εκπαιδευτική πρωτοβουλία Isalos.net, συνεχίζει να καταγράφει το προφίλ, τα κινήτρα και τον επαγγελματικό προσανατολισμό των νέων που ζουν στην Ελλάδα και επιλέγουν να φοιτήσουν στα εκπαιδευτικά ιδρύματα που προσφέρουν ναυτικές και ναυτιλιακές σπουδές.

Από το 2009, και με την σχεδόν καθολική συμμετοχή των πρωτοετών σπουδαστών των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) και των φοιτητών των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΕΙ), που προσφέρουν ναυτιλιακές κατευθυνσεις στα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών τους, το «Επιλέγω Ναυτιλία» αποτελεί πλέον έρευνα-θεσμό για την ναυτιλιακή κοινότητα.

Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ)

Από το 2009, 6.300 πρωτοετείς σπουδαστές των 10 ΑΕΝ της χώρας (Ασπροπύργου, Ηπείρου, Ιονίων Νήσων, Κρήτης, Κύμης, Μακεδονίας, Οινουσσών, Σύρου, Ύδρας, Χίου) έχουν συμμετάσχει στην έρευνα.

Στο παρόν άρθρο παρουσιάζονται τα αποτέλεσμα της έρευνας στο ακαδημαϊκό έτος 2016-17. Συνολικά 957 πρωτοετείς σπουδαστές έλαβαν φέτος μέρος, με το ποσοστό των άρρενων σπουδαστών να είναι συντριπτικό, 90,4%. Τα ευρήματα της έρευνας χωρίζονται σε δύο κατηγορίες, που περιλαμβάνουν αφενός τους σπουδαστές των ΑΕΝ και αφετέρου τους φοιτητές των ΑΕΙ-ΤΕΙ.

Με τα ποσοστά να παραμένουν διαχρονικά σταθερά όσο αφορά στην καταγωγή των νέων που επέλεξαν το ναυτικό επάγγελμα, το 55,5% κατάγεται απο πόλη με ναυτική παράδοση, ενώ το 64,4% θεωρεί οτι η πόλη του διαθέτει θέσεις εργασίας σχετικές με την ναυτιλία. Το 71,8% των νέων δεν διαθέτει καμία επαγγελματική εμπειρία, ενώ μόνο οι μισοί από όσους έχουν επαγγελματική εμπειρία (μερικής ή ολικής απασχόλησης), έχουν εργαστεί σε σχετικούς με τη ναυτιλία τομείς πριν ξεκινήσουν τις σπουδές τους. Εννέα στους 10 εξακολουθούν να μην εργάζονται, όμως οι τέσσερις στους 10 εκφράζουν την επιθυμία να εργαστούν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους.

Οι σπουδαστές των ΑΕΝ προέρχονται κυρίως από οικογενειακό περιβάλλον που δεν διαθέτει άμεση σχέση με τη ναυτιλία.

Μόνο στο 16,8% του δείγματος, οι γονείς έχουν επαγγελματική συνάφεια με τη ναυτιλία. Την ίδια στιγμή όμως, είναι ιδιαίτερα σημαντικό ότι το 94% των γονέων υποστηρίζει την επιλογή του παιδιού τους να σταδιοδρομήσει στη ναυτιλία.

Όσο αφορά τις εισοδηματικές κατηγορίες, το 44,6% των σπουδαστών, προέρχεται από οικογένειες με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα μικρότερο από 12.000€ ενώ 25% από οικογένειες με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα μεγαλύτερο από 20.000€.

.

screenshot

Οι σπουδαστές των ΑΕΝ εμφανίζονται ιδιαίτερα συνειδητοποιημένοι ως προς την επαγγελματική τους επιλογή, και την θετική διάθεση απέναντι στην ναυτιλία: για το 74,9% το συγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών αποτελεί την πρώτη επιλογή. Εννέα στους 10 επιθυμεί να ολοκληρώσει τις σπουδές του στην ΑΕΝ φοίτησης, ενώ το υπόλοιπο 10% επιθυμεί να συνεχίσει τις σπουδές του σε άλλη ΑΕΝ.

.

Picture1

.

Ιδιαίτερα ενδιαφέροντα είναι τα ευρήματα όσο αφορά στις πηγές πληροφόρησης για τις ΑΕΝ. Οι απόφοιτοι του τμήματος (76,3%), οι επαγγελματίες στην αγορά εργασίας (72,4%), η προσωπική έρευνα με τη χρήση (68,6%) και χωρίς τη χρήση (62,8%) internet αποτελούν βασικές πηγές πληροφόρησης πριν την απόφαση για την επαγγελματική επιλογή.

Οι προοπτικές επαγγελματικής αποκατάστασης (97,7%), το προσωπικό ενδιαφέρον να αποκτήσουν γνώσεις στη ναυτιλία (94,8%), η καλή φήμη της ΑΕΝ φοίτησης στην αγορά εργασίας (91,4%), το ενδιαφέρον περιεχόμενο μαθημάτων (87,1%) και η συνέχιση της ναυτιλιακής παράδοσης της χώρας μας (79,9%) είναι τα ελκυστικότερα κίνητρα ολοκλήρωσης των σπουδών για τους σπουδαστές.

Λιγότερα ελκυστικά κίνητρα, αλλά με υψηλά ποσοστά είναι η ποιότητα του εκπαιδευτικού δυναμικού (77,4%), η καλή φήμη της ΑΕΝ στους αποφοίτους/ φίλους (70,5%), η ποιότητα των υποδομών του τμήματος (65,3%), η πόλη στην οποία βρίσκεται η ΑΕΝ (65,1%).

.

Επαγγελματική σταδιοδρομία

Picture2

.

Δημοφιλέστερη επιλογή επαγγελματικής σταδιοδρομίας εξακολουθεί να παραμένει ο αξιωματικός της ποντοπόρου ναυτιλίας (91,4%) και η σταδιοδρομία ως στέλεχος γραφείου σε ναυτιλιακή εταιρεία (80,5%). Το 69,3% επιθυμεί να σταδιοδρομήσει ως αξιωματικός στην ακτοπλοΐα / κρουαζιέρα. Δευτερεύουσες επιλογές επαγγελματικής σταδιοδρομίας (<50%) αποτελούν η ναυπηγική βιομηχανία, η ναυτιλία μικρών αποστάσεων, το λιμενικό σώμα, ο θαλάσσιος τουρισμός και η ευρύτερη δημόσια διοίκηση. Το 26% δεν έχει επιλέξει ακόμα το τομέα της ναυτιλίας που επιθυμεί να σταδιοδρομήσει.

Ενδιαφέρουσα εξέλιξη εμφανίζει η επιλογή του κλάδου εξειδίκευσης αξιωματικού της ποντοπόρου ναυτιλίας: το 31,6% επιλέγουν τα δεξαμενόπλοια (με συνεχή πτωτική τάση από το 2013) και το 31,6% τα LNGs/ LPGs (με ανοδική πορεία το ίδιο διάστημα).

Τέλος, οι νέοι που επιλέγουν να σταδιοδρομήσουν ως πλοίαρχοι και μηχανικοί του εμπορικού ναυτικού θεωρούν ότι γνωρίζουν από ικανοποιητικά ως σχετικά καλά την ελληνική ναυτιλία σε ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό. Το 57,3% δήλωσε πως είναι μέτρια ενημερωμένο όσον αφορά τα δρώμενα της ελληνικής ναυτιλίας με το 33,4% να δηλώνει ιδιαίτερα ενημερωμένο.

.

Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ)

Περισσότεροι από έξι στους 10 ερωτώμενους φοιτητές των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που επιλέγουν να εγγραφούν σε προγράμματα ναυτιλιακών σπουδών απάντησαν ότι η πόλη καταγωγής τους σχετίζεται με τη ναυτιλιακή παράδοση και τη ναυτιλιακή βιομηχανία, ωστόσο το συγκεκριμένο ποσοστό παρουσιάζει κάμψη σε σχέση με το πρόσφατο παρελθόν.

Σε ότι αφορά την επαγγελματική εμπειρία των ερωτώμενων, 64,5% των προπτυχιακών φοιτητών δεν διαθέτει καμία επαγγελματική προϋπηρεσία. Ωστόσο τα δύο τελευταία χρόνια, περίπου τρεις στους 10 δήλωσαν πως έχουν μερική απασχόληση.

Στην περίπτωση των μεταπτυχιακών φοιτητών το 57,6% έχουν πλήρη απασχόληση παράλληλη με τις σπουδές τους. Απ’ όσους εργάζονται, περίπου τέσσερις στους 10, απασχολούνται σε εργασία σχετική με τη ναυτιλιακή βιομηχανία.

.

screenshot

.

Καθοριστικό ρόλο για την επιλογή του μεταπτυχιακού προγράμματος διαδραματίζει η αναγνώριση του εν λόγω προγράμματος από την αγορά εργασίας (43,2%) όπως και το αν το πρόγραμμα είναι επαγγελματικά προσανατολισμένο (39%).

Οι κυριότερες πηγές πληροφόρησης για τη σχολή και το πρόγραμμα σπουδών των προπτυχιακών φοιτητών είναι η προσωπική έρευνα, το Internet και η πληροφόρηση από μέλος της οικογένειας. Όσον αφορά τους μεταπτυχιακούς φοιτητές, βασίζονται κατά βάση στο Internet (86,7%) αλλά και την προσωπική τους έρευνα (78,6%).

Περίπου σε επτά στις 10 περιπτώσεις οι γονείς εμφανίζονται να είναι θετικοί με την επιλογή του παιδιού τους να σπουδάσει ναυτιλιακά.

Το 98,6% των προπτυχιακών φοιτητών και το 68,9% των μεταπτυχιακών φοιτητών θέλουν να απασχοληθούν στη ναυτιλία με ιδιαίτερο ενδιαφέρον να παρουσιάζει η ναυλαγορά των Tankers (25% οι προπτυχιακοί και 34,3% οι μεταπτυχιακοί).

Απόσπασμα από τo άρθρο, με τίτλο «ΕΠΙΛΕΓΩ ΝΑΥΤΙΛΙΑ: Νέοι στις ναυτικές και ναυτιλιακές σπουδές – Τάσεις 2017», Ναυτικά Χρονικά, Απρίλιος 2017, σ. 48- 50

.

πηγή: http://www.isalos.net/

.

Αναλυτική πληροφόρηση για την ναυτική εκπαίδευση: εδώ

Πολιτικός μηχανικός και ζωγράφος

123

Τι θα γίνεις όταν μεγαλώσεις; Πόσες φορές το ακούει ένα παιδί στη ζωή του; Εκατοντάδες νομίζω. Αρχής γενομένης από τότε που καταλαβαίνει ότι ο μπαμπάς και η μαμά, όταν λείπουν, πηγαίνουν στη δουλειά.

Και σταδιακά συνειδητοποιεί ότι έξω και μετά το σχολείο υπάρχει κάτι άλλο, συνήθως απαιτητικό, αλλά αναγκαίο για να υπάρξεις, για να επιβιώσεις.

Πόσα έχουν ακουστεί και γραφτεί για το τι είναι η δουλειά: σκλαβιά, ευτυχία, ανάγκη, μέσο αυτοπραγμάτωσης, όλα αυτά μαζί και τίποτα από αυτά.

Στα πέντε ή έξι χρόνια μου, όταν με ρωτούσαν «τι θα γίνεις όταν μεγαλώσεις;», απαντούσα: πολιτικός μηχανικός και ζωγράφος. Και το πίστευα. Οτι θα φτιάχνω σπίτια και θα έχω ατελείωτο χρόνο για να ανακατεύω χρώματα στο χαρτί με τις ξυλομπογιές και τους μαρκαδόρους μου. Φανταστείτε πώς ένιωσα όταν έπιασα στα χέρια μου πινέλα και διαλυτά χρώματα: θεός.

Με το πέρασμα των χρόνων, το όνειρο του Πολυτεχνείου ξεθώριασε σταδιακά. Καλή ήμουν στα Μαθηματικά, αλλά στη Φυσική, σκέτη τραγωδία.

Κι ύστερα, εκεί στο Γυμνάσιο ανακάλυψα ότι η Ιστορία με ενδιέφερε περισσότερο. Και διάβαζα σαν τρελή λογοτεχνία και θέατρο και ξεκοκάλιζα και την εφημερίδα που έμπαινε στο σπίτι και δεν άφηνα κανένα χαρτί που έπεφτε στα χέρια μου αδιάβαστο.

Και άκουγα μουσική σε ένα ραδιοφωνάκι τη νύχτα, έως ότου δεν άντεχα άλλο και με έπαιρνε ο ύπνος. Κι έγραφα πράγματα που πια δεν υπάρχουν και είμαι σίγουρη ότι τώρα μάλλον θα μου φαίνονταν αστεία, αλλά έγραφα.

Τότε όμως δεν ήξερα τι ήθελα να γίνω… Μια άλλη ανάγκη με κινούσε. Απλώς διάβαζα και έψαχνα, ήθελα να καταλάβω πώς λειτουργεί ο κόσμος, τι τον κάνει να κινείται, γιατί την ώρα που συμβαίνει το ωραιότερο πράγμα στον κόσμο μπορεί να συμβεί και η μεγαλύτερη καταστροφή. Και γιατί πρωτεργάτης και των δύο είναι ο άνθρωπος.

Μεγάλο σχολείο οι εφημερίδες -τότε διαδίκτυο δεν υπήρχε, αυτή η μεγάλη εγκυκλοπαίδεια του καλού και του κακού, της αλήθειας και του ψέματος.

Ωσπου, καλή ώρα σαν τώρα για άλλα παιδιά, ήρθε η εποχή των Πανελλαδικών, 4η δέσμη: Μαθηματικά, Ιστορία, Κοινωνιολογία, Εκθεση. Επιλογή συνειδητή: ήθελα μια σχολή που να θρέψει την πείνα μου να κατανοήσω τον κόσμο.

Δύο πρώτες επιλογές, σχολές οικονομικές, γιατί τότε μας έλεγαν ότι μόνο έτσι θα εξασφαλίσεις μια δουλειά σταθερή και με ικανοποιητικό εισόδημα. Υπάκουσα κι εγώ. Ηταν η εποχή που νομίζαμε ότι όλα ανθούσαν και μόνο ανάπτυξη υπήρχε μπροστά μας.

Τρίτη επιλογή, το Πολιτικό της Νομικής. Είχα αφήσει με πλήρη επίγνωση σε χαμηλότερες θέσεις άλλες και περισσότερο ελπιδοφόρες σχολές. Την ώρα που συμπλήρωνα το μηχανογραφικό ήξερα πως εκεί θα πήγαινα, μη με ρωτήσετε γιατί. Και το αποτέλεσμα των εξετάσεων επαλήθευσε το προαίσθημα.

Πέρασα πολλά στάδια πριν βρεθώ εδώ, πότε ευχαριστημένη και πότε όχι. Ομως ποτέ δεν μετάνιωσα την επιλογή μου να σπουδάσω αυτό που ήθελα, κι ας μην ήταν η πιο ελπιδοφόρα οικονομικά επιλογή, κι ας μην έδινε ένα πτυχίο με ξεκάθαρη επαγγελματική προοπτική. Πάντα ήταν δύσκολο, όταν με ρωτούσαν, να εξηγήσω τι σημαίνει πολιτική επιστήμη με ειδίκευση στις διεθνείς και ευρωπαϊκές σπουδές…

Συνεχίζω να ζωγραφίζω, λιγότερο πια, συνεχίζω να γράφω –σε καθημερινή βάση, είναι η δουλειά μου- και συνεχίζω να διαβάζω και να μαθαίνω πράγματα. Και ξέρω πως μπορεί να μην ήταν αυτές που μου εξασφάλισαν δουλειά, αλλά οι γνώσεις που απέκτησα στη σχολή υπάρχουν και αναδύονται όποτε τις αναζητώ.

Οχι, απαντήσεις δεν μου έδωσε το πανεπιστήμιο, αλλά με έμαθε να σκέφτομαι, να κατανοώ ακόμη και όταν δεν το συνειδητοποιώ. Νομίζω ότι ήταν αυτό ακριβώς που χρειαζόμουν για τη δουλειά που κάνω. Ειλικρινά εύχομαι να μπορούν όλοι να πουν το ίδιο.

Αν και μερικές φορές αναρωτιέμαι πώς θα ήταν να είμαι πολιτικός μηχανικός και αν θα ήμουν ικανή να φτιάξω σπίτια με τα χέρια μου.

.

πηγή: https://www.efsyn.gr/

error: Content is protected !!